הטימשה ןיינעב תפצ ימכח תובושתתונווכמ םהיתובושת .הטימש יניינעב 16-ה האמב תפצ ימכח תובושת ןה תואבה תובושתה
:תונווגמ תויעבב וקסעו ,המדא ידבוע םידוהיל
?ןנברד וא אתיירואד - הזה ןמזב תיעיבש
?יוג הדשב דובעל רתומ םאה
?םיסימה תא םלשל ידכ הטימשב דובעל רתומ םאה
?ונממ רוכחל וא ,ירכנל הדש ריכחהל רתומ םאה
?תודש תוקשהל רתומ םאה

?תיעיבשב גהנתהל שי ךיא

ומ ןמיס ג קלח ט"יבמה ת"וש (זי)

הלע .1500 תנשב יקינולאשב דלונ .דרפס ישרוגממ היה ויבא .ינארט ףסוי ןב השמ יבר תבושת
ותתגולפ רבו ורבח .םינש 54 ךשמב תפצב ןייד היה .בריב בקעי יבר לצא דמלו 1518 תנשב תפצל
יבר אוה ונב .הליפתה לע "םיהלא תיב" תאו "רפס תירק" םירפסה תא רביח .וראק ףסוי יבר לש
.ט"ירהמ ,ינארטמ ףסוי

רמצו םינוערזו םירועשו םיטח הנש לכב םיערוזש ,לארשי ץראב םירפכה ינב םידוהיה לע יתלאשנ
הב בישנ ,ונתנש איהש תיעיבשו .תורשעמהו תומורתה ןיינעב וגהנתי ךאיה ,םירבד ראשו ןפג
.תורשעמו תומורתב ךכ רחאו ,ןיינעב

הרותהמ תיעיבש םא וגהני דציכ
אל ךמרכו ערזת אל ךדש" ביתכדכ .םימרכב רומזלו םיערזב עורזל הרותה ןמ רוסא יכ עודי אוהו
,העירז ללכב הרימזו .הרותה ןמ תורוסא ןכ םג םה ,םרכב הריצבו ,םיערזב הריצקו ."רומזת
תובא ראש לע אלו ,הקול ולא תודלות לעו .תודלות ינשו תובא ינש םהו ,הריצק ללכב הריצבו
.תונליאה ראש דחאו םרכ דחאו .תודלותו

ןנברד תיעיבשש םיקסופה תעדל
םיקסופש הברה םיקסופ שי לבא .הזה ןמזב הרותה ןמ איה תיעיבש יכ המדקה לע אוה הז לכו
י"שרפ "אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ" יאני 'ר זירכא הז לעו ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד
רוסיא העירז וריתה אנונרא םושמו :תופסותה ובתכו .האובתה ןמ ךלמה הבוגש סמ :ל"ז
ת"ר שריפ ,"הכותב ינא ןוטסיגא" יבג ןכו .ןנברד הזה ןמזב תיעיבשב יריימד ל"יו ?אתיירואד
תיעיבשד רבסק נ"א ,'וכו הנשב האובתל ךכו ךכ עורפל ךלמה ןמ םילבקמש ,עקרקב ןוטסיגא
.וריתה ךלמ יבגו ,ןנברד הזה ןמזב
וליפא ,יוגה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבד רמול לכונ הז םעטמו :בתכ המורתה רפסבו
.ןנברדמ אלא רוסיא ןיאש ןויכ ,לארשי עקרקב וליפא אוה ,יאני 'ר זירכמש הזו .ןנברדמ
היאר המורתה לעב איבה ןכו .המורתה לעב םשב הז ןושל איבה ז"מ קרפ חרפו רותפכ רפסבו
.תיעיבשב ימנ אכהו ,ןנברדמ כ"ג איהש ,תומורתמ
בתכו ,גהונ לבויהש ןמזב אלא תגהונ תיעיבשה ןיאש ןינמ ,ימלשוריה איבה ז"מק 'יס ג"מסבו
.'וכו יברכ הכלהד ,בקעי ונבר שריפ ןכשו .ןנברד הזה ןמזב תגהונ הטימשד
תיעיבשד הדומ ,הרות רבד תורשעמ רמאד ןאמל וליפא ,ןושמש יבר בתכ תיעיבשד 'ו קרפבו
.'ח קרפב ןכו .ןנברדמ
,"ואבת יכ" ביתכדמ ,ןנברדמ הזה ןמזב המורתה ,בתכ תומורתד ןושאר קרפ ,ל"ז ם"במרהו
יתכראהש ומכו ,תיעיבשב ןידה אוהש רבוסש הארנ אמעט יאהמו .רשעמב ןידה אוהש ול הארנשו
.ז"כת ןמיס יתבושתב הזב

