ץראל היהי ןותבש תנש

ןיד תיב רצואו תיעיבש תוריפ רועיב .י

ירבד איה אצומה תדוקנ .רועיב תווצמ איה תוריפה תשודקל תכיישה הנורחאה הווצמה
הלא תורוקמ רבסהב שי תוטיש שולש .זל רוקמ אתפסותה ירבדו ול-הל רוקמ ארפסה
.תוטישה תא בלשמה ד"בארו ,ן"במר ,ם"במר :רועיבה ךרד רבסהבו

ח:א רהב ,ארפס (הל)
דומלת המ "היחלו ךתמהבלו" - (ז) "לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו"
ירה ,ךתושרב הניאש היח םא המו (תלכוא המהבהש יאדוובו ,היח בותכי :ללה ונבר) רמול
(היח קר בתכ וליא :ללה ונבר) ןכ וליא - ?לכאתש ןיד וניא ,ךתושרב איהש המהב ,תלכוא איה
תיעיבש תוריפ רועיב םייקמ ינא המו ,םלועל תלכוא אהתו המהבל סונכי רמוא יתייה
ימלשוריב והושרפו (בי) "התאובת תא ולכאת הדשה ןמ" קוספה ןמ תדמלנה :א"רגה)
ןמ הלכ הדשה ןמ הלכ ,תיבבש המ לכוא התא הדשה ןמ לכוא התאש ןמז לכ ג:ט תיעיבש
- "היחלו ךתמהבל" רמוא אוהשכו .םלועל תלכוא היהת המהב לבא ,םדא תוריפב - .(תיבה
- הדשבש היחל הלכ .תיבב תלכוא המהב - הדשב תלכוא היחש ןמז לכ .היחל המהב שיקמ
.תיבבש המהבל הלכ

תולאש
ז קוספב רועיב תווצמ רוקמ וטוטיצ יפלו ,ארפסהמ קלח קר טטיצ י"שר .ז:הכ י"שרב ןייע .48
?ז קוספ תא י"שר ףידעמ עודמ .בי קוספב אלו

ו:א רהב ,ארפס (ול)
ולכאו התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" רמאנש יפל ?רמול דומלת המ (ו) "ךתמאלו ךדבעלו ךל"
ףא ןינמ .דבלב םיינעל אלא םילכאנ תיעיבש תוריפ יל ןיא לוכיש ,(אי:גכ תומש) "ךמע ינויבא
תוחפשו םידבע ,םירומא םירישע םילעב ירה - "ךתמאלו ךדבעלו ךל" רמול דומלת ?םירישעל
.םירישעה אלו ,רועיבה רחא םילכוא םיינעה "?ךמע ינויבא ולכאו" רמאנ המל ןכ םא .םירומא
םילכוא (ןיא :תרחא הסריג) םירישע דחאו םיינע דחא :רמוא יסוי יבר .הדוהי יבר ירבד
.רועיבה רחא

וטקלש ,ןמצע תודשה ילעב - "םירישע" .ורקפוהש םירחא תודשמ וטקלש - "םיינע" :ן"במר
,ריתמ יסוי יברו ,דשח ינפמ םהירבדמ םהל רסא הדוהי יברו .ןרקפהב םהלש תודשה ןמ ןתוא
.וירבדכ הכלהו

תולאש
?ו:הכ ארקיוב קוספה המו ,גכ תומשב קוספה דמלמ המ .49
םהיניב שי ן"במר תעדל םאה .הדוהי יבר יפלו יסוי 'ר יפל "ךמע ינויבא ולכאו" תא שרפ .50
?תקולחמ

ח תיעיבש ,אתפסות (זל)
ןילטונ - ודי ךותב תוריפ איבמש ימ לכ .תורייע יחתפ לע ןיבשוי ןיד תיב יחולש ויה הנושארב
ןמז עיגה .ריעבש רצואל ותוא ןיסינכמ ראשהו ,תודועס שולש ןוזמ ןהמ ול ןינתונו ונממ ןתוא
ןתוא ןיסינכמו הלבד ןתוא םישועו םתוא םירואו םילעופ םירכוש ןיד תיב יחולש ,םינאת
ןתוא ןיכרודו ןתוא םירצובו םילעופ םירכוש ןיד תיב יחולש םיבנע ןמז עיגה .ריעבש רצואל
לכ ,תותבש יברע ןהמ ןיקלחמו .ריעבש רצואל םתוא םיסינכמו תויבחב ןתוא םיסנוכו תגב
ואובי אלש דשחה ינפמ ןיד תיב לש חרוטהו הנקתה וז לכו :ן"במר) ותיב יפל דחאו דחא
.(הרוחס םהמ תושעל וא ןבכעל

