(*)תיעיבשב יונ תוניגב לופיט

רזיו ןועמש ברה תייחנהב ,דרגוניו ףסוי ברהו גרבדלוג קחצי ברה :תאמ
םונורגא ,סקז השמ :יעוצקמ ץועיי

םיחמצה ךרוצל תוכאלמ

םויקל תודובע ןיבל ,הרימזו העיטנ ,העירז ןוגכ ,החבשהלו חותיפל תודובע ןיב לידבהל שי
,דבלב הקזחא תודובע הטימשה תנשב תורתומ ללכ ךרדב .האקשהו רודיע ןוגכ ,הקזחאלו
,הטימשה רחאל ןרחאל וא ,הטימשה ינפל ןמידקהל רשפאש תודובע .וראוביש םיאנתבו
.המצע הטימשה תנשב ןהמ ענמיהל ידכ ,וחדיי וא ומדקוי

תיעיבש ינפל הליתשו העיטנ ,העירז
שאר ינפל ףא תורוסא העיטנהו העירזהו ,הטימשה תנשב טלחהב תורוסא חותיפה תודובע
:םיחמצ יגוס השולש ןיב ןיחבהל שי הנשה שאר ינפל העיטנו העירז רוסיאב .הנשה

ןוגכ) םיחרפ יחישו ,תוריפ םישוע םניאש םיחישו םיצע :םילולכ הז גוסב .קרס יצע .1
.(םינשושו םידרו
לחה םירסוא שיו ,הטימשה תנש תליחת דע ולא םיחמצ עוטנלו עורזל רתומש םירמוא שי
.הנשה שאר דע לוכה ירבדל םרפע שוג םע ולא םיליתש עוטנל רתומו .לולאב (ז"ט וא) ז"ימ

םילתשנה וא םיערזנה חירל םידמועה םיחמצ ,תוקרי םיללוכ הז גוסב .םייתנוע םיחמצ .2
םירמוא שי .םיחיפס םושמ םירוסא ויהי תיעיבשב וחמצי םאו ,הנוע לכב וא הנש לכב שדחמ
.הז גוסב םילולכ (םינפייס ןוגכ) חיר םינתונ םניאש םיחרפ םגש
ןמז יפל חמצ לכ ,הנשה שאר ינפל ושרתשי וא וטבני םא אלא ולא םיחמצ לותשל וא עורזל ןיא
ז"כ דע אלא לותשל ןיא ,עודי (תושרתשהה) הטילקה ןמז ןיאשכ .לבוקמה ותטילק וא ותטיבנ
.הנשה שאר דע םרפע םע ולא םיליתש לותשל רתומ .המחה תעיקשל ךומס לולאב
םירוסא ויחרפ וא ויתוריפ ,הטימשה תנש תסינכ רחאל ,וילאמ וליפא ,טבנש הזכ חמצ לכ
.ומוקמב בקריהל וחינהלו ורקועל הבוחו ,שומישב

תעיקשל ךומס באב ז"ט דע תישישה הנשב עוטנל וא עורזל רתומ ירפ יצע .ירפ יצע .3
דע ורפע םע המדאל וריבעמ בוקנ וניאש ץיצעב היהש ליתש .(באב ז"טמ םירסוא שיו) המחה
המדאל ורפע םע וריבעהל רתומ ,המדאב וא בוקנ ץיצעב הליחת לותש היה םא לבא .באב ט"כ
.ה"ר דע תרחא

יונ יחמצב הקזחא תודובע םיריתמה םיאנת
רשאכ ,םימייקה םיחמצה לע הרימשל תושענה הקזחא תודובע קר תורתומ הטימשה תנשב
.רזוח יתלב רכינ קזנ וקזניי ,םכרע וא םהיחרפ ,םהיתוריפ ,םמצע םיחמצהש ששח םייק
:הלא םיאנתב תורתומ תודובעה

.הזכ ששח םויק עבקיש אוה םימש אריו ןמאנ תואלקח החמומ
.התוכיא לע וא השורדה הדובעה תומכ לע ףיסוהל ןיא
ינפל רשפאש המ םידקהל שי) .ותושעל ןיא הטימשה תנש רחאל ותוחדל רשפאש המ לכ
.(הטימשה תנש
.התשענש הרוסא הדובעמ האצותכ אובל לולעה קזנ תעינמל הקזחא תודובע ורתוה אל
.ותוטשפתהו וכשמה תעינמל לועפל שי אלא ,הרקש קזנ ןוקיתל הדובע לכ תושעל רוסא
.וב ועקשוהש םימוכסה יפ לע אלו דיתעהו יחכונה ךרעה יפ לע עבקיי חמצ לש וכרעל קזנ

