סומלופהט"ירהמהו ט"יבמה לומ דמע וראק ףסוי יבר .ףירח היה תיעיבשב םייוג תוריפ ןיד רבדב חוכיוה
ינש תפקשמ אוהו ,םויה דע תמייק וז תקולחמ .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק שיש וקספש
וליאו .ירכנ תוריפב השודק ןיאש קסופה ,וראק ףסוי יבר גהנמכ אוה םילשורי גהנמ :םיגהנמ
תוריפב השודק שיש ,ט"ירהמהו ט"יבמה תטישכ אוה ,"שיא ןוזח"ה וגיהנהש ,קרב ינב גהנמ
.הלא

דכ ןמיס לכור תקבא ת"וש (כ)

,תפצל הלע םידודנ רחאל .1488 תנשב דרפסב דלונ ."ךורע ןחלש"ה לעב ,וראק ףסוי יבר תאמ
אוהו ,ומוקמ אלממכ בשחנ בריב בקעי יבר תריטפ רחאל .בריב בקעי יבר לש וניד תיבב רבח היהו
.1575 תנשב רטפנ .תפצ לש ןידה תיב שארב ודמע (ט"יבמה) ינארטמ השמ יבר םע דחי

םייוגה תוריפב תיעיבש ןיד גוהנל ,ה"הלז וייליריש המלש 'רה בתכש המ יתיאר הנש םירשע הז יכ
.ויתויאר יתיארו ,ץראב םילדגה
םייוגה תוריפב תיעיבש יניד גוהנל וסירדנוקב ןעטש המ יתיאר :זא יתבתכש המ ינושל הזו
איבהש המד .ןכ וגהנ אלש םינומדקה גהנמ לטבל ידכ ויתויארב שיש יל הארנ אלו ,ץראב םילדגה
ונייהד רמימל אכיא ,"תיעיבש תוריפ יוגה ןמ ןיחקול אלו ןירכומ ןיא" אתפסותב אינתדמ היאר
.לארשי הדשב ולדגש תוריפב אקווד
תיעיבשב תורשעמו המורת שירפהל ,םדק ימימ םגהנמ ןכ יכ ,א"בבות םילשורימ יל ובתכ כ"חא
.יתגהנהו יתבתכש ומכו ,לארשי דיב וחרמתנו והדשב יוגה ערזש תוריפמ
וראק ףסוי ריעצה ירבד הלא םג

הכ ןמיס לכור תקבא ת"וש (אכ)
:ונושל הזו ,רכזנה לע ו"רנ ינארטמ השמ ר"חה דוע בתכ
לכבו ,תוטמש עברא תונש ,ח"יגשה תנש דע ב"צרה תנשמ ,םינש ח"כ יל הז ,יתדגה ידי השעמ חכ
עקרקב םילדגה תוריפב ,הטימשה יניד ןיינעב ןייעלו קסעתהלמ ימצע יתענמ אל הטימשו הטימש
ויהש יתבתכ זאמו .תורשעמו תומורת םיבייח ויהי םא ,לארשי ידי לע וחרמתנ םאו ,י"אב יוג לש
אתיירבו הנשמ ,ארבסהמ הזל תויאר יתאבהש ומכו ,תיעיבש ןיד םהב היהש םגו ,םירוטפ
תנש התיהש ט"צרה תנשב בתכב תויאר יתפסוה דועו ,םישרפמה ירבדו ימלשוריו אתפסותו
,רשעמו המורת בויח לע הטימשה תנשב ינממ םילאושל הרומ יתייה התע דע זאמו ,הטימשה
.םיבייח ויה אלש
יל חלשו ,רשעמו המורת שירפהל הרומ היהש ,ו"רנ ףסוי 'רה 'חה תא יתיאר וז הטימשב התעו
לעו ,יתבתכ רשא תויארה לע תויחד בתכו ,ול יתחלשו ,הז ןיינע לע יתבתכש המ ספוט ול חלשאש
ןעטש המ לע בישהל ששוח יניאו ,שקב תויחד םה ילצאו .ובתכב בותכש ומכ ,ל"ז םישרפמה ירבד
ולדגש תוריפש ,ובתכש הממ שוריפב הארנ רשא ,ל"ז םישרפמה ירבד לע ןעטש המ לע אלא ,ילע
...תיעיבש רוסיאב ןה י"אב יוגה עקרקב

