םינורחאה תורודל םינושארה תורוד ןיב
הריכמה רתיהב

קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה

"ץראה תבש" ךותמ

וכמסש הארנ אלו םלועמ אצמנ אלו .הריכמה ידי לע הטימשה רתיה לע םיכמוס ונאש המו
בושייהו ,ימלשוריה דומלתה ימכח ימי לכו ,ינש תיב ןמזב ל"ז םינומדקה םימכחה הז לע
:רבדב תוביס שולשו ,אלפ הז ןיא ,םינושארה םימיב ךכ רחא לארשי ץראב ךשמנה
וטא הרזג םושמ ,םירכנ לשב םג תיעיבש תוריפ רוסיא זא םיגהונ ויהש ןוויכמש ,הנושארה
,וישכע ןכ ןיאש המ .הז ןפואב גהנתהל זא רשפא היה אל אלה ,לארשי לשד תועקרק בור
,(1)אטועימד אטועימ םה לארשי ץראב לארשי לש תועקרקש ינפמ ,וז העינמ ןיא רבכש
ךומסל םוקמ שיש ןוויכמ ,הריכמה לש רתיהב גהנתהל חרכהב םרוג אוה אלה בצמה קחודו
.הז לע

םוש זא עדונ אלו ,וב הלח התייהש הנמזב תמייקו העובק זא התייה הטימשה תנשש ,תינשו
אבש ,הטימשה תונש לש קפסה ףרצל שי התעו .הטימשה תנש לע םינשה ןיינממ קפס
תוריפב לקהל וכמס ילוא הז לעש ,בתכו ט"יבמה הז רכז רבכו ,םינואגהו ם"במרה תקולחמב
הנשמב וירבד ואבוהו) אלוקל ןנברד קפס יווה ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד ןוויכד ,ירכנ לש
...(א:א הליגמ ךלמל
אל ךרוצה ךכ לכ לודג היה אל זאש ,םינושארה תורודבש ,גהנמה יוניש םצע ,הז לכ דבלמו
הב ריתהל ולחה ,חרכהה רבגתנשכ ,םינורחאה תורודה ךכ רחאו ,המרעה רתיהב ךכ לכ וסנכנ
לש ץמח תואיצמב היהש וניצמ אפוג ץמחבו .דואמ ליגר ןיינע והז - רוביצה תא ןכ גיהנהלו
ןיד ידי תאצל םיצמאתמה םא יכ ,ארוסיא ילכאו אריתיה יקבשד אל ,הלאכ הריבע ירבוע
(2)םנוממ לע םמצע דימעהל םילוכי םניאש םושמ ןובאיתל ורבעש קרו ,תלוכיה יפכ הרות
הריכמב רוכמל גוהנו טושפ רתיה היה אל יאדווד ,האר הזמ .(א:ד ןילוחב ראובמכ)
.םילעבל לכה בושיש תחטבומה
,המרע לש רתיה םסרפל תורודה ימכח וצר אל ,לודג חרכהה היה אלש םוקמ לכבש ,ונייהו
ךישחהש ימב "א"דמ תוחפ תוחפ וכילומ" לש רתיהכ ,"רבד רתסה םיהולא דובכ" ללכב יווהו
אלד ,ץראה ימע םושמ ןתוא ןימסרפמ ןיאש תוארוההמ היה הז רבדו ,(ב:גנק תבש) ךרדב ול
שירד יכו ,ריאמ יברכ והל ירומ ,הידימלתל בר ירומ יכד ,אנווג יאהכו ;ךרסימל ותייל
תירחש ש"ק אלא םדא ארק אל וליפאד אה ןכו .(א:וט ןילוח) הדוהי יברכ שירד ,אקריפב
.(ב:טצ תוחנמ) ץראה םע ינפב ורמאל רוסא הז רבדו ,(3)"שומי אל" םייק ,תיברעו
אצויכו ולא םירבדב ןכ תורוהל הווצמ יאדווב זא ,קחדה ינפמ ןכ גיהנהל בייחמ חרכההשכש
יכה םושמו .העש התוא לש לודגה קחדה תא חיוורהלו ,םילשכנהמ לושכמה ריסהל ידכ ,ןהב
יקסע וכרבתנש רחאמ ,גוהנה יפכ ץמחה תריכמ תא יבמופב גיהנהל תורודה ילודג ןכ םג ולחה
.הריכמה ךרד םוסרפ אלב םהב היה רשפא יאש םילודג םינפואב תשורחה יתבו תוישעתה

המדא תדובע דוסי לש ורקיעב היה בושייה דמעמשכ ,םינושארה םימיב :ונניינע יבג ןכו
ויה ףוס ףוס ירהש ,העקפה לש רתיה אלב תדכ תיעיבש תשודק גיהנהל רשפא היה ,הליכאל
ינויבא ולכאו" :הרותה תונווכל בורק היהו ,םיינעל חוויר הז ידי לע היהו ,םירקפומ תוריפה
בושייה דוסייש ,ונימיב לבא .הריכמ ידי לע העקפה לש רתיה הזיא םסרפתנ אל ןכ לע ."ךמע
ותסנרפ לכ םג סרהית רחסמה ךלהמ ענמישכו ,תובשומה תואובת ירפב רחסמ ידי לע אוה
יפ לע ,הריכמה ידי לע העקפהה רתיה תא גיהנהל הבוח יאדו הזכ בצמב - אבהל לע ודמעמו
היהיו ,םיבוטה םימיה ובושיו וצראו ומע תא 'ה םחרי רשא דע .הטימש לכב םימכח תמכסה
.העקפה םוש אלב האולימב הנידכ תיעיבשה תשודק רומשל רחסמה ךלהמ דצמ םג רשפא

:תורעה
.לארשי תנידמב ילאוטקא וניא הז םעטש בל םישל שי .1
רוזח
ץמחה תא וריאשהש ,"ןובאתל" הריבע ירבוע ויה ,ץמח תריכמ הגהנוהש ינפל :רבסה .2
אל חספב ץמח דוע לכ ,תאז לכב .ףסכ דיספהלו םמצע לע רבגתהל ולכי אלש ינפמ םתיבב
ךרדב יבמופב ץמח תריכמ וגיהנה אל - תחתופמ היישעתמ תעבונה תיללכ היעב היה
.חספה רחא וילעבל רוזחי ץמחהש החיטבמה
רוזח
םייקמ - "הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" - הרות דומלת תווצמ .3
.דומלל הקיספי זא יכ ,ץראה ימע ינפב הז רבד רמול רוסא לבא .עמש תאירקב םדא
רוזח