תועקרקה תריכמ לש הפקות לע


גס ןמיס (י"א ינינע) ןהכ טפשמ ת"וש


.ט"סרת רייא ח"רד 'ב ,ו"ת ופי ק"הע ,ה"ב

שדוקמ הכרבו םולש
רודה תפומ יתימאה ןואגה ברה ישפנ דידי רמ דובכל
.א"טילש דוד בקעי ה"ומ

ליבשב ו"ת הוקת חתפ הבשומב אנד עובש יתויהב ינתעיגה היחיש רמ ןואג דובכד שדוקה תרגא
דוסיבש יפ לע ףא .י"נ ג"רדה רמל בותכל רבד לכ תישאר הנופ יננהו יתאב םויהו ,יללכ ןיינע
.רבדה תרוצב וניתועד ןיבש קוליחה תא ררבל יואר םוקמ לכמ ,העדב םיווש וננה השעמב ןיינעה
.ונינפלש הז ןיינעב יתעד דוסי תא רתוי תצק ראבא

העקפה אלב התכלהכ הטימש רומשל יואר
ענומ הז ןיא תאז לכ לבא ,ללכ קפקפל המ יתעדל ןיא רתיהה םצע לעש ,המכ הז יתרמא רבכ
ץראב םיבשויה לארשי ינב וניחא ולכויש ,ונל 'ד ןימזי רשא תוצעה לכ שקבלמ ונתוא רטופו
םינטקבש ןטק קלח לכו .רתיה תושירדו העקפה םוש אלב התכלהכ הווצמה תא םייקל שדוקה
אצומכ וילע חמשל םיכירצ ונא ,הנידכ תיעיבש תוצמ וב םיוקתש ,לארשי דיבש שדוקה ץראמ
.בר ללש

איה המלש הרות ,םידיסח תנשמ הניא ,רתיהה תארוה
יפ לע ףאש ,הריכמה ךרד לש רתיהה תארוה דצמ ,לארשי לע אירוגיטק דמלל ונל הלילח לבא
אכודמה בצמה לעו לארשי ןרק תולפש לע חחותשי ונברקב ונחורו ,םידיסח תנשמ הניאש
קחדה ינפמ שמתשהל םיחרכומ םהש דע ,שדוקה תמדא לע םיבשייתמה 'ד םע לש לדלודמהו
יפ לע השענש המ םוקמ לכמ ,ץראה תבש לש תאזה הביבחהו השודקה הווצמה תעקפה רתיהב
ויהי אלש ,הזל םיחרכומה בל ירובש םחנל לארשי ילודג לכל יוארו ,איה המלש הרות חרכהה
.ו"ח םיעשרכ םמצע יניעב

ומעב 'ד ףא הרחי ,הז רבד ללגבש בושחל הלילח
ןכ אל .ומעב 'ד ףא הרחי ,םימכח תארוה יפ לע שדק ערז םישועש ,הז רבד ללגבש בושחל הלילחו
תדימ ינפמ - הרמאמכ המויקו התבחרהו וז הוצימ םויק קשחל אבל םיכירצ ונא ,יתעד איה יבא
אל לבא ,םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמה ,ויקוחו ויתווצמ יטרפ לכו ךרבתי ומש תבהאמ הבהאה
.'ד ףא ןורח לש תינוציח הארימ

דיחי תעד לע ךומסל רשפא םוצע קחד םוקמב
תעד ןכ םג איהש ,ודבל ה"זרה לע קר ךומסל םיחרכומ םקחד דצמ לארשי ויה םא וליפא יכ
ד"ב ונל ןיאש םעטמ ,ןנברדמ וליפא תיעיבש ןיד ללכ אכיל הזה ןמזבד ,הרזח ינפל ד"בארה
ןורחל םייואר ויה אל ןכ םג ,רחא םעטמ ב"קס ז"ס ןמיסב ע"מסה ןכ םג ןיבה ןכו ,םינש שדקמ
םיבר םוקמב דיחי לע םיכמוס םא וליפא ,בושיה בצמכ ,ארונו םוצע קחד םוקמב יכ .הלילח ףא
,דיחי תעד לע וכמסש ,לודג חרכהה היהש םיניינע המכב הזב אצויכ וניצמו ,םתוא ןיחיחזמ ןיא
.ןוגהו יואר ןכו ,רבדב םימכח וחימ אלו

