הדגאב ץראה תבש

יזרא םהרבא ר"ד :תאמ

,םיינחמ :ךותמ
ט"ישת ,ו"ל ןויליג ,תישארה תיאבצה תונברה ,לארשיל הנגהה אבצ

:בותכב הרותה התליג האירבה ימי תשש לש תיפוסה הרטמה תא
,ותא שדקיו יעיבשה םוי תא םיקלא ךרביו"
.(ג ,ב תישארב) "תושעל םיקלא ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ
םע קרו ,םיבר תורוד ךשמב תיאליטרע הראשנ עובש לכב דחא םוי תשודק לש וז האידיא
.םידיגו רוע השבל יניס רה דמעמ

:בותככ ,םוי םוי ייחב וז הרטמ םישגהל ,ולוכ לארשי םע לע ,םלש םע לע לטוה זא
.ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
,ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש
.ךיקלא 'הל תבש יעיבשה םויו
הכאלמ לכ השעת אל
.ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא
,םב רשא לכ תאו םיה תא ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ
.יעיבשה םויב חניו
.(אי-ח ,כ תומש) "והשדקיו תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע
איה השודקהו .שדוק תבש תארקל ,הרטמה תארקל הנכה תניחב םה השעמה ימי תשש
לכ הב שדקתמו התוא שדקמ ךכ רחאלו ,השודקה רוקמ אוהש ,'ה התוא שדק םדוק :הלופכ
."ושדקל תבשה םוי תא רוכז" :וצל םאתהב לארשימ דחא

תיעיבשה הנשה ןיבו יעיבשה םוי ןיב הלבקהה
הנש לכב ,ץראה תבש ,תבש דוע תמייק (עובש לכב יעיבש םוי) תישארב תבשל ליבקמב
הרותה תשמתשמ תיעיבשה הנשו יעיבשה םוי לש ףתושמה ןויערה תא טילבהל ידכו .תיעיבש
"ןותבש תבש" תארקנ תישארב תבש םג) ןותבש תבש ;'הל תבש :םייוטיבה םתואב םהינשב
.וז רחא וזב תבתוכ איה תותבשה יתש תאו ,(ג ,גכ ארקיו
התאובת תא תפסאו ךצרא תא ערזת םינש ששו"
.הדשה תיח לכאת םרתיו ,ךמע ינויבא ולכאו התשטנו הנטמשת תיעיבשהו
.ךיתיזל ךמרכל השעת ןכ
,תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש
.(גי-י ,גכ תומש) "רגהו ךתמא ןב שפניו ךרומחו ךרוש חוני ןעמל
םג הרמאנ ובש ,יניס רה - םוקמה ןויצ ידי לע הרותה השיגדמ ץראה תבש לש התובישח תא
.תישארב תבש תווצמ
.רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו"
.םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד
.'הל תבש ץראה התבשו ,םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
התאובת תא תפסאו ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש
...'הל תבש ,ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו
הלכאל םכל ץראה תבש התייהו
ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל
(ז-א ,הכ ארקיו) "לכאל התאובת לכ היהת
,יחה תאו רבדמה תא דחוימב השיגדה וז .תישארב תבש לש הנוטלש תא הביחרמ ץראה תבש
.תבשה תשודק לגעמל חמוצה לכ תא הפיסומו ץראה תבש האב הנהו

םישימחה תנש תשודק
.(הנש םיעבראו עשת) םינשה תותבש עבש רחאל לבויה אב ,תיעיבשה הנשבש ץראה תבש ירחא
...היבשוי לכל ץראב רורד םתארקו הנש םישימחה תנש תא םתשדקו"
.(די-י ,ה"כ ארקיו) "ובשת ותחפשמ לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו
לגעמו ,םירופיכה םויב ,שודקה םויב רפוש תעיקת ידי לע םיזירכמ תאזה הנשה תשודק לע
תבשב ;יחהו םדאה שפוח תא הרותה המיעטה תישארב תבשב .ואישל וז הנשב עיגמ שפוחה
לכבו" :רתויב םלשהו הלענה ויוליגב רורדה אב לבויה תנשבו חמוצל ףא רורד וארק ץראה
ףא .הלואגהו שפוחה לגעמב םמודה תא ףא לילכמ הז בותכ "ץראל ונתת הלואג םכתזוחא ץרא
.םימדוקה םהילעבל םירזוחו םילאגנ ורכמנש םיתב

