תועקרק תטימש תוכלה

אנהכ ןמלק ברה

אכ ןמיס

םיפיעס 'ג ובו הטימשה תנש
תאזה הנשהו ,תיעיבש הנש לכ היתוריפ תא ריקפהלו ,ץראה תדובעמ תובשל הרותה ינידמ
ןיאש ןמזבו ,לבוי ןידל הטימש ןיד הרות השיקה םיקסופה בור תעדלו .הטימשה תנש תארקנ
,הרותה ןמ גהונ לבוי ןיא הזה ןמזבו .הרותה ןמ תגהונ הטימש ןיא ,הרותה ןמ גהונ לבוי
.לבוי ןיד ונקת אלו ,ןנברדמ םויכ גהונ הטימש ןיד אהיש ,ל"זח ונקתו

ל"עבה ט"ישת תנש היפלו ,הקוספ הכלהכ םינואגה תעד הלבקתנ הטימשה תנש ןובשחבו
,עבש רפסמב םלועה תאירב תונש קלחת ,הטימשה תנש תעדל הצרת םאו .הטימשה תנש איה
הז רבד ןיאו .הטימשה תנש איה איהה הנשה ירה ,ףדוע ילב ,קוידב ןובשחה ךל הלעישכו
.רבדה אצי ךכש אלא ,םלוע תאירבל הטימשה תא םינומש ינפמ

.לולא ט"כ דע ירשת 'אמ לחה איה הטימשה תנש

בכ ןמיס

םיפיעס 'ב ובו תורוסאה תוכאלמה
םהילאמ םילדגה ץעה ירפו ,הנש הנש םיערזנה המדאה ירפ :םיגוס ינשל םיקלחנ םיחמצה
הרימזה הרסאנ ןליאה ירפבו ,הריצקהו העירזה הרותה ןמ הרסאנ המדאה ירפב .הנש הנש
.הרותה ןמ הרוסא ןכ םג השירחו .הריצבהו

אלו .םיאבה םינמיסב םהיטרפ וראבתי דועש יפכ ,ןליאו הדש תודובע ראש םג ל"זח ורסאו
רשכה אלא ,ןליאו הדש תדובע וניאש רבד לבא ,ןליאו הדש תדובע אוהש רבד אלא ,ורסא
הניאש ןוויכ ,ורסא אל ,האקשהל רשכה הנהש ,ןליאה ביבס תויגוע תיישע ןוגכ ,הדובעל
.דספהמ ןליאה תא ליצהל תואבה תודובע רמולכ ,ןליאו הדש תדובע

גכ ןמיס

םיפיעס 'ב ובו לוקיס
ןיב הנשו הנש לכ (ןהמ הדשה תא תוקנל ,א"ז) ןלקסל ךירצש ,הדשה ינפ לעש םינבא
,תושולת ןהש ןיב ,תורבוחמ םינבא ןיב ,ורבח הדשב ןיב ,והדשב ןיב ,תונטק ןיב ,תולודג
ןווכתמהו .הדשה ןוקיתב ול חונ םא ,רוסא ,םינבאל ךירצ םא וליפאו ,הדשהמ תחקל רוסא
תונותחתה תא ריאשיש דבלבו .םינבאה לכ לטונ ,הדשה ןוקיתב אתוחינ ול ןיאו ,םינבאל
.ץראב תועגונה
.הדשה ינפ לע םירזופמה םימסיקו םיצעב םג אלא ,םינבאב קר אל םה הלאה םינידה לכו

הדש ןוקיתב אתוחינ ול ןיאש ,ורבח הדשמ טקלל ול רתומ ,הדשבש םינבאלו םיצעל ךירצה
.ותדובע רכש ול ןתונ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ,הז לע הבוט ול קיזחמ הדשה לעב ןיא םא ,ורבח

דכ ןמיס

םיפיעס 'ג ובו הריפחו השירח
ןיב ,תיעיבש ךרוצל ןיב רוסאו ,הרותה ןמ תיעיבשה הנשב שורחל רוסאש ,ונראיב רבכ
.ןליאה תוביבס רודעל םג םימכח ורסאו .השירח ךרוצל אלש וליפאו ,תינימש ךרוצל
ןיליפה תא םותסל ידכ השענ רודיעה םא לבא .וחיבשהלו ןליאה תא תורבהל אב רודיעהשכ
.רתומ ,(ןליאה יעיקב ונייהד)

לכ ודספי וא ,ץעה תומי רודיעה ענמיהבש ,ששח שיש ,םיקנופמה תונליאב רודעל רתומ
ךא .'ג ףיעס ,א"ל ןמיסב ראבתי םנידש ,םיחיפס םושמ םירתומה םיערזב ןידה אוהו .תוריפה
וריתהש המו .'ב ףיעס ה"כ ןמיסב ראובמש ומכו ,רתויב יחרכהה קר תושעל רהזיהל ךירצ
.רוסא השירחב לבא ,רודיעב קר אוה ל"זח

.םתוקשהל םיצעה די לע תורובו ,(התוקשהל ןפגה ביבס תומוג ונייהד) תויגוע רופחל רתומ
הדשב םימה תמא תושעל רתומ ןכו .תיעיבש יאצומ ךרוצל תיעיבשב תויגוע תושעל ףא רתומו
,דספה ןיאש םוקמב וליפא םימה תמאו תויגועה םישועו .תיעיבשב האקשה תשר חינהלו
םנה אלא ,ץעה וא עקרקה ףוג תחבשה םשל םיאב םניאו ,עקרק תדובע םניא םהש ןוויכ
.האקשהה איהש ,עקרקה תדובעל רשכה

הכ ןמיס

םיפיעס 'ב ובו רוידו לוביז
ןמזה לכו ,תינימש ךרוצל ןיב ,תיעיבש ךרוצל ןיב רוסאו ,תיעיבשב והדש לבזל רוסא
,רמולכ ,הפשא ונממ תושעלו ,הדשל ותיבמ לבזה איצוהל ףא רוסא ,תודשה לבזל םיליגרש
.דחא םוקמב ורבצל

רמולכ) תוריפה לכ ודספי וא ,ץעה לכ תומי ,םלבזי אל םאש שוחל שיש ,םיקנופמ תונליאב
וא ץעה לכ תומיש ששח הזב שי םא ,לוקשל ךירצ ךא ,לבזל רתומ ,(תוריפב רכינ קזיה היהיש
רוסא דחא לוביזב קפתסהל רשפא םאו ,רוסא החוורהל אלא וניאש לכו ;ל"נכ וירפ לכ דיספי
טעמל ולכויש וא ,תיעיבשב לבזל וכרטצי אלש תיעיבש ינפל לבזל םיבייח ןכו ,םיימעפ לבזל
םינידהו .תיעיבשב רוסאו ,רחאל בייח תינימשל רחאל לוכיש המ לכ ןכו .תיעיבשבש לוביזב
רוסיא םהב ןיאש ,םיערזב םג םיגהונ ,ליעלד םיאנתבו ,לודג ךרוצב לוביזה רתיה א"ז ,הלאה
.(א"ל ןמיס ןמקל ןייע) םיחיפס

