ץראל ץוחל ואציש הטימש יגורתא ןיינע


במ ןמיס 'ה ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש

.ו"כשת טבש ז"ט ,ה"עב

א"טילש רימדול םהרבא ר"רהומ דבכנה ידידי כ"עמ

הברה ימשב םסרפתנו ,ו"פק ןמיס 'א קלח ח"וא השמ תורגא ירפסב יתעד יתראיב רבכ הנה
םסרפל ולכוי ,הטימשה תנש אוהש ו"כשת תנשב וישכע םגו ,ורבעש הטימשה ינשב ךכ רחא םימעפ
ןיאהל ףאש .ירכנל הריכמ ידי לע םתנקתכ ושעש הטימשה תנשב לארשי ץרא יגורתא רבדב יתעד
רוסיאד ןירבוסהל וליפאו ,ןימדוקה תורודמ םילודג הזיא ורוהש ירכנל הריכמה רתיה ןירבוס
ןמ ווהד םושמ םינימ 'ד תווצמל םלסופל םעט םוש אכיל ,אתיירואדמ אוה הזה ןמזב תיעיבש
ןמ םג הליכאל ןיריתמו ,םת וניבר לע ןיקלוח םיקסופה בור אהד .הליכא רתיה והב תילו רומשה
.רומשה
ןכו ,םיסדהו בלולה םע םג אוהש ,העלבהב ותונקל ךירצ תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא דצמ לבא
םיחספב קספנ אה ץראל ץוחב אוהש רועיבה ןיד דצמו .םיבלול םע תונקל הנש לכב םג ךרדה אוה
.םוקמ לכב ןירעבתמד ב"ע ב"נ ףד

בר ה"ד םש םיחספ 'סותב ןושארה ץוריתל אה ,ץראל ץוחל לארשי ץראמ האצוה רוסיא דצמו
ץוחל האצוה היולת 'ה הנשמ תיעיבשמ ו"פ ש"רב הטיש דחלו .הליכאל אלש איצוהל רתומ ארפס
אכיל ,םוקמ לכב ןירעבתמש ק"תכ הכלהש ןוויכו ,םש םיחספב הזב וקלחנש רועיבה ןידב ץראל
.ץראל ץוחל האצוה רוסיאד הז ןיד ללכ
ג"יה הטימשמ ה"פ ם"במרהלו ,ע"וכל איצוהל ורסא הליחתכל אמשו ,ש"רה בתכד יאמל ףאו
רוסיא לע ורבעש תמחמ הליכאב םורסא אל ,ץראל ץוחל תיעיבש תוריפ ןיאיצומ ןיאד קסופש
עמשמ ,הליכאב ןירוסא איצוה םאש בותכל גישה אל ד"בארה םגו .הז ובתכ אל אהד ,םואיצוהשכ
ץוחב הליכאב ןירוסאד ,ט"ה ('א קרפ) 'א אתשרפ רהב םינהכ תרות לע ורואיבב ושוריפמ וב רזחש
.(ןילוחל םיאצוי תיעיבש תוריפ ואצמנו ,ץראל הצוח תוריפב ופלחתי אלש ידכ) הריזג הזיאמ ץראל
לככ תורוהל שי יאדוש ןנברד רוסיאב קר ותטישל םג אוהו ,דיחי תעד קר אוה ,וב רזח אל םא ףאו
.ץראל ץוחב ףא הליכאל רסאנ אלש םינושארה

ולכואלו ץראל םריזחהל לוכיש ,הליכאל רתיה אוה םצעבש ןויכ ,םינהכ תרותב ד"בארהל ףאו
יפדמ א"ע ז"י) ב"ע ד"ל ףד הכוס ן"רהל איעבימ אל .הליכא רתיה וב ןיאל ובישחהל ןיא ,םש
יואר אהד ,הליכא רתיה וב שי בשחנ םילשוריל ץוח ינש רשעמד (רשכ לטנ םאו ה"ד ף"ירה
ה"ד) םש י"שרל ףא אלא ,לארשי ץראב הליכאל גורתאה יואר ימנ אכה ,םילשוריב אוה הליכאל
רתיהב היה אל ןיידעש ינש רשעמב קר אוהש רבתסמ ,הליכא רתיה וב ןיא בשחנד (רשכ לטנ םאו
ץראב םרקיעמ הליכא רתיהב םהש תיעיבש תוריפב אלו .םש לכאיו םילשוריל אוביש דע הליכא
ךא .ירמגל ורסאנ אלש ןויכ ,הז םוקמב םורסאש הזב הליכאל רתיה םש ןהמ קלתסנ אלד ,לארשי
.הליכאל ןירתומ םינושארה לכלד ןויכ הזל ךירצ ןיא

םניאשכ תומוקמ ראש לשמ רתוי לארשי ץרא יגורתא חקיל רדהל שי הטימש תנשב םג ןכלו
הז עגונ ןיא ,ןיאיצומה לעש ץראל ץוחל האצוה רוסיא דצמו .םינשה לכב ןירדהמש ומכ ,םיבכרומ
םא ףאו .אוה ןנברד רוסיאד ןוויכ ,רתומ הליכאל אלשד 'סותה לע וכמס רשפא םהו .םיחקולהל
ןכלו .םש השמ תורגאב ראבתנש ומכ םדיב תוחמל ןיא ,הארוה י"ע ושעש הריכמה רתיה לע וכמס
.בלול םע אקווד לבא ,םינשה לכבכ םתונקל םילוכי

.ןייטשנייפ השמ ,וריקומ ודידי