הריכמל םידגנתמה תעד םוכיס

אנהכ ןמלק ברה


קר איהש ה"זרהו ד"בארה תעד ףא שיו ,ןנברד הזה ןמזב הטימש [םיריתמה לש] םתעדל .1
.תודיסח גהנמ
לע ךומסל ןיאש רמאו ,ה"מרת תנשב ספדנש "םיה תפש" ת"ושב רתיהל הזה דוסיה החד רבכ
.הרותה ןמ הזה ןמזב איהש םירבוס םג שיש רחאמ רקיעבו ,היוחד העד

.הזב ם"במרו י"שר תקולחמ תאפמ ,ונידיב תקפוסמ הטימשה תנש םתעדל .2
םוש ןיאש "םימות"ה לעבו ה"לשהו ט"ירהמה םהיניבו ,םינורחאה ילודג לכ רבכ ולביק הנה
תלבקכ לארשי ץראב דימת וגהנ השעמלש ם"במרה רמאש המ רחא ,הטימשה תנשב קפס
.('י קרפ לבויו הטימש ם"במר האר) .םינואגה

.אנונרא תמחמ יאני 'ר זירכהש רתיה תאפמ רתומ םתעדל .3
.םויכ הנודנה הלאשל רשק ול ןיאש תעדל ונארהו ,הזה רתיהה תרבסה ליעל רבכ ונאבה הנה
דוסי םוש הב ןיאו ,תעכ אנונרא תרזג ןיאש "שדוקה ץיצ"ו "ןתנוהי תרות" רפסב וריעה רבכו
.ריתהל

הזה ןמזב םג יוגל ןיינק שיש ,א"רגה םג ואיבהש ,המורתה רפס יפ לע ריתהל שי םתעדל .4
.התשודקמ עקרק עיקפהל
איבה א"רגה םגו .ם"במרה םשארבו ,םינושארה לכ םיקלוח הזה "המורתה רפס" ירבד לע
.התשודקמ עקרק עיקפהל הזה ןמזב םג ןיינק יוגל ןיאש וז העד

.םילילא דבוע וניאש יוגל לארשי ץראב עקרק רוכמל רתומ םתעדל .5
רג םויה ונתא ןיאו .בשות רג וניאש יוגל עקרק רוכמל רתיה ןיאש שוריפב רמאנ םינושארב
...בשותו
.[םלועל הריכמל דוגינב ,רצק] ןמזל יוגל עקרק רוכמל רתומ ,םתעדל .6
ןיב קלחל ןיאו ,הלא םירבדל דוסי ןיאש ,"העש תארוה"ב םג םהיניבו ,םינורחאה וכיראה רבכ
רפס" תעדל ףא התשודקמ עקרקה תא העיקפמ וז הריכמ םא קפס .הריכמל הריכמ
.ןנברדמ וא אתיירואדמ וא ,"םנחת אל" לע רבוע יאדוו ךא ;"המורתה
,הלח הריכמה ןיאש הרוה "שיא ןוזח"ה .(1)תוכלמה ןידכ ובאטב הריכמה התייה אל םאו
לע ורכמנ תועקרקהש ינפמ ,הלח וננמזב הגוהנה הריכמה ןיאש בתכ דעו .םילודג הברה תעדכ
.הריבע רבדל חילש ןיאו ,חילש ידי

:הרעה
. ןלהל האר דחוימ קוח תועצמאב הרתפנ וז הייעב .1
רוזח