וכ ןמיס

םיפיעס 'ח ובו העיטנו העירז
ףא אוה רוסיאהו ,תיעיבשב קרי לכ לותשל רוסאו ,ץע לכו ערז לכ עוטנלו עורזל רוסא
ץיצעב תיבב עורזל רתומ ךא .תיבב עורזל םג רוסאל הטונ תעדהו .םיחרפב ףאו ,קרס ןליאב
.בוקנ ץיצעב אל לבא ,בוקנ וניאש
ערוזכ אוה ירה ,הרוקמ ולוכ חמצה םא ,תרמוא תאז ,יוסיכב רקיעב יולת ,הז ןוגכב תיב ןידו
.םידדצה ןמ םיחפט הרשע הציחמ םג ךירצ ילואו .תיבה ךותב
שרושמ תוחפ תויהל ךירצו ,םימה איצוהל ןטק בקנ אלא וב ןיאש לכ אוה ,בוקנ וניאש ץיצע
תאצוה ידכ בקנ קר השעי ,קוידב הז רועישב םיאיקב ונא ןיאו תויהו .תיזכמ תוחפ אוהו ,ןטק
ןכ לע ,בוקנ ץיצעכ בשחנ סרח לש ץיצע לכ ןליא יבגל והימ .רתוי אל ךא ,חווירב םיקשמ
.ללכ בקנ וב ןיא םא ףא ,סרח לש ץיצעב ןליא עורזל רוסא

ןוגכ רוסיאב ןיב ,בוקנ וניאש ץיצעב תיעיבשב וא ,תישישב ןוגכ ,רתיהב ןיב ,תיבב ערז
ץיצע תיבה ןמ איצוהל רוסא ןכו .תיעיבשב תיבה תרקת ריסהל רוסא ,בוקנ ץיצעב תיעיבשב
.בוקנ וניאש ןיב ,בוקנ אוהש ןיב ,םימשה תפיכ תחת ערז םע

.תיעיבש יניד לכ הב םיגהונו ,גגה לעש הניגב ףא עורזל רוסא

.םיערזה תא קודבל תנמ לע וא ,דמלתהל תנמ לע עורזל רוסא

חמצ וא ,ןליא ביכרהל וא ,ךירבהל םג רוסא ,'א ףיעס ,ליעל םיראובמה םירוסיאה דבלמ
.תיעיבשב רחא

הנשה שאר דע הדשה תדובע דובעל רתומו ,תיעיבש תפסות ןיד הזה ןמזב ןיאש יפ לע ףא
עטונ םאש ינפמ ,באב ז"ט דע קר ,תיעיבש ברעב לכאמ ץע עוטנל וא ,עורזל רתומ ,תיעיבש לש
תונמל ואובישכו ,הלרע תונש ןיינמל םילוע הנשה ףוס דעש הלא םימי ןיא ,ךליאו באב ז"ימ
ליעל ןייעו) תיעיבשב עטנ וליאכ אצמנו הטימשה תנשמ תונמל וליחתי ,הז ןליאב הלרע תונש
.(ט"י ןמיס
תא תונמל ליחתמ זאש ןוויכ ,ה"ר ינפל םוי םישולש הכרבהה קיספהלו ךירבהל רוסא ןכו
.קיספהש ןמזמ הלרעה תונש

רתומ ןכו .הלרע תונש ול םינומ ןיאש ןוויכ ,תיעיבש לש ה"ר דע קרס ןליא עוטנל רתומ
.הנושאר העיטנמ הנומש ןוויכ ,קרס ןליאב ביכרמ םא וליפאו ,תיעיבש לש ה"ר דע ביכרהל
הנומ זאש ,באה ןמ הכרבהה תא קיספמ וניא םא ,תיעיבש לש ה"ר דע ךירבהל רתומ ןכו
.באה תעיטנמ הלרעה תונש

ןמזב ,תיעיבש ברעב הלא תוכאלמ לכ השעש וא ,תיעיבשב ביכרה וא ,ךירבה וא ,עטנו רבע
.רוקעל ושרוי בייח ,רקעש םדוק תמ םאו .רוקעל בייח ,הרוסאה ךרדבו רוסאה

זכ ןמיס

םיפיעס 'ג ובו האקשה
,התאובת וא היתוריפ דיספת האקשהה הנממ ענמי םאו ,התוקשהל םיליגרש הדשה
לש םיסדרפו .ראוביש יפכ תיעיבשב וזה ןיחלשה תיב ןיקשמו ,ןיחלשה תיב ל"זח יפב תארקנ
ידש ינפמ ,התוקשהל םילגר ןיאש הדש איהו ,לעבה תיב םנמא .ןיחלשה תיבכ םניד רדה ירפ
םיציברמ םימל דואמ הקוקז איה םא ןכא .תיעיבשב התוא םיקשמ ןיא ,םימשה רטמב הל
.םילס ךרד תוזהל וגהנ ל"זח ןמזבו ,םימ יסיסר הל םיססרמש ,תרמוא תאז ,םימ הל

ןיחלשה תיב לבא ,תוקריו האובת הדשב קר אוה ,ןיחלשה תיב לכ םיקשמש ,ונרמאש המ
הרשע לש רועישב ורבח דיל דחא םיפופצ םיצעה ןכ םא אלא .הלוכ םיקשמ ןיא ןליא לש
ןיא ,הז חטשב תועיטנ רשע ןיא םאו .הז רועישב םיפופצ רדה ירפ יסדרפו .האס תיבל םיצע
.םיציברמ םהיניבש חטשה ראשלו ,ץעל ץעמ םימה םיכשומ אלא ,הלוכ הדשה לכ םיקשמ
הצברההו הכשמהה ןיאש וא ,הבורמ הזב האצוההו ,ץעל ץעמ ךושמל לודג חרוטה םאו
.האס תיבל תונליא הרשע ןיאב ףא ,הדשה לכ תוקשהל רתומ ,תוקיפסמ

ןכו ,םירתומ םהיתוריפש םושמ ,תונליאב אלא וריתה אל ,תוקשהל ל"זח וריתהש המ
לכ ודספי םימה תעינמ ידי לע םא ,(א"ל ןמיסב ראבתיש) םיחיפס םושמ םירתומה םיערזב
שי םא ,תוקשהל רתומ ןכו .תוריפה תוכיאבו תומכב רכינ קזיה היהיש ,תרמוא תאז ,תוריפה
ךרוצ שיש וא ,ץעה הב תומיו החילמ ץראה השעיתש ,ןליאה דספהל וא ,הדשה לוקלקל שוחל
רתומ ךא .תיעיבש יאצומב תוקרי איצוהל היואר אהתו הדשה לקלקתת אלש ידכ תוקשהל
.'ב ףיעס ה"כ ןמיס ראבתנש ומכו רתויב יחרכהה קר תוקשהל
.לארשי לש םנוממ לע סוחל הרותה הדקשש ןוויכ ,יאדו דובאה רבדכ אוה דבאיש קפסו

חכ ןמיס

םיפיעס 'ה ובו םיצעו םיפנע תתירכ - הרימז
.ןנברדמ אלא הרוסא הניא תונליא ראשב לבא ,ןפגב קר איה הרותה ןמ הרוסאה הרימז
םא ,םנמא .ןליאה תלעותל ,םהמ םיקלח וא ,םימלש םיפנע ץעה ןמ ריסמש לכ איה הרימזו
ול חונו ,ןליאל תלעות הזב שי םא ףא ,רתומ ,םיצעל ךירצש אלא ,ןליאה תלעותל ןווכתמ וניא
וניאשכ ,םירומא םירבד המב .ןליאה תלעותל לפטו ,םיצעל רקיעה ובלבש ןוויכ ,רבדה
ןווכתמ םא ףא ,הרימז לש קודקד וישעמב שי םא ךא ,קודקדב הכרדכ הרימז אהתש קדקדמ
.רוסא ,םיצעל
הלעה דירוהל רתומ לבא ,םישביה םידבהו םילעה תא ןליאהמ קרפל רוסא ,ןכ ומכ
.לוכשאה לקלקתי אלש ,לוכשאהמ

