?תיעיבשב עקרקה תא דובעל רתומ יתמ

ב:דכ ןירדהנס (ה)
ירחוסו םינוי יחירפמו תיבירב הוולמהו היבוקב קחשמה :[תודעל] ןילוספה ןה ולאו .ינתמ
.תיעיבש
ירחוס' ןתורקל ורזח ןיסנאה וברשמ 'תיעיבש יפסוא' ןתוא ןירוק ויה הליחתב :ןועמש יבר רמא
.'תיעיבש

א:וכ ןירדהנס (ו)
יכה הדוהי בר רמא ?רמאק יאמ .'תיעיבש יפסוא' ןתוא ןיארוק ויה הליחתב ,ןועמש ר"א
תועמ יאיצממ וברשמ .ןילוספ ןירחוס ,ןירשכ תיעיבש יפסוא םירמוא ויה הליחתב :רמאק
.ןילוספ הז דחא הז דחא רמול ורזח ,ותיימו והל יפסאו םיינע ילזאו ,םיינעל
ויה הליחתב :אלא .היל יעבימ 'ןירגתה וברשמ' ,'םיסנאה וברשמ' יאה ,הבחר ינב הב ושק
וקופ"
(1)יאני יבר זירכמדכ ,אנונרא והנינ יאמו ,ןיסנאה וברשמ ,ןילוספ הז דחאו הז דחא םירמוא
.ןילוספ ןירחוס ןירשכ ןיפסוא רמול ורזח ,"אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו
ליפטיא ,שיקל שיר והב עגפ .איסעב הנש רבעל ילזאק ווה קדצוהי ןב ש"רו יקונרז רב אייח 'ר
ןהוכ ןהל רמא ,בירכ אקד ארבג אוההל הייזח .אדבוע ידבע יכיה יזחיא ליזיא רמא ,והיידהב
.ימרכב חסכ הווהד ארבג אוההל הייזח ות .וכותב ינא ןוטסיגא רמול לוכי ול ורמא ?שרוחו
לקעל םא עדוי בלה ,םהל רמא .ךירצ ינא
(2)דבה תיב לקעל רמול לוכי ל"א ?רמזו ןהוכ ןהל רמא
.תולקלקעל םא

י"שר
.הנשל הדשה ןמ ןירוכ ךכו ךכ ,תואובתה ןמ ךלמה הבוגש סמ אנונרא
:ץראה תשודק הלטבד ןנברד הזה ןמזב תיעיבש .תיעיבשב וערז וקופ
:שירח .בירכ
:שיקל ןב ש"ר .והל רמא
:תיעיבשה לע םינהוכ ודשחנ ןמקל ןנירמאד ,תיעיבשב שרוחש אוה ןהוכ הז .שרוחו ןהוכ
:שורחל תיבה לעב ורכש אנונרא םושמ נ"א .אוה ירכנ לש עקרקו .ריכש .ןוטסיגא
:םרכ רמוז .חסכ
:הרוקב ןתוא ןירצועשכ םיתיזה חופת תא רושקל דבה תיבל הכירצו .ז"עלב א"תרודד .לקע
:תולקלקעל וא ןיווכתנ לקעל םא עדוי ובל .עדוי בלה
:תד לע רובעל .תולקלקעל

תופסות
אנונרא והנינ יאמו ןיסנאה וברשמ
?אתיירואדמ ארוסיא איוהד עורזלו שורחל וריתה אנונרא םושמו ת"או
.ןנברד הזה ןמזב תיעיבשב יריימד ל"יו
תסיפתב םיתמו ,ונערפי המ םהל ןיאו סמ ךלמה םהל לאושש ,אוה שפנ חוקיפד ל"י ימנ יא
:שפנ ייח םושמ ,ימלשוריב רמתיא יכהו .ךלמה

הכותב ינא ןוטסיגא
.אוה ירכנ לש עקרקו ,הכותב ינא ריכש ןושאר ןושל סרטנוקה שריפ
.תיעיבשב ירכנה םע ןירדוע ןיא (בס ףד) ןיטיגב ןנירמאד ,אריהנ אלו
.אנונרא םושמ ,סרטנוקה שריפש רחא שוריפכ הארנ ןכ לע

א:בס ןיטיג תופסות (ז)
תיעיבשב ם"וכעה םע ןירדוע ןיא
אל ,הכותב ינא ןוטסיגא ול רמול לוכי ,שרוחו ןהוכ יבג (וכ ןירדהנס) ררוב הז קרפב רמאקד אהו
םניח ןיב קלחל רבתסמ אלו ,רוסאד אכה עמשמ אהד ,ירכנל ריכש סרטנוקב ושריפש ומכ
.רכשבל
רמאדכ ,הנשב האובת ךכו ךכ עורפל ךלמה ןמ םילבקמש ,עקרקב ןוטסיגא ,םת ונבר שרפמ אלא
.תיעיבשב אנונרא וערזו וקופ זירכמ יאני יבר ,הנימ ליעל םתה
.ךלמל סמ וערפי אל םא אכיא תושפנ תנכס אמשו
.תיעיבשמ עיקפהל ץראב ירכנל ןינק שי רבסק ,ימנ יא
.וריתה ךלמ יבג ,רחא ירכנל רוסא ןנברדמד ג"עא .ןנברד הזה ןמזב תיעיבש ימנ יא
יתש ללגב תיעיבשב המדאה תא דובעל רתומ יכ הלוע (ו רוקמ) ןירדהנס תכסמב היגוסה ןמ
ןב ש"רו יקונרז רב אייח יבר ירבד) "ןוטסיגא" ללגבו (יאני יבר לש ורתיה) אנונרא ללגב :תוביס
?הלא םיריתיה ינש םהמ .(שיקל שירל קדצוהי

