ץראה תבש

הירנ יבצ השמ ברה


.הכרב עפש המדשה תעפוש
.רימא שארל ידש תובונתו בינ ועיבי תודשל תודש
.עבגו רהמ הלועו תעקוב ץראה תרמז
,הבצינ םגו המקה המק הנה
,חורה בושנב בהזה ילביש ועוני טא
,םשאר םהילע דבכ יכ
.תישישה הנשב ותכרב תא 'ד הויצ יכ

.זע תורטמ .ףרח .ויתס
,ידש ימלת לכ וקשי הכרב ימשג
.םאמצ םיבגר ורבשי
.המדא יפיעסב וטבני ערז יניערג אל
,בכשת החונמל הטקוש
,הרויה תדר םע ררועתת
- הקומע הנשב בוש העקשו ,הוורת ,התשת
.הל היהת תרצע
.לייא ןסוחו םינוא תרצע

.םיבגר וחלפ אל .עקרק-יחתפ וחתפנ אל
.םתכפה אל לזרבה די
.םהיבג לע םלת הכיראה אל רכיאה תינעמ
- ודדש אלו וערז אל
. . . עירזת אל יכ המדא

.הממד - המדא
.ומצע םע דחייתמ ,בחרמה םמוד
,תולוע לוק-תונב הקדה הממדה ןמ
.םישירח אשד-ינומזפ
,חיש קיתממ הדשה חיש
.שחר-שחלב בבודמ קריה הטעמו
.םילבש תיילעל רכז ,חיפס לועבג הלעי םש-יא
,תונליא ומוני םייתלצעב
.םהיתופערס ודמעי םיפערש-יזוחא
.ורפי ןפג יפיעסב םיריזנ-םיבנע

.םירצוב-םירצוק ואובי ךסב אל
.תלוגלוגל רמוע ול רמעי שיא שיא
.ותייחמ יד ,ולכוא תסכמ
.חיפסב תולילמ ףטקו ץראב אובי יכ רג
בערי יכ ינע
,ויתיז שארב ףקנו ויבנעמ רצבו והער םרכ לא אבו
,ןתיי וילכ לא ףאו ,ועבש ושפנכ לכאו
,הלכואל ותיבל היהו
.ותפרב רשא המהבלו
!"'דל הטימש ארק יכ" -