הטימש תווצמ ימעט


טל ,ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
הטימש תווצמל םינוש םימעט
- לבויו הטימש תוכלהב םונרפס רשא תווצמה לכ
לכאת םרתיו ךמע ינויבא ולכאו" רמאש ומכ ,םלוכ םדא ינבל הבחרהו םדא ינב לע הלמחל :םהמ
."הדשה תיח
.הטומש הדמעב קזחתתו התאובת ץראה ףיסותשו
.םידבע תטמשהו םיפסכ תטמשה רמולכ ,םיינעלו םידבעל הנינח :םהמו
יא ,םילעבל הרומש הלוכ ץראה תויה אוהו ,הדמתהה לע הלכלכהו הסנרפה ןוקיתב ןויע :םהמו
לעו וילע רומש םדאה ןוממ ראשייו ,"תותימצל רכמת אל ץראהו" תותימצל הריכמ הב רשפא
.וישרוי

אי ,ה תובא תלחנ ,לאנברבא קחצי ןוד
ם"במר איבהש םימעטה דגנ
ךל ןיא הז לבא ,היתוריפ ףיסותו קזחתש ידכ ,הטימשה תווצמ םעטב בתכ (ם"במר) הרומה ברה
תויהב - תישישה הנשה התייה אל ,ןכ רבדה היה םאש יפל .התא שפנ לעב םא ונממ ולבקל
הנשב םכל יתכרב תא יתיווצו" ביתכד .םינש שולשל האובת השוע - התשלוח תילכתב המדאה
לא ךרטצתש ,השולח ץראה התייה אלש הרומ אוהו ,"םינשה שולשל האובתה תא תשעו תישישה
הנושארה הנשהמ רתוי םימעפ שלש השוע התייה תישישה הנשבש ןוויכ ,קזחתתש ידכ התיבשה
.תואובת בורו ליח תושעל חוכ הב ןתונה אוה 'ד יכ .התיבשה רחא אובתש
ךכ לכ םשנוע היה אל ,ץראה תואובת תוברתה ךרוצל ,ברה ירבדכ הווצמה םעט היה םאש םג
.תולגל אוביש לודג

אמארע קחצי יבר לש ורבסה
חוקפל ,וניתושפנל הרעה ךרבתי ונממ הז היהש ,בשח
(1)[אמארע קחצי יבר] רודה ימכחמ םכח ןכלו
ילבמ ,דימת תייפוגה המדאה תא דובעל ,וילבהו ויבזכ ,םלועה יניינעב תועוקשה ,תורווע םייניע
ןכו ,דחא תובשלו םימי תשש תונמל הוויצש המב ,'ד םהיניע ריאמ ןכלו .םשפנל התיבש תת
תלפאמ תאצל ררועתנ התיבש התואב הנה יכ .ןותבש תיעיבשה הנשבו םינש שש תונמל
קר ,המדאה תדובעל ןווכתנ אל הטימשה תנשבו ,םדאה ימי תועובשב ונפוג תודבעמו וניתובשחמ
.וירבד ןאכ דע - .ונייח תגהנהו ונתומלש ןיינקל לשמהו יומד אוהו ,דבלב שפנ לכוא ךרוצ תתל

לכב םגו םדאה ייח תועובשב ינפוג תומלש ירחא ףודרל ,תואנו בוט ומצע הזה תעדה תויה םעו
םהל שי תויהולאה תווצמה יכ .הטימשה תווצמב תילכתה הזל הרותה הנווכ אלש קפס ןיא ,וימי
הגהנה איה ותומלש ןיינקב םדאה תגהנה יניינעל םהמ יומדהו לשמהו ,םמצעב םיימצע תילכת
הז היהי יכ ,הנושארה הנווכהו ןושארה תילכתה אוהש בושחנשו ,הב קפתסנש יואר ןיאו .תינש
.הרקמבש המב םצעבש המ תרומת
רמא אנתה המל ,תבשה תווצמ תילכת כ"ג אוהו ,הטימשה תווצמ תילכת דבלב הז היה םאו
אוה רבד אלה ,לבוי אלו תותבש לוליח רכז אלו ,"ץראה תטימש לע םלועל האב תולג"ש דוחייב
!חרכהב