איצומ םא לבא .םיינש וא דחא איצומ םא ,שרושה םע םיצע איצוהל רמולכ ,שרשל רתומ
,ץראה םע הוושב תרוכ אוה םאו .רתומ ורבח לשב ,רוסא ולשב ,הז די לע הז רתוי וא השלש
חכומש ינפמ ,ולשב ףא ,רתויו השולש םג רתומ ,ץראב םישרושה תא ריאשמש ,תרמוא תאז
.םיצעל ןווכתמש

תא הז ידי לע חיבשמש ףא ,רתומ םיצעל ןווכתמשכ ,ולשב ףא ,רעיב םיצע תרוכה
םיצעלש החיכומ רעיב םיצעה תתירכש םושמ ,לודיגל םוקמ םליבשב הנפמש ,םיראשנה
.שרשל רוסאש ,ןכש לכ אלו ,שרשמש וב דושחל םילוכיש ,הזכ ילכב תורכל רוסא ךא .ןווכתמ

,תוריפה לכ ודספיש וא ,ץעה לכ תומי םענמיהבש ששח שיש ,םיקנופמה תונליאב םוזיג
רמאנ אלו .'ב ףיעס ה"כ ןמיסב ראובמכ רתויב יחרכהה קר תושעל רהזיהל ךירצ ךא .רתומ
.תונליא ראשב קר ,םינפגב הז רתיה

לע לזוגש םושמ ,תוריפ וב שי םא [תיחשת לב םושמ וב ןיא םא ףא] לכאמ ןליא ץוקל רוסא
?ץוקל רוסא יתמיאמו ,םדא ינב לכל ויתוריפ תיעיבשה הנשב ןתנ ה"בקהש ,םדא ינב הז ידי
ושעישמ ,םינפגבו .םיבורח לש תורשרש ןיעכ םהב ואריש ,ונייהד ,ולשלשישמ םיבורחה
ואיצוישמ ,תונליא ראשבו .ץנה םהילע לדגישמ ,םיתיזבו .ןבלה לופכ לדגישמ אוהו ,םיניערג
תנועל תוריפה ועיגהשכ ןכו ,תוריפ ןיידע וב ןיא ירהש ,ץוקל רתומ הז קרפ ינפל לבא .ירפ
םהב גהונ תוריפהו ,[תיחשת לב םושמ הזב ןיא םא] ץעה תא ץוקל בוש רתומ ,תורשעמה
.תיעיבש תשודק

טכ ןמיס

םיפיעס 'ב ובו תורחאה תודובעה
ישאר תא ךותחל ונייהד ,םיחסכמ ןיאו ,םיערה םיבשעה רוקעל ,ונייהד ,םישכנמ ןיא
.םיראשנ םהירקיעו םיערה םיבשעה
ירקיע לעש םינבאה םיקרפמ ןיאו ,ץעב דלונה םומ אוהו ,תלביה ךותחל ונייהד ,םילבימ ןיא
.רפעב םילוגמה םישרושה םיסכמ ןיאו ,ןליאה
תא םידירומש תרמוא תאז ,םיעילתמ ךא ,תעלותה תומתש ןליאה תחת םינשעמ ןיא
.דיב םיעלותה
.ןליאה תא חיבשהל אוהש רבדב םיפנעה תא וא ןליאה תא ךוסל ,ונייהד ,ןימהזמ ןיא
אל ןכו ,המחה ינפמ המחה תומיב וא םימשגה ינפב םימשגב וילע ןגהל ןליאל םיתב ןישוע ןיא
.ףרוחב וא ץיקב םהילע ןגהל ידכ תועיטנה תא ךורכי
.דומע ידי לע ןנער אוהש ןליאה תא ךומסל ,ונייהד ,םיגספמ ןיא
וא ןליאה תחבשהל ןליאה לע ,רבד ראש ןידה אוהו ,קבא םירזפמש ,ונייהד ,םיקבאמ ןיא
.ויתוריפ
.ותוא םיבקנמ ןיא ןהו ,ירפה תחבשהל אוהשכ ,ןמשב ירפה תא ןיכס ןיא

,ןאכ ונרכזהש ,[םויכ םיערזהו תונליאה דוביע יאנת יפל ןהל תומודהו] הלא תוכאלמ לכ
םירתומה םיערזב ןכו .ויתוריפ לכ ודספי וא ,ץעה תומי םענמיה ידי לע םא ,תורוסא ןניא
תוכאלמה ןיא ,םהיתוריפ לכ וא םה ותומי םא ,א"ל ןמיס ראוביש המ יפכ ,םיחיפס םושמ
.'ב ףיעס ה"כ ןמיסב ראובמכ ,רתויב יחרכהה קר תושעלו רהזיהל ךירצ ךא .תורוסא הלאה
ןה ירה ,םיערזה תא וא ,ןליאה תא וא ,ירפה תא חיבשהל הלאה תוכאלמה תואב םא ,ןכא
.ןיינע לכב רוסא השירח ידי לע שוכינו .תורוסא

ל ןמיס

םיפיעס 'ג ובו ןכ רחאלש תודובעהו הריצבו הריצק
אוה ,הכרדכ הריצבהו הריצקהו .םירצובה ךרדכ רוצבלו םירצוקה ךרדכ רוצקל רוסא
לכ וכרדכ [הנוכמב ןידה אוהו] רקבב שדו ,ירכ דימעמו ןליאה לכ רצובו הדשה לכ רצוקש
.רסאנ ירפה ןיא ,ןכרדכ הלאה תוכאלמה תחא השעו רבע םאו .הנשה

הריצקה תכאלמב ןיב םתלועפ ךרד תונשל ,הליגרה ותכאלמ ךרדמ יונישב הווצמ הז דבלמו
,םיבנע תכירדב ןכו ,הירזבו רומיעבו השידב ןוגכ ,שולתב הז רחאלש תוכאלמב ןיב ,הריצבהו
דבה תיבב קוסמי אלו ,הבירעב אלא תגב ךורדי אלש ,םינאתה ץיקבו ,םיתיזה תקיסמבו
.הזל דחוימה םוקמב םינאתה ץיק השעי אלו ,ןטקה דבה תיבב שותכי אלא ,לודגה
םירתומה ולאב וליפא ,םיחמצ ראשבו תוקריבש תונושה תוכאלמב םג םה הלאה םירוסיאהו
.(א"ל ןמיסב ראבתיש) םיחיפס םושמ
יאש םוקמב לבא ,תונשל רשפאש םוקמב קר אוה ,ונרכזהש ,הלועפה ךרדב יונישה ןיינעו
.רקפהה ןמ תצק טקולו רצובו רצוק םא ,וכרדכ ףא רתומ ,רשפא

תבב הברה רוצבלו רוצקל םג רוסא ,ויתוריפ לכ רוצבלו והדש לכ רוצקל רוסיאה דבלמ
ףיעס ג"ל ןמיס ראובמ תומכה רועישו .הרוחסכ הארנ תומכה בורש ינפמ ,יוניש ידי לע תחא
.'ד
ןיב רכשב ןיב ,ולצא דבועה לעופ ,רמולכ ,וחולשב ןיב ,תיבה לעבב ןיב םיגהונ הלא םירוסיאו
.רוסא ןכ םג ,ירכנ ידי לע השוע םא וליפאו ,םניחב
ןמיסב ראבתיש) ןידה תיב לש רצואל םיפטוק םא קר ,רקפומב םג םה הלאה םירוסיאה לכו
.תוכיאב ןה ,תומכב ןה ,םינשה לכ ךרדמ תונשל ךירצ ןיא ,('ב ףיעס ב"ל