ירכנ לש עקרקב תיעיבש ןיד
ךלמל שיו ,שממ ולש היהש וליפא וא ,יוגה ןמ רכחש הדש ול שיש לארשי יכ ,הארנ הז לכ ללכמו
גוהנה קלחה ול תתל ונחירכי ותוא ערזי אל וליפאו ,העירזה ןמ אציש המ לכמ קלח וידבעל וא
ינה לכו ,ל"ז י"שר שוריפל אנונרא ומכ יווהד ,וב עורזלו שורחל רתומ אוהש - ותוא ערוז היה םא
.לודג סנוא היהיש ךירצ וניאו ,הז ושריפ ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד ירבסד אתוובר

םיסמ הילע םילטומש המדאב תיעיבש
ה"רי ךלמל עגונה קלח אוהש ,אנונראה ליבשב הטמש לש הנשה תאזב ערזש ימ שי םא ,ןכ םאו
ינפמו ,םיערוז ויה םא םהל עגונ היהש קלחה יוויש ונממ וחקיש לכל עודיו רורב היהש ,וידבעל וא
םושמ תיעיבשב וערזו וקופ" יאני יבר זירכה הז לע יכ ,ורקעיש סנק וא סנוא םהילע ןיא ,וערז הז
.הלעמל יתבתכש ומכו ,הזה ןמזב ןנברד יוה תיעיבשד םושמו .ררוב הז קרפ אתיאדכ ."אנונרא

?םיסמ ללגב עורזל רתומ המ
,רתוי אלו אנונראה קלח ידכב אלא עורזל יאני יבר זירכה אלו ריתה אל יכ ,שרפמ יתייה ינאו
יבר תזרכה ןיינע איבהש קסופ וא שרפמ םוש יתיאר אלש אלא .רתומב םנוצרכ םיערוז ואצמנש
תומוא יכלמ וליטהו םיסנאה וברשמ" :ןושאר קרפב בתכש ,ל"ז ם"במרה אלא ,ןכ שרפיש יאני
ךלמה ידבע םהל םיכירצש םירבד תיעיבשב עורזל וריתה ,םהיתולייחל תונוזמ תושעל לארשי לע
תודשה לכ ערזי םאש ,םהל תתל ךירצ אוהש המ אלא ערזי אלש ,טשפה יפל עמשמד .ל"כע "דבלב
העברא ולצא םיראשנ ירה ,ךלמל שמוחה ןתיל ידכ ,םהב הזב אצויכו שמוח קלח ךלמל שיש
,דבלב םיכירצש םירבד עורזל וריתה ,שרפל רשפאש אלא .הטמשה תנשב ערזש הממ ןישמוח
תתל ןיכירצ ןיאש םירחא םינימ אלו ,הברה וליפא וערזי ,םהל תתל םיכירצ םהש םיערז ינימב
.םהמ

תיעיבש תשודקב שודק לארשיה דיב רתונש המ
ןוויכו ,אנונראה קלח םצמצל רשפא יא יכ ,הדשה לכ עורזל לכוי אנונראה ליבשבש רמאנ םאו
,ךלמה קלח ןתיש רחא ראשייש המ יכה וליפא ,הדשה לכ ערזי אנונראה קלחל רתוי עורזל ךירצש
ונממ הכזי אוהו ,רקפה היהיש אלא ,אוה וב קיזחי אלש :תיעיבש תוריפ גהנמ וב גוהנל ךרטצי
יכ םגו .רועיבה ןמזב ראשנש המ ריקפהל םיבייח ויהי םלוכו .רקפהה ןמ םיכוזש םירחאה ומכ
ינפמש ןויכ ,אוה ערזש המ ןכש לכו ,הורסא לארשי לש הדשב םהילאמ ולעש םיחיפסה וליפא
.ןליאה תוריפ ומכ ,תיעיבש תשודקב םלכואל רתומ היהי ערז אנונראה