ויבורקלו וינכשל ןהמ קלחמ ,רועיבה תעש עיגהו (ןיד תיב ןיאו) תיעיבש תוריפ ול שיש ימ
אובי לוטיל ךירצש ימ לכ ,לארשי תיב וניחא :רמואו ותיב חתפ לע חינמו איצומו ,ויעדוילו
.ולכיש העש דע ךלוהו לכואו ותיב ךותל סינכמו רזוח .לוטייו

תולאש
רועיבה :ינשה .ןיד תיב י"ע .רועיבה דע השענה :ןושארה .םיקלח ינש אתפסותה ירבדב .51
השענה תא םכס .זל רוקמ ףוסב ראותמ רועיבה ,ןיד תיב שיש העשב .ןיד תיב ןיא רשאכ
.ד"ב ןיא רשאכ השענה תאו ,ןיד תיב שי רשאכ תוריפב

ג:ז לבויו הטימש ,ם"במר (חל)
,רועיבה רחא לוכאל רוסאו .דחאו דחא לכל תודועס שולש ןוזמ ןקלחמ ,םיבורמ תוריפ ול ויה
םיל ךילשמ וא שאב ףרוש ,רועיבה תעשב םילכוא אצמ אל םאו .םירישעל ןיב םיינעל ןיב
.דבאמש רבד לכל ןדבאמו ,חלמה

תולאש
?ול רוקמ יסוי 'ר ירבדב ם"במר סרג ךיא .52
?אתפסותה ירבדבש םיבלשה ינש ם"במרה ירבדב יוטיב ידיל ואב ךיא .53
.י:די ,א םיכלמ ט:אכ םירבד ןייע ?"רועיב" ם"במר שרפ ךיא .54

םש תוגשהב ,ד"באר (טל)
אוה ילואו .םדא לכ לע רסואה רועיבה והמ ריהצה אלו ריאה אל ישאר ייחב :םהרבא רמא
ולכישב אלא ,ןכ וניאו .רסואה רועיבה רמג אוה תודועס שולש לש (הקולח) קוליחה יכ רבוס
,ןיד תיב דיל רצואל םתוא םיאיבמו ,םהיתבבש המ םדא לכ ןיאיצומ ,הימוחתו ריעה תוריפ
םש ןיא םאו .ולכיש דע ,םויו םוי לכב ןכו ,תבשל ידכ תודועס שולש םדא לכל םיקלחמ םהו
לככ ןהב תוכזל רוזחל לוכי אוה ףאו ,ןריקפמו קושל ןאיצומ ,םיקלחמ ןיד תיב אלו רצוא
לילגבו הדוהי ץרא לכמ הדוהיב - ץראה לכמ תוריפה םתוא ולכיש דע ןהב הכוזה לכואו .םדא
.דוביאל וא הפרשל ירמגל ורעבי זא - ץראה לכמ ולכיש רחאו .לילגה לכמ

תולאש
?ם"במר תטיש אוה םהמ הזיא ?רועיבב םיבלשה ינש םהמ .55

ז:הכ רהב ,ן"במר (מ)
םימכח וריכזהש תיעיבש רועיב אוהו ,וריקפהל ותיבמ ןמז רחא תוריפה הלכיש וניינע (יולכה)
ביוחמ אהיו הליכאבו האנהב םירוסא רועיבה ןמז רחא תוריפה ויהיש ןיינעה ןיאו .םוקמ לכב
אלא וניאו ,םירבקנה ןמ אלו םיפרשנה ןמ אל ,תיעיבש תוריפ הנשמב םימכח ונמ אלו ,םדבאל
.םדא לכלו םיינעל םריקפהלו ותושרמ םרעבל ךירצ אוהש

תולאש
?ול רוקמב יסוי 'ר ירבדב ותסרג המו ,רועיבב ן"במר תטיש המ .56
.די-גי:הכ םירבד האר ?"רועיב" ן"במר שרפ ךיא .57

םש ,ן"במר (אמ)
רשפאו .ירמגל הליכאב םה םירוסא ,םלכאל ירכ רועיבה רחא (תוריפה תא) םבכע םא
תותיירבהו ,םירפוס ירבדמ רמוח ולוכ רועיבה וליפא ילואו ,אוה םהירבדמ הזה רוסיאהש
.ןנברדמ אתכמסא - רועיבה ןיינעב םינהוכ תרותב תויונשה