אל ןמיס

םיפיעס 'ו ובו המדאה ירפ ןיד

,וחמצ םהילאמ ורמאו ,תיעיבשב םהיתודש וערזש הריבע ילעב וברתנש םימכח וארשכ
ערזנש המ ןיב ,הנש הנש םיערזנה המדאה ירפמ תיעיבשב חמצש המ לכ הליכאב ורסא
.םיחיפס רוסיא ארקנ הז רוסיאו .תיעיבשב םהילאמ ולעש םיחיפסה ןיב ,תיעיבשב
.תיעיבש תשודק םישודק םה לבא ,םיחיפס תריזג םושמ םהב ןיא ןליאה תוריפ

תא דימעהל רוסאו .בקריל םמוקמב םחינמ םתוא רקועשכו .תיעיבש יחיפס רוקעל הווצמו
רוסא ,ןהלש תורשעמה תנועל ועיגה םרטש רסוב תוקרי םלוא .תיעיבש יחיפס יבג לע ותמהב
.ראוביש יפכ ןיחיפס רוסיא ל"זח םהב ורזג אלש ,המדאה ירפ שי םנמא .ןרקועל

וחמצש ןוויכ ,תיעיבשב היה םלודיג רקיעש ףא ,תישישב וחמצו תישישב וערזנש תוקריה
ןיא ,תיעיבשב םילע םהילע ופסוותנ םא וליפאו .םיחיפס םושמ םירוסא םניא ,תישישב תצק
ןיא ,תיעיבש ברעמ אוה רקיעה םא ,תוריפו םילע לדגמה רקיעו .םיחיפס רוסיא םושמ םהב
.םיחיפס רוסיא םושמ ,תיעיבשב ולדגש םילעבו תוריפב

רוסיא םהילע םימכח ורזג אלש ,יוג דיב םילדגה המדאה ירפב םיחיפס רוסיא ןיא
סירא אוהש וא ,ירכנמ הדש לארשי רכש םא ךא .תיעיבשה לע הווצמ יוג ןיא ירהש ,םיחיפס
תעדמ אלש היה םא ףא ,לארשי הדשב ירכנ ערז םאו .םירוסא םיחיפסה ,ירכנ לש והדשב
.םיחיפס םושמ םירוסא םיחמצה ירה ,לארשי

.םיחיפס םושמ םירוסא ,רקפה הדשב םילועה םיחיפס

םהב שי ךא ,הליכאב םירתומ ,םיחיפס םושמ םירוסא םניאש ,ונרכזהש םיחמצה לכ
.םיאבה םינמיסב היטרפ וראבתיש יפכ ,תיעיבש תשודק

בל ןמיס

םיפיעס 'ב ובו וללכב תיעיבש תשודק ןיד
רוסיא םושמ וב ןיאש ,המדאה ירפו ןליאה ירפ אוהו] הליכאב רתומה ,תיעיבשה ירפ
תוריפב וניווטצנ תווצמ עבראו .תיעיבש תשודק וב שי ,[א"ל ןמיסב ראבתנש ומכ ,םיחיפס
:תיעיבש תשודק םישודקה
.תולעבו תונדא םוש םהב גוהני אלש ,תרמוא תאז ,והדשו וסדרפ ומרכ שיא ריקפהל
ריקפהל ךירצו .רקפהה ןמ הכוזה םדאכ ,תוריפב תוכזל לארשי לכל חותפ היהי ךא
תיעיבשד םושמ ,הילאמ רקפה הדשה ,ריקפה אל םא ףאו ,ג"ל 'יס ןלהל ראבתיש ןפואב
.החומ תיבה לעבש ףא ,ולא תוריפמ טוקלל דחא לכל רתומו ,אכלמד אתעקפא
ומכ ,הרוחסב םירוסא ,םירקפומה תודשהו םיסדרפהו םימרכה ןמ וטקלנש תוריפה
.ןלהל ראבתיש
שימשת ראש םהב שמתשהל רוסאו ,םשימשת ךרדכ קר םהב שמשמ וניא תוריפה
.ןלהל ראבתיש ומכ םדיספמה
.ןלהל ראבתיש ומכ ,רועיב תבוח םהב שי
םיפסוא ויהו םירתומה תוריפ לכ רוצבלו רוצקלו םילעופ דימעהל םיגהונ ויה ןיד תיב
ראשו ןילעופה רכש םיבוגו ,ותיב יפל דחאו דחא לכל םהמ ןיקלחמו ,ןתושרבש רצואב םתוא
.רצואל ןתאבהב תוכורכה תואצוהה

גל ןמיס

םיפיעס 'ו ובו דבענ ןידו והדשו וסדרפו ומרכ תוריפ רקפה
לע רומשל רוסא ןכ לע ,לארשי לכל םה רקפה תיעיבש תוריפש ,םדוקה ןמיסב ונראיב רבכ
.םתוא לוענל רוסאו ,תיעיבש תשודק םהילע הלח רשא תוריפ םהב שיש ,והדשו וסדרפ ,ומרכ

,םתווצמל םישודק תיעיבש תוריפש ןוויכ ,תיעיבש תוריפ לוכאלמ יוג בכעל רתומ םלוא
םאו ,םייוג םהב שיש ,תומוקמה ןכלו .םתווצממ לארשי חפקל אלש ,םהילע םייוג םירהזומ
ךירצו .םהינפב םתוא לוענל רתומ ,םלכואל םשל יוג אובי ,והדש וא ,וסדרפ ,ומרכ תא חתפי
לכוי ,תוריפה ףוטקל הצורש ימו ,לארשי לכל רקפה תוריפהש הדשה חתפ לע העדומ קיבדהל
לע רומשיש ,והדשו וסדרפ ,ומרכב רמוש בישוהל רתומ ןכו .ינולפ םוקמב חתפמה תא לבקל
.םייוצמ םהש םוקמב ,םייוג ינפמ תוריפה

,לארשיל אלא םריקפהל ךירצ ןיאו ,המהבו היח ינפב והדשו וסדרפ ,ומרכ לוענל רתומ ןכו
הזב ןיאו] ,הריזחהל רוסא ,םדאל םידעוימש תוריפמ ףא ,תלכוא המהבו היח םא ,םוקמ לכמ
,ןליאל דספה ששח שי המהבו היח תליכא ידי לע םאו .[המהבל םדא לכאמ ליכאמ םושמ
.[ריזחהל בייח שולתבו] םריזחהל ףא רתומ

.ותיב שימשתל איבהל תיבה לעב ךרדש הממ רתוי רקפומה ןמ ותיבל איבהל רוסא
,ל"נה רועישהמ רתוי ותיבל איבה םאו .ל"נה רועישב תרחא םעפ איבמ ,איבהש הממ לזאשכו
ןמז ותיבב םרצאל רוסא םנמא ;ותיבמ םאיצוהל ךירצ וניאו ,דבעיד םימכח והורסא אל
.[ןלהל הניד ראבתיש ,הרוחסכ בישחד םושמ אוה רוסיאהו] ,הבורמ