םירתומ ויתוריפ - םיסימ תובוח וילע שיו רוסיאב ערזש ימ
היהו ,וערזו ורבעו ,תיעיבשב וערזי אלש הארתה םהל ונישעש ,וערזש ולאמ תצק שיש וליפאו
רוסאנ אל ,וערזי אלש וליפא ךלמל עגונה קלחה םהמ םיחקול ויהש ררבתי םא .רוקעל ןידה
םיחקול ויהש םיעדוי ונייה םא ,םירתמה ונא םג יכ .תיעיבש תשודקב םלכאלמ תוריפה םהילע
.םהב םירתמ ונייה אל ,הוערז ילב וליפא םהמ

ןליאה תוריפ ןיד
רתוי תוכז םוש ןהילעבל ןיא ,תונליאה ראש לכו ,םינאתהו םימרכהו םיתיזה ינליא תוריפ םגו
וצריש ומכ םישביו םיחל םהמ ולכאיו ,םתיבל םהמ וחקיו ,לכל רקפה םה אלא ,םירחאמ
םוטקילש ,םיתות לש תונליאה לכ לע םילעה םגו .רועיבה תעש דע תיעיבש תוריפ תשודקב
םילוכי םניאו ,םירחאה ומכ אלא ןהילעבל ןיא ,לכל רקפה םה ,ישמה םילדגמה םיעלותל ליכאהל
רשב םהב ךורכל םיטקלמש ,םיכרה םינפג ילע ןכו .םויב םוי ידמ םהל םיכירצה אלא טוקלל
וא םטקלל לוכי וניא ,ןפג לש וא םיתות לש םילעה ולאל ךירצ וניאש ימו ,לכל רקפה םה ,לישבתל
,טעמ ול וריתוהו ומצעל טקל ןכ םא אלא ,תיעיבש תוריפב הרוחס םישוע ןיאש ,םירחאל םרכמל
אלו 'וכו לקשמב אלו הדימב אל רכומש המו .תיעיבש תשודקב תועמה לוכאלו ,רוכמל לוכי
.(ןדמוא) ארסכאב אלא ,תודוגא
.הברעו בלול קרפ תופסותה ובתכש ומכ ,תיעיבש ינידל ץק ןיאו

תוריפב תיעיבש יניד םוכיס
:לארשי לש עקרקב ולדגש תיעיבש תוריפ תשודק תגהנהו
.יח לכאי אל לשובמ לכאנש המו ,לשבי אל יח לכאנש המ :ןתיירבמ ןתונשל אלש
.המהבל המהב לכאמו םדאל םדא לכאמ
.ךוסל וכרד ןיאש המ ךוסל אלש
יוארש המב וב אצויכו אמגולמ תושעל אלש ,לוכאל יואר אוהש המב סבכל אלש הסיבכה ןיינע
.הליכאל
לש ומצע ירפו .ןתיירבמ ןתונשל אלו השודקב ולכאל ,ספתנ ןורחאש ,תיעיבש תוריפ תריכמב
.תיעיבש תשודקב ונלכאיש ,ורכמש ימל ותשודקב ראשנ תיעיבש
.תיעיבש תשודקב םלכוא וניאש ימל תיעיבש תוריפ תתל אלו רוכמל אלש
.אירוסל וליפאו ץראל הצוח תיעיבש תוריפ איצוהל אלש
דע םירמתב ,תינימש הנש לש הכונח דע תורגורגב :ורועיב תעשב ןימו ןימ לכ תיבה ןמ רעבל
תשירח תעשב .ןושח ףוס דע האובתב ,תרצע דע ןמשו םיתזב ,חספה דע ןייו םיבנעב ,םירופה
,הדשב ןימ ותואמ ןיאשכ תוריפה ראשבו ,הדשה ןמ היחל הלכש ,תודשה
.ל"ז ם"במרהל ישימח קרפב םיבותכ ולא םיניד יטרפו .תיעיבש תוריפב הרוחס תושעל אלש