תולאש
?ן"במר יפל יתמו ד"באר יפל יתמ ,ם"במר יפל תיעיבש תוריפ םירסאנ יתמ .58

םינימל םידחוימ םינמז ועבק םימכח .הדשב היחל ןימה הלכ רשאכ אוה רועיבה ןמז :םויס
.םירופב םירמת ,הכונחב םינאת ,תרצעב םיתיז ,חספב םיבנע :תינימשה הנשב םינושה
,הנידמה לכמ הלכ רשאכ :ב:ט תיעיבש הנשמ האר ,הדשה ןמ הלכ וליאכ ןימה בשחנ יתמ
.ןדריה רבע ישנאל ןדריה רבעמו ,לילגה ישנאל לילגהמ ,הדוהי ישנאל הדוהימ
שפחל לילגה דע הקיחרמ הדוהיבש היח ןיאש ינפמ - תיעיבשל "תוצרא" שולשל ץראה תקולח
.הנוזמ
תיב רצואב תוריפה רשאכ .יטרפ םדא לש ותושרב תוריפה רשאכ גהונ תיעיבש תוריפ רועיב
.ללכל אלא ,טרפל םיכייש םניא תוריפה ןכש ,רועיב תבוח ןיא - ול רוקמ האר - ןיד
תובגל םהל השרמה .ןידה תיב יחולשכ םיאלקחה יונימ לש ךרדב םויכ תושענ תואלקחה תודובע
אוה ,ןיד תיב תאשרהב לעופ יאלקחה רשאכ .תוריפב לופיטה תואצוה תא תוריפה תקולחב
.הנועה ףוסב רועיב תבוח וילע ןיאו ,תחא תבב הדשה לכ תא רוצקל יאשר

םיפסכ תטימש .אי

ג-א:וט האר םירבד (במ)
.הטימש השעת םינש עבש ץקמ
:הטימשה רבד הזו
ודי השמ לעב לכ טומש
והערב השי רשא
ויחא תאו והער תא שגי אל
'הל הטימש ארק יכ
שגת ירכנה תא
ךיחא תא ךל היהי רשאו
.ךדי טמשת

תולאש
.הריהזמ איה המ ינפמו ,הז ןיד הרותה תרשקמ הווצמ וזיאל ןייצו השרפה ךשמהב ןייע .59

ג-א:ט לבויו הטימש ,ם"במר (גמ)
בוח עבותהו ."ודי השמ לעב לכ טומש" רמאנש ,תיעיבשב הוולמה טימשהל השע תווצמ
תטימש ןיא ."ויחא תאו והער תא שגי אל" רמאנש ,השעת אל לע רבוע תיעיבש וילע הרבעש
עקרקה בושי ירהש ,עקרק תטימש םש שיש ,גהונ לבויהש ןמזב אלא הרותה ןמ תגהונ םיפסכ
התא ,עקרק טימשמ התאש ןמזב :םימכח ורמא .אוה הלבק הז רבדו .ףסכ אלב וילעבל
התא ןיא ,עקרק תטימש םש ןיאש ןמזבו .ל"וחב ןיב ץראב ןיב ,םוקמ לכב םיפסכ טימשמ
ןמזב תגהונ םיפסכ תטימש אהתש םירפוס ירבדמו .ץראב וליפא ,תיעיבשב םיפסכ טימשמ
.לארשימ םיפסכה תטימש תרות חכתשת אלש ידכ ,גהונ לבויה ןיאש פ"עאו ,םוקמ לכב הזה

תולאש
?ם"במר ירבדב "עקרק תטימש" שוריפ המ .60
?ל"וחב םג תגהונ ,היפוא יפל ,םיפסכ תטימש עודמ .61

חנ הקסיפ ,האר םירבד ירפס (דמ)
"ץק" ןלהל רמאנו "ץק" ןאכ רמאנ :ןד התא ירה ?הנשה תליחתמ לוכי - "םינש עבש ץקמ"
המ .(להקה תווצמ יבגל - תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ ,אי:אל םירבד)
אלו הפוסב (םיפסכ תטימש) ןאכ רומאה ץק ףא ,התליחתב אלו הפוסב ןלהל רומאה ץק
.התליחתב

א:וט םירבדל ארזע ןבא (המ)
יכ שרפמ ע"או) "םעה תא להקה" :דעהו .יתשריפ רשאכ ,הנשה תליחתב - "םינש עבש ץקמ"
.(הטימשה תליחתבש תוכוסב תגהונ להקה תווצמ

תולאש
?הטימשב תובוחה םיטמשנ יתמ ?ע"א יפל ןמזה והמו ,ל"זח יפל להקה תווצמ ןמז והמ .62

