םיפסכ תטימש

לאונמע הנוי

השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש ,הטמשה רבד הזו .הטמש השעת םינש עבש ץקמ
היהי רשאו שגת ירכנה תא .'הל הטמש ארק יכ ויחא תאו והער תא שוגי אל ,והערב
(1).(ג-א ,ו"ט םירבד) .ךדי טמשת ךיחא תא ךל
.(בל ,'י הימחנ) די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שטנו

תנש לש ןורחאה םויב םיטמשנ ,תיעיבשה תנש ףוס ינפל לח םנועריפ ןמזש תובוחה לכ
.היתודוסיו היתונויער ,וז הווצמב ןייעל ותעב רבד ןכל ,הטימשה

הווצמה ימעט
:(חמת) זעת הווצמ ךוניחה רפס בתוכ וז הווצמ שרוש לע
ןוחטיבה ונבבלב עובקנו ,בוט ןיעו תובידנה תדימ תולועמה תודימב ונשפנ דמלל"
הכרבה לולכ לכה ןודא תאמ בוט לבקל ונשפנ רשכת זאו ,אוה ךורב םשב לודגה
ןמו לזגה ןמ דואמ קחרתהל לזרב לש הציחמו קזח רדג הזמ אצמנ םגו ,םימחרהו
ינוממ ויתיוולה וליפא ,רומאל ונשפנב רמוחו לק אשנ יכ ,ונערל רשא לכב הדמחה
אל סומחל אלשו לוזגל אלש ,הוולמה ןיב טימשהל הרות הרמא הטימשה תנש עיגהו
."ןורחאה הצקה דע קחרתהל יל יוארש ןכש לכ
ןיב םש רמואו וז הווצמ תנווכב ץישבייא ןתנוי יבר ךיראמ טפשמ ןשוח לע יתכלהה ושוריפב
:(א ,זס םימות) ראשה
לע לצכ ונימי רשא ילארשיה שיא עדי ,הדי לעו הב שי םעטו וז הווצמ םוצע המו..."
תומילש אל יכ עדיו ואולמו ץראה 'הלו תובא יתב יסירא ויתובא לככ םירגו ץראה
ןוצר תנש תיעיבש תנש איהו ...םירמח םירמח ףוסאלו םיניינקה ץוביקב קוסעל ישונא
שוכרהו םוקיה אוה ונידי ישעמל וניקלא רמאי אלו ופסכ ילילא םדא ךילשי רשא 'הל
םיפסכו עקרק תטימש גהונ ןכלו .הרבע םויב ןוה ליעוי אלו םולכ בשחנ ףסכ ןיא זא יכ
רתוי ועקתשנ אלש לארשיל המרג וז הווצמו .הבהדמ לוע שגונ תבש ,איהה הנשב
הלילו םוי ןמז וב תולבלו רחוס תוינאכ הרוחסב תוברהלו ןתמו אשמ קסעב יאדמ
תאוולה ךירצ וזל יכ ,םיכחמ הרוחסב הברמה לכ אלו ,המדאה ינפ לע רשא םייוגהכ
,ל"נה הווצמ קיזחהב רשפא יא הזו ןמזל ןמזמ והערב שיא השונ תויהלו ויחאב שיא
ונילע הבוח היה ןכ םאו .ובוח לכמ יקנ אצייו השונה טמשי הטימשה רות עיגהב יכ
לא ונפ אל וניתובא ויה רשאכו ...םלשה דבועל תואנו יוארכ תוקפסה תדימב קיזחהל
,רישעת איה 'ה תכרבו ותשי םידותע בלחמו וממחתי םישבכ זגמ ,ןאצ יעור ,ןוה
אל המל וז הווצמ ןכ םאו .םדא ינב תולובחת לכ אוושו לטונ ונוצרבו ןתונ ונוצרב
".החמשהו תוקיבדה תילכתב הב קבדנ
ירהש ;עקרקה תטימש תווצמ עקר לע םיפסכ תטימש תווצמ תא ריבסמ ןמפוה יבצ דוד ברה
דבועה .ריצקו שירח הב ןיא רשא הטימש תנש םותב ויתואוולה תא םלשל ינעל תורשפא ןיא
ותלוכיב ןיאש ינעהש ןאכ תגאוד הרותהו ,ריצקה רמגב ויתובוח תא םלשל ליגר ותמדא תא
לעבש הרות לש תרוסמה תנבומ ךכיפל .הטמ הטמ רדרדי אל עבשה תנש ףוסב וישגונל םלשל
.הפוסב אלא תטמשמ הניא הטימשה יכ הפ