המ דבלמו ,ויתוריפ רמושה תא םימכח וסנק םנמא ,םירסאנ ויתוריפ ןיא והדש רמשש ימ
ךא ,הפקהב ףא ,םימדב ונממ חקיל ורסא ,דושח לכל ומכ תיעיבש ימד ול רוסמל רוסאש
.הליכאב םירסאנ תוריפה ןיא ,םימדב ונממ חקלו רבע .םניחב ונממ חקיל רתומ

תודובע םהב דבעש ,םיחיפס םושמ םירתומה ,ןליאה ירפ ןוגכ ,תיעיבשב הדבענש הדש
ןידכ תיבה לעב תא וסנקש אלא ,הליכאב םירתומו ,םירסאנ תוריפה ןיא ,תיעיבשב תורוסאה
.'ה ףיעסב ראבתנש ויתוריפ רמשמ

דל ןמיס

םיפיעס 'ט ובו תיעיבש תוריפב הרוחס ןיד
חקולש רועישכ ,ויתוריפמ טעמ רוכמל רתומ םלוא ,תיעיבש תוריפב הרוחס תושעל רוסא
,הז רועישכ ,הדשו סדרפ ,םרכב הליחתכל טוקלל םג רתומו .('ד ףיעס ג"ל ןמיס ןייע) תיבל
.ורכומל ידכ

.דמואב םרכומ אלא ,ןיינמב אלו לקשמב אלו הדימב אל ,תיעיבש תוריפ םירכומ ןיא
תוליבח המכ וליפא רוכמל רוסא ,לקשמב קרי תוליבח השעש וא ,ןיינמב תוליבח השעשכו
.הרוחס ךרד אוה תוליבח םתיישעש ,דמואב דחי

,םלוא .םרכומשכ ףא םתוא דוגאל רתומ ,תיבל םחקולשכ ףא ,םתוא דוגאל וכרדש םירבד
ירהש ,הריכמל דגאה ךרדכ םתוא דוגאי אל ,הריכמלש דגאל תיבלש דגאה ןיב ,לדבה שי םא
.הריכמל דגאנש וילע החיכומ ותוזח

ומצעב טקלש ימל אלא הריכמ הרתוה אלו ,רוכמל תנמ לע תיעיבש תוריפ תונקל רוסא
,רוכמל תנמ לע תונקל רתומ טעמש םירמוא שיו .'א ףיעס ראבתנש ךרדכ קרו ,רקפה הדשמ
.רוסא הברהו

תשודקב םהימד וספתנ ,הרוסאה ךרדב ןיב ,תרתומה ךרדב ןיב ,תיעיבש תוריפ רכומה
םגו ,ראבתנש יפכו ,תיעיבש תוריפב גהונש תיעיבש תשודק ןיד לכ םהב גהונו ,תיעיבש
.םתשודקב וראשנ תוריפה
דימ לבקל אלש ,ליעל ראבתנש רתומה ךרדב תיעיבש תוריפ רוכמל אבשכ ,הצועיה הצעה ןכלו
תוריפהש יפ לע ףא ,הפקהב תיעיבש תוריפ רכמ םאש ,הפקהב רוכמל אלא ,תועמה תא
הפקהב תיעיבש תוריפ ןתיל רתומ ןכו .םישודק םהימד ןיא ,םוקמ לכמ ,םתשודקב וראשנ
.תיעיבש תשודקב םיספתנ לבקמש תינימש תוריפ ןיאו ,תינימש תוריפב םנוערפ לבקל
תשודקב םימדה םיספתנ ,דימ ול םלשיש תנמ לע הכישמב תיעיבש תוריפ רכמ םא םלוא
.תיעיבש

וראשנ תוריפה םגו ,תיעיבש תשודקב םיספתנ םימדה ,תיעיבש תוריפ רכמ םש ,ונראיב רבכ
םינושארה ואצי ,םירחא תוריפב וא םירחא םימדב םימדה תא ףילחה םא ךא ,םתשודקב
תיעיבש תוריפב חקל ןוגכ .םלועל ןכו ,תיעיבש תשודקב ןמוקמב ןיספתנ םיינשהו ,ןילוחל
.תיעיבש תשודק םישודק םימדה וא רשבהו תוריפה ,םימדב תיעיבש תוריפ רכמ וא ,רשב
חקל .םיגד ומוקמב וסנכנו ,ותשודקמ (םימד וא) רשב אצי ,םיגד (םימדב וא) רשבב חקל
םגו ,תיעיבש תשודקב ספתנ ןורחא ,ןורחאש אצמנ .ןמשה ספתנו םיגדה ואצי ,ןמש םיגדב
.םתשודקב םיראשנ תוריפה

ותוא שמשמה רבד םתרומת לבקמ םא קר ,רוכמל ול רתומ ,תיעיבש תוריפ רכומשכ
וא םילכוא םתרומת לבקל ךירצ ,םיקשמ וא םילכוא רכמ ןוגכ ,רכמש תוריפ לש שימשת
םישודקש אלא ,םעבטמ תיעיבש תשודק םהב ןיאש ,םיגדו רשב וליפא חקיל רתומו ,םיקשמ
תרומת ןוגכ ,רוסאה רבד תרומת תיעיבש תוריפ ןתנ .הסיפתה ידי לע קר ,תיעיבש תשודקב
ואלו .תיעיבש תשודקב ןילוח תוריפמ םייוש לכ דגנכ לוכאל ךירצ ,הדובע תרומת וא ,תילט
.םיגדו רשב וליפא אלא תוריפ אקווד
היוצמ עבטמש ןוויכ ,הליכאל םייואר םניאש יפ לא ףא ,תועמב תיעיבש תוריפ רוכמל רתומו
שימשתב םהב שמתשהלו םיקשמ וא ,םילכוא תונקל ךירצ לביקש תועמבו .לכה הב תונקל
.תיעיבש תשודק יניד לכ םהב םיגהונו ,םתרומת תועמה לביקש תוריפה

ןיאו ,תרתומה הדובע השוע םא ,תיעיבש תוריפב השועש הדובעב רכתשהל לעופל רתומ
רבע םא דבעידב ךא ,תורוסאה תודובעב רכתשהל רוסאו .תיעיבש תשודקב ספתנ רכשה
,רוסיאב תיעיבש תוריפ וליבוהש םירמח לבא ;תיעיבש תשודקב ספתנ רכשה ןיא ,רכתשהו
תשודק שודק רכשהו ,םימכח םוסנק ,הבורמ םרכשש ןוויכ ,והדש תוריפ לכ ףסאש ןוגכ
.תיעיבש

ובושיב קסוע וניאש םושמ ,תודעל לוספ ,תרחא תונמוא ול ןיאו ,תיעיבש תוריפב רחוסה
.םלועה ךרוצ ללכב תיעיבש תרוחס ןיאש ,םלוע לש

הל ןמיס

םיפיעס 'ד ובו תיעיבש תוריפ ןיד גהונ םינימ הזיאב
,םדא תעיבצלו רנה תקלדהלו םדא תכיסל ןכו ,המהב וא םדא לכאמל םידחוימה םירבד
ונניאש ןימו .תיעיבש תשודק וב שי תואטאטמל דחוימה ןכו .תיעיבש תוריפ ןיד םהב גהונ
,תיעיבש תוריפ ןיד וב גהונ ןכ םג ,קחדה ידי לע קר םהל לכאנו ,המהב לכאמ אלו ,םדא לכאמ
םא וליפא ,שודק וניא ,הקסהל וא ,המהב תעיבצל דחוימה .המהבל וא םדאל דמועש ןוויכ
,ןתשפ וב תורשל ונייהד ,הרשמל דחוימה .םדא תעיבצל וטקלש ןוגכ ,שודקה רבד םשל וטקל
.שודק י"שר תעדלו ,שודק וניא מ"רה תעדל ,הסיבכל דחוימה ןכו ,תורוע וא