א:וט םירבד ,ן"במר (ומ)
ףוסהו שארה יכ .םלוכ םיקדקדמה ורמא ןכו ,הנשה תליחתב ,םהרבא יבר רמא - "ץקמ"
םהירבד ןיאו ."הצקה לא הצקה ןמ" בותכש ןיינעכו .תווצק יתש ול שי רבד לכש ,הצק וארקי
וליאו .שאר םהב ארקנש הצקה אוהו ,הנושארה הנשה אוה םינש עבש שאר יכ ,ילצא םינוכנ
בותכה ןושל יכ יל הארי טשפה ךרד לעו .ןוכנ םהירבד היה ,"תיעיבשה הנשה הצקמ" רמא
שאר םהל שי ,רבד לכו םירפסמהו .ומוגרת ןכ ,ףוס אוה "ץק" יכ .ןקותמו רורב אוה ,וטשפכ
םא .ופוס - ירישעהו ,רפסמה שאר - דחאה יכ ,תורשעב רמאתו .םהב - םפוסו םשארו ,ףוסו
.רבדמ בותכה ץראה תטימשבו ,אוהה רפסמה ףוס אוהש ,עבשה תנש - םינש עבש ץק :ןכ
שארב תוכוסה גחב היהיש ,(להקהב) רחאה בותכה שוריפ יכ הארנ היה הזה ךרד לע הנהו
לש תוכוסה גחב להקהה היהש וארו ולביק וניתובר יכ ,ןכ רמול לכונ אל לבא .הטימשה תנש
.תינימשה הנשה
םימעפו וב םה םימעפו .רבד לכ תירחא לע בותכב ורמאי - ףוסהו ץקה :רמוא ינא ךכ (ןכ לע)
(ףוסה ירחא ושוריפ)
"םדאה לכ ףוס אוה רשאב .לבא תיב לא תכלל בוט" .ונממ ץוח ,וירחא
אבה תוכוסה גחב ,הטימשה תנש ןובשחב ,םינש עבש תילכתמ :בותכה שוריפ היהיו .תמ רבכש
.להקה השעת - עבשה רחא

תולאש
םא הווצמ וזיאלו ,הטימשה תליחתל ןווכמ אוה םא "ץקמ" יוטיבה סחייתמ הווצמ וזיאל .63
?הפוסל ןווכמ אוה
?ע"א דגנ ן"במר ןעוט המ .64

כ ןמיס ,חלושה קרפ ןיטיג ,ש"אר (זמ)
לש וטושפמ "ודי השמ לעב לכ טומש הטימשה רבד הזו .הטימש השעת םינש עבש ץקמ"
אלא וניאש ,"םינש עבש ץקמ" בותככ ,הפוסב אלא תטמשמ תיעיבש ןיאש םידמול בותכה
."ודי השמ לעב לכ טומש" - עבשה ףוסב
הוולמה םגו ,בוח םוש תובגל ןיקדוב ןיד תיב ןיא ,הטימשה תנש הליחתהשכ דימ לבא
- "הל הטימש ארק יכ והער תאו ויחא תא שוגי אל" בותכש ,הוולה שוגיל ול ןיא ומצעב
.ינא טמשמ רמול ךירצ ןיא ,ומצעמ הוולה ערפי םא לבא .שוגי אל הטימש הסנכנשכ דימ

ד:ט לבויו הטימש ,ם"במר (חמ)
רבד הזו הטימש השעת םינש עבש ץקמ" רמאנש ,הפוסב אלא םיפסכ תטמשמ תיעיבש ןיא
רחא םש המ ."תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ" רמוא אוה םשו "הטימשה
לכ ובוח הבוג המצע תיעיבשב ורבח תא הוולה ךכיפל .עבש רחא םיפסכ תטמשה ףא ,עבש
.בוחה דבא - תיעיבש יאצומ לש הנשה שאר ילילב המח עקשתשכו ,הנשה

תולאש
?ןה המ .תווצמ יתש הלא יכ שרפמו "שוגי אל" ןיבל "טומש" ןיב לידבמ ש"ארה .65
?ב קוספב "הטימש"ל 'א קוספב "הטימש" ןיב המ .66
,וכ:זס טפשמ ןשוח ,םימותה לעב) ?המ רוקמ ע"א םע ש"ארה םיכסמ ןיינע הזיא יבגל .67
.(ש"ארה הבתכש וז השיגל ע"א ןווכתה םנמא יכ ,בתוכ
?ש"ארה שדיחש ןידה לע ם"במר תעד המ .68