:יונ תוניגב תואבה תודובעה תורתומ ,הלא םיאנת 5 ומייקתה םא
.דבלב םיחמצה די לע ,חוחית וא רודיע .א
.השירח ידי לע אלש ,ןגה יונל וא םיחמצל הקיזמ איהש רכינש הייבשע שוכינ .ב
.(דבלב ינקנח ןשד תתל שי ללכ ךרדב) םייחרכהה םיגוסבו ןשדה תויומכב קר ,ןושיד .ג
חמצ לכל סחייתהל שי .םימה תנמ תא םיאתהלו תויקשהה תורידת ןיטקהל שי :היקשה .ד
ףא םצמצל ןתינ ליגרכ אשדב .הקמועו עקרקה גוס ,ריווא גזמ יאנתל ןכו ,ותושיגר יפל
תא םיחוורמשכ (ףוחה תלפשב םויל מ"מ 3-כ וא תיגיג תודאתהמ 0.4) םיכירדמה תויחנהמ
ףרוח רחאל ,הייקשהה תא תיחפהל ןתינ ,םישיגר המכל טרפ ,םיצועמ םיחמצב .תויקשהה
.םיחיש תייקשהב ךוסחל יושע ,ץצח וא תרוסנ ,שקב יופיח .ספאל טעמכ ,םושג
.םיקיזמו תולחמ דגנ ,קוביא וא סוסיר .ה
ומכ ,דבלב יונישב ,(ןפגל טרפ) קחדה תעשבו ,הטימשה ינפל עצובי ,קרסו ירפ יצעב םוזיג .ו
םוטיק תרזעב עצובי ,ריעצ ץע וא ליתשל הרוצ בוציע .םידרווב ףיטקה (םוקמ וא) הבוג יוניש
.רתומ הנינוסרמ תעינמל ,דרווב תושבייתמ תורומז תקחרהל םוזיג .דיב םיפנע תריבש וא
.םיחרפה ביט תחטבהל רתומ תוחרפת לולידו ינדי םוטיק
לקלקמה רכינ חומיצ שישכ קרו ,התרוצ לע רומשל הרטמב קרו ךא ,היח רדג תרופסת .ז
.התואנה הרוצה תא
יונה לוקלקו ליגרכמ לודג אשדהשכ קרו ,ויונ לע רומשל הרטמב קרו ךא ,אשד חוסיכ .ח
.רכינ
.(ירפה לוליד אלו) החירפה לוליד :ירפ יצעב .ט
.(םיחרפה לוליד אלו) םינצינה לוליד :(חיר ינתונ) םיחרפ יחישב .י
תעינמל אלו ותחבשהל םידעוימ םניאשכ ,םיצעב םיעצפ לע םייאופר םירישכת תחירמ .אי
.ונממ םיקזנ
.םיחרפה תא וא ירפה תא לקלקל םילולעה תוטילבו םיצוק תציצק .בי
וא 3 אל לבא ,ידימ רתוי הפופצ העיטנהשכ ,םיכומס םיינש וא דחא (חיש וא) ץע תריקע .גי
.(םרפסמב הלבגה אלל) םיחיש וא םיצע תתירכ ןכו ,םיכומס רתוי
.הלעמל םתחימצ תא ןווכל וא ,רוק וא םוח ינפמ םהילע ןגהל םיריעצ םיצע תפיטע .די
.קזניי אלש ,ךרו ריעצ ץע תכימת.וט
ךירצש םירמוא שיו ,יעוצקמ ןנג ץצוקה ןיאשכ , המודכו ךכס ךרוצל םיפנע ץוצקל רתומ.זט
.דבלב דחא דצמ ןוגכ ,ץעל השק היהיש ןפואב ץוצקל

עקרקבש תוכאלמ

ינפמ עקרק תוקנלו לקסל רוסא .הטימש רחאל עצובת וליפא ,העירזל עקרק רישכהל רוסא
:ךכיפל .העירזל הנווכה ןיאש רכינו חכומ םא אלא ,ןיעה תיארמ

