תועקרקה תריכמ לע יתעד


קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה :תאמ

רקחמ-תוגה-תורוקמ ,הטימש :יפל ,ב"כקת תרגיא ךותמ
תורעהה אלל ,201-203 'מע תוברתהו ךוניחה דרשמ

הטימש יתרקעש לע טרחתמ ינאש יתמסרפ אל עודמ ילע המתש המ לע ,יתהימת הלדג רתויבו
ליבשב יכו ,יתישע הריקע הזיא ,יתעד לע הלע אלש רבד יל סחיימ ךיא .השודקה ונצראמ
ןפוא לכבש םיבושח םימכח ידימלת המכמ האציש וז הארוהש בושייה בצמ תואיקבב יתיארש
ללכ ןיבמ יניא יינועב ינאו - ותרות דובכ תטישכ ,םתונואגב קפקפנ םא וליפא - םה הארוה ילעב
:ךפיהל אלא ,יתכרצוה ריתהל אלו ,הרבעש תיעיבשב םג תחרכומ הארוה איה - תונואג לע
רמוא .רתיה דצ םוש אלב לודג רתוי לושכמה היהי אלש ידכ ,הריכמ השעית פ"כעש תוארל
.ירמ יל ארש !?ק"האמ הטימש יתרקעש ילע ותרות דובכ

אמלעד אללח אלמ יל ונתי םא שממש ,תונבר לבקל ץראל ץוחל תאצל ותצע לע ינהימת דוחייבו
בהזו ףסכ לכ םא הז תמועלו ,לארשי ץרא לש השודקה הריוא תמישנ לש דחא עגר ליבשב
םא תלוז !םהל זובא זוב ,םימעה ץרא לש אמטה ריווא לש תחא המישנ ליבשב יל ונתי םלועבש
ץוחל םיאצוישכש ןוילע ישודק ונוחיטבה זאש ,תיללכ השודק ליבשב לודג ךרוצ הזיא ןמדזי
תבהאב קבדה םע לארשי ץרא ריווא ךלוה הרותה יפ לע הווצמה ןפואב רוזחל תנמ לע ץראל
.לארשי ץרא תשודק תניחב תצק וב שי וילע דמועש םוקמה םג ינחור ךרדבו ,התשודק תודידי
הצע לע ארקא המת ,ז"ע דבועכ המודש ,ץראל ץוחל תאצלו ,ונייח תיב םוקמ תא בוזעל לבא
.י"נ היתוכד הבר ארבג יפמ אצתש תאזכ

םיתרדיסש תוכלהה תא קר סיפדהל יתבשח הליחתב .ללכ יתרזיפ אל "ץראה תבש"ה תאו
רשאכ ךכ-רחאו ,םירבד יטרפ לע לואשל םיאבה תיעיבש ירמושל הארוה תורוהל ידכ ימצעל
תאצל ולכויש ידכ ,םלועבש העקפה ךרדב ריתמ םוש אצמיי אלש םיצפח םיעשרהש יתיאר
ךכ ןיב ירהש ,הלילחו סח תווצמה לוע תא ירמגל קורפל בושייה ךירצש ילג שירב דיגהלו יבמופב
תווצמ יניינע לכב אלא ,תיעיבש ןיינעב קר אל הארונ הצריפה התייה זאו ,רוסא לכה ךכו
ץרפתמ אוה עשרל ומצע בשוח םדאשכ ךרדה אוה ךכש ,תודהיה יניינע לכבו .ץראב תויולתה
קוספ לע ,הבושתה םעטבו ,"ךמצע ינפב עשר יהת לא" שוריפב םירפסה ובתכש ומכ ,רתויו רתוי
לע תוכז תצילמ לש םירבד הלודג תוריהזב בותכל חרכומ יתייה - ארוות ןעמל החילסה ךמע יכ
ברהו אנבוקמ ןנחלא קחצי 'ר ןואגה י"ע ,ידעלבמ ,םסרפתנו אצי רבכש ,רתיהה לע םיכמוסה
הז רתיה לע ןיא ידיחי םעטש יפ לע ףא םאבו .םימסרופמ המכ דועו ,ל"ז רשילא ידרפסה
,די תקזחב תוחמל םינפ לכ לע חוכ ןיאש רורב ןיינע אצוי דחי םיפינסה לכמ לבא ,רוריבב
.בצמהו עבטה יפ לע בושייה דוסיו ,םינוילימ לש דספה םוקמב