לע עיפשמ וניא ןויערה .דוחל היטרפו היללכ ,הווצמה תודוסיו דוחל תווצמה ימעט לבא
לעו ינעה תאוולה לע הלח בוחה תטמשה .המינה אולמכ םב עוגנל ותלוכיב ןיאו םינידה
הניא ןוכשמ לע האוולה ,ךדיאמ .המדאה שיא תעיבת לעו ינוריעה תעיבת לע ,רישעה תאוולה
תובידנה תדימ דומלל קוקז וניא האוולהה לע ןוכשמ שרדש חקפהש ןועטל השקו ,תטמשנ
.ןוחטיבהו
הווצמה יללכ :ךפהל קרו ךא אלא ותונשלו ןידה לע טולשל לוכי וניא הווצמה םעט"
תנבהל תורשפאה תא ונל םינתונ םהו הווצמה ןויערל ונתוא םיברקמ היניד יטרפו
תא םיאור ונא תאז לכב ;אדירג תישונא הרעשה רדגב דימת ראשייש ,הווצמה ןויער
תמדקה) "'ה תווצמ תונויערב תוקמעתהל וסחיי ל"ז ונימכחש הלודגה תובישחה
(9 דומע ,"בורח"ל שריה ר"שרה

הווצמה יטרפו רדג
השמ לעב לכ טומש' רמאנש תיעיבשב (קיריחב םמ) הוולמה טימשהל השע הווצמ"
והער תא שוגי אל' רמאנש 'השעת אל' לע רבע תיעיבש וילע הרבעש בוח עבותהו 'ודי
.(א 'לה ט קרפ לבויו הטימש תוכלה ,ם"במרה) ".'ויחא תאו
וא - אכלמד אתעקפא - הרותה יווצ חוכמ תועיבתה הנעקפת םאה :תקולחמ שי הז ןיינעב
?הוולמה דצמ רותיו תלועפב בוחה תטמשה תינתומ אמש

וניא תיעיבש וילע רבעש בוח"ש רבוס - תופסותה ילעבמ דחא - ם"ארה - ץממ רזעלא ונבר
ם"ארה ."עורפל בייח הולמ וטימשה אלש ןמז לכש ,הוולמ יפ לע אלא ובכעל הוול יאשר
ובייחי ןיד תיבו ,רצויה הוויצ רשאכ ובוח ול טומשיש ןידל הוולמ ןימזי"ש הוולל הצע ןתונ
".'ינא טמשמ' :רמול הוולמל

ץכ רודגיבא ברה לש וניד קספ תא (טפ 'יס ןיטיגד 'ד קרפ) יזנכשא יכרדמ ונבר איבמ ותמועל
:הניומ
טמשמ' רמא אלש פ"עא הילאמ תטמשמ תיעיבשהש יתלביק םיפסכ תטמשה ןיינעל"
".'הטמשה רבד הזו' ביתכד הילע אימרד איה הווצמ אלא 'ינא
הדוהו וב רזח ם"ארה ףוסבל יכ העד וליפא שיו ,ם"ארה ירבד תא םיקסופה לכ וחד הכלהל
היולת הניא תובוחה תטמשה :ןכל .(2)הרומג הליחמל האיבמ המצעלשכ איה הטימשהש
.ללכ הוולמה לש ונוצרב