ס הקספ ,האר ,םירבד ירפס (טמ)
.השע תווצמ וז - שוגית אל ךיחא תאו שוגית ירכנה תא

ג:וט האר םירבד ,ן"במר (נ)
יפלו .השע-השע ללכמ אבש ואלו .ךיחא אלו ,שוגית ירכנה .ךיחאב השע תווצמ :ירפסה שוריפ
,השע תווצמ וז "שוגית ירכנה תא" ונשו ורזח "השעת אל" וילע ןתיל ,"שוגי אל" םש ונינשש
תא שוגנל ,שממ הווצמ האשע (ם"במר) השמ יבר ברהו .השעת אלו השעב וילע רבועש רמול
רוהט ףוע לכ" :םיבר תומוקמב לגרומ אוה םשו .ירפסב יונשה הזה ןושלב העט .ירכנה
.השע תווצמ - (די םירבד) "ולכאת רשא המהבה תאז" ;השע תווצמ - "ולכאת

תולאש
?ם"במר ךיאו ,ירפסה תא ן"במר שרפמ ךיא .69
?אכ:גכ םירבדב םתקולחמ היהת המ .70
.ג:הכ ארקיוב וירבדל ןאכ ן"במר ירבד תא הוושה .71

רוש רוכב ףסוי יבר (אנ)
שרח אל ךיחא לבא .עורפלו םלשל רוכמל לוכיו רצובו רצוקו ערוז ירכנהש - "שגת ירכנה תא"
,םימש םשל - "'הל" ויתודשל "הטימש" ךיחא - "ארק יכ" ?םלשי המב ,רצק אלו ערז אלו
.ערפי המב ול ןיאו

תולאש
וא ,(ע"א) תיעיבשה תליחתב םיפסכ תטימשל םיאתמ ,רוש רוכב ףסוי יבר לש הז םעט .72
?(ל"זח) תיעיבש ףוסב הטימשל

ס הקספ ,האר ,ירפס (בנ)
ןיא ןוכשמה לע הוולמה :רמוא התא ןאכמ .ךדיב ךיחא לש אלו - "ךיחא תא ךל היהי רשאו"
:ורמא ןאכמ .ןיד תיבל ויתורטש רסומה אלו - "ךדי טמשת ךיחא תאו" .תטמשמ הטימש
ורבעו ,הז תא הז תוולהלמ וענמנש םעה תא הארש ,םלועה ןוקית ינפמ לובזורפ ןיקתה ללה
ינולפ םכל ינא ינרסומ :לובזורפ לש ופוג והזו .לובזורפ ןיקתהו דמע ,הרותב בותכש המ לע
םימתוח םיניידהו .הצראש ןמז לכ ונבגאש יל שיש בוח לכ ,ינולפ םוקמבש םיניידה ינולפו
.םידעה וא ,הטמל

ול ףד ןיטיג תכסמ (גנ)
הרותהמש ןכתיה) ?אטמשמ אלד ללה ןיקתהו .תיעיבש אטמשמ אתיירואמד ידימ אכיא ימו
.איה יברו ,הזה ןמזב תיעיבשב :ייבא רמא .(?טמשת אלש ןקית ללהו ,תטמשמ תיעיבש
תטימש תחא :רבדמ בותכה תוטימש יתשב - "טומש הטימש רבד הזו" רמוא יבר :אינתד
יאש ןמזב .םיפסכ טמשמ התא ,עקרק טמשמ התאש ןמזב .םיפסכ תטימש תחאו עקרק
:תופסות) תיעיבשל רכז ,טמשתד ןנבר וניקתהו .םיפסכ טמשמ התא יא ,עקרק טמשמ התא
םייתנש עקרק תדובעב רסאיל הב דומעל לוכי אל רוביצה בור יכ ,לבויל רכז ונקת אלו
.לובזורפ ןיקתהו דמע ,הז תא הז תוולהלמ םעה וענמנש ללה האר (.תופוצר
הרותהמש ןכתיה -) ?טמשמש ןנבר ונקתו ,תיעיבש אטמשמ אל אתיירואדמד ידימ אכיא ימו -
(?לזוג הוולה ירהו ,טמשתש ונקת םימכחו ,תטמשמ תיעיבש ןיא
.אוה השעת לאו בש :ייבא רמא -
אתיירואד תיעיבש םא ןיב :תולאשה יתשל הבושת) .רקפה ןיד תיב רקפה :רמא אבר
םילוכי - תיעיבשל רכז הונקת םימכחו אתיירואד הניא םא ןיב ,לובזורפ ונקת םימכחו
(.י"שר - םיפסכל תועגונה תונקת ןקתל םימכח

תולאש
?הרות ןידמ תטמשמ תיעיבש ןיא םירקמ ולאב .73
?לובזורפל סיסב שמיש הלא םירקממ הזיא .74
?הרותה קוח "דגנ" הנקת ןקתל ללה לש ותושר תא ייבא ריבסה ךיא .75
?אבר תאז ריבסה ךיא .76

