י-א, לבויו הטימש תוכלה ם"במר


:המדקה תרעה
.םתומלשב ,י-א םיקרפ ,לבויו הטימש תוכלהל ד"בארה תוגשהו ם"במרה ירבד תא ללוכ הז קרפ

:הלא םיניינע ם"במרה ירבדל ונפסוה
תורתוכ
ם"במרה ירבדל רוקמ תווהמה תיעיבש תוינשמל הנווכה
לוכי דמולהש תוכלה תונטק תויתואבו ,םייזכרמה ם"במר ירבד תא תולודג תויתואב ונייצ
.ם"במרה לש םירבדה ירקיע תא דיספהל ילב ןהילע גלדל

המדקה
תוצמ הרשע שלשו ,"השע" תוצמ עשת :תוצמ םירשעו םיתש ןללכב שי ,לבויו הטימש תוכלה
:ןטרפ והזו ."השעת אל"
.התכאלממ תיעיבשב ץראה תובשתש (א)
.וז הנשב ץראה תדובע דובעי אלש (ב)
.וז הנשב ןליאה תדובע דובעי אלש (ג)
.םירצוקה ךרדכ חיפסה רוצקי אלש (ד)
.םירצובה ךרדכ םיריזנה רוצבי אלש (ה)
.ץראה איצותש המ טמשיש (ו)
.ותאוולה לכ טמשיש (ז)
.הולה עבתי אלו שוגי אלש (ח)
.ונוממ דבאי אלש ידכ הטימש םדוק תוולהלמ ענמי אלש (ט)
.עבש עבש םינשה רופסל (י)
.ןאכ וטמשוה ןהו ,לבוי םניינע כ-אי תווצמ :הרעה

א קרפ

תיעיבשב ץראה תדובעמ תובשל הווצמ
ץראה התבשו :רמאנש תיעיבש הנשב ןליאה תדובעו ץראה תדובעמ תובשל השע תוצמ
תונליאה וא ץראה תדובעמ הכאלמ השועה לכו .תובשת ריצקבו שירחב רמאנו ,'ייל תבש
.רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש :רמאנש ,"השעת אל" לע רבעו השע תוצמ לטיב וז הנשב

תיעיבשב תורוסאה תוכאלמ
דחאו ,הריצבה לע וא הריצקה לעו הרימזה לע וא העירזה לע אלא הרותה ןמ הקול וניא
.תונליאה ראש דחאו םרכה
תודלות יתש לע ךל רמול ?בותכה ןטרפ המלו ,הריצק ללכב הריצבו ,העירז ללכב הרימזו
ושרפתנ אלש תובאה ראש םע ץראה תדובעבש תודלותה ראש לעו ,בייח אוה דבלב ולא
.תודרמ תכמ ותוא ןיכמ לבא ,ןהילע הקול וניא הז ןיינעב
תדובע ראשמ ןהב אצויכו לבזמה וא לקסמה וא ,עקרקה ךרוצל שרוחה וא רפוחה ?דציכ
תכמ ותוא ןיכמ ,תונליאה תדובעמ ןהב אצויכו עטונה וא ביכרמה וא ךירבמה ןכו ,ץראה
.ןהירבדמ תודרמ
םידבהו ןילעה קרפי אלו ,תונליאה ןמ תלוביה ךותחי אלו ,קרס ןליא וליפא תיעיבשב ןיעטונ ןיא
תועיטנה תא ךוסי אלו ,תעלותה תומיש ידכ ויתחת ןשעי אלו ,קבאב ותרמצ תא קבאי אלו ,םישביה
אלו ,ןתוא בוקני אלו ,ןיגפה תא ךוסי אלו ,ךר אוהשכ ףועה ותוא לכאי אלש ידכ המהוז ול שיש רבדב
השע םאו ,ןליאה תדובע לכ ראש ןכו תונליאה תא גספי אלו ,םתוא םוטקי אלו ,תועיטנה תא ךורכי
.תודרמ תכמ ותוא ןיכמ תיעיבשב ולאמ תחא
אלא שורחל הרפה תא ןידמלמ ןיאו ,עקרק תדובע איהש ינפמ םינקה תשיאב רואה תא ןיתיצמ ןיא
תא ןירושו ,םיללג אלמ ץיצעב ןתוא ןיקדוב לבא ,רפע אלמ ץיצעב םיערזה תא ןיקדוב ןיאו ,לוחב
.ותוא ןיקשמ ןיא לבא גגה שארב ייולאה ןימייקמו ,תיעיבש יאצומב ןערוזל ידכ תיעיבשב םיערזה

:ד"בארה תגשה
יאצומל תיעיבשמ םיערזה תא ןיריישמו א"נ א"א .ותוא ןיקשמ ןיא לבא דע 'וכו רואה תא ןיתיצמ ןיא
.ותוא ןיקשמ ןיא לבא גגבש ןילעה תא ןימייקמו תיעיבש

