תיעיבש יניד םוכיס


:תיעיבשב תוכאלמ


:תוארקמ
רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא ,רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש
(הכ ארקיו)
(דל תומש) (תבשת ריצקבו שירחב)

:הרותהמ
.הריצב ,הריצק ,םרכב הרימז ,העירז

:ןנברדמ וא הרותהמ רוסא םא תקולחמ
.השירח

:ןנברדמ
.תורתומ ןהש ,לוביה וא חמצה םויקל תושורדה תוכאלמ רפסמל טרפ ,תורוסא הדשבש תוכאלמה לכ

:הווצמה ןמז
.תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר דעו ,הטימש לש הנשה שארמ הכאלמ תושעל רוסא
.תישיש הנש לש בא ז"ט דע תעטל רתומ ירפ יצע

תיעיבש תשודק
תוארקמ
.(הכ ארקיו) ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל .הלכאל םכל ץראה תבש התיהו

:(ן"במר תעדל) הרותהמ
הדשבש תוריפה ריקפהל :רקפה
.הנועה ףוסב תיבבש תוריפה תא ריקפהלו רוזחל :רועיב
.תוריפב רוחסל רוסא :הרוחס
.(ן"במר) הטימש תוריפ לוכאל תווצמ :הליכא
.תוריפ לקלקל רוסא :דספה

ןנברדמ
.ל"וחל אצייל וא ,חבזמל וא יוגל תיעיבש תוריפ ליכאהל רוסא :הליכא

:הווצמה ןמז
.תיעיבש תשודק םהב שי - תיעיבשב ופטקנו תישישב וטבנש תוקרי
ןיערג שילש חמצ אל .תיעיבש תשודק ןיא ,תישישב ןיערג שילש חמצ - םיריגרג ילודיג
.תיעיבש תשודק שי ,תישישב
.תיעיבש תשודק וב שי ,תיעיבשב טנחש ץע ירפ

ןיחיפס

:תוארקמ
.(הכ ארקיו) ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל .הלכאל םכל ץראה תבש התיהו

:הרותהמ
."ןיחיפס" םיארקנ העירזו השירח ילב ,הטימשה תנשב םהילאמ ולעש םיחמצ
.תיעיבש תשודק םהב שיו הליכאב םירתומ הלא םיחמצ

:ןנברדמ
.רתסב תיעיבשב וערזי הריבע ירבועש ששחמ ,תיעיבשב םמצעמ ולעש םיחיפס ורסא םימכח
.םש םלדגל ךרדש םוקמב םילדגה ,לכאמ יחמצ לע לח רוסיאה
.םש וערוזל ךרד ןיאש םוקמב לדגה חמצ לע לח רוסיאה ןיא

:הווצמה ןמז
.ןיחיפס רוסיא םג םהב שי - תיעיבשב וטבנש תוקרי
תישישב ןיערג שילש חמצ אל .ןיחיפס רוסיא ןיא ,תישישב ןיערג שילש חמצ - םיריגרג ילודיג
.ןיחיפס רוסיא שי -
.ןיחיפס רוסיא ןיא ץע ירפב

:םיפסכ תטימש
:תוארקמ
(וט םירבד) .'הל הטימש ארק יכ ,ויחא תאו והער תא שגי אל .והערב השי רשא ודי השמ לעב לכ טמש

:הרותהמ
.םויכ אלו ,גהונ לבוי רשאכ הרותהמ תגהונ םיפסכ תטימש
.טמשנ בוחה ןיא - ובוח תא ובגיש ידכ ןיד תיבל ויתורטש רסומה .(טמשנ=) עקופ יטרפ בוח לכ

:ןנברדמ
.הזה ןמזב םג םיפסכ תטימש ונקת םימכח
לש םמויק לע העדוה תריסמב יד ,ןיד תיבל תורטשה תא רוסמל םוקמבש ,דוע ונקת םימכח
.וטמשיי אל תובוחהו (לובזורפ תועצמאב) תובוח

:הווצמה ןמז
.תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר ברעב םיטמשנ תובוחה
.ותביתכ יפל ושענש תובוחה לכל סחייתמ לובזורפה