הריכמה רתיהב תויתכלהה תויעבה

ךברעיוא ז"ש ברה :תאמ

"ץרא ינדעמ" רפסל המדקהה ךותמ


תוקיפס :םיגוס ינשל םיקלחנ ,רתיהה רבד אצי םנורתפב קר רשא רוריבל ודמעש תוקיפסה
רורב םנורתפ ןיא רשא תוקיפסו ;שולש םהו ,הוושה קמעל םלוכ טעמכ ואב םנורתפב רשא
.שמח םהו ,םינושארכ טלחומו

רורב םנורתפ רשא תוקפס .א
ןיינעל ןיבו ,תוריפה תשודק ןיד ןיינעל ןיב ,ןנברדמ אלא הזה ןמזב תגהונ תיעיבשה ןיא .1
.ץראה תדובע רוסיא

יבר ירבדכ םיגהונ תיעיבש ןיינעל תאז לכב ,רשעממ עיקפהל יוגל ןיינק ןיאש יפ לע ףא .2
אלש םינומדקה גהנמכ אוה רקיעה יכ" בתכש ,(דכ ןמיס לכור תקבא ורפסב) וראק ףסוי
,וירחא םיאבה םילודגה בור ועירכה ןכו ;"לארשי ץראב םילדגה יוג תוריפב תיעיבש ןיד וגהנ
...תיעיבש יניד םהל ןיא יוגה תוריפש [וראק ףסוי יבר] ןרמ תארוה לע אלא ךומסל ונל ןיאש
ןיינעל ןכ ןיאש המ .תיעיבש תשודק םוש יוג תוריפל ןיאש הז ןיינעל אקווד הז לכ םלוא
םוש הב דובעל לארשיל ןיאו ,התשודקב איה עקרקה וראק ףסוי יבר תעדל ףא ,ץראה תדובע
.הדובע

איהש הזה ןמזב תיעיבשב ןכש לכו ...ךכל שוחל ןיא ...המרעהכ תיארנ הריכמהש ףא .3
איה הריכמה יכ ...הנעטה לע בישהל ת"רדאל ובתכמב יולה ץרה ילתפנ ברה בתכו .ןנברדמ
לוליחו אלולטו אכוחכו הרורב המרעהו דואמ רז רבד אוה יכ בתכש המ" :היולג המרעה
הברה ומע ונרבד רבכו ,ל"צז ןיקסיד ביל עשוהי ברה ןואגה ינפב ונישע רבכ הנה - םשה
."הזל שוחיש ונממ ונעמש אלו ,םירבדה לכמ רתוי הזה ןיינעב

םינושארכ רורב םנורתפ ןיא רשא תויקפס .ב
הריכמב ומכ "םנוחת אל"ד ואל םושמ הרות רבד הרוסא ,ירכנל ןמזל הריכמה םא .4
.תוריכשמ רתוי הלקו ,ןנברדמ ףא תרתומש וא ,תותימצל

רתיה ןיינעל ןכו) ןתשודקמ תוריפה תא עיקפהל ירכנ ןיינק ליעומ ןמזל הריכמב םג םא .5
.(םיריתמה תעדל ץראה תדובע

הניאש ינפמ ,תוכלמה ינידב יקוח ףקותו ךרע םוש הל ןיאש תורמל הליעומ הריכמה םא .6
וזכ הריכמל ךרע םוש ןיא םהינידבש ינפמ םגו ,הלשממה לש הזוחאה ירפסב המושר
.אמלעב המרעהכ קר םהלש רשב יניעב תיארנש

,הדובע רוסיאמ םירכנ תודש ללכ עיקפה אל וראק ףסוי יבר ףא (2 ףיעס) ליעל רומאכ .7
המורתה רפס תעדל םא יכ ,הריכמה רחאל לארשיל הדובע םוש ריתהל םוקמ םוש ןיאו
ירכנ ןיינק הב ליעומש ,אירוס ומכ הזה ןמזב לארשי ץרא הבושח ירכנ ןיינק ןיינעלש רבוסה
.הדובע םג ריתהל
.דיחי תעד קר איהש וז העד לע ונלש הרקמב ומכ קחדה תעשב ךומסל שי םא הזב וקלחנו
םתלוכיב ןיאש םיינעל םא יכ ,ןליאהו ץראה תדובע ריתהל וכמס אל םיריתמה םג םרב
ןמ תגהונ תיעיבשש ןמזב םגש תודובעה ןתואב אקווד הז םג ףאו ,םירכנ םילעופ רוכשל
אל - הרותה ןמ אוה ןרוסיא רקיעש תודובע ןתוא לבא .ןנברדמ קר תורוסא ןה הרותה
.ןיינעו ןפוא םושב לארשי ידי לע אלו ,םירכנ םילעופ ידי לע אלא ןתושעל וריתה
הז ןוגכבש (ח-ב םינמיסב) ונרפסב ראובמ (הרותהמ תורוסאש) הריצבו הריצק ןיינעל םלוא
ןיא ,ץראהו ןליאה תדובעל אלו תוריפה ךרוצל קר ותנווכש ,ליגרה ןפואב רצובו רצוקש
תוריפב ןכ ןיאש המ .םתטימשב םיבייחו תיעיבש תשודק םהל שיש תוריפב אלא רוסאל
הריצקב ללכ םירוסא םניאש ד ןמיס ונרפסב ראובמש ,תישיש הנש ילודיגכ םניד ,םירכנ
.הריצבו

ומכ תיעיבשב והדש תתיבש לש השע רוסיא שי םא ,ןודל םירסואהו םיריתמה וברה דוע .8
םירבוע - תבשב הב דבוע יוגהו ,יוגל ותמהב ריכשה םא ףאש ,תבשב ותמהב תתיבשב
.אל וא ,תיעיבשב ןכ ומכו .השע רוסיאב םילעבה


תואקסיע קוחב ןקות הז רבד .תוכלמה ינידב ףקות הל ןיא הריכמהש ,6 ףיעס ןיינעל :הרעה
םויק ךרוצל ,ןיעקרקמב הקסע" יכ עבוק הז קוח .ט"לשת (הטימש תווצמ םויק) ןיעקרקמב
קוחב רומאה ףא לע הפקת ...תישארה תונברה תצעומ רושיאב התשענש ,הטימש תווצמ
לע ."םושיר אלב ףא תרמגנ היהתו ,ןמזל איה םא ףאו ,רחא ןיד לכב וא ,ט"כשת ןיעקרקמה
המשרנ אלש תורמל ,לארשי תנידמ יקוח יפל אלמ ףקות תועקרקה תריכמל שי הז קוח יפ
.ובאטב