:וראק ףסוי רמא
הטימשב וירבדכ השעמ תושעל הצר ,תינשה תאז תרגא ינארטמ השמ 'רה םכחה בתכש רחא
עוקתל ,ובבל תא ץמאו וחור תא השקה ,ד"לשה תנש איהש ,וז הטימשבו .ודיב וחימו ,הרבעש
,םינורחאהו םינושארה וירבדב ונייעו ,ריעה ימכח לכ ומקו ,המר דיב וירבדכ השעמ תושעל ומצע
תורשעמו תומורת ושירפי םלוכש ,יודינ תרזגב תויסנכ יתבב וזירכהו ,שממ םהב ןיאש וארו
.םינש ראשב ומכ ,תיעיבשב לארשי דיב וחרמתנש יוגה תוריפמ
וראק ףסוי ריעצה םאנ

.תואב תוא רכזנה לכו .שממ ודי תביתכ איהו ,ברה ונירומ לש ודי בתכמ ספדנש ונעדיו ונרכה
.ונתומש ונמתח
יטנאלאג השמ

םידרח רפס ,ירכזא רזעילא יבר (בכ)

תיעיבשב תורשעמו תומורת תשרפה ןיינעל
:ךישממו ,די רוקמב ואבוהש ה:ו םיינע תונתמ תוכלהב ם"במר ירבד תא טטצמ םידרח רפס
המ לכמ אידהב חכומ ,לארשי דיל ואבשכ ערזש המ וא ,תיעיבשב ירכנ עקרקב ולדגש תוריפ םג
היה ןכו .תורשעמה ןמו תומורתה ןמ ןירוטפו ,ימד לארשי עקרקב ולדגכ םהד הלעמל ונבתכש
ל"צז וראק ףסוי ר"רהמ דובכ ,רודה לודג םג .ל"ז ינארטמ השמ ר"רהמ רודה לודג גיהנמו גהונ
,"תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש" םתס בתכ ,ךורע ןחלוש רביחשכ ,וימי ףוסב
.רבד אמע ןכו .לארשי תוריפל ירכנה תוריפ ןיב קליח אלו

זכ:כ תיעיבש שיא ןוזח ,ץילרק והיעשי םהרבא יבר (גכ)

ףסוי יבר תקולחמב קסוע "שיא ןוזח"ה .וניתפוקתב חוכיול םירבוע ונא "שיא ןוזח"ה ירבדב
:םהב קסוע "שיא ןוזח"הש םיקסופהו םירפסה לש םיכיראתה רדס ןלהל .וירבחו וראק
1176 - לבויו הטימש תוכלה תביתכ תנש ,ם"במר
1309 - ץראל ותיילע תנש ,חרפו רותפכ ,יחרפה ירותשא יבר
1553 תטימש ירחא - (ט רוקמ) ךורע ןחלשב ףיעסה תביתכ תנש ,וראק ףסוי 'ר
1558 - (אכ רוקמ) ,ינארטמ השמ 'ר
1564 היצנו - "ךורע ןחלש" לש הנושאר הרודהמ
1574 - (אכ רוקמ) לכור תקבאב הבושתה תביתכ תנש ,וראק ףסוי 'ר
1575 - ותומ תנש ,וראק ףסוי 'ר
1588 - םידרח רפסב הטימש לע קרפה תביתכ תנש ,ירכזא רזעילא יבר
1791 יקינולס - "לכור תקבא" לש הנושאר הרודהמ

ירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ןיד
אל ,תיעיבש תשודק ןהב ןיאש םינורחא בור תעדש ובתכש ,ירכנ לש תוריפב תיעיבש תשודק ןידב
.תיעיבש תשודק ןהב שיש ג:ז הנשמ ףסכב אבוה ק"ירה תעד ירהש .המה ימ אנעדי