לבויה תשודק תארקל תישפנה הנכהה
הרותהו ,תדחוימ תישפנ הנכהל לארשימ םדא קוקז לבויה תשודק לש הז יאליע בלש תארקל
:לארשימ דחא לכל הנופ
"...םינש תותבש עבש ךל תרפסו"
.(הכלהב ןד ונרמאמ ןיא לבא ,ןיד תיבל הרוסמ וז הריפסש ,ושרד ל"זח ח ,הכ ארקיו)

:רמועה תריפסל הלבקהה ונתבשחמב הפצ הילאמ
תבשה תרחממ םכל םתרפסו"
,(וט ,גכ ארקיו) "הנייהת תומימת תותבש עבש הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ
.םירצמ תאיצי לש תיפוסה הרטמה ,הרות ןתמ גחב תמייתסמה

תשרפב ןורחאה בותכב הרותה תרגוס םישימחה תנשו תיעיבשה הנשה לש הזה לגעמה תא
.ותליחתב ופוס ץוענ ךכו ,(ב ,ו"כ ארקיו) " 'ה ינא ...ורמשת יתותבש תא" :רהב

ץראה תבשל םייוגה תבוגת
התייה ,רבדמו יח ,חמוצ ,םמוד :היבלש לכ האירבה תא הפיקמה ,תבש לש תאזה הנומתה לכ
רודב ילארשיצרא יארומא) והבא 'ר .םגעל יצחל הרטמ התוא ושעש ,םייוגה חורל הרז
ימורה ןוטלשה תריב זא התייהש ,ןירסיקב הבישי שאר .ןנחוי 'ר ידימלת ןיב בושחה ,ישילשה
,(די ,ג הכיא) "ימע לכל קוחש יתייה" בותכל ועיגהב ,(ןיוצמ ןשרדכ דחוימב םסרופמ .ץראב
.וללה םייוגה תא ראת
יתבב םיבשוי םהש ,םלועה תומוא ולא - רעש יבושי יב וחישי :חתפ והבא יבר
םיתושו םילכוא םהש רחאמ - רכש יתוש תוניגנו ;תואסקרק יתבו תוארטאית
םיכירצ ונא ןיא ירה :םירמואו יב םיגיעלמו יב םיחישמו םיבשוי םה ,םירכתשמו
לש קולחכ ?תויחל שקבמ התא םינש המכ :הזל הז םירמוא םהו .םידוהיכ םיבורחל
.(םימי ךיראמש) םידוהיה לש תבש
:ולאל ולא םירמוא םהו ,וילע ולש םיקולחהו םהלש תוארטאיתל למגה תא םיסינכמו
םיחוחה ולכאו ,קרי םהל ןיאו ,םה תיעיבש ירמוש וללה םידוהיה - ?לבאתמ הז המ לע
.םהילע לבאתמ אוהו - הז לש
:ולאל ולא םירמוא םהו ,חלוגמ ושארו םהלש ןורטאיתל (ןציל) סמומה תא םיסינכמו
םהש המ לכו ,םה תותבש ירמוש וללה םידוהיה :רמוא אוהו ?חלוגמ הז לש ושאר המל
םהיתוטמ םירבושו ,םהב לשבל םיצע םהל ןיאו .תבשב םילכוא תבשה תומי לכ םיעגי
,םשאר תורעש תורשונ ךכיפלו) רפעב םירפעתמו ץראב םינשי םהו ,ןהב םילשבמו
.(חסונ יונישב - החיתפ ,יתבר הכיא) .(ידוהי תומדב אוה סמומהו

ל"זח לש הירלקפסאב ץראה תבש
ןיב רתויב השקה הווצמה ,לבויו הטימש לש ,ץראה תבש לש וז תווצמ התייה ונימכח יניעב ףא
.ךאלמ תגרדל הלעתמה רוביג ואר תיעיבש רמושבו ,הרותה תווצמ לכ

