ץראל היהי ןותבש תנש

תיעיבשב השירח .ו

א:ג ןטק דעומ (וט)
.הקול וניא רמא דחו ,הקול רמא דח :(ונידב וקלח) רזעלא יברו ןנחוי יבר - תיעיבשב שרוחה
"טרפ"ו ,השעב "ללכ" רמאנש םוקמ לכ :רמאד !יגלפימק אעליא יבר רמא ןיבא יברדב אמיל
. (ללכו) טרפו ללכב ותוא םינד ןיא - השעת אלב
אל ;ןותבש תבש :ללכו-טרפו-ללכב םיחסונמ ה-ד םיקוספ יכ הארו 'א רוקמב ןייע :רבסה
.טרפל המודה לכ תוברל םידמול ,ליגר ללכו-טרפו-ללכ דומילב .ןותבש תנש ;רומזת אל ערזת
.עקרק תדובע רמולכ - םהל המוד שירחה יכ ,השירח םג הרימזו העירז רוסיאמ דמלנ הז יפל
ןיבא בר רמוא ,"השעת אל" :ילילש טרפה חוסינו ,"השע" :בויח חוסינ ללכה חוסינש ,ןאכ
תא קר םידמול הזכ הרקמב .טרפו-ללכ ידומיל ךרדכ היהי דומילהש ,אעליא יבר םשב
הריצק רוסיאב ללכיי אל שירח - ךכ היהי דומילה םא .רחא טרפ לכ אלו ,ושרופש םיטרפה
.הרימזו
:שולש ,אופא ,ויהי השירח ןיד לש תויורשפאה
("ץראה התבשו") השעב הרוסא השירח
(ללכו-טרפו-ללכ) השעת אלב הרוסא השירח
.(טרפו-ללכ) הרותה ןמ תרתומ השירח

תולאש
?ודומיל ךרד המו ,השעב רוסא שירחש רמוא ימ .28
.(י רוקמ םג האר) ?ודומיל ךרד המו ,השעת אלב רוסא שירחש רמוא ימ .29
?ןהמ .השירח לע םיקול ןיאש תוביס יתש הנכתת .30

ד,א:א לבויו הטימש ,ם"במר (זט)
ץראה התבשו" רמאנש ,תיעיבשה הנשב ןליאה תדובעו ץראה תדובעמ תובשל השע תווצמ
.(אכ:דל תומש) "תובשת ריצקבו שירחב" רמאנו (ב:הכ ארקיו) " 'הל תבש
תודובע ראשמ ןהב אצויכו לבזמה וא לקסמה וא ,עקרקה ךרוצל שרוחה וא רפוחה
תכמ ותוא ןיכמ - תונליאה תודובעמ ןהב אצויכו עטונה וא ביכרמה וא ךירבמה ןכו ,ץראה
.םהירבדמ תודרמ

הלק השע ,תווצמה רפס ,ם"במר (זי)
."תובשת ריצקבו שירחב" הלעתי ורמא אוהו ,תיעיבשה הנשב ץראה תדובעמ תובשל ונווצש
"ץראה התבשו" ןכ םג רמאו "ץראל היהי ןותבש תבש" רמאו ,םיימעפ יוויצה הז לפכנ רבכו
.(הכ ארקיו)

תולאש
?גל רוקמ ,תופסותו י"שר תעד המו ?תיעיבשב השירח לע ם"במר תעד המ .31

הרעה (חי)
.הטימש תווצמל ןווכמכ "תובשת ריצקבו שירחב" קוספה תא טטצמ (זי-זט רוקמ) ם"במר
יבר .קוספה ןווכמ המל לאעמשי יברו אביקע יבר ןיב תקולחמ תאבומ (אכ:דל תומש) י"שרב
המ" הז קוספמ דמול לאעמשי יברו .הרוסאש תיעיבש תפסותל ןווכמ אוהש רמוא אביקע
ריצק אצי ("תובשת" רמאנ וב) תושר ריצק ףא (שורחל תווצמ םוש ןיאש) "תושר שירח
.תבשה תא החודו הווצמ אוהש רמועה
.תובשת הריצקבו העירזב :ונייהד "חונת אדצחבו עורזב" קוספה תא םגרתמ סולקנוא
:וזמ הרתי .הרוסא תיעיבשב השירחש רמול הז קוספ לע ךמתסמה אנת ףא ןיא םנמאו
םידימת תוכלה) תבשב רמועה תא רוצקל רתומש ,לאעמשי יברכ קסופ ומצע ם"במר
.הלא ם"במר ירבד רואיבב םיטבלתמ םינשרפה .(ו:ז םיפסומו