וט:ט לבויו הטימש ,ם"במר (דנ)
הטימש לבא .םירפוס ירבדמ איהש ,הזה ןמזב םיפסכ תטימשב אלא ליעומ לובזורפה ןיאו ...
.הב ליעומ לובזורפה ןיא הרות לש

הלאש
?אברכ וא ייבאכ קספ ם"במר .77
וז הווצמב הנומט הנכסש ךכב ,הרותבש תווצמ לכמ םיפסכ תטימש תווצמ איה הנוש :םויס
הלעי אלש דחוימב הרותה הריהזה ךכ םושמ .ףסונ לבסל ול םורגת - ינעל הרזע - התרטמש
ןידש בצמ רצונ ינש תיב ןמזב .הטימשה תארקל ינעל תוולהל אלש "לעילב רבד" בל לע
ללה ןקית ךכ םושמ .ינעל האוולה :הרותה ןמ הווצמ לוטיבל םרג ,ןנברד םיפסכ תטימש
טמשל שיש העבק הרותה .םיפסכ תטימשל סחיב הרות העבקש תונורקעה דוסי לע ,לובזורפ
לכל תורשפא ןתנו ,לובזורפה תא ללה ןקית הז ןיד יפ לעו ,"והער תא שוגי אל" :והער לש בוח
.ןיד תיבל ויתורטש תריסמ - והער לש וניאש בוחל ובוח תא ךופהל םדא
ילודג וצירמה ל"וחב םג .לובזורפ ךורעל וגהנו הטמשהה תווצמב דימת ודיפקה לארשי ץראב
,תדכ לובזורפ בתכ אלש ימ לע ילמס סנק ליטה רפוס םתחה .לובזורפ ךורעל םעה תא לארשי
.(האר תשרפ לש "ישיש") םיפסכ תטימש תשרפב הרותל הילע ענמו
תווצמ תואוולהב םייקל הבשחמב ,עבשה תנשב ינעל תוולהל גהנמה םייק םילשורי יריקי ןיב
שיש בוחמ ץוח" לובזורפה חסונב ףיסוה רשא ונתוח לש גהנמ ריכזמ גרבסורג ז"ח ברה .הטמשה
.ויוולממ דחא יפלכ םיפסכ תטמשה תווצמ תא לעופב םייק ךכו "ינולפ לע יל
ךורענו ,םיכרצנל האוולה ןתמב ךישמנש איהו ,ותגהנה תרטמ תא רוכזנ לובזורפה תא ונתושעב
החוורל תלדה תא חתפנ .תויכונאו תוירמוח תורטמל וננוממ לוצינב ונמזגה אל םא ונשפנ ןובשח
.לובזורפה רודיס תא םיקידצמ וניצמנו ,םיוולה ינפב

להקה תווצמ .בי

גי-י:אל םירבד (הנ)
רמאל םתוא השמ וציו
םינש עבש ץקמ
הטימשה תנש דעומב
תוכוסה גחב
ךיקולא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אבב
רחבי רשא םוקמב
תאזה הרותה תא ארקת
םהינזואב לארשי לכ דגנ
םעה תא להקה
.ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה
ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל
םכיקולא 'ה תא ואריו
.תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו
ועדי אל רשא םהינבו
םהיקולא 'ה תא האריל ודמלו ורמשי
המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ
.התשרל המש ןדריה תא םירבוע םתא רשא

תולאש
?להקה תווצמ ןמז תא הרותה הראת ךיא .78
?להקה תווצמ לש המעט המ .79
?םירוהה ןמ םינבה לצא הווצמה םעט הנוש המב .80

ו:ג הגיגח תוכלה ,ם"במר (ונ)
הדערב הליגו האריו המיאב עומשל םנזא בישקהלו םבל ןיכהל םיבייח ןיריכמ םניאש םירג
הנווכב עומשל םיבייח הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג םימכח וליפא .יניסב וב הנתנש םויכ
קזחל אלא בותכה העבק אלש ,וז האירקל ובל ןווכמ - עומשל לוכי וניאש ימו .הרתי הלודג
אוה חילש ךלמהש ,העמוש הרובגה יפמו ,הב הווטצנ התע ולאכ ומצע האריו ,תמאה תד
.ל-אה ירבד עימשהל