לכ אלו ,העיבצל וא ,המהב לכאמל םידמועש וא ,םתוא ץומל םידמועה םיניערגו תופילק
םירמת ,םיתיז יניערג םה הז רדגבו .תיעיבש תשודק םישודק ,םדא לכאמל םידמועה ןכש
.תיעיבש תשודק םהב ןיא ,הקסהל קר םייוארה םיניערגהו תופילקה .םיבורחו

לספנו ,תיעיבש תשודק שודק היהו ,המהב לכאמל וא ,םדא לכאמל יואר היהש רבד
ונממ העקפ ,הקסהל אלא יואר וניאו ,המהב לכאממ ףא לספנש ,רמולכ ,ירמגל לכאממ
.תיעיבש תשודק

ורקיעו ,לכאמ ראש וא ,ןמש וב םישבוכש אלא ,םמצע ינפב לכוא םניאש םימשב ינימ
םידיפקמ םדא ינב בור ןיאו ,םהילאמ ולעש םיחרפ םתואו .תיעיבש ןיד םהב גהונ ,חירל
תוקרי יחרפ ןיב ,םהילע םידיפקמ םדא ינבש םיחרפו .תיעיבש ןיד םהב ןיא ,םטקלל םהילע
,תיעיבשב םירתומ ,ןליא יחרפ ןיב ,תיעיבשל תישישמ וסנכנש ןיב ,תיעיבשב םהילאמ וחמצש
.הרוחסב םירוסאו ,תיעיבש תשודק םישודק ךא ,םיחיפס ןיד םהב ןיאו

ול ןמיס

םיפיעס 'ט ובו תיעיבש תוריפב םישמתשמ ךיא
וליפא ,הייטר וא האופר ונייהד ,אמגולמ ונממ םישוע ןיא ,םדא לכאמל דחוימה רבד
לבא .הלא םישימשתב םג םכרדש ףא ,הסיבכל וא ,הרשמל וב םישמתשמ ןיאו ,םדאל
.םדאל רנה תקלדהל ןכו ,םדאל העיבצל םתוא םירסומ

הרשמל ותוא םירסומ ןכו ,םדאל אמגולמ ונממ םישוע ,המהב לכאמל דחוימה רבד
.המהבל העיבצלו הסיבכלו הרשמל ותוא םירסומ ןיא ךא ,םדאל העיבצלו הסיבכלו

רוסא ,ולשבל םיליגר ןיאש ןוויכ ,המהב לכאמו ,ולשבל רתומ ,ולשבל םיליגרש םדא לכאמ
.ולשבל
רתומ ןכ םג ןומילו .תיעיבשב םטחסל רתומ ,(םיבנעו םיתיז םהו) הטיחסל םידמועה תוריפ
ןכ םג ,םיזופת ןוגכ ,םטחסל ךרדש ,תוריפ ראשו .הטיחסב אלא ולכואל ךרד ןיאש ,וטחסל
.(בקריש דע וחינמ אלא וכילשהל רוסא ,ירפה רשבמ ראשנ םאו) ,םטחסל רתומד הארנ

רוסא םדא לכאמש ןוויכ ,ונממ לכאת אלש ,המהבה בכעל ךירצ ,שולתב םדא לכאמ
.המהבל ליכאהל

רבדב םדא תליכאש ינפמ ,הלכאל םדאל רוסאו ,ותמהבל הליכאהל יאשר ,השפעש תפ
.תיעיבש תוריפ דספה בשחנ המהבל יוארה

תוריפ לוכאל הווצמ ןיאש ,ותפילקב ולכואל רשפאש ירפב ףא ,תיעיבש תוריפ ףולקל רתומ
תשודק הב שי הפילקה והימ ,[םדיספהל אלו םהב רוחסל אלש קר איה הווצמהו] תיעיבש
,המהב תליכאמ לספיתו בקרתש דע ילכב החינהל ךירצ אלא ,הכילשהל רוסאו תיעיבש
.הכילשהל רתומ - המהב תליכאמ הלספנ ,המהבל הנתיל רתומ ,םדא תליכאמ הלספנ

םידמוע םניא םא ,לכוא תיחולחל םהילע ןיאו ,םדאל םייואר םניאש םיניערגו תופילק
וא ,המהבל םנתי אלא ,םכילשהל רוסא ,המהבל םידחוימהו .םכילשהל רתומ ,המהבל
.זא םכילשיו ובקריש דע םחיני וא ,תופועל

םליכאהל רתומ ךא ,יוגל תיעיבש תוריפ םיליכאמ ןיאו ,יוגל תיעיבש תוריפ םירכומ ןיא
.ונחלוש לע חראתמה יוגל

לכאמב ןיא ,עולב קר ונממ ןיאו תיעיבשה ןימ תא טקל םא ,ןילוח תוריפב תיעיבש עולב
.'ט ףיעס ז"ל 'יס ןמקלדכ רועיב ןיינעל אלא ,דספהו הרוחס ןיינעל תיעיבש תוריפ ןיד

זל ןמיס

םיפיעס ג"י ובו רועיב ןיד
םרכב ,הדשב ןימה ותואמ שישכ קר אוה תיעיבש ירפ לכ לש ןשומישו ןתליכא רתיה ןמז
.תיבה ןמ םתוא רעבל בייח ,סדרפב וא םרכב הדשב ןימה ותואמ הלכשכ ךא .סדרפב וא
,רועיבה ןמ םירטופ תחא הניגב םיאצמנה תוריפ ןיאו ,םימרכהו תודשה בורב יולת רבדהו
,תחא הניגמ ולכש תוריפ ןכו .הדשה ןמ היחל הלכ אל ארקנ וניא תחא הניגב יוצמש המד
.הדשה ןמ היחל הלכ ארקנ וניא תחא הניגב הלכש המד ,רועיב םיביוחמ םניא
ינפב םריקפיו ,ץראה לע קושב םחיניו ותיבמ הלאה תוריפה איצויש אוה רועיבה ןפואו
תוריפמ וכזי אלש םהב חוטבש ויבהוא םג תויהל םילוכי םדא ינב םתואו ,םדא ינב השולש
.הלא
.רעיבש תוריפב תוכזלו רוזחל לוכי רועיב תווצמ םייקש רחא

,הדשב רתוי םייקתמ ןימ ותוא ןיאש רחאל אלא ,תוריפה תטיקל ןמזב וניא רועיבה ןמז
םירמתל :םהו .םינוש םינימל רועיבל םידחוימ םינמז םימכח ועבקו .בקרנו הלב אוהש ינפמ
,תינימש לש חספ - םנייו םיבנעל ,תינימש לש תרצע - ןנמשו םיתיזל ,תינימש לש םירופ -
ןמז רחאתמ ,הדשב תוריפ לש הבורמ תומכ דוע שיש עודי םאו .תינימש לש הכונח - תורגורגל
.הדשהמ ולכיש דע ןמ ותוא לש רועיבה
הרועיב ןמז - א"ל ןמיס ליעל ראבתנש ךרדה לע - םיחיפס רוסיא הב ןיאש האובתב ןכו
,םנמזב םרעבלו םרועיב ןמז ררבל ךירצ תוריפ ראש .הנשה תלחתהב אוהש הארנו ,תינימשב
.ןמקל ןייע קפוסמ םאו
םינימה םתוא םהו ,הפוג תיעיבשה הנשב אוה םרועיבש תינטקו תוקרי ינימ שי םנמא
רועיבה ןמז ררבל ךירצו .הירחאלש הנועב םימייקתמ םניאו ,תומיוסמ תונועב קר םילדגה
ךירצ הדשב הזה ןימה ןמ רבכ ןיא אמש ובלב קפס ול שי םאו .ונמזב ורעבלו ןימו ןימ לכ לש
דע םוי לכ ורעבלו רוזחל בייח רועיבה ןמז עיגה רבכש ול ררבתנ אלש ןמז לכו ,דימ ורעבל
.ובלמ קפסה אציש

