הזה ןמזב תיעיבש

הריכמה תא םירסואה הריכמה תא םיריתמה
ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבש ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבש
תיעיבש ףקות
תכיישה ,לארשי ץרא תמדא
רוסאו ,השודק הב שי ירכנל
.תיעיבשב תוכאלמ הב תושעל
תכיישה ,לארשי ץרא תמדא
רתומו ,השודק הב ןיא ,ירכנל
,ןנברד תוכאלמ הב תושעל
ידי לע אתיירואד תוכאלמ וא
.ירכנ
תמדא
ירכנ
ןמזל ,ירכנל עקרק תריכמ
רוסיא ללכב הניה ,לבגומ
םג הרוסאו ,"םנחת אל"
.קחדה תעשב
ןמזל ,ירכנל עקרק תריכמ
רוסיא ללכב הניא ,לבגומ
תעשב תרתומו ,"םנחת אל"
.קחדה
ירכנל הריכמ
ןנברד תוכאלמ םישוע
וא חמצה םויקל תושורדה
.לוביה
םילודיג תישישב םיערוז
םערוזל ךרד ןיאש םוקמב
ותוא םייתנש לשמל) םש
ןיחיפס רוסיא לטבל ,(חמצ
.תיעיבש ילודיג לע לחה
רצואל םירצובו םירצוק
.ןיד תיב
(*) ירכנל תודשה תא םירכומ
.(תישארה תונברה תועצמאב)
,ורכמנש תודשה תא םידבעמ
,ןנברד תוכאלמ םהב םישועו
י"ע אתיירואד תוכאלמ וא
.ירכנ
ללכב ןניא תויטרפ יונ תוניג
.הריכמה
תדובע
המדאה
י"אב ולדגש תוקריו תוריפ
תשודק םהב שי ,ידוהי ידיב
רוסיאו ,(תוריפב) תיעיבש
.(תוקריבו םירגרגב) ןיחיפס
תרכמנ "הטימש" תויונחב
תמדאב .תיברע תרצות םג
,םייוג ידיב תדבועמה ,םייוג
.ןיחיפס רוסיא ןיא
יתש תיעיבש תשודקל רשאב
:תועד
ןיאש ,קספ וראק ףסוי יבר .א
ןכו ,תיעיבש תשודק תוריפב
;םילשורי גהנמ
שיש ,וקספ ט"ירהמו ט"יבמ .ב
ןכו ,תיעיבש תשודק תוריפב
."שיא ןוזח"ה גיהנה
לע ולדגש תוקריו תוריפ
ןיא ,ירכנל הרכמנש המדא
אלו ,תיעיבש תשודק םהב
.ןיחיפס רוסיא
ידיב הכאלמה הרמגנ םא
תומורתב םיבייח לארשי
רשעמ םישירפמ) תורשעמו
.(ינע
תליכא
תוריפ

:הרעה
ןיעקרקמב תואקסע קוח" .הריכמה תא עצבל תכמסומה איה לארשיל תישארה תונברה .*
קוח יפ לע .הז ןיינע רידסמ ט"לשת םא חכ םויב לבקתנש ,ט"לשת "(הטימש תווצמ םויק)
רושיאב התשענש ,הטימש תווצמ םויק ךרוצל ,ןיעקרקמב הקסע" יכ הנקתב עבקנ ,הז
,רחא ןיד לכב וא ,ט"כשת ןיעקרקמה קוחב רומאה ףא לע הפקת ...תישארה תונברה תצעומ
תועקרקה תריכמל שי ,הז קוח יפ לע ."םושיר אלב ףא תרמגנ היהתו ,ןמזל איה םא ףאו
.ובאטב המשרנ אלש תורמל ,לארשי תנידמ יקוח יפל אלמ ףקות
רוזח