:הנשמה תרמוא תאז תמועל
יפ לע ףא' ול רמא םאו .'ינא טמשמ' ול רמאיש ךירצ ,תיעיבשב ורבחל בוח ריזחמה"
.(ח הנשמ 'י קרפ תיעיבש) ".ונמיה לבקי 'ןכ
:הבר ףיסומ הז לע
(:זל ןיטיג) ".יכה רמאד דע היל ילתו"
:שרפמ שארה
שרפמ ךכו ,ךכ רמאיש דע הפצמו בשוי ,תויולת ויניע אהי רמולכ - "היל ילת"
".'וכו ימלשוריב
הוולה לש ובויח תא לטבל האב אל הטמשההש שריה לאפר ןושמש ברה שרפמ ל"נה יפ לע
הרותה ונל תרמוא וז הווצמל ךשמהב .שגונב הוולה לש ותולת לטבל אלא ,ובוח תא םלשל
לבא ,תמיוסמ תואמצע דוע שי הקדצ לבקמש ינעל וליפא יכ ,"ןויבא ךב היהי אל יכ ספא"
יולת אוה ,הרבחב רתויב הכומנה הגרדמב דמוע ,םלשל תורשפא ילב תובוח ול שיש ןויבאה
הרותה .בוחה םולשת-יא לע שגונה תא סייפלו ךכרל קרו ךא ויתופיאש לכו הוולמה לש ונוצרב
רתומ - ודצמ - הוולמל םגו ישפוחה ונוצרמ םלשל תורשפא הוולל היהת ךכ רחאש הווקמ
לבא ,(ט הנשמ םש) "ונממ החונ םימכח חור תיעיבשב בוח ריזחמהו" :בוחה תרזחהל תופצל
.(3)הולמל ודובעשמ הוולה תא הררחש הרותה

:ם"במרה קספ ךכו ;הרותה ןמ לבוי בויחל הרותה ןמ בויחכ םיפסכ תטימש הרושק יבר יפל
.אוה הלבק הז רבדו ...גהונ לבויהש ןמזב אלא הרותה ןמ תגהונ םיפסכ תטימש ןיא"
ןיב םוקמ לכב םיפסכ טימשמ התא (לבוי) עקרק טימשמ התאש ןמזב םימכח ורמא
םיפסכ טימשמ התא ןיא עקרק תטימש םש ןיאש ןמזבו .ץראל הצוחב ןיב ץראב
.(ב הכלה םש) ."ץראב וליפא תיעיבשב
ץוחב ןיבו ץראב ןיב בויחה לח ,הרותה ןמ םיפסכ תטימש שיש ןמזבש ועבק םישרפמה ראש םג
.ץראל

םג הבויחו ףוגה תבוח איה םיפסכ תטימשש ,תרמואה (ב ,חל) ןישודיק ארמגה יפ לע הזו
.ץראל ץוחב ןיב ץראב ןיב - "'הל הטימש ארק יכ" (ב ,וט םירבד) ירפסה ירבדכו ץראל ץוחב

אל) תווצמה רפסב ם"במרה ירבד תא ןיבהל ונל השק ומצע ם"במרה ירבד יפלו ל"נה יפל
:לארשי ץראל הרושק דימת הרותה ןמ םיפסכ תטימש וליאכ (ל"ר השעת
הזו ...רמאנש וידחי םלוכ וטמשי לבא הטימשה תנשב תואשמ עובתל אלש ונריהזה"
הצור עקרק תטימש םש היהתש תעב ,לארשי ץראב אלא הרותה ןמ וב םיבייח ןיא
."ןמז לכבו םוקמ לכב ןכ בייחתי ןנברדמו ,לבוי רמול
תיברעב ם"במרה ידי לע בתכנש ,תווצמה רפסב ם"במרה ירבדב היגהלו ןקתל תועצה ויה
לע וליפא הזל הז ם"במר ירבד םיאתהל השקש חכוה םנמא ,שדוקה ןושלל ךכ רחא םגרותו
.(4)ההגה ידי

ינפל ,רבדמב רבכש רבוס אוהו לבוי תווצמב היולת הניא הרותה ןמ הטימש תבוח ן"במרה יפל
.
(5)םיפסכ תטימש לארשי ינב וגהנ ,לארשי ץראל ןתסינכ

הנשה תלחתהמ רבכש רבס ש"ארה .תיעיבשה תנש לש ןורחאה םוי ףוס - בוחה תטימש ןמז
םגש לארשי ץראב גהנמהו וז הטישל םיששוח םידיחי קר םנמא ,"שוגית אל" לש רוסיאה ונשי
ק"ס זס 'יס טפשמ ןשוח) ךורע ןחלושב קספנש ומכ ,
(6)הטימשה תנש תאצב ליחתמ הז רוסיא
.(ל

