הריכמה רתיה לע ךמוס וניאש ימ
הילע ךמתסמה לש ותיבל ןמזוהו


ףסוי הידבוע ברה

גנ ןמיס ד קלח תעד הווחי ת"וש

?ךכ לע ויחרואל עידוהל בייח םאה ,הריכמה רתיה לע ךמוסש ימ
?ךמתסמה לצא חראתהל יאשר םאה ,הריכמה רתיה לע ךמתסמ וניאש ימ

הלאש
תוריפ הנוקו ,תישארה תונברה לש הריכמה רתיה לע ךומסל תיעיבשה הנשב לקהל גהונש ימ
עקרקב ולדגש תוקרימ קרו ךא לכואו רימחהל גהונש ימ ולצא חראתמו ,ישפוחה קושהמ תוקריו
םאה - (טכ,ד לבויו הטימש) ם"במרה ירבדב ראובמכ ,םיחיפס רוסיא םושמ םהב ןיאש ,יוג לש
?ךכ לע ועידוהל בייח וא ,ותיבבש תוקריהמ וליכאהל חראמה תיבה לעבל רתומ


הבושת
םירסוא ולאש יפ לע ףאש ,ללה תיבל יאמש תיב ןיבש תקולחמ ןיינעל ,ורמא (ב,די) תומבי תכסמב
אלו ,ללה תיבמ (ןיאושינל) חקיל יאמש תיב וענמנ אל ,םירישכמ ולאו םילסופ ולא ,םיריתמ ולאו
ךדמלל .ונממ םישרופ םהו םתעדל רוסא הז רבדש םתוא םיעידומ ויהש יפל ,יאמש תיבמ ללה תיב
.ובהא םולשהו תמאה רמאנש המ םייקל ,הזב הז םיגהונ תועירו הביחש

תעדלו ,רוסא בר תעדלש ,ארתיהד םעט ןתונ רב םעט ןתונ ןידב (ב,איק) ןילוחב ורמא הזב אצויכו
רוסאה רבד ינליכאיש לאומשל ול סח :רמאו ,לאומש לש ותיבב חראתמ בר היהו ,רתומ לאומש
.יתעדל

דחאו רסוא דחא ,רבד הזיאב םיקולח םינשש לכ ;(א"ע דומע 'א קרפ תומבי) יריאמה ונבר בתכו
ךירצ אלא ,ותעדל רוסאה רבדמ ול תתלו ,רסואהמ רבדה םילעהל ריתמש ימל רוסא ,ריתמ
ריתמה לצא חראתהל רסואל רתומ ועידומ וניאש לכ ךכיפל .ותטיש יפל רוסא הז רבדש והעידויש
.וילע ךומסלו

רימחהש םיעדוי םירחאו ,רתומה רבד ומצע לע רסאש םדאש ,(ג"רת 'א קלח) עורז רואה בתכ ןכו
המוד הז ירהו .ונממ והוליכאי אמש שוחל ול ןיאו ,םירחא לצא חראתהל יאשר ,ומצע לע ורסואל
.המודכו לישבתב ןיי בריע אמש ששוח וניאו ,ורבח לארשי תיבב לכואש ריזנל

םיגהונ להקה ןמ תצקמש רבד :ונושל וזו (א,חע אמוי) תורואמה רפסב יליעמה ריאמ ונבר בתכ ןכו
רוסאו ,רתיה וב גהונה לע ךומסל רוסיא וב גהונה יאשר ,רתיה וב םיגהונ םתצקמו ,רוסיא וב
ינפל" םושמ בייחו ,רוסיא וב גהונ אוה םינפ לכ לעש ןויכ ,ולישכהלו ותועטהל רתיה גהונש ותואל
.כ"ע ."לושכמ ןתת אל רוע

ףוס ד"וי) תיבה קדבב ףסוי תיבה ןרמ ואיבהו .(תומביד אמק קרפ ףוס) יכדרמ תוהגהב בתכ ןכו
הרמוח ךרד ןכ גהונש ימ ןיבו ,ןידה ןמ רוסא רבדהש רבוסש ימ ןיב לדבה הזב ןיאו .(ב"מר ןמיס
.(ז,ט"יק) העד הרויב א"מרה קספ ןכו .רימחהל גהונ אוהש המב ולישכהל רוסא םלועל ,אמלעב
.(טי,ב קלח) תמא ערז ת"ושבו ,(א"כק) ח"נלרהמ ת"ושב הזב דוע הארו

שיא ןוזחה תרבסכ םמצע לע רימחהל םיגהונש לארשי ינומא ימולשמ הברה שיש ןויכ ,ךכיפל
.רוסיא וב םיגהונש רבדב םלישכהל רוסא ,הריכמה רתיה לע ךומסל ןיאש םירבוסש ,ותעיסו
רוסא ,לארשי ילודגמ םימוצעו םיבר תעדכ ,הריכמה לש רתיהה לע םיכמוסה תיבב םיחראתמשכו
.םמצעל ושוחי םהו ,םעידוהל םיבייח אלא ,רימחהל םיגהונה תא לישכהלו תועטהל

תיבה לעב לשמ לוכאל ךומסל לכוי ,רדנ ילב ןכ השוע אוהש שארמ הנתה רימחהל גהונה םאו
.הרתה אלב וליפא ,לקהל גהונה

.ובהא םולשהו תמאהו