תיעיבש תווצמ ףקות


תיעיבש תווצמ לש ףקותה יבגל םיקסופה ןיבו םהיתובקעבו ,דומלתה ימכח ןיב תקולחמ
םויכ תיעיבש ףקות רבדב הערכהה .ןנברדמ וא ,הרותה ןמ םויכ הווצמה םאה .םויה
:תולאש שולשב היולת

איה ("לבב ילוע תשודק" וא "היינש השודק") ארזע ימימש לארשי ץרא תשודק םאה
?הנממ ולג םידוהיו ץראה השבכנש רחאל הלטבש וא ,תימלוע השודק
.(םויה גהונ וניא תועדה לכל לבויה) ?לבויל השקוה תיעיבש תווצמ םאה
לע לארשי לכ רשאכ קר הרותה ןמ םיגהונה תורשעמו תומורתל המוד תיעיבש םאה
(םכלוכ תאיב - "ואובת יכ") ?םתמדא

ןיא ,הרותה ןמ איה הזה ןמזב םא .הזה ןמזב הטימש ןיד יבגל תועמשמ שי וז תקולחמל
םיאנתב הטימש ינידב לקהל רשפא ,ןנברדמ הטימש םא .הטימש ינידב לקהל תורשפא
.ו-ה תורוקמב ,ןירדהנס תכסמב דומלתה רבדב הארנ םתואש .םימיוסמ

?תימלוע השודק איה ארזע תשודק םאה .א
ל קרפ ,הבר םלוע רדס (א)
הימחנ) ןונ ןב עושי ימימ ושע אל יכ תוכסב ובשיו ,תוכס יבשה ןמ םיבשה להקה לכ ושעיו"
עשוהי ימיב המ .עשוהי ימיב ןתאיבל ארזע ימיב ןתאיב שיקמ ,אלא ?ןכ רמול רשפא .(זי:ח
ובייחתנ ארזע ימיב ןתאיב ףא ,המוח ירע ושדקו תולבויבו ןיטימשבו תורשעמב ובייחתנ
,ה"ב םוקמה ינפל םיחמשו ןישש ויהו .המוח ירע ושדיקו ,תולבויו ןיטימשבו תורשעמב
רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו" רמוא אוה ןכו .(םש) "דואמ הלודג החמש יהתו" רמאנש
ךיתובא תשורי המ .ךיתובא תשוריל ךתשורי שיקמ .(ה:ל םירבד) "התשריו ךיתובא ושרי
השורי םכל יהת לוכי וא .וללה םירבדה לכ שודיחב ךתשורי ףא ,וללה םירבדה לכ שודיחב
.םכל ןיא תישילש .םכל שי הינשו הנושאר - "התשריו" רמול דומלת ?תישילש
ןב יסוי יבר ".יסוי יבר - םלוע רדס אנת ןאמ" ,ב:בפ תומבי תכסמב ,ןנחוי יבר ירבד יפל
הלוע םש ארמגה תייגוסמ .אביקע יבר לש וידימלתמו ,יעיברה רודב אנת היה אתפלח
תא שדקלו רוזחל ךרוצ ןיאו תימלוע השודק איה ארזע תשודקש ,יסוי יבר לש וז ותעד יכ
השודק שיש םירובס םימכח .וילע םיקלוח םימכח יכו ,דיחי תעד איה ,דיתעב ץראה
,אובל הדיתעה ,תישילשה השודקה .הרותה ןמ הניא ארזע תשודק יכ ןאכמו ,תישילש
.הרותה ןמ השודק היהת

א:ו תיעיבש ימלשורי (ב)
ןב עושי ימימ ושע אל יכ תוכוסב ובשיו ,תוכוס יבשה ןמ םיאבה להקה לכ ושעיו" ביתכ
ויה םירוטפ עשוהי ימיב ןתאיב המ .עשוהי ימיב ןתאיבל ארזע ימיב ןתאיב שיקה .. ."ןונ
.ובייחתנו ויה םירוטפ ארזע ימיב ןתאיב ףא ,ובייחתנו
'ה ךאיבהו" ביתכד אוה אדה .ובייחתנ הרות רבדמ רמא אנינח רב יסוי יבר ?ובייחתנ הממ
.הרות רבדמ ךתשורי ףא ,הרות רבדמ ךיתובא ."תשריו ךיתובא ושרי רשא ץראה לא ךיהולא
.םתבייחתנו םתייה םירוטפ םתאו ,ובייחתנו ויה םירוטפ ךיתובא ,"ךיתובאמ ךברהו ךביטהו"
אל םכיתובא .תוכלמ לוע םכילע שיש פ"עא םתאו ,תוכלמ לוע םהילע היה אל םכיתובא
םתסנכנש ןוויכ םתא לבא ,וקליחש עבשו ושביכש עבש ,הנש הרשע עברא רחאל אלא ובייחתנ
.בייחתמו הנוק ןושאר ןושאר םתא לבא ,הלוכ ונקש העש דע ובייחתנ אל םכיתובא .םתבייחתנ
הנמא םיתרוכ ונא תאז לכב" ?םעט המ .תורשעמה תא ןהילע ולביק ןהילאמ ,רזעלא יבר רמא
."ונינהוכו ונייול ונירש םותחה לעו םיבתוכו
יבר ןיב תקולחמ :םיארומא תקולחמב תרזוח ,םימכחו אתפלח ןב יסוי יבר םיאנתה תקולחמ
ןב יסוי יבר ומכ ,אנינח רב יסוי יבר .ןנחוי 'ר ידימלת ,אנינח רב יסוי יברו תדפ ןב רזעלא
.וילע קלוח רזעלא יבר .הרותה ןמ איה ארזע תשודק יכ רובס ,אתפלח