:םהירבד ולאו
המב ,(גק םילהת) 'ורבד ישוע חוכ ירוביג ,ויכאלמ 'ה וכרב' :חתפ יאלינח רב םוחנת יבר"
םאו .'ויאבצ לכ 'ה וכרב' :רמאנ רבכ אלהו ,רבדמ בותכה םינוילעב םא ?רבדמ בותכה
לש וידיקפתב דומעל םילוכי םהש ידי לע םינוילע .(םדא-ינב) םינותחתב אלא רבדמ וניא
םילוכי םניאש ידי לע םינותחתה לבא .'ויאבצ לכ 'ה וכרב' רמאנ ,אוה-ךורב-שודקה
ארקיו) "ויכאלמ לכ - אלו ,'ויכאלמ 'ה וכרב' :רמאנ ךכל ,ה"בקה לש וידיקפתב דומעל
.('א הבר
:םירמואו ונימכח םיכישממ ךאלמ - םדו רשב לע וז תיללכ החיתפ רחאל
,ןנחוי 'ר לש ושרדמ תיבמ) קחצי יבר רמא ?רבדמ בותכה המב - רבד ישוע חוכ ירוביג"
.רבדמ בותכה תיעיבש ירמושב (דחאכ הדגאו הכלה לעבכ עודיה
תומי ראשל אמש .דחא שדוחל ,תחא תבשל ,דחא םויל הווצמ השוע םדא םלועבש גהונב
והדש האור - תיעיבש רמוש - הזו) ארייב היקלח ימח ןידו ?(הלוכ הנשל רמולכ) הנשה
םרכהו הדשה ןמ סמ ןתונו) קיתשו אנונרא יבהיו ,(רוב ומרכו) ארייב הימרכ ,(רוב
.(םש ,םש) !?הזמ לודג רוביג ךל שי ,(קתושו
אצמ זמר המ לבא ,הנכת תניחבמ הנוכנו האנ קחצי יבר לש השרדה םנמא :לאוש ןבה ןאכו
.וחקל יעמושל הנוע קחצי יברו .תיעיבש םע אקווד "ורבד ישוע חוכ ירוביג" בותכה תא רשקל
רבד הזו ןלהל רמאנו ,ורבד ישוע ןאכ רמאנ - ?תיעיבש ירמושב רבדמ וניא רמאת םאו"
"רבד" ףא ,רבדמ בותכה תיעיבש ירמושב ןלהל רמאנש "רבד" המ ,(ב ,וט םירבד) הטימשה
.(א ,הבר ארקיו) "רבדמ בותכה תיעיבש ירמושב ןאכ רומאה
תורושקה ,דואמל דע תושק ,תופסונ תווצמ שולש ןייצל ונילע הרובגה רואית תמלשה םשל
.לבויו הטימש תרימשב
תא שוגי אל .והערב השי רשא ,ודי השמ לעב לכ טומש ,הטימשה רבד הזו" .םיפסכ תטימש
.(ב ,וט םירבד) " 'הל הטימשה ארק יכ ,ויחא תאו והער
.םידבעה רורחש
םישמחה תנש תא םתשדקו" :הרותב בותכ הכו .םימדוקה םהילעבל םיתבו תודש תרזחה
בותכל םיריעמ ל"זחו .(י ,דכ ארקיו) "ובשת ותחפשמ לא שיאו ותזוחא לא שיא םתבשו ...הנש
."התליחתמ תכלוהו תשדקתמש דמלמ" :הזה
םידבעתשמ אלו ,םהיתבל םירטפנ םידבע ויה אל םירופיכה םוי דע הנשה שארמ"
םוי עיגהש ןוויכ .םהישארב םהיתורטעו םיחמשו םיתושו םילכוא אלא ,םהינודאל
שאר) "ןהילעבל תורזוח תודשו ,םהיתבל םידבע ורטפנ .רפושב ןיד תיב ועקת ,םירופיכה
.('ח הנשה
.התכלהכ לבויו הטימש תווצמ הרמתשנ אל המ םושמ ןיבנ הלעמל וניוצש םיישקה ללגב
:שרופמב ורמא ונימכח
דומלתו הלימו תבש ןוגכ ,וילע םשפנ לארשי ונתנש רבד לכבש אצומ התא ןכו"
,וילע םשפנ לארשי ונתנ אלש רבד לכו ;ןילטינ ןיאו ,םדיב ומייקתנ ולא ירה ...הרות
(אשת יכ תשרפ ףוס אתליכמ) "םדיב ומייקתנ אל ..תולבויו תוטימשו שדקמ תיב ןוגכ

