הטימשה תווצמ תודלות
יזרא םהרבא ר"ד / הדגאב ץראה תבש
ינש תיב תפוקתב הטימשה
 
הטימש ןינעב תפצ ימכח ןיב סומלופה
ןובנ בקעי ברה / תיעיבשב םירכנ תוריפב ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה סומלופ
רמת דוד 'פורפ / תורשעמו הטימש יניינעב תפצב תוקולחמה
"לכור תקבא" ךותמ תובושת
גרבנזיא הדוהי / הטימשב םירכנ תוריפ ןידב תפצ סומלופ
 
הנידמה םוק ינפל הטימשה תרימש
יודנל לאלצב / לארשי ץראב בושיה שודיחו הטימשה
ןיקרא רזעיחא / היתב תרכזמב ט"מרת תנשב הטימשה תרימש לע קבאמה
יודנל לאלצב / ץראה יגורתא ןעמל קבאמה
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה / תועקרקה תריכמ לע יתעד
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה / תועקרקה תריכמ לש הפקות לע
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה / הטימשה תרגיא
קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה / תיעיבשה רתיה לע
 
לארשי תנידמב הטימש
ילארשי לואש ברה / תורודה ךלהמב הטימשה
לאירא בקעי ברה / תיתכלממ הווצמ - הטימשה
לאירא בקעי ברה / הריכמה רתיהל ינויערה עקרה
אנהכ ןמלק ר"ד ברה / הזה ןמזב הטימש תויעב
סקז השמ / הריכמ רתיה אלל הטימש תרימש
הירנ יבצ השמ ברה / הטימשה תוצמ םויק תודלותל
רוצילא לאוי / ?הטימשה תיעבמ םיאצוי ךיא
 
לאומס םירמ / הטימשה הנש תארקל רפסה תיב ןוגרא