ץראל היהי ןותבש תנש

תוארקמ .א
ז-א :הכ ארקיו (א)
:רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו
םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד
םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ
'הל תבש ץראה התבשו
ךדש ערזת םינש שש
ךמרכ רומזת םינש ששו
התאובת תא תפסאו
תיעיבשה הנשבו
.'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש
.
רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש
רוצקת אל ךריצק חיפס תא
רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו
.ץראל היהי ןותבש תנש
.
הלכאל םכל ץראה תבש התייהו
ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל
.לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו
(א)
(ב)
.
(ג)
.
.
(ד)
.
.
.
(ה)
.
.
.
.
(ו)
.
(ז)

אי-י:גכ תומש (ב)
.התאובת תא תפסאו ךצרא תא ערזת םינש ששו
התשטנו הנטמשת תיעיבשהו
הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע ינויבא ולכאו
.ךתיזל ךמרכל השעת ןכ
(י)
(אי)
.
.

תולאש
.ונקרפו בל:גכ אל:זט ארקיו וט:אל תומש :ןייע ?"ןותבש תבש" םינוכמ םימי וליא .1
ןייע ?תומשב ורכזנ אלו ארקיוב ורכזנ םיניד וליאו ,ארקיוב אלו תומשב רכזנ ןיד הזיא .2
!וב םיעיפומה םינידה תא ןייצו ארקיוב קרפה ךשמהב
.ה ,ד ,ב םיקוספב ץראה תתיבש לע הרזחה תא ריבסהל הסנ .3

הטימשב ובייחתה יתמ .ב
א השרפ ,רהב ארפס (ג)
לוכי .תדחוימה ץרא - "ץראה לא" :רמול דומלת ?ןדריה רבעל ואבשמ לוכי - "ואובת יכ"
.באומו ןומעל אלו - "םכל ןתונ ינא רשא" רמול דומלת ?באומו ןומעל ואבשמ
יתבל וקלח .תובא יתבל וקלח אלו תוחפשמל וקלח .וקלח אל לבא ושבכ :רמוא התא ןינמ
אהיש - "ךדש" רמול דומלת ?הטימשב םיבייח ויהי לוכי - וקלח תא ריכמ דחא לכ ןיאו תובא
.ומרכ תא ריכמ דחאו דחא לכ אהיש - "ךמרכ" ,והדש ריכמ דחאו דחא לכ
עיגה .שדחבו ,הלרעבו ,הלחב ובייחתנ - ןדריה תא לארשי ורבעש ןוויכ :רמוא התא תאצמנ
הנש הרשע עבראל .םחלה יתשב ובייחתנ םוי םישימח והש .רמועב ובייחתנ - ןסינב רשע השש
ושע עבראו םיששל .הטימש ושע תחאו םירשעל .הטימשל םינומ וליחתהו ,תורשעמב ובייחתנ
.לבוי

תולאש
2488 ןסינב 'יב - ץראל הסינכה) תונושה תווצמב ובייחתנ םהבש םיכיראתה תא עבק .4
.(האירבל
?ץראל םתסינכב דימ ובייחתנ יכ דמלמה ,שדחו הלרע ,הלח תווצמב רזוחה יוטיבה והמ .5
וא ארפסה תשרד םע םיכסמ רבדמבב י"שר םאה .חי:וט רבדמב ,די-י:גכ ,גכ:טי ארקיו :האר
?תרחא השרד ודיבש
:ןייע .ץראה תקולח רחאל קר תומורתב ובייחתנ יכ ןאכ ארפסה תחכוהל המוד ךרדב חכוה .6
.ד:חי םירבד

תיעיבשה תווצמ .ג
ב:הכ רהב ארקיו ,ארזע ןבא (ד)
.תבשה תנש עורזל [בשות] רג בוזעי אלש ילארשי לע הווצמ - " 'הל תבש ץראה התבשו"
.("ותבשתו" אלו "ץראה התבשו" בותכה רמאש הממ חיכוי :רוא להי שוריפ)

לבויו הטימש תוכלה ,ם"במר (ה)
.התכאלממ תיעיבשב ץראה תובשתש :תווצמה ןינמ
.תיעיבש הנשב ןליאה תדובעו ץראה תדובעמ תובשל השע תווצמ :א:א קרפ

תולאש
?א:א קרפ יפל המבו ,תווצמה ןינמב ם"במר ירבד יפל הטימש תווצמ היולת המב .7
?ע"א לש ותעד איה תועדהמ וזיא .8
?תונושה תוטישה ןיב ישעמה לדבהה תויהל לוכי המ .9
?השיג לכ םיקזחמ םיקוספ וליא .10