תיעיבשב תורתומה תוכאלמ
שקשקמהו ,םינפגה תחת ןירדועו םינבאב ותוא ןינעוטו ,ארקסב ןליאה תא ןירקוס
.רתומ םימיצפה תא םותסל םאו רוסא ןליאה תא תורבהל םא םיתיזב
םא תונליאה הדש ןכו ,רתויב האמצש העירזה הדש איהו ,תיעיבשב ןיחלשה תיב ןיקשמ
וקשי אל לבא ,ןליאל ןליאמ םימה תא ןיכשומ ,האס תיבל רשעמ רתי הזמ הז ןיקחורמ ויה
רפע ןכו ,ןליבשב הדשה לכ ןיקשמ האס תיבל רשע הזל הז ןיברוקמ ויה םאו ,הדשה לכ תא
.ודספיי אלש תונליאה ליבשב תיעיבשב םימב ותוא ןיציברמ ןבלה
.םימ םיעקנה תא ןיאלממו הליחתכ םימה תמא תא ןישועו ,םינפגל תויגוע ןישועו
ליאוהו .הבש ץע לכ תומיו החלמ ץראה השעת הקשי אל םאש ?הלא לכ וריתה המ ינפמו
אלא הרותה ןמ רוסא ןיאש ,ולא לע ורזג אל ,םהירבדמ םהב אצויכו ולאה םירבדה רוסיאו
.ונראיבש ומכ םהלש תודלות יתשו תובא ינש ןתוא


סנוא ללגב תורתומה תוכאלמ
עורזל וריתה ,ןהיתולייחל תונחמ תושעל לארשי לע םירכנ יכלמ וליטהו ,ןיסנאה וברשמ .אי
םניחב תיעיבשב תושעל סנא ואפכש ימ ןכו ,דבלב ךלמה ידבע םהל ןיכירצש םירבד תיעיבשב
.השוע הז ירה ,ןהב אצויכו ךלמה תדובע ומכ
:ד"בארה תגשה
,ץראה תוריפמ שמוח ךלמה לטונש אנונרא ,"םיסנאה" ונלבק ונא א"א .'וכו םיסנאה וברשמ
התייה אלו לבב ילוע םהב וקיזחה אלש תומוקמהו .ונממ התוא ןילזוג הדבוע וניאש ימו
.וקיזחהש המב אל לבא ,סנואה ינפמ דובעל וריתה םהב ,םהירבדמ אלא םהב תגהונ תיעיבש

תיעיבשב הכאלמ השועה לע סנק
םא ,תיעיבשה לע ןידושח לארשיש ינפמ ,רוקעי דיזמב ןיב גגושב ןיב ,תיעיבשב עטונה .בי
.יתייה גגוש - דיזמה רמאי ,םייקי גגושב רמאת
,תיעיבש יאצומב העירזל הפי היהתש ידכ ,תיעיבשב הלביז וא הרנ וא והדש תא שרוחה .גי
יהת אלא ,הערוזל ידכ ונממ התוא ןירכוח ןיאו ,תיעיבש יאצומב הנערזי אלו ותוא ןיסנוק
.ונב הנערזי תמ םאו ,וינפל הרוב

ג,ד תיעיבש הנשמ

יפ לע ףא ,םינבא הנממ לקסש וא ,תיעיבש יאצומל הנקתל ידכ תיעיבשב וצראמ םיצוק ריבעמה .די
.תיעיבש יאצומב הערוזל ול רתומו ,ותוא וסנק אל - יאשר וניאש
ואל םאו ,ששוח וניא ,ןילוגמ ןילעה תצקמ ויה םא ,תיעיבשב ןהב אצויכו תונונצו תפל ןמוטה .וט
ונמוטו ,ויבג לע רפע חפטו חפט הבוג לע םיבק עבראמ תוחפי אל ,ןהב אצויכו ףולה תא ןמוטה .רוסא
.חסכי אל לבא תיעיבשב זרואב סרמל רתומו ,חמצי אלש ידכ םדאה תסירד םוקמב
ידכ סגה סגה לוטיש אוהו ,והדש ךותמ םיבשעו םינבאו םיצע םדא טקלמ ,םירמוא ויה הנושארב .זט
ןינווכתמש הריבע ירבוע וברשמ .סג ןיב קד ןיב לטונ וריבח הדשמ לבא ,ץראה תוקנל ןווכתי אלש
אלש אוהו ,וריבח הדש ךותמ אלא והדשמ םדא לוטיל ורסא ,ןילטונ ונא סגה סגה ןירמואו תוקנל
.ךדש יתיקנ ירהש ךל יתישע בוט המכ האר ול רמאי אלש ,הבוטב טקלי
םש התייה םא ןכו ,וילע תחכומ ותמהבש ,הינפל איבמו טקלמ ,והדש ךותב תדמוע ותמהב התייה .זי
.וילע תחכומ ותריכש ,קילדמו לכה טקלמ ,ותריכ
אל הז דצב הז רתי וא השלש ץצק ,ןשרשל רתומ הז ירה ,םיצעל םינש וא ןליא ץצוקה .חי
םירבד המב .ץראב וישרוש חינמו ץראה לעמ ץצוק אלא ,ץראה תא ןקתמ ירהש ,שרשי
.שרשל רתומ וריבח הדשמ לבא .ולש ךותמ ?םירומא
הסכמ לבא .הדובע איהש ינפמ ,רפעב עוקבה םוקמ הפחי אל ,םיצע לוטיל תיזב עיקבמה .טי
.שקב וא םינבאב
המ לכבו הריגמבו לגמבו םודרקב וכרדכ ץצוק הז ירה ,םינק ץצוקהו םינפגב בנזמה
.הצריש
התציצקש ינפמ ,םינשה ראשב ןיצצוקש ךרדכ תיעיבשב המקש תלותב ןיצצוק ןיא .אכ
.התדובע ךרדכ אלש התוא ץצוק היצעל ךירצ םאו ,ףיסותו לדגת וז הציצקבש ,ןליא תדובע

תיעיבשב ותוא ןירשוק חשפנש ןליא ,םיחפט הרשעמ הלעמל וא ץראה םעמ ,הצצוק דציכ .בכ
.ףיסוי אלש אלא הלעיש אל