םיניינעה ןכות


םירבחמה
הטימש תווצמ ימעט
טל:ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
אי:ה תובא תלחנ ,לאנברבא
זעת הווצמו דפ הווצמ ,ךוניחה רפס
לבויהו הטימשה ךרע ,קוק ה"יארה

ץראל היהי ןותבש תנש

תוארקמ .א
הטימשב ובייחתה יתמ .ב
תיעיבש תווצמ .ג
הזה ןמזב תיעיבש .ד
תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה .ה
תיעיבשב השירח .ו
ןיחיפס רוסיא .ז
תיעיבשה תוריפ רקפה .ח
שומישה ךרדמ יונישו הרוחס רוסיא .ט
ןיד תיב רצואו תיעיבש תוריפ רועיב .י
םיפסכ תטימש .אי
להקה תווצמ .בי
הטימשה תווצמ םויק .גי

טקל - תיעיבש תוינשמ

תיעיבש תפסות ןיד :ו ,ב
םהיתודש וא םייוג תדובע :ג,ד
תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא :ז,ד
רסוב םתליכאב תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא :ח,ד
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תלאשה :ו,ה
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תריכמ :ח,ה
תיעיבש לע דושחל תיב ילכ תלאשה :ט,ה
תיעיבש ןיינעל ץראה תולובג :א,ו
תיעיבש תוריפ אצייל רוסיא :ה,ו
?תיעיבש ןיד שי םיחמצ וליאב :א,ז
?רועיב ןיאו תיעיבש שי םיחמצ וליאב :ב,ז
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה :א,ח
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה :ב,ח
תיעיבש תוריפ תריכמ ךרד :ג,ח
תיעיבש תוריפ םיפסוא ךיא :ו,ח
תיעיבש תוריפ רועיב :ב,ט
?תוצרא שולשל לארשי ץרא תקלוחמ ןיינע הזיאל :ג,ט
?תיעיבשב םיטמשנ תובוח וליא :א,י
טמשנ וניא ןיד תיב השעמ :ב,י
טמשמ וניא לובזורפה ,ג,י
לובזורפה חסונ :ד,י
?ולבקל םאה - תיעיבשב בוח ריזחמה :ח,י
תיעיבשב בוח ריזחמהמ החונ םימכח חור :ט,י

לבויו הטימש תוכלה - ם"במר

תיעיבשב תורתומהו תורוסאה תוכאלמה :א קרפו המדקה
רודיגו לוקיס ,לוביז :ב קרפ
תיעיבש תפסות :ג קרפ
יוג ,הנשל הנשמ רבעמ ,ןיחיפס רוסיא :ד קרפ
תיעיבש תוריפב רתומהו שומישה :ה קרפ
תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא :ו קרפ
רועיב תווצמ :ז קרפ
תיעיבשה לע דושחה :ח קרפ
םיפסכ תטימש :ט קרפ
הטימשה תנש ןובשח :י קרפ

הקמעהו ןויע יקרפ

תיעיבש תווצמ ףקות
?תיעיבשב עקרקה תא דובעל רתומ יתמ
ירכנ הדשב ולעש תוריפב תיעיבש
הטימשה תנשב תורשעמו תומורת
הטימשה ןיינעב תפצ ימכח תובושת
סומלופה

הכלה יקרפ

תועקרק תטימש תוכלה /אנהכ ןמלק ברה
תיעיבשב יונ תוניגב לופיט

לאונמע הנוי / םיפסכ תטימש


הריכמה רתיה

הריכמה רתיהב תויתכלהה תויעבה
קוק ברה / הריכמה רתיהב םינורחאה תורודל םינושארה תורוד ןיב
אנהכ ןמלק ברה / הריכמל םידגנתמה תעד םוכיס

תוחתפמו םוכיס תואלבט

הזה ןמזב תיעיבש
תיעיבש יניד םוכיס