ןיד תיבל ויתורטש רסומה
"ויחא תאו והער תא" שגינ אלש "והערב השי רשא" עבות לכל תנווכמ ףסכה תטמשה
לש תורשפא ןאכ שיש שיחכהל ןיא ."ךדי טמשת ךיחא תא ךל היהי רשאו" ונתוא הווצמו
הוול לכ אל .הטמשהה הלח רישעה יפלכ תועיבתה לע םג ןכש ,וז הווצמ לש הערל לוצינ
םזגומ לוצינל תורשפא םיינעל ףאו ,בוחה תא ריזחהלו לארשי ימכחל חור תחנ תושעל ןיינועמ
.הז יתרות יווצ לש

לע הוולמה :ולא ןיעמ תוילילש תועפות דגנ ןנוגתהל תורשפא הנתנ רבכ המצע הרותה ךא
תנש ירחא בוחה תייבגל תיטפשמ תורשפא ומצעל חיטבמ
(7)ןיד תיבל ויתורטש רסומהו ןוכשמה
תנווכ :"ןויבא ךב היהי אל יכ ספא" קוספה תנווכ םג ךכש ב"יצנה שרפמ ןכא .הטימשה
.וז הווצמ םויק ידי לע םיינע היהנ אל ונחנאש ךכל גואדל ונילעש הרותה

ושמתשה אל םיוולמה בורש ונל םיארמ תורוקמה לבא ,תויחרכה ןה ולאכ תולבגהש רורב
הצר אל הוולמה םגש ,ןכתי .תאז החיכומ (הטמל האר) לובזורפה ללה תנקתו ,ולא תולוקב
אל םנמא - ןכתי .ויתועיבת תטמשה תא רוקעל ונוצרבש תוארהל ןיד תיבה ינפל עיפוהל
ברסו םיוולמה לכמ בוחה ירטש תא לבקל ןכומ היה אל ןידה תיב םגש - רוקמ הזל יתאצמ
.םהיתועיבת תא טימשהל קיזמ היה אל םהלש ,םירישע םיוולמ לש עבותה תויהל

לובזורפ תנקת
הערו הטימשה תנש עבשה תנש הברק רמאל לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה"
.(ט ,ו"ט םירבד) "אטח ךב היהו 'ה לא ךילע ארקו ול ןתת אלו ןויבאה ךיחאב ךניע
- הווצמה םויקש הנכס הנומט וז הווצמב קר .הרותה תווצמ לכמ םיפסכ תטימש תווצמ הנוש
הצור הרותה .םיינעל ףסונ לבסל רבד לש ופוסב םורגי - ינעה הוולל רוזעלו לקהל התרטמש
- הרותה הריהזמ "ךל רמשה" .תואוולהה תקספהל םורגת וז הווצמ אקווד הנהו ,רוזעל
הדובע ןלהל המ ,לעילב תחדנה ריע לצא רמאנו לעילב ןאכ רמאנ" םיריבסמ ונימכחו]
- וז הווצמ םויק לע 'ה תכרב תא החיטבהו הריהזה הרותה .[(ירפס) הרז הדובע ןאכ ףא ,הרז
.אל ותו החיטבהו הריהזה

היה זא םג ןכל ."הילע היבשוי בור אלש" תויה ,הרותה ןמ לבוי בויח היה אל ינש תיב ןמזב
המרג ללה ןמזב .(בל ,י הימחנ) וז הווצמ וילע לביק לארשי םעו ,ןנברד םיפסכ תטימש בויח
לכל הרותה ןמ הווצמ איהש ,םיינעל האוולה תווצמב תוערפהל ןנברד הטמשהה תווצמ
ןמ רוסיאלו הווצמ לוטיבל השעמל םרג ןנברד הווצמ םויקל בויחה ,תרמוא תאז :תורודה
אל םעהש ידכ הצע שפחל ץוחנ היה ,הרותה ןמ זא הלח םיפסכ תטימשש ,העדל וליפא .הרותה
.'וגו "לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ,ךל רמשה" רוסיאה לעו תואוולה תניתנ-יא לע רובעי