ב"ירת הווצמ ,ךוניחה רפס (זנ)
םיכוז תויהל ןושלו המוא לכמ ודרפיי הבו ,הרותה איה לארשי םע לש ןרקיע לכש יפל
ולהקייש יואר ,הב ןרקיע לכ תויהב ןכ לע ,םיארבנב ונמיה הלעמל ןיאש יחצנ גונעת דע-ייחל
םישנא םעה לכ ךותב אצוי לוקה תויהלו ,הירבד עומשל םינמזה ןמ דחא ןמזב דחיב לוכה
הרותה רבד עומשל :הבושתה היהתו ?ונלוכ דחי וצבקתנש הזה ץוביקה המ :רמול ףטו םישנו
וסינכיו הכרע דוהו החבש לדוגב רפסל ךכ ךותמ ואוביו .ונתראפתו ונדוהו ונרקיע לכ אוהש
.וישעמב 'ה חמשיו ,הבוטל וכזיו 'ה תא תעדל ודמלי הב קשחה םעו .הקשח םבלב לוכה
." 'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו" שוריפב בותכש ןיינעכו

י:אל םירבדל המכח ךשמ ,החמש ריאמ יבר (חנ)
רתיהה ןמז לע וטיבי םייניע ןוילכב אלה ,המימת הנש םהל ורסאנ הריצקה , השירחהש ירחא
םילשוריב 'ה רבד עומשלו להקהל םהל הווצמ זא - :והדש לא שיאו ומרכ לא שיא תאצל
תודמחה תולוצמב םעבטיהבו םרכו הדש תכאלמ םתושעב 'ה ךרד ועדי ןעמל ,הרזעב
.'ה רבד עומשל טעמ דוע ןיתמהל ,תוירמוחה

תולאש
?להקה תווצמ תא ם"במר הוושמ דמעמ הזיאל .81
?ךוניחה לעב יפלו ם"במר יפל "להקה" תווצמב תלעותה יהמ .82
?החמש ריאמ 'ר ףיסומ המ .83

ג הגיגח תכסמ (טנ)
.ןיעיקפב עשוהי יבר ינפ ליבקהל וכלהש המסח ןב רזעילא יברו הקורב ןב ןנחוי יברב השעמ
.ןיתוש ונא ךמימו ,ונא ךידימלת :ול ורמא ?םויה שדקמה תיבב היה שודיח המ :םהל רמא
יבר לש - ?התייה ימ לש תבש ;שודיח אלב שרדמה תיבל רשפא יא ,ןכ יפ לע ףא :םהל רמא
שרד המו - .להקה תשרפב :ול ורמא - ?םויה הדגה התייה המבו - .התייה הירזע ןב רזעלא
.עומשל תואב םישנ ,דומלל םיאב םישנא םא .ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה - ?הב
םתשקיבו םכדיב התייה הבוט תילגרמ :םהל רמא .ןהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ?םיאב המל ףט
!?ינממ הדבאל

תולאש
,תסנכה תיבל ותסירע הכילומ" התייה עשוהי 'ר לש ומא יכ רפוסמ ו:א תומבי ימלשוריב .84
!ותחמש תא הלא םירבד יפל קמנ "הרות ירבדב וינזוא וקבדתיש ידכ

ךכ לעו .םעה תא ליהקהל םילשוריב תורצוצחב ועקת "להקה" תשרפב הרותה תאירק ינפל
:רפוסמ
(ןושל יונישב) א:א אמוי ,ימלשורי (ס)
יבר .ןופרט יבר ירבד .ןימומ ילעב ןיב ןימימת ןיב "םינהוכה" - "ועקתי םינהוכה ןרהא ינבו"
איבמו בבגמ התא יתמ דע :ןופרט יבר ול רמא ... םימומ ילעב אלו םימימת :רמוא אביקע
היהש ,ימא יחא ןועמש תא יתיאר אל םא ינב תא חפקא ,לובסל לוכי יניא !?אביקע ,ונילע
ןימומ ילעבש ?להקהב אמש ,ןה :ול רמא .תורצוצחב עירמו דמוע אוהש ,תחא ולגרב רגיח
.לבויב םירופיכה םויבו להקהב ןירשכ
;חכשו האר ןופרט !ךיצלחמ אביקע אציש וניבא םהרבא ךרשא !תידב אלש הדובעה :ול רמא
!וייחמ שרופכ ךממ שרופה לכ אה .הכלהל םיכסמו ומצעמ שרוד אביקע

ג:ג הגיגח תוכלה ,ם"במר (אס)
דעומ לש ולוח ימי תליחת אוהש ,תוכוסה גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב ?ןירוק ויה יתמיא
אוהשכ ארוקו .ןירוק ויה םישנה תרזעבו ,םהינזואב ארקיש אוה ךלמהו .תינימש הנש לש
"םירבדה הלא" שמוח תליחתמ ?ארוק אוה ןכיהמ .חבושמ הז ירה - דמועמ ארק םאו ,בשוי
גלדמו ,(אכ-גי:אי בקע) "עומש םא היהו"ל גלדמו ,(ט:ו - א:א םירבד) עמש תשרפ ףוס דע
דע ,תוללקו תוכרב ףוס דע רדסה לע "רשעת רשע"מ ארוקו (בכ:די ,האר) "רשעת רשע"ל
.קסופו (טס:חכ ,אובת יכ) "ברוחב םתא תרכ רשא דבלמ"