ך"נתב לבויו הטימש תרימש יא לע שנועה
םירומחה םישנועב לארשי לע המייא ,וז הווצמבש ברה ישוקה תא שארמ התארש ,הרותה
?שנועה והמו ,לכה ףא לע התוא םייקל םתוא זרזל ידכ ,רתויב
זא .הברח םכירעו הממש םכצרא התייהו ברח םכירחא יתוקירהו םיוגב הרזא םכתאו"
ץראה תבשת זא .םכיביוא ץראב םתאו המשה ימי לכ .היתותבש תא ץראה הצרת
םכתבשב םכיתתבשב התבש אל רשא תא תבשת המשה ימי לכ .היתותבש תא תצרהו
.(הל-גל ,הכ ארקיו) "הילע
ןיב 'ה םתוא הלגי - לבויו הטימש - תותבשה תרימש לע שנועכש ,בושו בוש השיגדמ הרותה
הל ונתנ אלש ,החונמה תונש תא הזב םילשתו ,התדובעמ תובשת הנברוחב ץראהו ,םייוגה
:תמכסמו קרפ ותואב בוש הרותה תרזוח ,יד הרמא אל ןיידע וליאכו .וצראב לארשי תבשב
.(גמ ,וכ ,םש) "םהמ המשהב היתתבש תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו"
ףיסומ ,לבבל םעה תולגו םידשכה ידי לע 'ה תיב תפרש לש רואיתה רחאל ,םימיה ירבד לעב םג
:ריעמו
התבש המשה ימי לכ היתותבש תא ץראה התצר דע והימרי יפב 'ה רבד תואלמל"
.(אכ ,ול ,ב י"הבד) "הנש םיעבש תואלמל

הדגאב שנועה רואת
'ר .ץראב הבישיה ןיבו לבויו הטימש תרימש ןיב קודהה רשקה תא םיטילבמ הדגאה ילעב ףא
הטימש תווצמב הנדה ,יניס רהב תשרפל עיגהשכ ,(שודקה וניבר לש ורוד ןב) רפקה רזעלא
.ל"נה רשקה תא שיגדהל תנמ לע םירישה רישמ ירויצ קוספב חתפ ,לבויו
שי הזה דומעה .זפ ינדא לע םידסוימ שש ידומע ויקוש ביתכ :רפקה רזעלא 'ר רמא"
,'ץראה התבשו' ?ןיינעה ןמ הלעמל בותכ המ .הטמלמ סיסבו הלעמלמ תרתוכ ול
תוטימש רמש אל םא .'םינש תותבש עבש ךל תרפסו' :לבויה תשרפ ךכ רחאו
רמאנש ,וצרא רוכמיש ותוא השוע ינאש ףוס ,םהמ דחא רמש אל םא וא ,תולבויו
.'רכממ ורכמת יכו'
ךיחא ךומי יכו' רמאנש ,והדש תא רכומ אוהש ףוס - וב רוזחי אל םאו ,הפי - וב רזח
.'ותזוחאמ רכמו
ריע בשומ תיב רוכמי יכ שיאו' רמאנש ,ותיב תא רוכמל ופוס - אל םאו ,הפי - וב רזח
.'המוח
ךיחא ךומי יכו' רמאנש ,םיחתפה לע בבסמו רזחמ אוהש ופוס - ואל םאו ,הפי - וב רזח
.'ךמע ודי הטמו
רכמנו ךמע ךיחא ךומי יכו' רמאנש ,ומצע תא רכומ אוהש ופוס - ואל םאו ,הפי - וב רזח
.'ךל
.'ךמע בשותו רג די גישת יכו' רמאנש ,םייוגל רכמנ אוה ףוס - ואל םאו ,בטומ - וב רזח
.לארשי לכו אוה אלא ,ודבל אוה אלו
לעיו' רמאנש ,םירכנל ורכמנ תיעיבשה תא וללחש ליבשב ,הימרי ימיב אצומ התא ןכש
ליבשב םירכנל םירכמנ ךאיה ,האר :השמל אוה-ךורב-שודקה רמא .'םידשכ ךלמ םהילע
...תיעיבשה תא וללחש
רוכמי יכ שיאו' רמאנש ,(שדקמה תיב) יתיב תא רכומ ינא םהיתונועב :ה"בקה ול רמא
- רג די .בשותו רג די גישת יכו :רמוא ה"בקהש אוה ...ה"בקה לש ותיב הז - 'בשומ תיב
- רג תחפשמ רקעל וא ,ןווי תוכלמ הז - רגל רכמנו ,ידמ תוכלמ הז - בשותו ,רצנדכובנ הז
.(ימור) םודא תוכלמ הז
רמא ?וללה תויוכלמל ורסמנ המל !םלוע לש ונובר :אוה-ךורב-שודקה ינפל השמ רמא
...תיעיבשה תא םיללחמש ינפמ :ול
אוה .תולבויה לעו תוטימשה לע םריהזה ,ולגי אלש ךנוצר :השמל ה"בקה רמא ךכיפל
דיתעש אוה ינא '.'ה ינא וארית ישדקמו ורומשת יתותבש תא' :השרפה לכ ףוסב רמאש
"תויוכלמה דיב םכמ ערפיל דיתע ינא ואל םאו ,םתוא ורמשת םא ,רכש םכל ןתיל
.(רהב ,אמוחנת ;הכ ,רהב ,ינועמש טוקלי)

