ירכנ הדשב ולעש תוריפב תיעיבשאל ןיחיפס רוסיא םג ןכ לעו ,תיעיבש ינידב הווצמ וניא יוגה ?ירכנ הדשב ולעש תוריפ ןיד המ
לע השודק לוחת םאה ?תוריפב תיעיבש תשודק ןיד היהי המ ךא .ויתוריפ לע לוחל ךירצ
.יוג הדשב ולע ןכש ,תוריפב היהת אל השודק םג אמש וא ,לארשי ץרא תודשב ולע ןכש ,תוריפה
.הלא תולאשב םיקסוע םיאבה תורוקמה

טכ:ד לבויו הטימש ,ם"במר (ט)
אלא ןיחיפסה לע ורזג אלש ןירתומ היתוריפ - תיעיבשב הערזו לארשי ץראב עקרק הנקש ירכנ
.םהילע רוזגנש ידכ תיעיבשה לע ןיווצמ םניא םירכנהו ,הרבע ירבוע ינפמ
םירתומ הנווכה םאה ?"ןירתומ היתוריפ" שוריפ המ .םייעמשמ דח ןניא הלא ם"במר ירבד
תשודק םהילע ןיאו ,הנש לכבכ הליכאב םירתומ אמש וא ,ןיחיפס רוסיא םהילע ןיא יכ הליכאב
?תיעיבש
ירותשא יבר ןיב תקולחמ - םינושארה ןיב .הלא ם"במר ירבד רואבב תקולחמ םיקסופה ןיב
.(ח רוקמ המורתה רפסב ,אזיימרגמ ךורב יבר ןיבל ,(אי-י רוקמ) חרפו רותפכ רפסב ,יחרפה
.ט"ירהמהו ט"יבמה ,םירחאה תפצ ימכח ןיבל וראק ףסוי יבר ןיב תקולחמה העיפומ ןכמ רחאל
.ונרודב םירחא םימכחו שיא ןוזחה ןיב תקולחמה התלעו הרזח םויכו
תוריפ םינוקה םג יזא ,ירכנ תוריפב תיעיבש תשודק שי םא :תישעמ תועמשמ וז תקולחמל
,םהיתומדא תא םירכנ ילודיגמ וא ,תיעיבשב תועקרקה תריכמ ללגב םירכנ תודשב ולדגש
.תיעיבשה תשודק יניד לכ תא םייקל םיכירצ

ד קרפ חרפו רותפכ ,יחרפה ירותשא יבר (י)
תפרצ ידוהי שוריג ןמזב ותחפשמ םע שרוג .(חרפ=הרולפ) סנרולפ ריעב דלונ יחרפה ירותשא יבר
רפסו הכלה רפס לש בוליש אוה "חרפו רותפכ" ורפס .1309 תנשב םילשוריל הלעו 1306 תנשב
.לארשי ץראב תומוקמ יוהיז לע רקחמ
דיתעל השדקו התעשל השדק היינש השודקש םדק רבכ ...לארשי ץראב יוגל ןיינק ןיד ראבל
...ץראב תויולתה תווצמה לכב בייח ,םש י"אב יוגה ןמ עקרק םויה הנקש לארשי ןכ םאו .אובל
ורפס וניתובאו וניתוברו ,ונצרא ימכח בורל ונלבקו ונאצמ ןכו ,ונכלה םירימחמה יכרדב ונא...
...ןה םג וקספ ןכ הכרבל םנורכז קחצי ונברו ןושמש ונברש ונל
ולדגש תוריפמ םוקמ לכב רהזהל ךירצו ,ויתוכלהב ל"קז רזעילא יבר ונרומ שדוק רוהט בתכ
תומורת ןיינעל ןה ,לארשי תושרב ולדגש תוריפ ןתוא רמוח לככ יוגה תושרב לארשי ץראב
.תיעיבש ןיינעל ןהו תורשעמו

זמ קרפ חרפו רותפכ ,יחרפה ירותשא יבר (אי)
ןיד רבדב ןוידל דוסי םיווהמ םהו ,םיקסופה ירבדב םיטטוצמ הלא יחרפה ירותשא יבר ירבד
לאוש אוה הליחתב ןכש ,םמצע םירתוסו םישק יחרפה ירותשא יבר ירבד .יוגה תוריפב תיעיבש
אוהש לאמש לע ףא ןימאהל יל שי ברה לאו" םייסמ אוה ףוסבלו ,ם"במר לע תובר תולאש
בתוכ לש ההגה אוה "הז לע המת" עטקה יכ רובס ב"כ "לכור תקבא" רפסב ,ט"יבמה ."ןימי
םירבדל סחייתמ וראק ףסוי יבר .יחרפה ירותשא יבר ירבד ךותל ןמזה ךשמב הסנכוהש ,רחא
בי ףיעסב "הנשמ ףסכ"ב הלא םירבד לע ומע חכוותמ אוהו ,יחרפה ירותשא יבר לש םה וליאכ
.ןלהל
םיכסה אלו ,ןנברדמ וליפאו ,יוגה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבש בתכ (1)המורתה לעב
...םינפל ונבתכש ומכו ,רזעלא ר"המ שדוק רוהט הזב