ירכנ הדשב הדובע

דס ןמיס ב קלח ט"יבמ ת"וש (חי)
הלאש
יוגה םע הנתהו ,הנשו הנש לכב ןיעב תועמב םינש רשע ןמזל יוגמ הדש רכשש לארשי :ונבר ונדמלי
יתב יסירא ויה רשא ,םייוג ןיסירא איהה הדשב דירוה לארשיהו ,םינש רשע ןמזל ונקלסי אלש
תא דובעל םייוג ןיסיראה לארשיה חיני םא .הטימשה תנש עיגהו ,תמדקמ איהה הדשב תובא
ומצעמ אוהו ,תדרל סיראל התע רמוא וניא אוהו ליאוה ,וקלח חקיו ,גהנמכ הנש לכב המדאה
,אוה רכממ ימויל תוריכש יכ ,לארשיה הז לש אוה עקרקהו ליאוה אמלד וא ,הדשה ךותל דרוי
.המדאה תא דובעל יוגה סיראה חיני אל םא ,הדובעמ תובשת ץראהש בייחו
הלועה ללכה לבא .הז ןידב ידי האצמ רשא תא בותכל ןמז יל היה אל ,ץוחנ ליבומה תויהלו
תיעיבשד אתפסותב יתאצמ לבא .תבש ןיינעמ תיעיבש דומלל ןיא יכ ,יתאצמו יתשפיח רשאמ
ןודנל היאר םשמ ןיאש יל הארנו ".הערוז יוגהש תנמ לע ומע קסופ ,יוגה ןמ הדש לבקמה" :ב"פ
.םהיניב ונתיש המ וא ,ישילש וא ויצח איצותש המב קר ,עקרקב קלח ול ןיא לבקמהש ,ןדיד
ם"במרה בתכש ומכ ,השעת אל ןיב תוריפ ץראה השעת ןיב ,תועמב עקרקה רכושש אוה רכושו
.אוה רכממ ימויל תוריכשו ,תועמב רכוש אוה ןדיד ןודנהו .ו"פ ןושאר רשעמ תוכלהב ל"ז
אוה ותכלממ לע םימי ךיראיו וערז ערזו אוה םיבוט םייחל םותחי ,וינפ הלחא לאל הליחוא ןכבו
יח שיא תדובע דובעל עצרנ שפנכו םימשב הדיסח םג 'מכח שפנ תא שי יכ ,לארשי ברקב וינבו
.יח לאל ומולשב ללפתמו
.יאחוי ןב רזעלא ריעצה
אוה תועקרק תטימשש תויהל ,וגהנמכ המדאה תא דובעל סיראה יוגה חיניש רמול יצמת םאו
,וקיזחהל רכושה לארשיה לוכי םאה - ותוסיראל תדרל םהינידב והחירכי יוגהש רשפאו ,ןנברדמ
תתל גהנמ אוה םגו .םירבדב וקיזחהל םא יכ רתוה אל יכ ?עורזל םיערזו האובת סיראל תתלו
.ש"שו ערזיש ידכ םיערזו האובת סיראל

:הבושת
תעדל םא יכ ,ךתלאשל רתיה תבושת יתאצמ אלו יתשפח ,ו"רנ רזעלא ר"הה םכחה יל חאכ
.ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד יברכ וקספ רשא ל"ז םיקסופה

ןנברד תיעיבשש תויאר
:ארמגב ןנירמאו .'וכו ןתורקל ורזח םיסנאה וברשמ ,"ררוב הז" קרפ שאר ןיתינתמד הלעו
שריפ .הנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ יאני 'ר זירכמדכ ,הנונרא והנינ יאמו ,םיסנאה וברשמ
וערז וקופ .חבשב הדשה ןמ ןירוכ ךכו ךכ ,האובתה ןמ ךלמה הבוגש סמ ,הנונרא :ל"ז י"שר
ןוטסיגא רמול לוכי" ימנ ןנירמאו .ץראה תשודק הלטבד ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד ,תיעיבשב
ובתכו .ורכש אנונרא םושמ ימנ יא ,אוה יוג לש עקרק תוריכש :י"שר שריפ ,"וכותב ינא
ארוסיא איוהד ,עורזלו שורחל וריתה אנונרא םושמ ת"או .אנונרא והנינ יאמו :תופסותה
ריכש :ןושאר ןושל י"שר שריפ ןוטסיגא יבגו .ןנברד הזה ןמזב תיעיבשב יריימד ל"יו ?אתיירואד
ינש שוריפכ הארנ ןכ לע .תיעיבשב יוגה םע ןירדוע ןיא ןיטיגב ןנירמאד ,אריהנ אלו .הכותב ינא
,תיעיבשב יוגה םע ןירדוע ןיא יבג תופסותה ובתכ ןיקזינה קרפ ףוסבו .אנונרא םושמ ,שריפש
ומכ אלו ,הכותב ינא ןוטסיגא ול רמול לוכי ,שירחו ןהכ יבג ,"ררוב הז" קרפב רמאקד אהו
אלא .רכשבל םנח ןיב קלחל ארבתסמ אלו .רוסאד אכה עמשמ אהד ,יוגל ריכש סרטנוקה שריפש
םתה רמאדכ ,הנשב ךכ האובתל ךכו ךכ עורפל ךלמה ןמ םילבקמש ,עקרקב ןוטסיגא ת"ר שרפמ
ןינק שי רבסק נ"א .'וכ אכיא תושפנ תנכס ,תיעיבשב הנונרא וערזו וקופ זירכמ יאני 'ר ,הנימ ליעל
יבג .רחא יוגל רוסא ןנברדמד ג"עאו .ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד נ"א .תיעיבשמ עיקפהל י"אב יוגל
.כ"ע .וריתה ךלמ