הזה ןמזב תיעיבש .ד

ןיב תקולחמ - וז תקולחמל ךשמהבו ,הזה ןמזב תיעיבש תווצמ לש הפקת לע ארמגב תקולחמ
.הרותה ןמ הניא :רמוא יבר ;הרותה ןמ םויכ תיעיבשש םירמוא םימכח :ארמגב .םיקסופה
םינושארה לש םבור בור .הרותהמ תיעיבשש םירבוס ב"יצנהו ,רוטיעה לעב :םיקסופבו
תרימשש םירמוא (יולה היחרז 'ר ,יריאמה) םידיחי וליאו ,ןנברדמ םויכ הווצמה יכ םירובס
םקלח :םיקסופה וקלחנ - ם"במר תעד המ .איה דבלב תודיסח תדמ הזה ןמזב תיעיבש
.ןנברדמ םויכ הווצמה יכ וירבדב םיניבמ םקלחו ,הרותה ןמ הטימשה ותעדלש םירמוא

ב"ע ,ב ףד ןטק דעומ תכסמ (ו)
:רבדמ בותכה תוטימש יתשב - "טומש הטמשה רבד הזו" :רמוא יבר
תועקרק תורזוח ובש ,לבוי :םת ונבר .תיעיבשב העירזו השירח :י"שר) עקרק תטימש תחא
הב שיש ,תיעיבש :םת ונבר .תיעיבשב תובוח תטימש :י"שר) םיפסכ תטימש תחאו (םילעבל
התא ,עקרק טמשמ התאש ןמזב .(םיטמשנ תובוחה ןיא ובש לבויל דוגינב .םיפסכ תטימש םג
םימכחו) םיפסכ טמשמ התא יא (הזה ןמזב) עקרק טמשמ התא יאש ןמזבו .םיפסכ טמשמ
.(אתיירואד הזה ןמזב תיעיבש םירמוא

תולאש
טמשמ התא יאש ןמזבו ,םיפסכ טמשמ התא עקרק טמשמ התאש ןמזב" טפשמה תא שרפ .11
.םת ונבר יפלו י"שר יפל "םיפסכ טמשמ התא יא עקרק
םייוטיבה תא ם"במר שריפ דציכ ןייצו ,(גמ רוקמ) ג-א:ט לבויו הטימש ,ם"במרב ןייע .12
."םיפסכ תטימש"ו "עקרק תטימש"
םה תיעיבשב הריצקו העירז ם"במר תעדל םא גמ רוקמ יפל עובקל רשפא םאה .13
?אל וא אתיירואדמ

ט-ח:י לבויו הטימש ,ם"במר (ז)
ץראב רורד םתארקו" :רמאנש ,תולבויה ולטב השנמ טבש יצחו דג טבשו ןבואר טבש הלגשמ
,טבשב טבש םיבברועמ ויהי אלש אוהו ,הילע היבשוי לכש ןמזב - (י:הכ ארקיו) "היבשוי לכל
לכב - "איה לבוי" רמאנש ,ל"וחב גהונ ץראב גהונ לבויהש ןמזב .ןנקתכ םיבשוי ןלוכ אלא
.תיבה ינפב אלש ןיב תיבה ינפב ןיב ,םוקמ
הדש ןידו םימרח הדש ןידו ,המוח ירע יתב ןידו ,ירבע דבע ןיד גהונ ,גהונ לבויהש ןמזבו
.הרותה ןמ םוקמ לכב םיפסכ תטמשהו ץראב תיעיבש תגהונו ,בשות רג םילבקמו ,הזוחא
לכב םיפסכ תטמשהו ץראב תיעיבשמ ץוח הלא לכמ דחא גהונ וניא ,גהונ לבויה ןיאש ןמזבו
.ונראיבש ומכ ,םהירבדמ םוקמ
:רבסה
,שדוח 12 ךות ותוא לואגל רכומה לוכי הלא םירעב תיב הנוקה - המוח ירע יתב
.הנוקל טלחנ תיבה כ"חאו
.ןהוכל איה ,"םרח וז הדש ירה" רמואה - םימרח הדש
.לבויב וילעבל רזוח ,שרי םדאש הדש - הזוחא הדש
.חונ ינב תווצמ 7 וילע לבקמה יוג - בשות רג

:םיכרד יתשב ןיבהל רשפא ם"במרב ןורחאה טפשמה תא :הרעה
םיפסכ תטמשהו .ץראב תיעיבשמ ץוח הלא לכמ דחא גהונ וניא ,גהונ לבויה ןיאש ןמזבו
.ונראיבש ומכ ,םהירבדמ - םוקמ לכב
םיפסכ תטמשהו ץראב תיעיבשמ ץוח .הלא לכמ דחא גהונ וניא ,גהונ לבויה ןיאש ןמזבו
.ונראיבש ומכ ,םהירבדמ - םוקמ לכב

