לכור תקבא ת"וש

המדקה

חוכיווה .הבר תופירחב ,16 -ה האמה תליחתב ,תפצב ולהנתה הטימש יניד ביבס םינוידה
.ינארטמ ףסוי יבר ונבו ,ינארטמ השמ יבר ןיבל ,ךורע ןחלשה רבחמ ,וראק ףסוי יבר ןיב היה

םיישארה םיחכוותמה
בר היה ,שוריגה םע דרפסמ הלג ,1488 תנשב דלונ ."ךורע ןחלש" רבחמכ עודי וראק ףסוי יבר
בריב בקעי יבר תריטפ רחאל .בריב בקעי יבר ידי לע ךמסוה םש ,תפצל הלעו ,לופונירדנאב
,ךורע ןחלש ,םירוטה העבראל רואיב - "ףסוי תיב" רפסה תא בתכ .ומוקמ אלממל בשחנ
רפס - "לכור תקבא"ו ,ם"במרל הרות הנשמל רואיב - "הנשמ ףסכ" ;ףסוי תיב רפסה תיצמת
.תובושתו תולאש

בקעי יבר לצא דמלו ,1518 תנשב תפצל הלע ,1500 תנשב יקינולסב דלונ ,ינארטמ השמ יבר
דחי םהינש .וראק ףסוי יבר לש ותתגולפ רבו ורבח .םינש 54 ךשמב תפצב ןייד היה .בריב
.הליפתה לע "םיהולא תיב"ו "רפס תירק" םירפסה תא רביח .תפצ לש ןידה תיב שארב ודמע

השמ יבר תעדכ ותעדו ,ויליריס המלש יבר בתכש סרטנוק םימכחה םיריכזמ ןוידה ךלהמב
.ינארטמ
הלע 1532 תנשב .יקינולסל וירוה םע אצי דליכו ,דרפס ישרוגממ היה ויליריס המלש יבר
1558 תנשב רטפנ .הרות הב דמילו ,םילשוריל הלע .הימכחמ דחא היהו ,תפצב בשי .ץראל
.ךרעל

הלאשה
תא הנק ידוהיהו ,יוג תמדא לע הטימשה תנשב ולדגש תוריפ לש םניד המ איה הלאשה
תבייחמה הלועפ - "חורימ" :הכלהה תפשב) ףיסאה תכאלמ תא םייס ,הדשב םדועב תוריפה
.(תורשעמב
,רקפה םה םיעיבש תוריפ .חורימה תלועפל תועמשמ ןיא ,יוגה תוריפב תיעיבש תשודק שי םא
תוריפה הז יפל .תורשעמב בויחל םורגי אלו תיעיבשה תשודק תא לטבי אל ידוהי ידיב חורימו
תשודקב םישודקה תוריפ לכ ןידכ .תורשעממ םירוטפ םהו ,תיעיבש תשודקב םיראשנ
.תיאלקחה הנועה ףוסב םרעבל הבוח שי ,תיעיבש
הלחו ,םינשה ראש תוריפכ םניד תוריפה ,התשודק תא עקרקה ןמ עיקפה יוגהש רמאנ םא
.תורשעמו תומורת תבוח םהילע
ןידמ םירוטפו ,תורשעמב םיבייח םה ןכלו ,יוגה תוריפב השודק ןיא יכ קספ וראק ףסוי יבר
ןיא ,םישודק תוריפה יכ וקספ ,ט"ירהמה ,ףסוי יבר ונבו ,ט"יבמה ,ינארטמ השמ יבר .רועיב
םישודקה תוריפ לכ ןידכ תיאלקחה הנועה ףוסב םרעבל שיו ,תורשעמו תומורת םהמ שירפהל
.תיעיבש תשודקב
רשעי אלש ימ לע תפצב וזירכהש םרח לע חוודמ וראק ףסוי יברו ,טהלתה יתכלהה חוכיוה
.הלא תוריפ
קספו ,ינארטמ השמ יבר ירבדכ הרוה "שיא ןוזח"ה :םויה דע ךישממ אוהו ,םת אל הז חוכיו
גהנמ וליאו ,"הטימש" תויונחב םינוקש תוריפה םה אלה ,יוג תוריפב תיעיבש תשודק שיש
.הלא תוריפב השודק ןיאש אוה םילשורי

:הלא תוקולחמל םימכסמ םירמאמ
ןובנ בקעי ברה תאמ ,תיעיבשב םירכנ תוריפב ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה סומלופ
רמת דוד 'פורפ תאמ ,תורשעמו הטימש יניינעב תפצב תוקולחמה
[תפצ ימכח תובושת ,ןוכיתה רפסה תיבל "ןותבש תנש" ץבוקה ךותב] - סומלופה