?לבויל השקוה תיעיבש םאה .ב
ב:ב ןטק דעומ ,ילבב (ג)
תחאו ,עקרק תטימש תחא :רבדמ בותכה תוטימש יתשב - טומש הטימשה רבד הזו :רמוא יבר
עקרק טמשמ התא יאש ןמזבו ,םיפסכ טמשמ התא ,עקרק טמשמ התאש ןמזב .םיפסכ תטימש
.[אתיירואד הזה ןמזב תיעיבש םירמוא םימכחו] .םיפסכ טמשמ התא יא (הזה ןמזב)
השירח :ריבסמ י"שר .יבר ירבדב "עקרק תטימש" שוריפ המ םת ונברו י"שר ןיב תקולחמ
המ תקולחמ ןכ ומכ .ןהילעבל תועקרק תורזוח ובש ,לבוי :ריבסמ םת ונבר .תיעיבשב העירזו
הב שיש הנש ,תיעיבש :םת ונבר .תיעיבשב תובוח תטימש :י"שר ."םיפסכ תטימש" שוריפ
ןמזב תיעיבש יבר תעדל םוקמ לכמ .תובוח תטימש הב ןיאש לבויל דוגינב ,תובוח תטימש
.ןנברדמ הזה

?תורשעמו תומורתל המוד תיעיבש םאה .ג
זט:ו הריחבה תיב תוכלה ,ם"במר (ד)
ץראה החקלנש ןוויכמו ,םיבר שוביכ אוהש ינפמ אלא וניא תורשעמבו תיעיבשב ץראה בויח
.לארשי ץרא ןמ הניא ירהש ,תיעיבשמו תורשעממ הרותה ןמ הרטפנו שוביכה לטב ,םהידימ
םוקמ לכ ךכיפלו .הב וקיזחהש הקזחב אלא ,שוביכב השדיק אל ,השדיקו ארזע הלעש ןוויכו
החקלנש פ"עאו ,םויה שדוקמ אוה ,היינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע הב וקיזחהש
.המורת תוכלהב ונראיבש ךרד לע תורשעמו תיעיבשב בייחו ,ונממ ץראה

וכ:א המורת תוכלה ,ם"במר
,הרותה ןמ הניא ,ארזע ימיב וליפאו ,לבב ילוע וקיזחהש םוקמב וליפאו ,הזה ןמזב המורתה
,םש לארשי לכש ןמזבו ,דבלב לארשי ץראב אלא הרות לש המורת ךל ןיאש .םהירבדמ אלא
רוזחל ןידיתע םהש ומכו ,הנושאר השוריב ויהש ומכ ,םכלוכ תאיב - "ואובת יכ" :רמאנש
ךכיפלו .ןתצקמ תאיב התייהש ארזע ימיב התייהש היינש השוריב ויהשכ אל ,תישילש השוריב
אלא הזה ןמזב ןיבייח ןיאש ,תורשעמב ןידה אוהש יל הארי ןכו .הרותה ןמ ןתוא הבייח אל
.המורתכ םהירבדמ
,ץראל לארשי לכ תאיבב הזה ןמזב תורשעמו תומורת תווצמ תא ולת םירחא םיקסופו ם"במרה
.ןנברדמ םה הזה ןמזב תורשעמו תומורת ןכל .םכלוכ תאיב - ושרפו ,"ואובת יכ" הב בותכ יכ
תומורתל המוד "ץראה לא ואבת יכ" רמאנ הב םגש ,תיעיבש תווצמ םא םיקסופה וקלחנ
תומורתל המוד הטימשש םירובס (טי רוקמ) ט"ירהמהו (חי רוקמ) ט"יבמה .הז ןיינעל תורשעמו
הכירצ תיעיבש ןיאש ורבסי אתיירואדמ הזה ןמזב תיעיבשש וקספש םימכחה וליאו ,תורשעמו
(טכ:ד האר ךא ,א:ט ,הכ:ד ם"במר תא ותנבהב "הנשמ ףסכ") "םכלוכ תאיב"

הזה ןמזב תיעיבש ףקות רבדב תוטישה םוכיס
אתיירואד תיעיבש ןנברד תיעיבש
.םלועל השדק היינש השודק
.אנינח רב יסוי 'ר ,אתפלח ןב יסוי 'ר
(אי) חרפו רותפכ ,םיארי ,ד"באר ,ם"במר
אובל דיתעל השדק אל הינש השודק
.רזעלא 'ר ;אתפלח רב יסוי 'רד םימכח
(טי) ט"ירהמ (זי) ט"יבמ (ח) המורתה רפס
לבויל השקוה אל תיעיבש :םימכח
(גי) ם"במר תעדב ז"בדר
.גהונ וניא לבויו ,לבויל השקוה תיעיבש :יבר
(זי) ג"מס יפל ט"יבמ (טי) ט"ירהמ
.םכלוכ תאיב הכירצו מ"ורתל המוד תיעיבש
(טי) ט"ירהמ (חי-זי) ט"יבמ וקספ ךכו
."םכלוכ תאיב" הכירצ הניא תיעיבש
ם"במר ירבד תנבהב הנשמ ףסכ

,םימלועל השדק הינש השודק יכ ועבק םיקסופה בור .ומצע ינפב דמוע םעט לכ יכ בל םישל שי
.תורחאה תוביסה יתשמ תחא ללגב ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבש יכ קוספל ןיידע םילוכי םהו