אטאטמב ףא) ןתוא אטאטל רתומ ,ןמזל ןמזמ ןתוקנל םיליגרש ,תיבה דיל הניג וא רצח
םוקמה תא רישכהל הנווכה ןיא םא ,הפשאו םינבא ,םיבשע ,םילע ןוגכ ,תלוספמ (אשד
.יעוצקמ ןנג וניאש ימ רבדב קוסעיש בטומ .העירזל
,תיבל ביבס ולעש םיבשעו םיצוק לש ךבס ףורשל וא (שרשל אלו) רדעמב ץוצקל רתומ
ילטוקב ססרל ףידעהל שי .םיברקע וא םישחנ רותסמ עונמל ,הנש לכ ןכ םיגהונש תומוקמב
.םיבשעה תעפוה ינפל טרפבו ,םיבשע
םיקחשמ תובחר ,םיליבש :העירז ןניאש תורטמל חטש רישכהל ידכ םיצע תורכל רתומ
וא םיפוצר םיצע השולש (םישרוש רוקעל) שרשל רוסא לבא .םמצע םיצעה ךרוצל וא ,המודכו
םילכב אלו ,התירכל םידחוימה םילכב השעית התירכה ףא .אל ותו םיכומס םיינש אלא ,רתוי
וליפא ,העיטנל וא העירזל חטשה תא רישכהל איה הרטמהשכ ,רומאכ .םהב שרשל רשפאש
.ללכ תורכל וא שרשל רוסא ,הטימשה תנש רחאל
וליפא האקשה תולעת וא זוקינ יצירח רופחלו ,םיצעל תחתמ "תוחלצ" ןיקתהל רתומ
רפחנה רפעה תא .עקרקב תורוניצ תחנהל רופחל רתומש ןכש לכו ,תינימשה הנשה ךרוצל
דמוע וניאש םוקמב ורזפל שי אלא ,העירזל ךכ ידי לע ורישכמ ירהש ,חטשב רזפל רוסא
תא היבגהל ידכ ,הריפחה תוביבס רפעה תא חינהל רתומו .המירעב ותוא רובצל וא ,העירזל
.הביבס הציחמ ןיעכ רוצילו היפגא
תינבנה רדגב ןוגכ ,רדגה וק ךרואל עקרקב רופחלו ,םיברה תושרל רצח ןיב רדג תונבל רתומ
ףאו ,עקרקב םידומע עוקתל רתומ לבא ,םינבא רדג תונבל רוסא רצחל רצח ןיב .םינבאמ
.ב"ויכו תשר רדג איה רדגהשכ ,םידומעה ךרוצל תורוב רופחל רתומ

םיחיפס רוסיאו תיעיבש תשודק

.םדבאלו םהב רוחסל רוסאו ,תיעיבש תשודקב םישודק םשוב יחמצו תוקרי ,תוריפ
.תיעיבש תשודק םהב ןיא ,חירל םידמוע םניאש םיחרפ
וא רוקעל רוסאו ,(חיר ,הליכא) שומישל תצק םייואר םהש ינפל םילודיג ףוטקל רוסא
לב" רוסיא ןיא וליפא) שומישל תצק םייואר םהש ינפל ,הלא םילודיג וילעש חמצה תא תורכל
.תיעיבש ילודיג לוקלק רוסיא םושמ ,("תיחשת
ץיצעמ ולא םיחמצ ריבעהל רוסאו ,ולא םיחמצמ םילע שולתלו םיפנע תורכל רוסא
.קזנ םהל םרגייו םתוחתפתה ךכ םושמ בכועת םא ,ץיצעל
םירוסא תוקרי :שומישב םירוסא ,םהילאמ וליפא ,הטימשב וטבנש םייתנוע םיחמצ
והזו ,םהילאמ ובקרייש םמוקמב םחינהלו םרקועל הבוחו ,החרהב םירוסא םימשב ,הליכאב
.םיחיפס רוסיא
ינפל תינימשה הנשב ופטקנש םיחיפס .םלועל םירוסא הטימשה תנשב ופטקנש םיחיפס
תנש רחאל וערזנש םימוד םילודיג רבכ םייוצמ םא אלא ,הכונח רחא דע םירוסא ,הכונח
.םירתומ הכונח רחאל ופטקנש םיחיפס .הטימשה

תיעיבש ילודיגב רקפה גהנמ

ויהיש הווצמ (םשוב יחמצו חיר יחרפ ,תוקרי ,תוריפ) תיעיבש תשודקב םישודקה םילודיג
לכמו .םפטקל הצורה לארשימ םדא לכ דעב לוענל וא רודגל ןגה לעבל רוסאו ,לוכל רקפה
.ןגה לעבמ תושר תשקב רחאל אלא םיפטוק ןיאש איה םימכח תנקתש םירמוא שי םוקמ
ותושרמ םאיצוהל בייח םחקל םאו ,םילודיגה לכ תא ותושרל תחקל ןגה לעבל רוסא
רחאל קרו ,ידיימ שומישל טעומ רועיש קר ףוטקי ףטוקה לכש ,םימכח ונקיתו .םריקפהלו
שיו ,דחא םויל השורדה תומכ אוהש םירמוא שי ,הז טעומ רועיש .בוש ףוטקי הז רועיש לזאש
איבה םא ,דבעידב .םיטעומ םימיל ותיב ינב ךרוצל ותיבב ןיכמ םדאש תומככ אוהש םירמוא
ןמזל תיעיבש ילודיג ותיבב רוגאל םדאל רוסא .ריקפהלו איצוהל ךירצ וניא ,רתוי ותיבל
.ידיימ שומישל אלש הבורמ
רישכמב שמתשהל רוסא םינפ לכ לעו .רישכמב אלו םיידיב תיעיבש ילודיג ףוטקל יוצר
ףוטקל לקהל שי תונשל רשפא יאש הרקמב .רחא רישכמב אלא ,ןימה ותוא תפיטקל דעוימה
.(ל"נכ טעומ רועישבו) ליגרכ