ןנברד תיעיבשש קספ המורתה רפסב
וליפא יוגה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבד רמול לכונ הז םעטמו" :בותכ המורתה רפסבו
.'וכו אובל דיתעל השדק רובסי ,תיעיבשב יוגה םע ןירדוע ןיא ןיקזינה קרפב ןנתד אהו .ןנברדמ
ריכש שריפו .וכותב ינא ןוטסיגא ,'וכו שירחו ןהכ ,ררוב הז קרפ ל"ז י"שר שוריפ ךכב בשייתי
וליפא ונייה ,'וכו ךלמל םלשל ידכ ,הנונרא םושמ וערזו וקופ ימא יבר זירכמד אהו .ינא ם"וכע
ךרטצנ אלו ,ירמגל ירש הנונרא םושמ ךכליה ,ןנברדמ אלא ארוסיא אכילד ןויכ ,לארשי עקרקב
.ל"כע "עורזלו שורחל רתומ יכה ואלב ,ם"וכעד עקרקב לבא .'וכו אנונרא תנכס םושמ רמול
:ונושל הזו ז"מ קרפב איבה חרפו רותפכ רפסב ירה ,רכזנה רפסב םגמוגמ תצק ןושלהש ג"עאו
םיכסה אלו ,ןנברדמ וליפאו ,ם"וכעה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבד ,בתכ המורתה לעבו
כ"ע .'וכו רזעלא יברה ונרומ שדק רוהט הזב
אוה רשעמו המורתו ,יסוי יברד ןנברכ הליטב ימנ היינש השודקד חיכוהל ךיראה המורתה רפסבו
.....ןנברדמ

ןנברדמ וליפא השודק ןיא ירכנ תוריפב :ג"מס
ןושמש יבר בתכו הזמ הלעמל בתכו המורתה רפס לא ןיינע איבה ג"לק המורת תוכלה ג"מסבו
בויח םש ןיא לארשי תואובתבד ליאוה ,הזה ןמזב ם"וכעה תאובתב ןירוטפ ןנברדמ וליפא אמשד
.כ"ע .הכלה ןכו הדוהי 'ר ירומ בתכ ןכו ...יסוי יברד ןנברל הרותה ןמ

יסוי יברד ןנברכ הכלה יכ ןנברד תיעיבשו המורת
דיתעל השדק אלד אמעטמ יוהד הארנ ,ןנברדמ הזה ןמזב המורת ירבסד אתוובר ינה לכד ןויכו
שורחל םילוכיו ,ןנברדמ איוהו ,השדק אל תיעיבשב ימנ ןידה אוה כ"א .יסוי יברד ןנברכ ,אבל
.ל"ז י"שר שריפדכ ,אנונרא םושמ אלא ,רומג סנוא ןיאש י"פעא .סנוא תצק שישכ עורזלו
לכב םיפסכ תטימש ןכו ,םהירבדמ ץראב תגהונ תיעיבשב עקרק תטימש בתכ ךוניחה רפסבו
."איה יברו הזה ןמזב תיעיבשב" ,חלושה קרפ יתיימד ,יברכ ירבסד הארנ ינה לכו .כ"ע םוקמ

םלוכ תאיבב היולת ץראה תשודק
אלו םכלכ תאיב "ואובת יכ" המורת יבג ביתכד םושמ ,ם"במרה ולת אמעטד ןוויכ ,כ"או
בתכש ומכו .תיעיבשל וא המורתל יל המו .לוכה תאיבב אילת ץראה תשודקד עמשמ ,םכתצקמ
דח אלוכד ,תיעיבשב ימנ ה"ה ,ןנברדמ יוהד ,ואובת יכ היב ביתכ אלד ג"עא ,רשעמל ה"הד ,אוה
.לוכה תאיבב אלא ילימ לכל השדק אלד ,איוה אמעט