ח"ל ןמיסב ראבתיש ומכ תיעיבש תשודק םהב שיש ינפמ רועיבב םיבייח יוג לש תוריפ םג
ומכו רועיבה ןמז רבכ עיגה םא םויב וב םרעבל ךירצ יוגה ןמ תוריפ הנוקשכ ןכ לע ,'א ףיעס
.'ב ףיסב ונרכזהש

ךירצ ןיא ,ןיד תיב רצואבש תוריפ .םרעבי ,םשלתישכו .םרעבל ךירצ ןיא ,רבוחמבש תוריפ
.םירעובמכ םה ירה רצואב םתויה ידי לע יכ ,םרעבל

םרעבל רוזחל לוכי וניאו ,הליכאב םירוסא םה ירה ,תוריפה תא רעיב אלו רועיבה ןמז רבע
ןמז עיגהש רחא ,תיעיבשה לע דושח לצא תוריפ חקיל רוסא ןכ לע ,םרתיהל ורזחיש ידכ
אלו ,רועיבה לע רהזומ יוגה ןיאש ,רועיב ןמז רחא וליפא ,יוגה ןמ חקיל רתומ ךא .רועיבה
רבע רבכש ףא) רועיב תווצמ םהב םייקל םתחיקל ירחא ףכת ךירצש אלא ,ויתוריפ ורסאנ
.תוריפה ורסאנ ,םתוא הנקש םויב םהב רועיבה תווצמ לארשי םייק אל םאו .(רועיבה ןמז

ינפמ הדשב רתוי םייקתמ ןימה ותוא ןיאש רחאל אוה רועיבה ןמזש ,'ב ףיעסב ראבתנ רבכ
ויהש ונייהד) םירמושמ תודשב ןימ ותואמ דוע שיש ףא ,רועיבה ןמז ארקנו ,הלב אוהש
םדא ינבמ םג םירמושמ ויהש רמול ךירצ ןיאו ,םדאה ןמ אלו ,היחו המהבמ קר םירמושמ
היחל הלכ אל ללכב רמושמ הדש ןיאש ,(רתיהב םירמושמ םישולת תוריפה ויהש וא ,הריבעב
ןמ היחל הלכ אל ארקנ אל ןכ םג ,רועיבה תעשב םרדג םירמשמה וצרפ םא וליפאו .הדשה ןמ
םייקל ליבשב רדגה תא ץרפ וישכעו ,שולתה תא רמש םאש ,הז ךמס לע םילכוא ןיאו הדשה
ןוויכ ,היחל הלכ אל ןיידעכ ונודל ,הז ליבשב רועיבה ןמז ךיראהל ןיא יאדו ,רואיב תווצמ
לע היחל הל שי רבכד ג"עא רעבל םיבייח לכה ךכלהו ;רועיב תווצמ ידי לע השענ היחל יוצמד
תא רמש םא ףאו ;םלכואל היחל ורשפיאו םהיתוריפ וריקפה רבכש ,ול םימדוקה ידי
רבכו ,ורדג ץרפש םרט הלכ רבכש ןוויכ ,הלכ אל וישכע ירקמ אל ,םרדג ץרפ וישכעו רבוחמה
.רועיבה ןמז עיגה

וב ןיא הזש ,תינימש תוריפמ הדשב ןימ ותואמ שיש ךמס לע תיעיבש תוריפמ םילכוא ןיא
.רועיבב בייחו תיעיבש תשודק וב שי הזו ,רועיבב בייח וניאו ,תיעיבש תשודק

שולש ןוזמ םהל ןיאש ,וינכשל תודועס שולש ןוזמ קלחל לוכי רועיב תווצמ םייקמש ינפל
ןניא ולא תודועסו .תודועס שולש ןוזמ ומצעל ריאשהל לוכי ןכו .תיעיבש תוריפמ תודועס
.רועיבב תובייח

,רעבל בייח ,עולב אלא ראשנ אלו ,ושממ תא טקל םא ףא ןילוח לכאמב תיעיבש עולב
.עולבה ןימה לש רועיבה ןמז עיגהשכ
דחאש ןמז לכ רעבל בייח וניא ,תיעיבש ןימב תיעיבש תבורעת וא ,תיעיבש ןימב תיעיבש עולבו
וניא ,ןושאר ןימ לש רועיבה ןמז עיגהש יפ לע ףאש ,תרמוא תאז ,רועיבב בייח וניא םינימה ןמ
.ןורחאה ןימה לש רועיבה ןמז עיגיש דע רעבל בייח

,היח לכאמ אוהש רבד .המהב לכאמ וא ,םדא לכאמ אוהש ןימב קר אוה רועיבה בויח
לע קר המהב וא םדא לכאמ אוהש רבד ןכו .רועיב ןיד ול ןיא ,המהב וא ,םדא לכאמ ונניאו
.רועיב ןיד םהל ןיא םיניערגו ןיפילק .רועיב ןיד ול ןיא ,קחדה ידי

אוה םא וליפא) םלועל רועיב ול ןיא ,דספה וגישי אלש ,ונייהד ,ץראב םייקתמה ןימ .אי
.(שולת

.םרועיב םדוק ומכ תיעיבש תשודק תוריפב תגהונ רועיב תווצמ רחא םג .בי

םרועיב ןמזו .תיעיבש תשודקב וספתנש לכוא ינימב םגו ,תיעיבש ימדב םג גהונ רועיב ןיד .גי
.םהידי לע וספתנש תוריפ םתוא רועיב ןמזכ אוה

חל ןמיס

םיפיעס 'ד ובו ויתוריפבו ירכנ הדשב תיעיבש
.תיעיבש תווצממו התשודקמ התוא עיקפמ וניא לארשי ץראב הדש לארשימ הנקש ירכנ
יניד לכ םהב םיגהונ ,םתוא ונק םירכנהש ףא ,לארשי לש םה לארשי ץרא תודש לכש ןוויכו
תורוסאה הלא אל ,תודובע םוש ירכנ לש הדשב םידבוע ןיא ןכ לע ,ןתשודקב וראשנו ,תיעיבש
.ןנברדמ תורוסאה אלו הרותה ןמ

לארשי תושרב ןתכאלמ רמג היה םאו ,תיעיבש תשודק םישודק ויתוריפ ,והדש דבעש ירכנ
.הכרב ילב םרשעל ךירצ

.תיעיבש תשודק םהב שיש ןוויכ ,רועיבב םיבייח ךא ,ירכנ לש ויתוריפב םיחיפס רוסיא ןיא

הז יוג םא עדוי ונניא םא ףאו ,יוגה לצא םיחיפס רוסיא םנימב ןיאש תוריפ תונקל רתומ
םנימב שיש תוריפהו .לארשי לצא םילדג הז ןיממ תוריפ בור םא ףאו ,ותניגמ איבמ וא רגת
הזה ןימה חקיל רתומ םא קפתסהל שי ,לארשי דיב לדג אוהה ןימה בור םא ,םיחיפס רוסיא
.ותניגמ איבמ וא רגת אוה םא עדוי וניאש יוגה ןמ