,הלודג המיב ןיאיבמו ,םעה תא ליהקהל ידכ םילשורי לכב תורצוצחב ןיעקות ?ארוק אוה דציכ
ועמשיש ידכ הילע בשויו הלוע ךלמהו ,םישנ תרזע עצמאב התוא םידימעמו ,התייה ץע לשו
שארל ונתונו הרות רפס לטונ תסנכה ןזחו ,וביבס ןיצבקתמ גחל םילועה לארשי לכו .ותאירק
.םדא ינב בורב ורדהל ידכ ,ךלמל לודג ןהוכו ,לודג ןהוכל ןגסו ,ןגסל ונתונ תסנכה שארו ,תסנכה
הרותב ארוק לכ ךרבמש ךרדכ ךרבמו האורו חתופו .בשי - הצר םאו ,דמוע אוהשכ ולבקמ ךלמהו
ןיכרבמש ךרדכ הירחאל ךרבמו ללוגו רמוג אוהש דע ,ונרמאש תוישרפה ארוקו .תסנכה תיבב
.תוכרב עבש ףיסומו ,תויסנכ יתבב

הטימשה תווצמ םויק .גי

ו,ח:אי תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי (בס)
תיב תא םג דבכלו םריע לא אובל והושקבו (רדנסכלא תא ושגפ םכש ישנא םינורמושה)
ושקיבשמ םלוא .םהילא בושישכל אוהה שדקמה תא תוארל םחיטבה אוהו .םהלש שדקמה
םישקבמ םהש םה ימ םלאש ,הב םיערוז םניאש ינפמ ,תיעיבשה הנשב סמה תא םהל חיניש
םא םתוא לאשו רזח ,םכשב םינודיצ םייורק םהש אלא ,םה םירבעש ול ורמאשכו .תאז
רחא ,םרב .םידוהיל הלא תויוכז יתתנ ינא ירה :רמא .םידוהי םניאש ול ורמא .םה םידוהי
.השעאו טילחא ,קויד רתיב יל וררבתו בושאש

ו,י:די תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי (גס)
ץוח ,הנש ידימ ...ריעה םילשורי סמ ולעי םידוהיהש ,עבק היינשב רוטארפיא רסיק םויאג
םיצעה ירפ תא םיפסוא םניאו ליאוה ,"ןותבש תנש" הל םיארוק םהש תיעיבשה הנשהמ
.הב םיערוז םניאו

דנ-חמ:ו א םיבכמ רפס (דס)
שעיו .ןויצ רהבו הדוהיב ךלמה ןחייו ,םילשוריל םתארקל ולע (סוכויטנא) ךלמה הנחממו
התייה תבש יכ ,הב רגסהל לכוא םש םהל היה אל יכ ריעה תא ואציו ,רוצ תיב ישנא םע םולש
,םיבר םימי שדקמה לע ןחיו .הילע ןגהל בצמ םש דמעיו רוצ תיב תא ךלמה דוכליו .ץראל
םה םג ושעיו .םיעלקו םיצח תוריל םיברקעו םינבא יעלקו שא יעלקו תונוכמו קייד םש דמעיו
הנשה התייה יכ תורצואב היה אל לכואו .םיבר םימי ומחליו םהיתונוכמ דגנ תונוכמ
יתמ שדקמב וראשייו .רצואה תיראש תא ולכא םייוגה ךותמ הדוהיל םיטלמנהו ,תיעיבשה
.ומוקמל שיא ודרפייו ,בערה םהילע קזח יכ רפסמ

וכ ןירדהנס (הס)
.(עקרקה לדוג יפל הבגנש סמ) אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו (ואצ -) וקופ :יאני יבר זירכמ

.ץראה תשודק הלטבש ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבש :י"שר
,סמ םהל ךלמה לאושש ,אוה שפנ חוקיפ :ימנ יא .ןנברד הזה ןמזב תיעיבש :תופסות
.ךלמה תסיפתב םיתמו ,וערפי המ םהל ןיאו

ירבד ,גמ ,הל-דל :וכ ארקיו ,ךליאו כ:הכ ארקיו :האר ןושאר תיב ימיב תיעיבש תרימש לע
.י:טכ ,בי-אי:הכ והימרי ,אכ:ול ב םימיה
.ונ-הנ תורוקמו בל:י הימחנ - ינש תיב ימיב הטימש תרימש לע