ם"במרה יפ לע הטימשה תנש ןובשח

"לכור תקבא" ךותמ תובושת

המדקה
הכ-בכ םינמיסל טרופמ ןכות
בכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
ל"ז ינארטמ השמ יבר תבושת
גכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
ל"ז ינארטמ השמ יבר תבושת
דכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
ל"ז ינארטמ השמ יבר תבושת
הכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
ינארטמ השמ יבר תבושת
וראק ףסוי יבר תבושת
אייטע בוט םש יבר תבושת

("ןותבש תנש" רפסה ךותמ) תפצ ימכח תובושתב ןוידה םוכיס

ומ ןמיס ג קלח ט"יבמה ת"וש / ?תיעיבשב גהנתהל שי ךיא
דס ןמיס ב קלח טיבמ ת"וש / ירכנ הדשב הדובע
בנ ןמיס ד"וי 'ב קלח ט"ירהמ ת"וש / הזה ןמזב תיעיבש ןיד
דכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
הכ ןמיס לכור תקבא ת"וש
םידרח רפס ,ירכזא רזעילא יבר
זכ:כ תיעיבש שיא ןוזח ,ץילרק והיעשי םהרבא יבר

דס ןמיס ב קלח ט"יבמ ת"וש / יוג הדשב הדובע

וצק ןמיס ה קלח ז"בדר ת"וש / תיעיבשב השירח ןיד

(1889) הריכמה לע "וכלמ תועושי" תובושת

:קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש תובושת
ב"כקת תרגיא ךותמ / תועקרקה תריכמ לע יתעד
ג"ס ןמיס ןהכ טפשמ ת"וש / תועקרקה תריכמ לש הפקות לע
ז"פר תרגיא ךותמ / הטימשה תרגיא
ט"פק תרגיא ךותמ / תיעיבשה רתיה לע

ןייטשנייפ השמ ברה / ץראל ץוחל ואציש הטימש יגורתא ןיינע

הריכמה לע ךמוס וניאש ימ
ףסוי הידבוע ברה / הילע ךמתסמה לש ותיבל ןמזוהו