הכלהל הנקסמ
ךלמל שיו ,שממ ולש אוה וליפא וא ,יוגה ןמ ותוא רכחש הדש ול שיש לארשי יכ ,הז לכמ ונל אציו
קלחה ול תתל ונחירכי ותוא ערזי אל וליפאו ,עודי קלח העירזה ןמ אציש המ לכ לע קוח ודבעל וא
י"שר שוריפל אנונרא ומכ יוהד ,וב שורחל רתומ אוהש ,ותוא ערוז היה םא עקרקה איצומ היהש
ךירצ וניאו ,הז שוריפ שרפל םילוכי ,ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבשד ירבסד אתוובר ינה לכו .ל"ז
הדשה םא ש"כו ,ולש עקרקב ערוז אוהש ומכ ,ולש םירקבב שורחל לוכי ןכו .לודג סנוא היהיש
אל םא ךלמה קוח עורפל והוחירכי םאש ,תוריכש ומכ ונייהד ,יוגה ןמ ותוא רכחש אלא ,ולש וניא
.ןירקבב שורחלו וערזל ול רתומש ,ונערזי

תיעיבשב ירכנל רוש וא הדש תרכשה
,םינש המכל תיעיבש תנש םדוק יוגל וריכשהו ,הדש יוגמ רכש וא ,ולש הדש יוגל ריכשמש לארשיו
ריכשהל לבא .תבשב וליפא תושעל לוכיד ,הכאלמ תושעל םימי המכל יוגל רכושכ יוהד ,רתומ
ותמהב תתיבש לע הווצמ וניאד ,תיעיבשב ריכשהל רתומ ורוש לבא .רוסא תיעיבשב יוגל הדש
.ז"עד ק"פ אתיאדכ .תיעיבשב
ןיא ,תבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדאש י"פעא :ל"זו םש ויקספב ינארטמ היעשי וניבר בתכו
אל לבא .תיעיבשב וב שורחל יוגל ריכשהל לוכיו ,תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא
והדש ריכשי אלו .'וכו רווע ינפל לע רבועש ינפמ ,תיעיבשב הב שורחל דושחה לארשיל הנריכשי
ץראל היהי ןותבש תבש 'אנש ,תיעיבשב והדש תתיבש לע הווצמ םדאש ,יוגל וליפא תיעיבשב
ריכשהל רוסאד אוה ,תיעיבש ךרוצל םדוקמ וא ,ומצע תיעיבש תנשב אקווד ,ןאכמ הארנו .ל"כע
הב דובעי אלש רשפאד ,הטימשה תנשב [יוגה] הדבוע וליפא ,ירש םינש המכ העלבהב לבא .יוגל
תיעיבש תנשב רחא יוגל הריכשהל ירש אלד הארנ ,יוגמ לארשי רכשש הדש וליפא .תיעיבש תנש
ערזיש יוגל ליאשהל וא רוכמל לוכיש ,םיערזב ןידה אוהד הארנ .תיעיבש תנש ךרוצל וא ,המצע
תנשב ותמהב יוגל ריכשמשכו .דוחל עקרק תתיבש לע אלא הווצמ וניאד רושב ומכ ,תיעיבשב
.תבש ןידב רהזי תיעיבש

תיעיבשב תודשה תאקשה
תא ןיקשמ ןטק דעומ שיר ןנת אה ,םהימודו ןורשה תלצבח ומכ םיבשעו תוקרי תאקשה ןינעלו
תוקשהל רתומש המ לכד עמשמ ,ידדה ידהב והל ינתד ןויכו .תיעיבשבו דעומב ןיחלשה תיב
ןכו ,אדיספ והב אכיאד ,דעומה לוחב תוקשהל רתומ ינה לכו .תיעיבשב תוקשהל רתומ דעומב
,אדיספ יוה ונקשי אל םא דספיש המ לוכד ,אטוז אדיספל הבר אדיספ ןיב ןל ינש אלו .תיעיבשב
ןויכד .הבורמ דספה יוהד תונליא תדיספל ,טעומ רבד יוהד תוקרי תדיספ ןיב וקלח אל אהד
.והיניב ןניגלפמ אל ,ונקשי אל םא לכה דספיד