המורתה לעב םישרפמ היינשה ךרדבו ,"הנשמ ףסכ"ב וראק ףסוי יבר שרפמ הנושארה ךרדב
.(בנ ןמיס) ט"ירהמ ,ינראטמ ףסוי יבר (ז ,אלש) הלודגה תסנכ (המ רעש)

תולאש
,תומש - ירבע דבע :תורוקמ .גהונ לבויהש ןמזב קר םיגהונה םינידה תא רבסהו םכס .14
,יתוקוחב - הזוחא הדשו םימרח הדש .חכ:הכ ,רהב ארקיו - המוח ירע יתב .ב:אכ םיטפשמ
,םיטפוש רפס :וא .ח-ז:די האיב ירוסיא תוכלה השודק רפס ,ם"במר - בשותו רג .דכ-זט:זכ
.אי-י:ח ,םיכלמ תוכלה
הזה ןמזב תיעיבש םא ם"במר תעד רבדב קיסהל רשפאש תונושה תונקסמה ןה המ .15
?ןנברד וא אתיירואד

זט:ו הריחבה תיב תוכלה ,ם"במר (ח)
ץראה החקלנש ןוויכמו ,םיבר שוביכ אוהש ינפמ אלא וניא תורשעמבו תיעיבשב ץראה בויח
.לארשי ץרא ןמ הניא ירהש ,תיעיבשמו תורשעממ הרותה ןמ הרטפנו שוביכה לטב ,םהידימ
םוקמ לכ ךכיפלו .הב וקיזחהש הקזחב אלא ,שוביכב השדיק אל ,השדיקו ארזע הלעש ןוויכו
החקלנש פ"עאו ,םויה שדוקמ אוה ,היינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע הב וקיזחהש
.המורת תוכלהב ונראיבש ךרד לע תורשעמו תיעיבשב בייחו ,ונממ ץראה

וכ:א המורת תוכלה ,ם"במר
,הרותה ןמ הניא ,ארזע ימיב וליפאו ,לבב ילוע וקיזחהש םוקמב וליפאו ,הזה ןמזב המורתה
,םש לארשי לכש ןמזבו ,דבלב לארשי ץראב אלא הרות לש המורת ךל ןיאש .םהירבדמ אלא
רוזחל ןידיתע םהש ומכו ,הנושאר השוריב ויהש ומכ ,םכלוכ תאיב - "ואובת יכ" :רמאנש
.ןתצקמ תאיב התייהש ארזע ימיב התייהש היינש השוריב ויהשכ אל ,תישילש השוריב
הזה ןמזב ןיבייח ןיאש ,תורשעמב ןידה אוהש יל הארי ןכו .הרותה ןמ ןתוא הבייח אל ךכיפלו
.המורתכ םהירבדמ אלא

תולאש
,בולקשמ לארשי יבר לש איה וז החכוה) .םויכ תיעיבש בויח לע ם"במר תעד המ עבק .16
.(גכ הרעה גכ "ןחלושה תאפ" ורפסב
?היינשל הנושאר השודק ןיב לדבהה והמ .17
?תמייק היינש וליאו ,הנושאר השודקה הלטב עודמ .18
?םויה םג ץראב תויולתה תווצמב בויחל תמרוג היינש השודק ןיא עודמ .19
םג ןייע .ןנברד וא אתיירואד הזה ןמזב תיעיבש םא הלאשב תונושה תועדה תא םכס .20
הכ:ד לבויו הטימש תוכלה ןכו ,וילע ד"באר תגשהו אי:א לבויו הטימש ,ם"במרו ,הס רוקמב
.ט-ח:י ,ד-ב:ט ,הנשמ ףסכו טכ:ד ,הנשמ ףסכו

תיעיבשב תורוסאה תוכאלמה .ה

ה-ד:הכ רהב ,ארקיו (ט)
רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש
.רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא

תולאש
.אי רוקמ םג ןייע ?םרכה תוכאלמל תוליבקמ הדשה תוכאלממ וליא .21

א אתשרפ ,רהב ארפס (י)
:רמול דומלת ?תואווקמה תא ןקתלמו ,תורעמו ןיחיש תורוב רופחלמ לוכי - "ץראה התבשו"
,שוכינל ,רודיעל ,שירחל- .רומזלו עורזל אלא יל ןיא ."רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש"
ךדשבש הכאלמ לכ - "...אל ךמרכו ...אל ךדש" :רמול דומלת ?ןינמ - עוקבלו חוסיכלו
.ךמרכבשו