ןיחיפס רוסיא .ז

רוסיא םייק המדאה ירפב .המדאה ירפו ץעה ירפ :תיעיבש ןיינעל םיחמצב תוצובק יתש
.ןיחיפס
חיפס' ארקי ,תעדל העירזו השירח ילבמ הדשב וילאמ חמוצה" - ן"במר רידגמ - "חיפס"
םירוסאה ןיחיפסה ,הכלה ןכו ,ן"במר תטישל ."הרבעש הנשה ריצק לא חפסנ אוהש ,'ריצק
וחמצש לכ - תוקריבו ,תיעיבשב שילש האיבהש לכ - האובתב .רוסיאה ןמזב םילדגה םה
אל ךא תיעיבש תשודק ןהב שי ,תיעיבשב וטקלנו תישישב וחמצש תוקרי לבא .תיעיבשב
.ןיחיפס רוסיא

ה:ד רהב ארפס (טי)
הנשב לכאנ המ" .רמול םתא םידיתע "ורמאת יכו" - (כ:הכ) "לכאנ המ ורמאת יכו"
יבר רמא ?םיפסוא ונא המ ,םיערוז ןיא םא - "ונתאובת תא ףוסאנ אלו ערזנ אל ןה ,תיעיבשה
.תיעיבשב םירוסא ויהיש םיחיפסה לע וכמס ןאכמ :אביקע
רמאנ המל ןכ םא .םירפוס ירבדמ אלא ,הרות ירבדמ םירוסא םיחיפס ןיא :םירמוא םימכחו
.םויקל םיסינכמ ןיא ,םיפסוא ונאש המו ,וערזת אל ונל תרמא "?ףוסאנ אלו ערזנ אל ןה"
?ךליאו רועיבה ןמ םילכוא ונא המו - והורעב ונל תרמא

ה:הכ רהב ן"במר (כ)
םושמ ירמגל םרסאל םהב ורזגש :רמולכ ,םהירבדמ אלא םיחיפסה רוסיא ןיא םימכח ירבדל
םיחיפסה לכ יאני יבר רמא ,ימלשוריב ורמא ךכלו .םה םיחיפס ורמאיו וערזי אלש ,דשח
אלש - רוב הדש .ערז הדשב ,םרכ הדשב ,רינ הדשב ,רוב הדשב םילועה ןמ ץוח םירוסא
םיבשעה יכ) ומויקב םיצור ןיאש - ערז הדש ;ומרכ רוסאל אלש - םרכ הדש ...הילע חיגשמ
.(םש םיקיזמ
ןיחיפסל וכמס ןאכמ - רוצקת אל ךריצק חיפס תא" םינהוכ תרותב ונש וזה תקולחמה ןמו
ירבדכ לבא .ללכ - "רוצקת אל"ש אביקע יבר ירבדכ םתנשמ ונש ."תיעיבשב םירוסא םהש
אלא ,ךמצעל ריצב םתוא השעת אלו ,ךמצעל ריצק םתוא השעת אלש ,ושוריפ ,םימכח
.רקפה גהנמ םהב גוהנ

תולאש
.ןנברו ע"ר יפל ,ה:הכ ארקיו תא שרפ .32
?עודמ ?הלא םירקמ לע אביקע יבר רמאי המ ?ןנבר תטישל ןיחיפס רוסיא ןיא יתמ .33