.יל ןמדזנ אל תונמדזהבו ,וב ונממ יתדבכתה אל יכ יתיאר אל ורפס תמדקהב בתכש המ הנהו
הצורמ יננה ,ילע תוכז דמילש לע הלאכ םימכח לש תומוערתמ לבוס ותרות דובכ תא לבא
וז הארוה פ"ע רתיהב וגהנש ,לארשימ םיפלאו תואמ לע תוכז דמלמ ינאש לע תומוערת לובסל
.הכ דע ורבעש תוטימשב

תאזכ אהת אל ו"ח ,תועיבקב ריתהל י"אק תמחנ רפסל המכסהב יתבתכש ,בתכש המו
ולכויש ןפואב ,םלובג תא ביחריש ,ומע לע 'ה תעושתל הפצמ יננה םוי לכב דימתו !לארשיב
םאו .ללכ המרעהו העקפה םוש אלב ,םינושארה תורודכ הרמאמכ תיעיבשה תשודק תא םייקל
ילודג לכב ימו .ץק רבדל ןיא ,ןנולתהל ידכ ,ונירבדב הרז הנווכ ןתיל הצורש ימ לכ לע שוחל אובנ
.םע תובידו תונולתמ וטלמנש לארשי

הנקת שפחמש ,ג"רדה רמד וחוכ רשי ,[ץראל ץוחל תיעיבש תוריפ לש] האצוהה רתיה רבד לעו
ךרדב היהיש רתיהה םע יתפריצ יכנא .וב םייולת תובר תושפנ ייחש שדקה ץרא בושי רחסמל
ןיאש רחסמה-תורגיאב םותח היהי שרופמו ,םילכהו ןירישכמהו ,הלועפה רכש םע ;העלבה
.תעכ עדוי יניא ותרות דובכ לש ויקומינו .ריחמ םוש ןייהו תוריפה ףוג לע םילבקמ

ץוציק םא יכ ,ללכ הרימז הניא תמאבש ,הגוהנה הרימזה לע רתיה הזיא אצמי אל םא לבא
לע איה ג"כ תנווכ םאו .אנדיאהד םיבכרמה לש עבט יפל ,םלוכ םימרכה וברחי זא ,םינק
ןמ הרוסא יאדווב איהו תוריפ ףיסוהל קר והזו ,םיפנעה תווצק םיצצוקש תיברעה הרימזה
ל"זח ימיב ללכ תגהונ התייה אלש ,שדחמ הגוהנה הרימזהו .הב םיגהונ ןיא םבור לבא ,הרותה
הב ןיא ןנברד רוסיא םג ילואו .הרות לש תוכאלממ יאדו הניא ,הרות ןתמ תעשב רמוחו לקו
םע בוט תושעל םיענ המו בוט המ ,הז ןיינעב תוותשהל לכונ םאו .מ"כאו ,םיצעל ןיווכתישכ
.המלש ותרוכשמ ייהת 'המו ,והודוי םיברו ,ןייה רחסמ תא ביחרהל ,לארשי

רבד תושעל ךירצש ימש ,רמל יתרמא רבכ ,ל"ר הזב שנועה תארי רבד לע ג"רתכ בתכש המו
,הזה םלוע יניינעמ אל ,םייטרפה ויניינע לע ללכ חיגשהל אלש אוה בייוחמ ,לארשי ללכל עגונה
הרותה יפ לע ול ררבתמש ךיא ,םימש םשל וישעמ תושעל םא יכ ,אבה םלוע יניינעמ אל םגו
לא םימעפל ול םירמוא וחוכ לכב םימש ארילש והילא יבד אנתב רמאנו .תיתימאה 'ה תאריו
.םימתב םיכלוהמ בוט ענמי אל 'הו ,ארית

,יתירוה אל העש תארוה םג תמאב ,העש תארוה קר יתירוהש יתעד תא הלגאש ,ג"כ בתכש המו
הפי ד"ב חוכב יולת רבדהש שרופמ יתבתכו ,רומג רקפה היהי אלש גוהנה ןיינעה תא יתרדיס קר
.הטימש לכב

,ויתווצמ לכ םויק תודידי תביחב ת"ישה ינפל חומשל הכזנו ,ב"ב ונקדצ חישמ אוביש ןוצר יהיו
. ויארי לע 'ה דסחב ,שפנ לכבו בל לכב ,ץראה תשודק תרוצמ טרפבו
.(ג"ערת 'ב רדא ט"י ,ופי)