השודק שיש םירבוסה תועד
,ערזש המ וא ,תיעיבשב יוג עקרקב ולדגש תוריפב םגו" :ונושל הזו םידרח 'סב תוטישפב בתכ ןכו
ןירוטפו ,לארשי עקרקב ולדגכ םהד ,הלעמל ונבתכש המ לכמ אידהב חכומ לארשי ידיל ואבשכ
לודג ה"ומ םג ,ל"ז ינרטמ השמ ה"ומ רודה לודג גיהנמו גהונ היה ןכו ,תורשעמה ןמו תומורתה ןמ
."רבד אמע ןכו ,'וכו וימי ףוסב ל"צז וראק י"ר דובכ רודה
לשב םג תיעיבש תשודק אצמנ ,עיקפהל י"אב ןינק ןיאש רחאמו" :ונושל הזו ,ה"לשה בתכ ןכו
לארשי הנוקש תוריפ לכש ,ןידימל וניצמנו" :בתוכ אוה ןלהלו .'וכ "תיעיבש תשודקב לוכאל יתוכ
.'וכ "םהב גהונ תיעיבש תשודק לכ ,תיעיבשב
תיעיבש תשודק גוהנד ה"לשהו םידרחהו סוקרוק י"רהמו ט"ירהמו ט"יבמ תעד ראובמ הנהו
,ט"כ הכלה ד קרפ (ם"במרה) ונבר ןושלב וכמס םלוכו ,רבד אמע ןכש דיעה םידרחהו ,ירכנ לשב
אה לע םעט הזד ושריפו ,'וכ "ורזג אלש ןירתומ היתוריפ 'וכ עקרק הנקש ירכנ" םג בתכש
איהש םושמ ,אגהנ אל ןיחיפס רוסיא מ"מ ,ירכנ לשב אגהנ תיעיבש תשודקד ג"עאד .ןירתומד
.ירכנ לשב ךייש אלו ,הרזג םושמ

וירבדל הבושתו ןחלשה תאפ ירבד
תשודק אלב ונייה "ןירתומ"ד ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק ןיאש ךמתש ,ג"כ ןחלושה תאפבו
תשודק ןיאש ג"עאד םושמ ונייה ,ורזג אלש ןיחיפס רוסיאב אמעט בהימל ךרצוהד אהו ,תיעיבש
,השודק םושמ ןיחיפס רוסיא ןיאד ןוויכ ,ןירוסא ןיחיפסד רמול םוקמ שי ,ירכנ לשב תיעיבש
.ורזג אל ירכנ לשב מ"מד ,ונבר בתכ הזלו .ערזי אלש ,אתלמ רדגמ אלא
ןיחיפס רתיה םרוג ןנברדמ אוהש הזד ,אידהב ראובמ בכ הבושתב (ם"במרה) ונבר ןושלב םנמאו
וליאו .ןירוסא ירכנ לשב םג ,אתיירואד ןיחיפסד ,אביקע יברלד דמלנ וירבד ךותמו .ירכנ לשב
.ויפ לע עירכמ היה יאדו הבושתב ונבר ןושל ןחלושה תאפה האר
םידרח רפס ירבד רורב
םימכח ורזג וליאו .ד"לש תנש רחא הינשה הטימש איהו ,ח"מש תנשב דמע םידרחה הנהו
,"רבד אמע ןכו" דיעמ םידרחהו .ח"מש תנשב הנתשמ רבדה היה אל יאדווב ,רשעל םרח רוסיאב
ספדנש המ טלחהב שיחכמ הזו ,וימי ףוס וב רזח ןרמש רמוא ,אברדאו .רוסיא ללכ ול עודי ןיאו
,תובר םינש ירחא ספדנש ,ךומסל ןיא סופדה לעו .ד"לש תנשב רוסיא וזירכהש ,לכור תקבאב
אלש וא .'זל 'ד ןיב ןכו ,יוצמ 'לל 'כ ןיב ףוליחהו ,ז"כש רמול ךירצש רשפאו .תויוצמ רפוס תועטהו
.העומשה יפמ רחא הבתכו ,הבתכ ימ ונעדי אלו ,ללכ ןרמ י"תכ היה

םוכיס
ךכ לכ ןיכומסו (וראק ףסוי 'ר) י"בה לש ומוקמב ויהש ה"לשהו םידרחה לש ןתודע :רבד ףוס
.רימחהל םודקה גהנמה דגנ לקהל גהנמה עבק ןחלושה תאפהד אצמנו .שיחכהל רשפא יא ןרמל
,תיעיבש תשודק ןהל שיד ג"עאד .תיעיבש תשודקב ליקהש הייאר ןיא ,רשעל רימחהש א"מרה םג
וז ארבסמ ט"ירהמ איבהש ומכו .ירכנ דיב רקפה ןיאו ,יולת רקפהב רשעמד .רשעמב בייחד ל"י
.אלוק ןיינעל ,א"מרה רמאש ארמוחמ הייאר ןיא םג .ןרמ םשב
,םודקה גהנמכו ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק גוהנש ,הבושתב ונבר ירבד פ"ע וז הכלה הערכוה רבכו
י"א תוכלהב םדא ייח לעב ןואגה בתכ ןכו .ה"לשהו םידרחה ט"ירהמ ט"יבמ ק"ירה ובתכש ומכו
.שדחה בושייב גהנמה ןכו ,רביחש