ב-א:ד לבויו הטימש ,ם"במר (אכ)
התייהו" :רמאנש ,הרותה ןמ ולכאל רתומ לוכה ...תיעיבשה הנשב ץראה איצותש המ לכ
.הליכאב םירתומ היתוריפ ,החמצו תיעיבשב הבייטנש הדש וליפאו ."הלכאל םכל ץראה תבש
רצק םאו ,הנש לכב רצוקש ךרדכ רוצקי אלש ,"רוצקת אל ךריצק חיפס תא" רמאנש הזו
,טעמ טעמ רצוק אלא ...רקבב שדו ירכ דימעהו ,הדשה לכ רצקש ןוגכ .הקול - םירצוקה ךרדכ
.לכואו טבוחו
:הריבע ירבוע ינפמ ?םהילע ורזג המלו .הליכאב םירוסא םיחיפסה לכ ויהיש םירפוס ירבדמו
רמאיו םהמ לכאי חמצישכו ,רתסב והדש ךותב הניג ינוערזו תוינטקו האובת ערזיו ךלי אלש
.תיעיבשב םיחמוצה םיחיפסה לכ ורסא ךכיפל .ןה םיחיפס

תולאש
?םימכחו ע"ר תקולחמב ם"במר קספ ךיא .34
,הטימשה תנש ינפל תודשה תא וערזי םא םג ןכש ,םיאלקחל בר ישוק הווהמ ןיחיפס רוסיא
.ןיחיפס רוסיאב םירוסא הלא ויהי - םילודיגה תא וטיבני הטימשה ימשגש ידכ
,כ רוקמ ן"במרב ואבוהש םירבדה יפל ,ןיחיפס רוסיא תא םצמצל ךרד אצמ "שיא ןוזח"ה
ךרד ןיאש הדש לע לח ןיחיפס רוסיא ןיא הלא םירבד יפל .ד:ד קרפ ם"במרב הכלהל וקספנו
,הטיח ,תחש :לשמל) םילודיג לש עובק רוזחמ לע םויכ היונב תואלקחה .םיחמצ וב לדגל
הניא המדאהו ,עקרקה ןמ םירחא םירמוח לצנמ חמצ לכש ךכ ןנכותמ הז רוזחמ .(םוגרוס
םיערוז םא יכ ,הרוה "שיא ןוזח"ה .תופוצר םינש המכ דחא רמוח לוצינ ללגב תלדלדתמ
השעמל יכ ,תיעיבשב םילועה םיחמצה לע ןיחיפס רוסיא ןיא ,לבוקמה םיערזה רוזחמל דוגינב
.וז הנשב וז הדשב וערזל ךרד ןיאש חמצ הלוע

תיעיבשה תוריפ רקפה .ח

.תיעיבש תשודק םהילע הלח ,תיעיבשב ולדגו םיחיפס רוסיא ללכב םניאש תוקריו תוריפ
שומישה ךרדכ שומיש תבוח ,הרוחס רוסיא ,תוריפה רקפה :יוטיב יכרד המכ וז השודקל
.רועיבה ןמזב תוריפה רועיבו ליגרה

ב השרפ אפסכד אתכסמ ,אתליכמ (בכ)
- (טמשל) הרות הרמא המ ינפמ (רמאת אלש) (אי:גכ תומש) "התשטנו הנטמשת תיעיבשהו"
תיעיבשהו" רמול דומלת !םיינעל הקלחמו הסינכמ ינא ירה !?םיינע התוא ולכאיש ידכ אל
.םלועה ןוקית ינפמ םימכח ורדגש אלא ,תוצרפ הב ץרופש דיגמ - "(התשטנו הנטמשת)

דכ:ד לבויו הטימש ,ם"במר (גכ)
."התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" רמאנש ,תיעיבשב ץראה איצותש המ לכ טימשהל השע תווצמ
.ותיב ךותל ויתוריפ לכ ףסא םא ןכו ,השע תווצמ לטב ,תיעיבשב והדש גס וא ומרכ לעונה לכו
שיו .(אי:גכ תומש) "ךמע ינויבא ולכאו" :רמאנש ,םוקמ לכב ןיווש לוכה דיו ,לוכה ריקפי אלא
.רקפההמ ןיאיבמש ךרדכ ,טעמ ותיב ךותל איבהל ול

תולאש
?ריקפהל םג ךירצש וא והדש גוסלו ומרכ לוענל רוסא םאה .35
?אי:גכ תומש ,קוספהמ דמל ןיד הזיאו "...תיעיבשהו" קוספה תא י"שר שריפ ךיא .36