ירכנ הדשב ולעש תוריפ לע ם"במר ירבד
,ןירתומ ויתוריפ ,תיעיבשב הערזו לארשי ץראב עקרק הנקש יוג" :ד קרפ ל"ז ם"במרה בתכ
רוזגנש ידכ תיעיבשה לע םיווצמ םניא םיוגהו ,הרבע ירבוע םושמ אלא ןיחיפסה לע ורזג אלש
."םהילע


ם"במר תטיש לע תולאש
ברהו ,"דבענ אלו לכאנ אל" ונינש ךכש ,םעטה הזמ םירתומ יוג לש ויתוריפ יאמא :הז לע המת
הזו ,איצותש הממ לוכאל רוסא ,רחא ידי לע דבעת םאש ,(א:ו תיעיבש הנשמ) שריפ ומצעב
יוגה עקרקב לבא ,לארשי עקרקב ל"ר ,דבענ וניאש ל"ז ברה תעד היה םאש .יוגה עקרקב וליפא
הפ בתכש המו .ןיחיפס ןורכיזל ךירצ היה אל ,ןכ אוה םאו ,ןינק שי םעטמ אב היה ןכ םא ,דבענ
הרזג םושמ ןירוסא ארזע תשודקב לארשי יחיפסש אוה יאדוו ,'וכו "ןיחיפסה לע ורזג אלש"
םושמו ,תיעיבשה לע ןיווצמ םניא םייוגהו .ימנ ליעלדכו הרותה ןמ רוסא עורזל לבא ,ליעלדכו
.םהיחיפס רוסאלו םהילע רוזגל ונל ןיא יכה
,וניינקב רוסיא ותוא עקפוה אל ,התשודקו ץראה תבש ינפמ הרותה ןמ רוסא אוהש המ לבא
,רשעמב ןיבייח םניא ירהש ,תיעיבשו רשעמ ידימ עיקפהל לארשי ץראב יוגל ןינק ןיאש םעטמ
.תיעיבש גהונ ןהיתוריפב לבא ,תיעיבשב ןיבייח םניא ,ימנ יכה ירה .ןיבייח ןהיתוריפ יכה וליפאו
הטימש תוכלה ל"ז ם"במר בתכש ומכו .תיעיבשב הדובע ריתה אל םיחיפס תרזג לוטיב ירהש
ויתוריפ ןירוסא ויחיפסש ימ ,רמול ןיא .הרוסא הדובעהו ןירתומ ןיחיפסהש ,ה קרפ לבויו
,םיחיפסה חוכמ אב וניא תוריפה ירוסיא ירהש ,םירתומ ויתוריפ ןירתומ ויחיפסש ימו ,םירוסא
תוריפ רתה ולתנ ךיאו .אינת אלדב אינת ילתו ,תוריפה רוסיא חוכמ אב ןיחיפסה רוסיא אלא
.תוריפה אל ,הרזג םושמ םירוסא םיחיפסהו ,ויחיפס רתיה ינפמ יוגה
תנשממו .אוה לכאנ יוגה ודבע םא הזלו ,ןנברדמ רוסא לארשי ודבע םא ,םירצמ ילוע שוביכו
אל הזלו .םירוסא םהש ותדובעב יוגה תוריפש ,שוריפב ןכ םג הארי ,"דבענ וניאו לכאנ וניא"
,"תיעיבשה לע ןיווצמ םניא םיוגה" םושמ אלא ,תיעיבשב יוגה תוריפל רתיה ל"ז ם"במרה אצמ
.קותשלו "ןירתומ תיעיבשב יוגה תוריפ" בותכל יכה ואל יאד
יפל ןכו ,ןנברדמ םירוסא םיחיפסו ,אתיירואדמ הדובעב הרוסא היינש השודקבש ,דמל תאצמנ
,םירתומ היחיפסו ,ןנברדמ הדובעב הרוסא הנושאר השודקבו .ועקרקב יוגה ערזש המ הארנה
,רקפהה ןכו ,רועיבה ןמז דע תוריפה םירתומ םהינשבו .ועקרקב יוגה ערזש המ ימנ ןכו
.ראבתהש ומכו ,םתוא ןיערוז םדא ינב בור ןיאש םיבשעהו

.ןימי אוהש לאמש לע ףא ןימאהל יל שי ל"ז ברה לאו

ל"נה ם"במרל ורואבב ,הנשמ ףסכ ,וראק ףסוי יבר (בי)