לארשי ץרא תלוגס :לאנברבא קחצי יבר לש רבסה
לבקל לודג סוחייו האלפנ הלוגס המצעב הל שי לארשי ץראש :אוה הזה ןיינעה תתימא לבא
ץרא םושב ןכ ןיאש המ ,אלפנ ןפואב ץרא התואב דחייתת הנוילעה החגשהו ,יהולאה ץוצינה
אלא ת"ישה וארב אל ןושארה םדאש ,ל"זח ורכז ,המצעב ץראה תלעמ לע תורוהלו .תרחא
ךצראמ ךל ךל" :והוויצ םהרבאב רחב רשאכו .שדקמה תיב םוקממ ,רוהטו שודק םוקממ
ךירצ ,וב קבדו םיהולא דבע ותויהבש ,דיגהל ."ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו
לצא הבצמו העבט דצמ איהה ץראה התייה ,ןכ םא הנה .תומלשה םוקמ ותואל קתעייש
התוא שרוד ךיקולא 'ד רשא ץרא" :הילע הרותה הדיעה ןכלו .תוצראה לכמ תרחבנ ,םינוילעה
ויהו" :המלש רמא שדקמה תיב לעו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקולא 'ד יניע דימת
התייה איה ,הב בשויה םעה דבלמ ,המצעב ץראהש הרויש הממ הז לכו ."םימיה לכ םש יבלו יניע
...התדובע ללכמ ויה םה יכ ,ץראב תויולת תווצמה בור ויה ןכלו ,המצעב תשדוקמ
םעה היהש ומכ ,תוצראה ראש לכ ךותמ ךרבתי וינפל תדמחנו תרחבנ לארשי ץרא התייהש אצמנ
.תמא ירבד רזוכ ךלמל רבחה הזב רכז םירבד המכו .םימעה ראש לכמ רחבנ ילארשיה
הנפה לא יעיבשה םויה תתיבשב רכז השעת הללכב המואהש ומכש ,ה"בקה הצר הז ינפמו
.תיעיבשה הנשה התטימשב הילע דיעת תרחבנה ץראה הככ ,ושודיחו םלועה תאירבמ השודקה
תטימשש ,רמול הצור ,"'הל תבש ,ץראל היהי ןותבש תבש" :הטימשה תווצמב הביסה ןתנ הזלו
תבש לע דיעהלו זומרל איהה התיבשה ןיינעשו ,לארשיל רשא שדוקמה תבשה ומכ היהת ץראה
התויה םע ,התשודק תלעמל ,איהה ץראה ולאכו .ותכאלמ לכמ תבש וב יכ ,'דל תבש תישארב
ןמזב ץראה תודע היהתו ,םהיתותבשב ילארשיה םעה דיעיש המ תאזה הניפב דיעת ,תרבדמ יתלב
.הב תשדחתמה האובתה ןיינעמ ,הנשה אוהו ,הב רכינ רתויה
םיבשותו םייוג יכ ,ץראה יל יכ ,תותימצל רכמת אל ץראהו" השרפ התוא ףוסב םירבדה םתח ןכל
םהל הנותנ הניא ץראהש ,הזב ראיבש ."ץראל ונתת הלואג םכתזוחא ץרא לכבו ידמע םתא
הב דבעתשהל אלו תותימצל הרכומל ולכוי אל ןכלו ,האולמו ץראה 'דל םינפ לכ לע יכ ,טלחהב
ונוצרכ הב וגהנתיש יואר ןכלו .ץראה ינודא אוה םיהולא 'הו ,הב םיבשותו םירג ויה םה יכ ,ךרפב
הזו .וצראמ םשרגי ךרבתי תיבה לעב יכ ,תולגה םהילע אובת ,ןכ ושעי אל םאש .הלואג הל ונתיו
םענומב ,לארשי ינבמ הקושע תרחבנה ץראה התייהש יפל ,"היתותבש תא ץראה הצרת זא" ןיינע
.ץראה תטימש התייה תולגה תוביסמש ונתנשמב רמאנ ולוכ הז ינפמו ...התטימש ונממ

זעת הווצמו דפ הווצמ ,ךוניחה רפס
ידכ ,הב התיבשה דבלמ ,וז הנשב ץראה איצותש המ לכ ריקפהל ה"בקה הוויצ :הווצמה ישרשמ
הל שי יכ ,התלוגסו החוכב אל ,הנשו הנש לכב תוריפה וילא האיצומש ץראה יכ ,םדאה רוכזיש
.םריקפהל וילע הווצמ אוה ץפח אוהשכו ,הינודא לע ןודא

לא הווקת ילבמ ןתונכ בידנ ןיא יכ .תונרתווה תדימ הזב תונקל :רבדב אצמנ תלעות שי דועו
.לומגה

תתל ובבל םע אצומה לכ יכ ,ךרבתי 'דב ןוחטיב םדאה ףיסויש :הב אצמנ רחא תלעות שי דועו
לכו אוה ךכב דמולמו ,תחא הנש לכב םילדגה ויתובא תלחנו ויתועקרק ילודג לכ םלועל ריקפהלו
.ןוחטיבה טועימ אלו ,הברה תוליכה תדימ םלועל וב קזחת אל ,וימי לכ החפשמה