רהב ארפס (דכ)
םתוא םיצוק ןיא תיעיבש לש םינאת :ורמא ןאכמ .םירצובה ךרדכ רוצבת אל - "רוצבת אל"
תיב - הברוח .ד"באר - תועיצקל דעוימ םוקמ :הצקומ) .הברוחב םתוא הצוק לבא ,הצקומב
םישוע ןיא .הבירעב םיכרוד לבא ,תגב םיבנע םיכרוד ןיא .(םש תוצקל ךרד ןיאש םוקמ ,ברח
סינכמו (השתכמב) שתוכ לבא (ןמש םירצוע םהבש ,הילעש ,ןבאו הרוק) בטוקבו דבב םיתיז
.(ד"באר - ןטק םוקמ) הדדובל
.בכ:ד הכלהל ז"בדר ירבדו גכ:ד לבויו הטימש ,ם"במרו ו:ח תיעיבש הנשמ :הוושה

ה:הכ רהב ,ן"במר (הכ)
ךרדכ םתוא רוצבת אל שורדל - "ךריזנ" בותכו "רוצבת אל ריזנה יבנע" בותכ אלשמ :שוריפ
,ומצעל םרמשי אלש :רמול .םירצוב םהש ךרדכ םיינעה םע םתוא רוצבת לבא ,ךלש ריזנ (ןפג)
ןכרודל םיגהונ םיינעהש ךרדכ ןכ םג םהב גהניו ,רקפהכ םיינעה םע םתוא טוקלי לבא
רדג - תגב םיבנעה םיכרוד אלו ,עוצקמב םינאתה םיצוק ןיאש ורמאש ןיינעה ןכו .הבירעב
.םיינעה ןמ םתוא ולזגיו תוריפה תפיסאו רומיש ידיל ואובי אלש ידכ ,םהירבדמ אתכמסאו

תולאש
!חכוה ?"רוצבת אל" שוריפ המ .37
?"ךריזנ יבנע" ןיבל "ריזנה יבנע" ןיב המ .38

א רהב ,ארפס (וכ)
ןמ רצוב התא לבא ,רצוב התא ןיא ץראב רומשה ןמ - "רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו"
.רקפומה

ה:הכ רהב ,י"שר (זכ)
,רצוב ךניא םתוא - "רוצבת אל" - םתרקפה אלו םהמ םדא ינב תשרפהו תרזנהש - "ךריזנ"
.רקפומה ןמ אלא

םש ,ן"במר (חכ)
.םירסאנ תוריפה ןיא ,תיעיבשב ויתוריפו והדש רמושהש רבוס אוהש ,הזב (י"שר) ברל הנווכה
- "רקפומה ןמ רצוב התא לבא ,רצוב התא ןיא ץראב רומשה ןמ" םינהוכ תרותב היונשש וזו
ריקפת לבא ,(םירומש םהשכ) םתוריזנב םתוא רוצבת אל םתוריזנ יבנע :רמול ברה שרפי
.םיינעה םע רוצבתו לוכה

תולאש
רבדמב ,ב:בכ ארקיו ,וכ:טמ תישארב :האר ."ריזנ" הלמה רואיבב העובק הטיש י"שרל .39
.ד:א והיעשי ,ב:ו
ריזנה לש ומרככ ,לופיט אלל ולדגש םיבנע לש ןבומב "ךריזנ יבנע" יוטיבה תא ןיבמ ן"במר .40
.וז השיג יפל קוספה תא ראב .וב לפטמ וניאש

המב ה"ד תופסות ,ב"ע ,טל ףד הכוס (טכ)
יבנע תאו" םינהוכ תרותב םישרוד ונאש ומכ .םירוסא רמושמה ןמ תוריפש ,םת ונבר רמוא
עמשמ "ךריזנ"ש ."רמושמה ןמ רצוב התא יאו ,רצוב התא רקפומה ןמ - רוצבת אל ךריזנ
.םדא ינב םהמ רזינש

תולאש
.םת ונבר יפלו י"שר יפל "רצוב התא רקפומה ןמ" ארפסה ירבד תא שרפ .41
?ן"במרכ וא י"שרכ - "ךריזנ יבנע" תא םת ונבר שריפ ךיא .42
?גכ רוקמ ,ם"במר קספ ךיא .43

שומישה ךרדמ יונישו הרוחס רוסיא .ט

ב:בי תורוכב תכסמ (ל)
.הרוחסל אלו הלכאל - "הלכאל םכל ץראה תבש התייהו"