הזה ןמזב תיעיבש רבדב תוטישהמ תחא לכ יפל רתומ המ
יוגל המהב תוריכש רתיה אוהו .אתיירואד הזה ןמזב תיעיבשד רבסד ןאמל וליפא ,ע"כל הז רתהו
םידספנה םימשבה יצעו בשעו תוקריה תאקשהו ,תיעיבשב עורזל םיערז תניתנו ,תיעיבשב שורחל
קלח ונממ םילאושש ינפמ ול רכשומה הדש וא ,והדש לארשי תעירז רתיה לבא .םוקשי אל םא
.ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד רבסד אתוובר ינהל אלא וניא ,הערוז היה אל וליפא איצוי היהש המ
.רומג סנוא יוהד ,ךלמה ליח ךרוצל ותוא םיסנואשכ אלא רתומ וניא ,אתיירואד רבסד ןאמלד
תיעיבש תוריפ ןינעמו .קחדה תעשב ןכש לכ ,םהילע ךומסל ןנברד תיעיבשד םירבוסה םה יאדכו
- התע דע הטמש תנש התיהש ב"צר'ה תנשמ - ורבעש תוטימשב יתבתכ ,י"אב יוגה הדשב ולדגש
.הכוראב ילצא בותכ אוהש ומכ ,רועיבב םיבייח םהש ,םימעפ המכ
.הטמש תנש ז"כש 'ה ןושח ,ט"יבמה םאנ.יאחוי ןב רזעלא ריעצה

הזה ןמזב תיעיבש ןיד

בנ ןמיס ד"וי 'ב קלח ט"ירהמ ת"וש (טי)

.ט"יבמה ,ינארטמ השמ יבר לש ונב היה .1568 תנשב תפצב דלונ ,ינארטמ ףסוי ברה תאמ

ןנברד הזה ןמזב המורת
תורשעמו תומורתב םא .בר שי יתרפסב אלה ,ןנברדמ התויה הזה ןמזב תיעיבש רבד לע הנהו
ימיב קילס יכו ,עמשמ םכלוכ תאיב ואבת יכד ל"ז ם"במרה בתכש המכ ,ןנברדמ הזה ןמזב םהש
ןקומנו ,ןדגנכ תובושת המכו ,ארמגב םירזופמה תומוקממ שיש תויארהו .קולס והלכ ואל ארזע
.ןמוקמב יתראב לכה תא ,ןמע

ןנברד תיעיבש םג
ומכ ,םלוכ תאיב התיה אלש יפל השדקתנ אל ארזע תאיבבד דבלמד .ןנברד איוהד ו"קמ תיעיבשו
,התשודקמ הדרי ןושאר שובכב ףאש ,תיעיבש ןהמ הטמל ,תורשעמו תומורת ןינעל השדקתנ אלש
רבד הזו" ביתכו .הילע היבשוי לכש ןמזב ,היבשוי לכל איה לבוי :אינתד .םיטבשה תרשע ולגשמ
ןמזב ,תיעיבש תטמש תחאו ,לבוי תטמש תחא :רבדמ בותכה תוטמש יתשב - "טומש הטימשה
,לובזורפ ןיקתהד ללהד היליח רשייא אמעט ךהמו .תיעיבש טמשמ התא לבוי טמשמ התאש
.םיפסכ תטמש ןיב עקרק תטמש ןיב ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד םושמ ,חלושה קרפב ןנירמאדכ

ןנברד תיעיבש ם"במר תעדלש םיכסמ שוקרוק י"רהמ
תיעיבשד רבסש ,ט"פבו ד"פב ל"ז ם"במרה ירבדמ עמשמש בתכ ל"ז שוקרוק י"רהמש י"פעא
ןושלב די תביתכ ם"במרה רפסב אצמש ,בתכ ל"ז ומצע אוהו .אתילד יתחכוה רבכו ,אתיירואד
ןכו ,םהירבדמ ץראב תיעיבש תגהונו .ד"כע ."גהונ תיעיבש ןיא גהונ לבויה ןיאש ןמזב" ,הזה
תיעיבשד ט"פ ם"במרה םשב ,ה"מ רעש תומורתה רפסב איבה ןכו .םהירבדמ םיפסכ תטמשה
.ןנברד הזה ןמזב