תולאש
?תורוסאה ןה המו ,תיעיבשב תורתומה תוכאלמה גוס והמ .22

א:ג ,ןטק דעומ (אי)
היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו" :בותכש .רסא אל תודלות ,אנמחר רסא תובא :רמא אבר
אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,ץראל
הריצבו (ערוזכ תוריפ חימצהל רמוז לש וכרדש :י"שר) העירז ללכב הרימז ירהו ."רוצבת
ינהאד ,ארמימל - (?הרותה ןתבתכ עודמ) ?אנמחר והניבתכ אתכלה יאמל - הריצק ללכב
לע אלו םיבייח תושרופמה תוכאלמה לעש רמול) ?בייחמ אל אתיינירחאא .בייחמ תודלות
.(תורחא

תולאש
יכ תרמואו הריתסה תא תבשיימ ארמגה) !ארפסה ירבדל אבר ירבד ןיב הריתס הארה .23
.(ןנברדמ קר תורוסא הב תויונמה תוכאלמהו ,אתכמסא ארפסה ירבד

ג-ב:א לבויו הטימש ,ם"במר (בי)
הרימזו .הריצבה לע וא הריצקה לעו הרימזה לע וא העירזה לע אלא הרותה ןמ הקול וניא
דבלב ולא תודלות יתש לע :ךל רמול ?בותכה ןטרפ המלו .הריצק ללכב הריצבו ,העירז ללכב
וניא הז ןיינעב ושרפתנ אלש תובאה ראש םע ,ץראה תדובעבש תודלותה ראש לעו ,בייח אוה
.תודרמ תכמ ותוא םיכמ לבא .ןהילע הקול

תולאש
?ארפסל ארמגה ןיב הריתסב ם"במר קספ ךיא .24
(!קייד) ?'וכו שוכינ ,רודיעב ןידה היהי המ .25
םאה ?תיעיבשב הכאלמ תרדגהל ("הכאלמ לכ") תבשב הכאלמ תרדגה ןיב לדבהה המ .26
?אלוק וא תיעיבש תווצמב ארמוח אוה לדבהה

א:ג ןטק דעומ (גי)
תוכאלמה 4-מ םניא ירהש) (רתומ) ירש ימ תיעיבשב (םיתיזל תחתמ רודיע -) שוקשקו
- "הנטמשת" (אי:גכ תומש) "התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" ביתכ אהו ,(בותכב תושרופמה
ייורבא דח - ווה ישוקשק ירת :אמח רב אבקוע בר רמא !?לקסלמ - "התשטנו" ;שקשקלמ
דחאה :םה "שוקשק" יגוס ינש) ירש יליפ ימותס ,רוסא ןליא ייורבא .יליפ ימותס דחו .ינליא
אל םא תומל לוכי ץעה יכ ,רתומו ,ויעקב תמיתס - רחאה .רוסא אוהו ,ןליאה תא קזחל -
.(תורתומ ץעה םויקב תורושקה תוכאלמו ,וב ולפטי

י-ז:א לבויו הטימש ,ם"במר (די)
ןיקשמ .רתומ - םימיצפה תא םותסל םאו ,רוסא - ןליאה תא תורבהל םא ,םיתיזב שקשקמה
תויגוע םישועו .תונליאה הדש ןכו .רתויב האמצש העירזה הדש איהו ,תיעיבשב ןיחלשה תיב
.םימ םיעקנה תא םיאלממו ,הליחתכ םימה תמא תא ןישועו ,םינפגל
.הבש ץע לכ תומיו ,החילמ ץראה השעית הקשי אל םאש ?הלא לכ וריתה המ ינפמו
ןמ רוסא ןיאש ,ולא לע ורזג אל - םהירבדמ םהב אצויכו ולאה םירבדה רוסיאו ליאוהו
.ונראיבש ומכ ,םהלש תודלות יתשו תובא ינש םתוא אלא הרותה

תולאש
,לוביז ,שוכינ ,רודיע ,הריצק ,העירז .םהיניד תא ןייצו ,תואבה תוכאלמה תא הלבטב ץבש .27
.(תדמלש תונורקעה יפל ךתעד הווח - ושרופ אלש תוכאלמ) האקשה ,לוליד

ןנברד תוכאלמ אתיירואד תוכאלמ
__________ __________ ץעה קוזיח
__________ __________ ץעה םויק

הרימזו העירז לע טלחומ רוסא :םטושפכ םה "רומזת אל" "ערזת אל" םירוסיאה :םויס
םירוסיא תויהל םילוכי םניא "רוצבת אל" "רוצקת אל" :םירחאה םירוסיאה .תיעיבשב
ץראה תבש התייהו" שוריפב רמוא בותכה ירהש ,תבשב הריצק רוסיא תמגודכ ,םיטלחומ
לע תולעב לש ךרדב ריצקל הנה הלא םירוסיאב הנווכהש ל"זח ולבק ןכ לע ."הלכאל םכל
.טכ-בכ תורוקמב ראוביש יפכ ,תוריפה