- י"שר יפל
רתומ ןכלו ,ץראה תשודק הלטבש ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשו ,ךלמה הבוגש סמ איה אנונרא .1
.םיסימה תא םלשל ליבשב דובעל
.ירכנ תמדאב דבועה ריכש אוה "ןוטסיגא" .2
(1 'סמ ומכ) .אנונראה תא םלשל ידכב ,ידוהי תמדאב דבועה ריכש אוה ןוטסיגא .3

- (ו רוקמ) וכ ןירדהנסב תופסותה ירבד יפל
י"שר ירבד ומכ) .ןנברד הזה ןמזב תיעיבש יכ ,תיעיבשב דובעל רתומ (םיסימ) אנונרא ללגב .4
(1 רפסמב
םהו םתוא רסוא ךלמה יכ ,שפנ חוקיפב ךורכ רבדה םא תיעיבשב דובעל רתומ אנונרא ללגב .5
.רסאמב םיתמ

- (ז רוקמ) א:בס ןיטיגב תופסותה ירבד יפל
ןושאר ץורית) "וערפי אל םא אכיא תושפנ תנכס אמשו" ,אנונרא ללגב דובעל רתומ .6
(הלעמל 5 'סמו 4 'סמ םירבסה ומכ ,תופסותב
.(הלעמל 2 'סמ ומכ ,תופסותב ינש ץורית) ירכנ לש ותמדאב תיעיבשב דובעל רתומ .7
1 'סמ ומכ) .ןנברדמ םויכ תיעיבש יכ ,תיעיבשב דובעל רתומ (אנונרא) ךלמל תובוח ללגב .8
.(הלעמל

לארשי ץרא תוכלה ,המורתה רפס ,אזימרגמ ךורב יבר (ח)
לש ותוחא ןב ,לאומש ןב קחצי יבר) ןקזה י"ר לש ודימלת .תופסותה ילעבמ ,אזימרגמ ךורב יבר
1237 תנשבו ,המורתה רפס תא בתכ 1202 תנשב .ץנאשמ ןושמש יבר לש ורבח היה .(םת ונבר
אוהו ,םינושארה םיקסופה תורפסב םיבושחה םירפסה דחאל בשחנ המורתה רפס .ץראל הלע
ואבוהש תורוקמה יפ לע הכלה קסופ אוה ןאכ אבומה עטקב .םיקסופה ירפסב הברה טטוצמ
.םדוק

ןנברד הזה ןמזב המורת
וחרמו עקרק לארשי הנק וליפאו ,רשעממ עיקפהל לארשי ץראב ירכנל ןיינק ןיא וליפא םנמא...
.ןנברדמ םא יכ רשעמב בייח וניא יכה וליפא - רוכמל אלו לוכאל ומצע אוה הצור וליפאו ,ומצעב
.אובל דיתעל השדק אלו התעשל השדק הנושאר השודקד ,אתכלה יכהד ,הרותה ןמ אל לבא
יבר (ב:ו) ןילוחד אמק קרפב ןנירמאד היאר איבמו ,לאומש יבר רב קחצי ונבר ונרומ קספ ךכ
...ודי לע ןאש תיב יבר ריתהו ,ןאש תיבב קרי לש הלע לכא ריאמ
,הזה ןמזב ףא ,םלועל תמייק רשעמו המורתל ארזע תשודק הכלה םוקמ לכמ אמית אלו...
ארזע תשודק אמלא .םהל ןיא תישילש ,םהל שי היינשו הנושאר אינתד ,םלוע רדסד אנתכ
םאו ...רשעמו המורת שירפהל הרותה ןמ בייח ןיאו הלטב הזה ןמזב אלא ,ןכ הכלה ןיא .תמייק
ולדגו עקרק לארשי הנק ולפא .ןנברדמ קר ,לארשי ץראב רשעמו המורת שירפהל בייח וניא ,ןכ
חקולש תוריפבד תויהל לוכי ןכ םאו .ןרכמ אלו ,ומצע אוה ןלכאו ןחרמו ,ותושרב תוריפה
.אובל דיתעל השדק אלד ןוויכ ,ןנברדמ וליפא רשעל בייח וניא ם"וכעמ

ןנברד הזה ןמזב תיעיבש
...ןנברדמ וליפא ,ירכנה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבש רמול לכונ הז םעטמו...
רמימל יצמ היל רמא ,שירחו ןהכ :ררוב הז קרפ (י"שר) המלש ונבר שוריפ ךכב בשייתיו
תיעיבשב ועורזו וקופ [יאני] ימא יבר זירכמד אהו ,ינא ירכנ ריכש :שריפו .הכותב ינא ןוטסיגא
אכילד ןוויכ ,לארשי עקרקב וליפא ונייה ,האובתה בויח ןובשח ךלמל םלשל ידכ ,אנונרא םושמ
יפכ ,אנונרא תנכס רמול ךרטצנ אלו .ירמגל ירש אנונרא םושמ ךכלה ,ןנברדמ אלא הרוסיא
(3)..קחצי יבר ברה איבהש

:תורעה
.ןנחוי יבר לש וברו ,אישנה הדוהי יבר לש ודימלת .םיארומאל ןושארה רודה ןב ארומא יאני יבר .1
.םיבר םימרכ ול ויה .ןוילעה לילגב ארבכע ריעהמ
רוזח
תושעל ידכ םיפנע ץוצקל רתומ לבא .ןפגה תא קזחל ידכ ןפגה ןמ םיפנע הטימשב רומזל רוסא .2
ןמ ןמשה תא טחסתש הרוקה תא םהילע וחיני םש ,דבה תיבב םיתיזה תא וב םישל לס םהמ
.םיתיזה
רוזח
.'ו רוקמב תופסותה ירבד .3
רוזח