תא .ומע חכוותמו ,חרפו רותפכב ,יחרפה ירותשא יבר ירבד תא וירבדב טטצמ וראק ףסוי יבר
.ם"במרל ורואבב ,הנשמ ףסכ ירבדב האר וראק ףסוי יברו קרפו רותפכ ןיבש םלשה חוכיוה
הלאו ,וכרדב ם"במר ירבד תא שרפמ אוה ,חרפו רותפכ ירבד תא החוד וראק ףסוי יברש רחאל
:וירבד

.םירתומ היתוריפ ,תיעיבשב הערזו לארשי ץראב עקרק הנקש ירכנ :םה ךכ ונבר ירבד שוריפ
םושמו .םירתומ ךכלה ,לארשי י"ע הדובע הב דבענ אל םגו ,ירכנ לש הדשהש ינפמ :רמולכ
םיחיפסמ יעירג אלד ,הרסואל ונל היה לארשי י"ע הדבענ אלש פ"עא ,אהא ייושקאל אכיאד
,ןידה ןמ םירוסא םיחיפסה ויה וליא ,ץרית ךכל .םירוסא יכה וליפאו ,לארשי ידי לע ודבוע אלש
ךייש אל ירכנבו ,ערזי אמש םושמ אלא םירוסא םניא םיחיפסהש רחאמ לבא .ךירבדכ היה
.םיחיפסמ אישוק אכיל ךכליה ,תיעיבשה לע םיווצמ םניא ירהש ,וערזי אמש רוזגל
.ונבר ירבדב קופקיפ םוש ןיא התעמו

ל"נה ם"במרל ורואיבב ,ז"בדר ,ארמז ןב דוד יבר (גי)

40 ךשמב הבישי הב דימעהו ,ריהקב בשי .1480 תנשב דרפסב דלונ ,ז"בדר ,ארמז ןב דוד יבר
תנשב רטפנ .ט"יבמהו וראק ףסוי יבר ידי לע דובכב לבקתנו ,תפצל םשמו םילשוריל אב .הנש
.תובושת 2400-כ ללוכה תובושתו תולאש רפס ןכו ,ם"במרל הרות הנשמל רואיב בתכ .1574

לכמ ,ןירתומ םהיחיפסו ןהיתוריפד יהנ ,ץראה תשודק עיקפהל ירכנל ןינק ןיאש ןוויכ ,והימו
ןיקדקדמ ןיאש וכמסש המ לע םעט אוצמל שי ךכליה .תיעיבש תשודקב ןלכואל ךירצ םוקמ
.םינשה ראשכ הב ןיגהונו ,תיעיבש תוריפב הרוחס ןישועו ,רבדב
ורקיעד ןוויכו .ןנברד הזה ןמזב תיעיבש רמאד יברכ הכלה וקספד ,םינואגה לע םהל וכמסד ל"יו
.ןנברד אתלימב וילע וכמס ,התשודקמ ץראה עיקפהל ירכנל ןינק שי רמאד ןאמ אכיאו ,ןנברדמ
:םתס בתכ ירהש .אתיירואד הזה ןמזב תיעיבש ירמאד ןנברכ קספד הארנ ונבר ירבדמ לבא
.תורשעמו תומורת ןיינעל תומורת 'להמ א"פ השע רשאכ קליח אל ,'וכו "טימשהל השע תווצמ"
ןמזב םיפסכ תטימשב אלא ליעומ לובזורפ ןיאו" :ונושל הזו ,ולא תוכלהמ 'ט קרפ בתכ ןכו
וליפאד ,עמשמ .כ"ע ."הב ליעומ לובזורפה ןיא הרות לש הטימש לבא ,םירפוס ירבדמ איהש
.הרות לש איה הטימשה ,הזה ןמזב
םהיתוריפש פ"עא ,תיעיבש תשודק ירכנה ןמ םיחקלנה תיעיבש תוריפב גוהנל רהזיהל שי ךכליה
העקפוה אל ירהש ,םהב שי תיעיבש תשודק םוקמ לכמ ,רועיב ןינועט ןיאו .ןירתומ םהיחיפסו
.ירכנה ןינק י"ע םתשודק
,לארשי דיב היה וליאכ ,דבע ארוסיא ,ירכנה לש איהש פ"עא ,עקרקה לארשי דבע םא ךכיפלו
םה הזה ןמזב לארשי םהב ןירדש תומוקמה לכש יפל ,הריבע םהב הדבענש ,ןילכאנ תוריפה ןיאו
.םירתומ םלועל ןיחיפסהו ,"דבענ אלו לכאנ אל ביזכ דעו י"אמ" ןנתד ונייהו .לבב ילוע שובכמ

:הרעה
.הלעמל 'ח תואב וירבד האר .1
רוזח