ךל רמשה' הרותב בותכש המ לע ןירבועו הז תא הז תוולהלמ םעה וענמנש ללה הארשכ" ,ןכל
:לובזורפ לש ופוג הזו .לובזורפ ללה ןיקתה ,'וגו 'לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ
ןמז לכ ונבגאש יל שיש בוח לכש ,ינולפ םוקמבש םיניידה ינולפו ינולפ שיא ינא רסומ
(ד-ג ;י תיעיבש) "םידעה וא הטמל םימתוח םיניידהו ,הצראש
םג םנשי םנמא ,לובזורפה תנקת ןיבו "ןיד תיבל ויתורטש רסומה" ןיב טלוב ןוימד ונשי
הוולמ לע םג לח אוהו ,ןיד תיבל תורטשה תא רוסמל ךרוצ ןיא לובזורפב :םיינורקע םילדבה
שיש ךכב תינתומ לובזורפ רודיסל תורשפא :ולשמ תורמוח םג לובזורפל שי הז תמועל .הפ לעב
ללה תנקתמ .ותוא רדסל לוכי בושח ןיד תיב קרש לובזורפ תנקת רקיעמו ,עקרק הוולמל
אלש ימ יכ ,םיפסכ תטימש תווצמ ךשמה םגו לארשיב האוולה תווצמ ךשמה חטבוה האלהו
,םויה דע ללה תנקתמ תיתכלהה תורפסהו ,םיפסכ תטימש יניד לכב בייח לובזורפ רדסמ
הרבעש - םיירחסמ תובוח וליפא - תובוחו תואוולה יניינעב תובר תוישעמ תולאש לע הדיעמ
היה םת ונבר וליפאש דע םיסוסיהל םימעפל םג םרג "בושח ןיד תיב" יאנת .עבשה תנש םהילע
.לובזורפ רדסל םייואר וניד תיבו אוה םא קפוסמ הליחתב

ונימיב םיפסכ תטימש
:תופידרהו ילכלכה קחדה בקע ,םיפסכ תטימש תווצמ לע רומשל השק היה הלוגב וניתויהב
ונל המ ,הטורפ התלכ סיכה ןמו ףסכה םת םא יכ ...תוינונראו םיסמ ,תוידימת תורצה..."
ןיא לארשי ץראמ םוקמ קוחירבש העד ףא היוצמ .(גמק 'יס ח"בלה ת"וש) "?הטימש ינידל
.לובזורפ תכירע לע ודיפקה אל ןהבש תוצרא ויהו ,הזה ןמזב תבייחמ וז הווצמ

אלש םעה תא לארשי ילודג וצירמה הלוגב וליפאו וז הווצמב דימת ודיפקה לארשי ץראב
"רפוס םתח"ה .ןידכו תדכ לובזורפ רודיסל תוחפל וגאדיש ידי לע ,הטמשהה תווצמ לע רובעל
הרותל "הילע" םהל תתל ורסאב ,לובזורפ םיכרוע םניאש ולא לע תילמס היצקנס ליטה
.(ו,ט 'ס ,םייח חרוא ,רפוס םתח ת"וש) ("האר" תשרפ לש "ישיש") םיפסכ תטימש תשרפב

.לובזורפ רידסהל תוירבה בור םיכירצ ,תויאקנבהו תויפסכה תואקסעה תוברתה םע ,וננמזב
רחא טרחתנ םא ןכש ,בותככ הטמשהה תא םייקל ונתעדב םא וליפא ותושעל בטומ ,ןכ לע רתי
ףוס לש "ספאה תעש" םייתניב וילע הרבע רשא ,"ונפסכ" תא עובתל ךלנו ונבל תובידנ לע ךכ
.שרופמ ואל לע םירבוע ונאצמנ ,לובזורפ ונכרעש אלל הטימשה תנש

לע ולקי ,לובזורפ תיישע רחאל ,רשא ,דסח יבהוא ואצמי םא היהי בוט המ ,ךא
דעומ תכראה ידי לע תוחפל וא וניפלכ םהיתובוח לש תיללכ הטמשה ידי לע םיבייחה-םיינעה
רורגת ,"ימע תא הולת ףסכ" תווצמ תא םהמיע ונמייקש הדבועה .םהילעמ לקהל ידכ ןועריפה
.ותסמעמ תלקה תוחפל וא בוחה לוע תרסה לש הווצמה תא ךכ הירחא

