תיעיבשה רתיה לע


קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה :תאמ

,רקחמ-תוגה-תורוקמ ,"הטימש" יפ לע ,ט"פק תרגיא ךותמ
תורעהה אלל 185-186 'מע ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

םלועהש הנושארה הארוה איה וז אל תמאבש ,היינעה יתעד תא ג"כל דיגא ןיינעה רקיעבו . . .
ינוקיתו ,תוכריסו ,"שדח" ןיינעכ ,דיחי לע וליפאו םיקסופ תצקמ לע וקחד תעשב ומצע תא ךמוס
.ןהב אצויכו ,הזה ןמזב םיברה תושר ןיא םושמ ,ןיבוריע

לעו ,תיעיבש תשודק עקפו הדובע תרתומ יוג לשבש רמול םיריתמה לע ךומסל אב םא ,ןכ לע
הז ןיא ,עודיכ ,דספה םוקמב ריכשהל ןיריתמש ומכ ,קחדה ינפמ תרתומ איהש ,ןמז לש הריכמה
.הזה ןמזב קוחר רבד ךכ לכ

םימייקמ ןיאו איה תעקפומ תיעיבש תווצמ םינפ לכ לעש ,אוה באוד ונבלש המ רקיעה לבא
ןיאש אלא ,הרות רבד לע שדיח אלש ,לובזורפב ללה לש ותנקת רקיע תמאב התייה וזו ,התוא
ונאש לע ,יווד יבל הז לעו ."ידימ אכיא ימ" ה"ד ,א"ע ,ו"ל ןיטיג 'סותהדכ ,הווצמ עיקפהל דמלל
בקעיב תודע םיקהל דימת םיבייח ונאש םוקמב ,תיעיבש תווצמ עיקפהל םעה תא דמלל םיחרכומ
לע תורשעמו תומורתו ,תיציצ ומכ ,ןהמ רטפיהל רשפאש תווצמב םג בייחתהל לארשי תא דמללו
.הזב אצויכו ףפרקו רצח גג ךרד הסנכה ידי

וליפא ,ומע אתווצב תויהלו א"טילש ישפנ דידי ג"כ ןימי לע דומעל רדנ ילב ןכומ יננה ןכ לע
תוחפה לכל איצמהל לכונו ,ונילע םחרי ילוא ,'ה ןוחי ילוא ,ב"ויכו זירפל ומכ תוקוחר תועיסנל
אלב המייקלו הווצמה תא רומשל םשפנו םבל לכב םיצפחה ,םירקיה וניחאמ לודג קלחל ןוגה רזע
אציש םימש םש תשודקל הזה לודגה רבדל ץק ןיא זא ,חלצי ונדיב 'ה ץפח םאו .ללכ העקפה םוש
.ורבד לוקב יעמוש 'ה יארי ןימי קוזיחלו ,ת"ישה רזעב הזמ

הילע םיבשוילו ק"האלו ךרבתי ומשל ,הבהאו דובכ ךרדבו םולש ךרדב לכה תושעל ונילע לבא
עידוהל טושפ םא יכ ,תובירמו תוקעצבו תונושמ תודחפהבו םימויאב אל ,התמדא תא םידבועו
הווצמה כ"א .הווצמ לש העקפה איה וקחד לכ רחאו ,דואמ דואמ לודג קחודמ אוה רתיההש
,שדוקה תמדא לע המייקל לכונש ךוראהו רמה תולגה ךשמ ירחא ה"ב וניכזש ,השודקהו הביבחה
םיברל רוזעלו ,המייקל לכונו ונדיב 'ה רבד הלעיש ידכ לכונ רשא לכ ררוענ ןכ לע ,ונל איה הרסח
.המייקלו קופקפ אלב הב בייחתהל

,ושדוק רהב ומש תא ןכישש ,ת"ישה םשב חיטבנ תאזה הנטקה אתתלד אתורעתא ידי לעו
ץק ברקיו ,ותעושיל םיפצמה 'ה םעלו שדוקה ץראל העושיו הלואג יחתפו ,הנוילע הכרב ררועתתש
.דעומ אב יכ הננחל תע יכ ,ט"לעבה תיעיבש יאצומב 'ולש עישומ רשבמ הלגיו ,םימיה

שפנו י"הנכ ,הבר הבהאב הכרבו ש"ז היהו .ירשפאה םדקומב השודקה ותבושתל הכחמ יננהו
.ח"נול לכב ת"שוד זע ודידי

(ט"סרת רדא 'ב ,ופי)