ונבבלב עובקלו ,הבוט ןיעו תובידנה תדימ ,תולועמ תודימב ונשפנ דמלל - םיפסכ תטימשו
הכרבב לולכ לוכה ןודא תאמ בוט לבקל ונשפנ רשכות זאו .אוה ךורב 'דב לודגה ןוחטיבה
לכב הדמחה ןמו לזגה ןמ דואמ קחרתהל ,לזרב לש הציחמו קזח רדג הזמ אצמנ םגו .םימחרו
,הטימשה תנש העיגהו ינוממ יתיוולה וליפא :רומאל ,וניתושפנב רמוחו לק אשינ יכ .ונערל רשא
קחרתהל יל יוארש ןכש לכ אל - ולשמ דומחל אלשו לוזגל אלש ,הוולה דיב טימשהל הרות הרמא
.ןורחאה הצק דע

תולאש
!םמכס .הטימש תווצמל ם"במרה ןתנ םימעט המכ קודב .1
?הטימשה םעט רבסהב אמארע קחצי יבר תטיש יהמ .2
?ם"במר תא ךיאו ,אמארע י"ר תטיש תא לאנברבא החוד ךיא .3
?"םמצעב תימצע תילכת םהל שי תויקולאה תווצמה יכ" שוריפ המ .4
המב םצעבש המ תרומת הז היהי" אמארע י"ר רבסהב יכ ורמאב לנאברבא ןווכתמ המל .5
?"הרקמבש
?אמארע י"ר תא ותוחדב לאנברבא החד ם"במר תונעטמ וזיא .6
תורוקמהמ דחאב ןייע ?לאנברבא ירבדכ ,ץראב תויולת תווצמה בורש ןכתי דציכ .7
.ףוסב הכ:חי ארקיוו ה:ד םירבדל ן"במר ןכו ,י"שרו ן"במר ,חי:אי םירבד :םיאבה
?אמארע י"ר יפל רשקה המו ,לאנברבא יפל תולגו הטימש לוליח ןיב רשקה המ .8
?הטימש תווצמב ךוניחה רפס לעב הנמ םימעט וליא .9

לבויהו הטימשה ךרע
תיעיבש תוכלה לע "ץראה תבש" רפסל המדקה ,ל"צז קוק ה"יארגה
,םלועה רדס ,הברקב עובטה יהולאה בוטה - המואה תלוגס
,רשויהו קדצה לא םימיאתמה םיבוטהו םירשיה םייחה
תיהולא תולכתסהב םיאלוממה ץמואהו ןחה ,הולשהו טקשה
לוחה ייח ןיא - ,המואה תמשנב תאצמנ איהש המ יפכ ,תפקמ
םתמוהמב הלא םייח .לעופה לא חכה ןמ האיצוהל םילוכי
המשנה לש ינחור דוהה תא םה םיריתסמ הפוכתה תישעמה
ךותל רשיהו ריהבה הרוא תחרזה תא םיבכעמו ,תיהולאה
תומלתשההו לודיגה תפיחד .תטלושה תינוליחה תואיצמה
לש חוור תניתנ יךי-לע לעופה לא אצתש הכירצ םייחה לש
.הליגרה םייחה תמוהממ ,תורענתהו הקספה
שפנה תלחתמ ,"החונמ האב תבש אב" .תבש לכב - םיבורק םיקרפל לוחה ייחמ רענתמ דיחיה
,"ךב דבוע רשא השקה הדו בעה ןמו ךזגרמו ךבצעמ ךל 'ד חינה םויב" ,םישקה הילבכמ ררחתשהל
רמזלו 'דל תודוהל בוט" ,הרוקמ עבט יפכ ,םינחור םיצפח ,תונוילע תוביתנ זא הל איה תשקבמו
ןיבו יניב" ."רונכב ןויגה ילע ,לבנ ילעו רושע ילע ,תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל ,ןוילע ךמשל
םייחה לש הייטנה - המואה תייטנ הלגתת וב רשא ,שודק םוי ,"םלועל איה תוא לארשי ינב
,'ד לע גנעתהל תלוכיו ךרוצ התמשנ תלוגסב שיש ,המואל איה תוא ,הידיחיב - םהש ומכ םייהולאה
.הינבמ ךיחי לכ לש ובלב יורש ,הריתי המשנ לש תינחור הדוקנל סנכתמה ,יהולא םעונו -

