הטימשה תנשב תורשעמו תומורת

תוריפ יכ םיעבוק תורשעמו תומורת יניד .רקפה םה הטימשה תנש תוריפ יכ םיעבוק הטימש יניד
.תורשעממ םירוטפ ויהי הטימשה תנש תוריפ ןכל .תורשעמבו תומורתב םיבייח םניא רקפה
יוגהו ,עקרקה תשודקמ עיקפהל יוגל ןיינקל שי םא .יוג הדשב ולע תוריפה רשאכ ךבתסמ ןיינעה
תדובע תא םייס ידוהי םא לבא .חורשעמו תומורתמ םירוטפ תוריפה ,הדשה תדובע לכ תא השע
,תיעיבשב יוג הדשב ולעש תוריפ :הלאש הלוע ןאכו .תורשעמב םיבייח תוריפה - ("חורימ") הדשה
?הטימשב םניד היהי המ ,הדשה תדובע תא םייס ידוהיו

ה:ו םיינע תונתמ תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר (די)
ףוסבו ,םירצמב וימי בור בשי .דרפסבש הבודרוקב 1135 תנשב דלונ - ןומימ ןב השמ יבר - ם"במר
.םיכובנ הרומו ,הרות הנשמ רפס ,הנשמל שוריפ רביח .ץראל הלע וימי

רשעמ אלו ינש אלו ןושאר אל - ללכ תורשעמ אלו המורת אל הב ןיאו ,רקפה הלוכ הטימשה תנש
רשעמ באומבו ןומעבו םירצמ ץראב ןישירפמ - עקרק תטימש הב ןיאש - ץראל הצוחבו .ינע
הילע ןיכמסנ לארשי יינע ויהיש ידכ - לארשי ץראל תובורק ולא תוצראש ינפמ ,ינע רשעמו ןושאר
ץראב לבא .תיעיבשב ינע רשעמ באומו ןומע ץראב םישירפמ ויהיש יניסמ השמל הכלהו .תיעיבשב
.םינשה בור רדסכ ינש רשעמ תיעיבשב ןישירפמ רענש

טי:אלש תומורת תוכלה ,העד הרוי ,וראק ףסוי יבר (וט)

הלע ו ,לופונירדנאב בר היה .דרפס שוריג ןמזב דרפסמ הלג .1488 תנשב דלונ וראק ףסוי יבר
תיצמת ,ךורע ןחלש .רוטה לע שוריפ ,ףסוי תיב :וירפס .בריב בקעי יבר ידי לע ךמסוה םש .תפצל
.תובושתו תולאש ,לכור תקבא .ם"במרל הרות הנשמ לע רואיב ,הנשמ ףסכ .ףסוי תיב רפסה

תטימש הב ןיאש ל"וחבו .ללכ תורשעמ אלו המורת אל הב ןיאו ,רקפה הלוכ הטימשה תנש
ץראבו ,ינע רשעמו ןושאר רשעמ באומו ןומעבו םירצמ ץראב הטימשה תנשב ןישירפמ ,עקרק
.ג"יש 'ה תנש התייה תיתימאה הטימשה תנשו .םינשה בורב ומכ ינש רשעמ הב ןישירפמ רענש
,לארשי דיב ותכאלמ רמגו ,לארשיל תיעיבשב תוריפ רכמ ם"וכע םא םירמוא שיו) :א"מרה תהגה
.(חרפו רותפכ בתכ ןכו ,ףסוי תיב) (באומו ןומע ןידכ ינע רשעמ שירפמו ,רשעמו המורתב םיבייח

זמ קרפ חרפו רותפכ ,יחרפה ירותשא יבר (זט)
?הטימשה תנשב םישירפמ תורשעמ וליא
אלא ,םינשה ראשכ תורשעמו תומורת בויחב תיעיבשב [םייוגה לש] םהיתוריפ וראשנש הארנ
רשעמב איה תיעיבשה לארשי ץראל יכימסד םושמ ,באומו ןומעמ ערג אלד ,ינע רשעמב היהיש
לבא .תורשעמו תומורת בויח וב ןיא ,לארשיה ומכ ,תיעיבש לח ויתוריפבש ימ ןכ םא היהיו .ינע
.תורשעמו תומורת בויחב םה ויתוריפ ,יוגה ומכ ,תיעיבש וילע לח אלש ימ
תונתמה ןיד םהב גהונ היהיש אוה ןידב ,םה םיוג לשמ וניתוריפ בורש ,לארשי ץראב וישכע ןכ םאו
רחאש .באומו ןומע םעטכ ,םיינע םושמ ,ינש אל ינע רשעמ היהי ינש רשעמש אלא ,תיעיבשב
תונתמה ןישירפמש ,באומו ןומע תוריפכ תיעיבשב ןהל הווה ,תיעיבש ןיד םהב ןיא םיוגה תוריפש
.רדסה לע