ץראה תבש לש דוסיה ןויער
תווצמ לש יתימאה המעט תא עדנ אלש דוע לכו ,ינשרד רמוא ןברוחו תולג לש הז רומח שנוע
.שנועה תא ןיבהל לכונ אל ,לבויו הטימש

.(הלעמל רכזנה) והבא יבר ובר תא דחא דימלת לאש וז הלאש
"?תיעיבש לש המעט המ :ול רמא"
:התייה והבא יבר תבושת
,איה יל ץראהש ועדתש ידכ ,עבש וטימשהו שש וערז ,לארשיל אוה-ךורב-שודקה רמא"
.(א ,טל ןירדהנס) "ולגו ואטח אלא ,ןכ ושע אל םהו
יכ ,תותימצל רכמת אל ץראהו" ,לבויל רשקב הרותב םצעב תשרופמ וז תעלוקו הרצק הבושת
יניד לכ לש הניפ ןבאל התוא השועו הביחרמ והבא יברש אלא ,(גכ ,הכ ארקיו) "ץראה יל
.תיעיבשה הנשה תשודק לש דוסיה תאידיא הב האור אוהו ,הטימש

שולשב יוטיב ידיל אב ודוחי לבא ,הלוכ הרותה לכב ינשה טוחכ רבועה ,יזכרמה ןויערה והז
הנשבו תיעיבשה הנשה - תשדוקמה הנשב ,יעיבשה םוי - שדוקמה םויב :הלא תושודק
.עבש לופכ תיעיבשה הנשה רחאל ,םישימחה תנש איה ,תשדוקמה הנשה רחאל תשדוקמה

קומע - קומע שירשהלו ידוהיה שפנל רידחהל ןתרטמו 'הל ןה שדוק וללה תותבש שולש לכ
לארשי םע .וגיהנמו םלוע ארוב שיש ,"ץראה יל יכ" - השמ הרות לש תודוסיה דוסי תא ובלב
שיחמהלו ונבלב עובקל הומכ ןיא םינומה לש וז העפותו ,תבש תרימש לע הווצמ ולוכ
תאו םיה תא ,ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" תאזה הנומתה תא ונתבשחמב
ךנבו התא הכאלמ לכ השעת אל" םדוקה בותכל קומינ שמשמה ,(אי ,כ תומש) "םב רשא לכ
."ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךתבו

ןכ לע .תפסכנה הרטמה תגשהב האלמ החלצה חילצהל וחוכב ןיא ןיידע עובשב דחא םוי לבא
ריקפהלו ,וסדרפ תאו ומרכ תא בוזעל לארשי שיא לכ בייח המלש הנש .הטימש תווצמ האב
םכל ץראה תבש התייהו" .ץראה לעב וילע הווצ ךכ יכ ,לכל הדשה חיפס תאו ץעה תוריפ תא
ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל
.(ו ,הכ ארקיו) "לכאל התאובת לכ היהת

דב .הטימשה תנשל תופיצרב האבה ,לבויה תנשב השענ בלב רתויב םלשהו קומעה שירחהו
ררחשמ םדא רשאכ ,ודוה אישל םלשה ןויוושה עיגמ ,ץראה תבשב תורושקה תווצמה םע דבב
לכש ,םיתבו תודש ריזחמ אוה רשאכו ,םינש יבג לע םינש ול םידבעושמ ויהש ,םידבעה תא
.יטרפה וניינקל םבשח ןמזה

תא ביחרהש רישע ןיבו ,דבעל ומצע רוכמל וא ,ותזוחא תא רוכמל ץלאנש ינע ןיב ןויוושה יא
ימ לש ונוצר הז יכ ,ותומדקל רזוח לארשי ינב לכ ןויווש לש ילאידיאה בצמהו ,לטבתמ ,ותלחנ
."ץראה יל יכ" רמאש