דחוימ ךרוצ .הללכב המואה לע הטימשה איה תלעופ ,דיחי לכ לע תלעופ תבשהש הלועפה התוא תא
הכותב הלגתי ןמזל ןמזמ יכ ,יחצנו טלוב ןפואב הברקב העוטנ תיהולאה הריציהש ,וז המואל איה
,הגאדהו למעה םע לוח לש הרבחה ייח והותיבשי אל רשא ,ורהוז אלמ לכב הלש יהולאה רואמה
.איהש ומכ התוללכב התמשנ תרהט המינפ הברקב תולגתהל לכות ןעמל ,םהל רשא תורחתהו ףעזה
תא ןיטקהל תמרוג ,םיעובק רוביצ ייח לש רדס לכ םע תוולתהל החרכומה ,תויריבאה התוא םאו
,תמאו דסח לש הזרכהל תילאידיאה העימשה ןיבש דימתמה ,דוגינהו ,תירסומה םייחה תונידע
םלועב תוארהל םיחרכומה ,שוכרו ןיינק לש הדפקה ץחלו הייפכה השיגנה ןיבל ,םימחרו הלמח
תעפעפמ וז הקחרהש ,המואה לש תירוביצה התרכה תנוכתמ יהולאה רואל הקחרה םרוג ,ישעמה
,הפוקתל הפוקתמ ,םיעודי םידדצב יתרבחה רדסה תקספה הנה - ,םידיחיה לש םרסומב םג סראכ
תוימינפה תונוכתה ימורמל תימצעה התיילע ידיל ,הנוכמ לע ,תרדוסמ איהשכ ,וז המואל האיבמ
רדסו סיסכת לכמ הלעמל הלעמל דמועה ,םהבש יהלאה ןכותה דצמ ,םיינחורהר םיירסומה םייחבש
.םתומלש תא םהל ןתונו םייתרבחה םירדסה תא הלעמו דבעמ אוהו יתרבח

המואה תלוגסו ץראה תלוגס ."'דל תבש תיעיבשב רמאנ ךכ 'דל תבש תישארב תבשב רמאנש םשכו"
ץרא איה ,ץראה ךכ ,הייח יקמעמב תיהולאה תוממורתהל תדחוימ המואהש םשכ .דחי תומיאתמ
,לארשי חצנ ןוחטבב העובשבו תירבב האבה ,םימלוע תלחנב הילע בשויה םעה תא הרישכמ איה ,'ד
הי ול רחב רשא הז םעל תגווזמה ,וז האלפנ הדמח ץרא עבטמב עובקה יהולאה עבטה לע דסוימה
לא איצוהל ,ןדיקפת תא תועבות ,ןתיווה דוסי תא תולעופ וידחי ץראהו המואה תמשנ .ותלוגסל
ידי לע הלגתמ 'ד ערז ,ץראה לע ישפנה וחוכב לעופ םעה .ןותבש תנשב ,ןתשודק תגירע תא לעופה
םייח ץפח יפל ותנוכת תא רישכהל ,םעה לע תלעופ ץראהו ,תינחורה ןתעפשה
.םתינבתב םימלש םייהולא

והער תא שוגי אל" ,הדורו שגונ ןיאב ,הולשו טקש תנש ,ץראלו המואל איה תחרכומ ןותבש תנש -
יהולאה רשויה לא התבחרהב המשנה תוטשפתה ,עוגרמו ןויוש תנש "'דל הטמש ארק יכ ויחא תאו
רשא לכ לע ררוש יהולא םולשו ,תינדפק תוכז אלו םיוסמ יטרפ שוכר ןיא ,דסחב םייח לכלכמה
ךתמהבלו ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" .ופאב המשנ
תואצות לכב יטרפ שוכר תונדפק לש שדוק לוליח ןיא ."לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו
ןיע ."הרוחסל אלו הלכאל" תחכתשמ ,רחסמה ידי לע הרגתמה רשועה תדמחו ,וז הנש לש הלובי
לא רזוח םדאהו ."דספהל אלו הלכאל" ,ץרא ירפב רשא 'ד תכרב לכל האב הנמאנ הרקוהו הבוט
לש לקשמה תסירה ידי לע ןבורב תואב ןהש ,תולחמל תואופרל ךרטצי אל רשא דע ,ןנערה ועבט
תושעל אלו האופרל אלו המגולמל אלו הלכאל" ,ירמוחהו ינחורה עבטה תרהטמ םקחרתהב ,םייחה
."!'דל תבש - ,ץראל היהי ןותבש תבש ,לכ ינפ לע הכופש תוליצאו השודק חור ."ןיזוטקיפא הנממ

:הרעה
.הרותה לע "קחצי תדקע" רפסה תא רביח .דרפס ישרוגממ ,אמארע קחצי יבר .1
רוזח