ג:ח תיעיבש הנשמ (אל)
קרי אלו ןיינמב םינאת אלו ,ןיינמב אלו לקשמב אלו הדימב אל תיעיבש תוריפ םירכומ ןיא
.לקשמב
ראשב םירכומש ךרדכ םתוא םירכומ ןיאש ךותמ :ימנ יא .לוזב ורכמיש ידכ :ארונטרב ע"ר
.םהב לזלזל ואובי אלו ,תיעיבש תשודק םהב וגהני - םינש

תולאש
?"ץראה תבש" יהמ .ו:הכ ארקיו תא שרפ .44
,ן"במר תטישל רקפהה תבוחו הרימש רוסיאל ארונטרב תטישל הריכמ רוסיא המוד המב .45
?הכ רוקמ

א:ו לבויו הטימש ,ם"במר (בל)
ןתואו ,רכומ - תיעיבש תוריפמ טעמ רוכמל הצר םאו .תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיא
ירפה ותואו ,תיעיבש תשודקב לכאיו לכאמ ןהב חקולו .תיעיבש תוריפכ ןה ירה םימדה
.היהשכ ותשודקב אוה ירה רכמנה

א:כ ןישודיק (גל)
תוריפב ןתונו אשונ םדא :תיעיבש לש הקבא השק המכ הארו אב :רמוא אנינח יברב יסוי יבר
"ותזוחא לא שיא ובושת תאזה לבויה תנשב" רמאנש ,וילטלטמ תא רכומ ףוסל תיעיבש
שיגרה אל .דיל דימ הנקנה רבד - "ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" היל ךימסו
..."ותזוחאמ רכמו ךיחא ךומי יכ" רמאנש ,ויתודש תא רכומ ףוסל -

אבה ואל אוהש ,היתוריפב הרוחס השועה ,הבש לקה רוסיא - תיעיבש לש הקבא :י"שר
.הרוחסל אלו - "הלכאל" - השע ללכמ
ךירכממ רוכמל ךפוס ,וב םכל יתרסאש המ ונקתו ורכמת םא - ורכמת יכו ...תאזה לבויה תנשב
.ךתיב ילכ לכו
.ודיבש הריבעמ וב רוזחל וילע אבה תונערופל ובל םש אל - שיגרה אל

אלא וניא תיעיבש רוסיא רקיעש .הבש לק רוסיא :שוריפ "תיעיבש לש הקבא" :תופסות
אלו - הלכאל" ,אמלעב השע אלא וניא ןתמו אשמ לבא .העירזו השירח ןוגכ עקרק תדובעב
תוריפב) ןתמו אשמ לע (ותיבו וילטלטמ תריכמ) הז שנוע ול אבש ארבסמו ."הרוחסל
.הדימ דגנכ הדימ - (תיעיבש

תולאש
המ ,תופסותו י"שרמ עמשמ המ ?ןנברד וא אתיירואד אוה תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא .46
?ם"במרמ המו ארונטרב ירבדמ

ו:א רהב ,ארפס (דל)
אלו - "הלכאל" .(םייוג :ללה ונבר) םירחאל אלו "םכל" - "הלכאל םכל ץראה תבש התייהו"
.(דספהל אלו "הלכאל" :בנ םיחספ) הנממ םיכסנ איבהל אלו ,תוחנמ הנממ איבהל
.המהבל - המהבל יוארהו .םדאל - םדאל יוארה (אי:גכ תומש) "ךמע ינויבא ולכאו"

תולאש
.תיעיבש תוריפב תורוסאה שומישה תורוצ תא םכס .47

תוריפ תא לוכאל תדחוימ הווצמ שיש השוריפ "הרוחסל אלו הלכאל" השרדה ,ן"במר תעדל
יכ ,('ג הווצמ) ם"במרל תווצמה רפסל ויתוגשהב ן"במר בתוכ ,רבדל היארו .תיעיבשה הנשה
היה ,תוריפה תא לוכאל הווצמ התייה אל םא ."ךמע ינויבא ולכאו" אוה הרותב חוסינה
.השע תווצמ לש חוסינ אוה "ולכאו" חוסינה ."םתוא בוזעת ךמע ינויבאל" רמוא בותכה