םיציצעב לופיט

ןכש לכ .תיבה ךותב אצמנה בוקנ וניאש ץיצעב הטימשה תנשב לותשלו עורזל םיריתמ שי
עורזל רוסא לבא .הלאכ םיציצעבש םיחמצל םישורדה םידוביעה לכ תא תושעל רתומש
.תיבה תחת תאצמנה הניגב דובעלו
,םיאשד ינימ וא (הנוע לכב וא הנש לכב שדחמ םילתשנ וא םיערזנה) םייתנוע םיחמצ
שי ,(המודכו םינשוש ,םידרו) םיחיש וא םיצע ןיעכ םהש םיחמצ .ץיצע לכב לותשל רתומ
(המודכו טסבסא ,תיכוכז ,קיטסלפ ,תכתמ) רידח יתלב רמוחמ ץיצעב קר עורזל וא לותשל
.המודכו סרח וא ץעמ אלו
לודג בקנ וב שי .בוקנ וניאש ץיצעל בשחנ ,דבלב םימה יפדוע זוקינל ןטק בקנ וב שיש ץיצע
לע דמועה ץיצע .רפעה דגנכ דצה ןמ ץיצעה ןפודב בקנה היה וליפאו ,בוקנ ץיצע אוה ירה ,הזמ
.בוקנ וניאש ץיצעכ וניד ,עקרקל וניב םיצצוחה תחלצ וא ןחלוש
לעמש הרקתב יד אלא ,ףצורמ תיבה היה אל וליפא אוה ,תיב ךותב אצמנה ץיצע ןיד
וניאש ץיצעכ דימת ונידו ,עקרקל וניב תצצוח הפצרהש םירמוא שי ,ףצורמ תיבה היה .ץיצעה
.המדא ןידכ הפצרה ןידש םירמוא שיו .בקנ וב שי וליפא ,בוקנ
ץיצעה ידיצל ליתשה ןמ קלח םוש טולבי אלש רהזיהל שי תיבבש ץיצעב הליתשה תעשב
חמצה ןמ קלח טלב םא הליתשה רחאל ףא .(תספרמ הקעמ לע אצמנה ץיצע ןוגכ) המדא לעמ
שיו .אתיירואדמ תוכלהה לכ ןיינעל עקרקל רבוחמכ ולוכ חמצה בשחנ ,המדא לעמ הדיצה
רתומ םוקמ לכמו .עקרקל רבוחמה חמצ לע תיעיבשב םילחה ןנברדמש םינידב ףא םירימחמ
.אבהלו ןאכמ עקרקה ןמ שולתכ חמצה בשחנ בושו ,ץיצעה לעמ טלובה קלחה תא ריזחהל
ץיצע .הרקתה תא וילעמ ריסהל ףא םירסוא שיו ,תיבב אצמנה ץיצע הצוחה איצוהל רוסא
.ויתחתמ הציצחה תא קלסל וא ,המדאה לע ותוא םישל רוסא ,המדאל וניב הציצח שיש בוקנ
גג ריסהל רתומ ךכיפל .רתומ ,ותרטמ תרכינ םא ,ץיצעבש םיחמצה ךרוצל אלש תאז השוע םא
םא ,םוקמל םוקממ םיציצע ריבעהל רתומ ןכו ,הכוס ךרוצל םיציצע הב שיש תספרמ לעמ
.הזב אצויכ לכו ,הנתמב םנתונ וא םרכומ םא וא ,תיעיבשב ותריד ריבעמ
.םיחיפס רוסיא םהב ןיא םיציצעב םילדגה םילודיג
.חתפיהל םינצינה םייושע וליפא ,םימב םיחרפ םישל רתומ


הרעה

תובשייתהב הכלהל הובג שרדמ תיב ידי לע רואל האציש הז םשב תרבוח יפ לע דבועמ קרפה .1
.ןאכ ואבוה אלש תומוקמ יארמו דואמ תובר תוברעה תולולכ תרבוחב .ם"שת ,תיאלקחה
רוזח