טל ןמיס

םיפיעס א"י ובו תיעיבשב תורשעמה ןידו הנשל הנשמ רבעמל םיקרפהו הטימשל ה"ר
.ירשתב 'א םינידה לכלו םינימה לכל אוה תיעיבשל הנשה שאר

תאז ,םלושיבב םינוש םיקרפ יפל ,תינימש וא תיעיבש ,תישיש הנשל םיסחייתמ תוריפהו
ועיגה .תישיש תוריפ םה ירה תיעיבש לש הנשה שאר ינפל הלא םיקרפל ועיגה םאש ,תרמוא
ולא םיקרפל ועיגה .תיעיבש תוריפ םה ירה ךליאו תיעיבש לש הנשה שארמ ולא םיקרפל
יפל םהיקרפב םיניד יקולח שיו .תינימש תוריפ םה ירה ךליאו תינימש לש הנשה שארמ
.םינושה םינימה

שילשל דע ולדג םהיניערגש תרמוא תאז) תישישב לודיג שילש ואיבהש תינטק וא ,האובת
תומורתב םיבייחו תיעיבש ןיד םוש םהב ןיא תיעיבשב ולדגש יפ לע ףא ,(ליגרה םלודיג
.תישיש תוריפכ ,תורשעמו

.תיעיבש ןיד םהב ןיא ,תיעיבש לש הנשה שאר םדוק וטנחש ןליאה תוריפ
אוהו ,תורשעמה תנוע מ"רה תעדל םינימה ראשבו .לודיג שילש םיבנעו םיתיזב איה הטנחו
.ירפה רכינ רבכו חרפה תליפנ רחא ונייהד ,רדמס אוה תופסותה תעדלו ;לודיג שילש ךרעב
םא קרו ,תורשעמו תומורתב בייח ךא תיעיבש תשודק שודק מ"רהל ,תיעיבשב טקלנה גורתא
ןכ םא אלא תיעיבש תשודק וב ןיא ,םיקסופ ראשלו ;תורשעמו תומורתמ רוטפ תיעיבשב טנח
.תיעיבשב טנח
םהלש הטנח התייה םאו ,רדמס איה הטנחש תופסותה תעד לע ךומסל שי רדה תוריפ
.תישיש תוריפכ םניד ירה תישישב
םיטקלנהו .תינימשה הנשב םיטקלנב תיעיבש ןיד םהב גהונ רדה תוריפש הזמ אצויה
.ללכ תיעיבש ןיד םהב ןיא תיעיבשב

ןיד וב ןיא תיעיבשב רמגנש ןיב תיעיבשב טקלנו תישישב רמגנש ןיב תישישב חמצש קרי
.תורשעמו תומורתמ רוטפו תיעיבש תשודק שודק ךא ,םיחיפס
םא ,םיחיפס ןיד םהב ןיאש ,תיעיבשל תישישמ וסנכנש ,(לצב ןוגכ) הלכ םערז ןיאש קרי ינימ
ןהלש תומכה בור םאו ,תיעיבש תשודק םהל ןיא ,תישישמ אוה לכאנה םיירפ לש תומכה בור
םיכלוהש תינימשל תיעיבשמ אצויב ןידה אוהו .תיעיבש תשודק וב שי תיעיבשב לדגהמ אוה
קריב אלא הל תחכשמ אלו ,ערזה תומכ בור הב חמצש הנשה רחא תיעיבש תשודק ןיינעל
.םיחיפס םושמ רוסא וניאש

םושמ םהב ןיא תיעיבשב םיירפ רמגנו תישישב וחמצש םימושמושו םיגרפ ,ןחד ,זרוא
.תיעיבש תשודק םישודק לבא ,םיחיפס

,תיעיבש ןיד םהל שי תינימשל ואציש ףא ,תיעיבשב לודיג שילש ולדגש תינטקו האובת
.םיחיפס םושמ ןירוסאו

םהל שי ,תינימשב היה םלודיג בורש ףא ,תיעיבשב התייה םהלש הטנחהש ןליאה תוריפ
.תיעיבש תוריפ ןיד
תומורתמ רוטפו ,תיעיבש ןיד וב גהונ תיעיבשב טנח םא ,תינימשל תיעיבשמ אצויה גורתא
.תינימש ןיד ול שי תינימשב טנח םאו .תינימשב טקלנ םא ףא ,תורשעמו
ןיד םהל שי תינימשב וטנח .תיעיבש תוריפכ םניד תיעיבשב וטנחש רדה תוריפ ראש ןכו
.תינימש

לש הנשה שאר םדוק טקלנש הווצמ לש גורתא חקיל יואר תיעיבשבש ,אצוי ונראיבש הממ
.רבחה ןמ וא ,ירכנה ןמ אלא גורתא חקיל ןיא תיעיבש יאצומבו ,תיעיבש

תיעיבשב וחמצ .םיחיפס םושמ םירוסא תיעיבשב ורמגנו וחמצש וירבחו זרוא ןכו קרי
אצויכ ושע .תינימש תוריפמ םהב אצויכ ושעיש דע םיחיפס םושמ םירוסא תינימשב ורמגנו
םניאו ,םיחיפס רוסיא םהב ןיא ,תינימשב ורמגנו תיעיבשב וחמצש הלא ,תינימש תוריפמ ןהב
.תורשעמו תומורתמ םירוטפ תיעיבשב תורשעמה תנועל ועיגה םאו ,תיעיבש תשודק םישודק
ושענש םדוק וטקלנש הלא ףאו .תורשעמו תומורתב םיבייח תינימשב תורשעמה תנועל ועיגה
תודשב ןהב אצויכ ושענשכו ,ורתוה ,ןהב אצויכ ושענשכ ,תינימש תוריפמ ןהב אצויכ
אל םא ףא םיחיפס םושמ םירתומ הכונח רחאלו .ןהב אצויכ ושענ ארקנ ,איצוהל תורהממה
ןמ םה אמש םיששוח ןיאו ,םדא לכמ חקיל רתומ ,ןהב אצויכ ושעש רחאו .ןהב אצויכ ושע
דימ ל"וחמ םיאיבמש ןמ ותואמ חקיל רתומ ,ל"וחמ תוקרי םיאיבמ םאו .תיעיבשב םיטקלנה
.תיעיבשב טקלנה ןימ ןה אמש םיששוח ןיאו ,תיעיבש יאצומב

.ינע רשעמ אוה רשעמב םיבייחה תוריפב תיעיבשה הנשה רשעמ .אי

מ ןמיס

םיפיעס 'ב ובו תיעיבשה לע דושחל עויס
םרכמלו םליאשהל ,םריכשהל רוסא תיעיבשב תורוסאה תודובעל םידחוימה הדובע ילכ
אוהו ,תרתומה הכאלמל םילכב שמתשיש תולתל רשפא םאו ,תיעיבשה לע דושחה לארשיל
.םרכומלו םליאשהלו םריכשהל רתומ ,לוקשה קפס

ידיל איבמ הליאשה בוריסו ,רתויב םהב היוצמ והערל שיא תליאשש ,תיב שימשת ילכ
שימשתש ףא ,וליאשהל רתומ ,הריבעל םהב שמתשיש רומג יאדוו רבדה ןיא םא ,הביא
.תועמ הב רופסל הפנ ומכ ,דואמ טעומ רתיהה