םיסימה תובוח ללגב דובעל רתומ ןנברד תיעיבשב
'ר זירכמ" ררוב הז קרפב ןנירמאדכ .ירש אנונרא דספה םושמ ,ןנברד ז"הזב תיעיבשו ליאוהו
םכחה בתכש ומכ ,ןילוחד ק"פב תופסותה ובתכ ןכו ."אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ יאני
ןינק שי רבסק ימנ יא ,סמה וערפי אל םא אתיא תושפנ תנכס אמשו בתכש ,ו"רנ קסופה םלשה
ש"מכ ,םהירבדכ רומגה תמאהש .ןנברד הזה ןמזב תיעיבש נ"א ,רשעמ ידימ עיקפהל ם"וכעל
.אנונראד אמעט םושמ ירש הנכס םש אהי אלש י"פעא ,ןנברדמד הז ץוריתלד ,ו"רנ םלשה םכחה
.תושפנ תנכסא יאק ,"ןנברד תיעיבש ימנ יא"ו "ןינק שי ימנ יא"ד ,שרפל הצרש הממ ינא המתו
םעטמ ןכו ,ןינק שי םעטמ ירש ,תושפנ תנכס אכיל יא וליפאד ,אוה יכה יאדו "ימנ יא" ןושלהד
.אוה ןנברד ארוסיאד


ררוב הז קרפב תופסות ירבדמ היאר
םאו ,םיסנאה וברשמד איההב ררוב הז קרפב רמאש הממ ,רחא םוקמב םהירבדמ דומלל שי לבא
תיעיבשב יריימד רמול שיו ?אתיירואד ארוסיא יוהד עורזלו שורחל וריתה אנונרא םושמו רמאת
המ םהל ןיאו סמ םהמ ךלמה לאושש אוה ,שפנ חוקיפש רמול שי ימנ יא ,ןנברד הזה ןמזב
ןושלמ םגו .ירש שפנ חוקיפ אלב ףא ,ןנברד תיעיבשד ץוריתלד אידהב שרופמ ירה .וערפיש
אתיירואד ארוסיא יוהד םושמ אלא ,אנונרא םושמ וריתה ךיא םהל השקוה אלש חכומ אישוקה
.אוה

ןוממ דספה ללגב תרתומ ןנברדמ תיעיבש
שירב ,אנוממד אדיספ םוקמב ןנברד תיעיבשב ושח אלד ,ל"ז םהירבדמ היאר איבהל שי דועו
אתלימו ,ןנברד תיעיבשד םושמ םעטה בתכ .תיעיבשבו דעומב ןיחלשה תיב ןיקשמ יבג ןטק דעומ
.ןנבר ורש ןיחלשה תיב ןוגכ אדיספד

העלבהב יוגל ריכשהל רתומ
לע ףאו ,ירש העלבהבד הארנו .אנונראד אמעט אלב והדש ם"וכעל ריכשהל רתומ םא ,ךל יעבת יכ
עבשל ול ריכשהשכ מ"מ ,ו"רנ םלשה םכחה 'תכדכ ,העלבה ךייש אל המצע תיעיבש תנשבש יפ
ןויכ אכהד ,םוי םוי חויר חקולש ,םיחירו רונת ריכשמל ימד אלו .ירש זוז תואמ עבשב םינש
אחרואד .אבטמב םלשמ והיינימ אתש דחב דיבעי אלו ריבוי םא ,תובורמ םינשל ול ריכשהש
יתש רעש ךפוה ונינשש התואכ אלא .שיחכת אמש ,הנש רחא הנש הערוז הניאש אוה אתלימד
אלא ,לטונ אוה תיעיבש רכש ואל ,והדש רכש לטונ אוהשכש אצמנ .רובה תא ערוזו ןאכל תורוש
.םינש ראש רכש
תיעיבשה ןיא ,זוז תואמ עבשב םינש עבשל וריבחמ והדש לבקמה ,לבקמה קרפב ןנירמאד אהו
היל הוהו ,הטימשה תנשב דובעל לארשי ךרד ןיאש עדי עדימד ,ינתק לארשיב םתה ,ןינמה ןמ
.ירש העלבה ךרדו ,ןינמה ןמ תיעיבשה ם"וכעה יבג לבא .םינש ששל
העלבהב ם"וכעל והדש ריכשהל ריתהש ,הבושתב הכרבל קידצ רכז יראמ אבא ברל יתאצמ ןכו
.תורחא םינש ידי לע
.ינארטמ ףסוי ,יתבתכ ד"עלנה