ךכ רחא םייקל הליחת הבשחמב ,עבשה הנשב ינעל תוולהל גהנמה םייק םילשורי יריקי ןיב
תא גרבסורג .ז.ח ברה ריכזמ "הטימשה תרות" ורפסב .הטמשהה תווצמ תא וז האוולהב
ךכו "ינולפ לע יל שיש בוחמ ץוח" :ולש לובזורפה חסונב ףיסוה רשא ,ל"צז ונתוח לש וגהנמ
.ויוולמ דחא יפלכ הווצמה תא לעופב םייק

:(ג הכלה םש) ם"במרה ירבד תא רוכזנ
ןיאש יפ לע ףאו ,םוקמ לכב הזה ןמזב תגהונ םיפסכ תטימש אהתש םירפוס ירבדמו"
."לארשימ םיפסכ תטימש תרות חכשת אלש ידכ ,גהונ לבוי
ליגרף :ביבח - ןורחאו
תואוולה ןתמב ךישמנש איהו ,ותגהנה תרטמ תא רוכזנש יוארו בוט ,לובזורפה תא ונתושעב
חתפנ .תויכונאו תוירמוח תורטמל וננוממ לוצינב ונמזגה אל םא ונשפנ ןובשח ךורענו םיכרצנל
.לובזורפה רודיס תא םיקידצמ ונאצמנו ,החוורל םיוולה ינפב תלדה תא

:הרעה
תנווכתמ ,(אי ,ג"כ תומש) ..."הנטמשת תיעיבשהו" קוספהב םג ונרופס ע"רו ארזע ןבא יפל .1
שאר לש ושוריפ רואל אצי הנורחאל ;וכומסיש ימ לע םהל שיו .םיפסכ תטימשל הרותה
תא שרפמ אוה 'א קרפ תיעיבש לע ושוריפבו ,םינואגה תפוקתב יחש ,י"אמ ןתנ ונבר הבישיה
.םיפסכ תטימש ןיינעל ל"נה קוספה
רוזח

דומע א"טילש יולה יבצ ףסוי ג"הרהל לובזורפה הטימשה תרותב אבומ ,בנש 'ס יטנאקיר .2
הלא םירפס ינשב .אפ דומע אנהכ .ז קחצי ברהל םיפסכ תטימש רפסבו לקת-טכקת
.בר רמוח םהב אצמי ארוקהו םייתכלה תורוקמ המכל יתשמתשה
רוזח
שי רמולכ ,ףוגה דובעש םע םה תובוחה בור ךא ,דבלב םיסכנ דובעשל םימרוגה תובוח שי .3
שרפמ (הכ ק"ס םש) "םימות"ה .םיסכנ רדעהב וליפא ,בוחה םולשתל תיטולוסבא תובייחתה
ברה ירבדל ןיכומיס ןאכ שי) ףוגה דובעש םהילע שיש תובוחה לע קר הלח בוחה תטמשהש
,הלאשה תררועתמ .(ארמגב 'יסרג ה"ד זל ןיטיג) ן"רה איבמש ן"במרה ירבד םג הוושה .(שריה
ןכש ,םיטמשנ םניא לבגומ ןובריעב הרבח לש תובוחה לכש םימותה ירבדמ קיסהל רשפא םאה
?םימיוסמ םיסכנל םילבגומ היתובוח
רוזח
הטימשה תרות רפסבו אנהכ .ק ברהל עבשה תנש רפסב םיפסכ תטימש רמאמ ןייע .4
.'א הכלה לובזורפהו
רוזח
ישודיחב ןייע י"אל ןתסינכ םע קספנש רבדמב םיפסכ תטימש לש םינשה תונובשח תלאשל .5
.'ט הרז הדובעל ן"רהו ן"במרה
רוזח
.אכ 'פ 'ד קלח ןויצ םרכ ;ה ףיעס גי קרפ ,א קלח הטימשה רפס :יקסניצקוט .מ.י ברה .6
רוזח
ןיד רקיעמ רבכש (דועו ךוניחה ג"מס ,א"בטירה ,תופסות ,ם"במרה) םינושארה בור תטיש .7
.םהילע לוחת אל הטימשהש ידכ ,ד"יבל תורטשה רוסמל רתומ הרותה
רוזח