הזב אצויכ וגהנש ומכו ,תידיחי העד וזיא לע םיכמוס םא אתיירואד ידימב וליפא היה הז לכו
ומכו ,וניניינעל ללכ המוד וניאו ,ךכ לכ לודג קחד הז ןיאש ,הזה ןמזב םיברה תושר ןיא ןיינעב
ובר ומכ וברש ידימב רמוחו לקו .רבעה יבתכמב יתאבהש ז"טה ירבד יפ לע "שדח" ןיינעל
.וכמסיש המ לע םהל שי יאדובש ,ןנברד אוהש םיטילחמה

הטימשה ןיינמב קפסה תא ןובשחב איבהל שי
קפס ירהש ,תקפוסמ איה ףוס לכ ףוסש התע ו"קו ,ונידיב הרורב הווצמה התייה םא היה הז לכו
אוה קפסה (גמק 'יס) ח"בלר תעד יפלו ,ועירכהל ללכ ונידיב ןיא תמאבש ,אוה םוצע קפס ןיינמה
ףקיה לכב ףלחתמ אוהש תולבויה ןובשח י"ע ,תישימח הנש לע םג קפסל דוע שיו ,םינש עברא לע
ןנברדמ הזב השעית ,הרותהמ תיעיבש היהת םא וליפאש ,ךרעב םינש םישימחו תואמ שלש לש
.קפסה ינפמ
...
אל תמאבש ,קפס ןיד ןודלמ ענומ הז ןיא םוקמ לכמ ל"ז םינואגה ןיינמב לארשי וקזחוהד ג"עאו
אל דוע (א"נ קרפ ש"ע) חרפו רותפכ לעב ימיבו ,ןיד תיבו ןינמ ידי לע םלועמ תקולחמה הערכוה
ל"נה רבחמהו ,םינואגה ןיינמל וא ם"במרה ןיינמל תובשל םא ,הזב ירמגל טלחומ גהנמה היה
.ת"רו י"שרד ןיליפתב קפסל ןיינעה תא המיד

רתיהה תא קזחמ אנונרא םעט
רוטה תעדלש ,אנונרא םעט דוע ףסונ םינושארה םימעטה דצמ רוסיאה תושילקל ףרוצמש ןויכו
ואלו ,תודובעה לכ זא תורתומ [רבחמה אוהש יאמק אתווברמ דח וא] לארשי ץרא תוכלה 'סב
ןויכ ,ללכ לארשי לש ירקמ אלד היל אריבסד םושמ םירבדה םיארנו ,אנונראה ךרוצ יפכ אקווד
יורש בושיהש םויאה קחדה םוקמב הריכמה רתיה לע ךומסל ונל שי יאדו ,אנונראל דבעושמש
.וב

םירכנ תוריפ ריתהל לוקישב ףוריצ היה ישוקה
ג"הכ השעא ןנישנע אחתיר ןדיעבד ,הווצמ תעקפהב רמאנש המ וליפא הז לע רמול ללכ ךייש אלו
םלועמש יפ לע ףאש ,רבדה רקיעב קפס םוקמב אל לבא ,הוצימ יאדווב קר והזד ,(א"מ תוחנמ)
לש עקרק תואיצמה טעמ היהש ינפמ היה ,קפסה דלונש רחא םג תיעיבש ירוסיאב ןיקיזחמ ויה
'ע) םירכנ לש תוריפ וריתהש ומכ ,ריתהל ורתח רמשיהל רשפא יתלב היהש המ לכבו ,לארשי
םוקמ לכמו ,רווחמ ךכ לכ רתיהה ןיא תועומשה ירקעמש יפ לע ףאו ,(ה"כ ב"כ 'יס לכור תקבא
.ןיינמה רקיעב קפסה םעט תא ןכ םג םבצמ יפל םהל ופרצ

רתיה יכרד אוצמל בייחמ בושייה בצמ
וכרעב רתויו רתוי הברה לודג אוה שדוקה ץרא תוממושו בושיה לוטב לש קחדהש ,ןדיד ןודינבו
רתיה יכרד ירחא ירודהאל איה הבוח יאדו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק תרימש לש קחדהמ
.רתויב הקוחד הצרפב וליפא

חספה וילע רבעש ץמח ה"זר ריתה הדוהיב עדונה ןמזב
קספו ,חספה וילע רבעש ץמחב םוצע דספה היהש ,ל"ז הדוהיב עדונ ןואגה ימיב יוה אדבועו
דיחי לע וליפא ןיכמוס לודג קחד םוקמבד םעטמ ,ריתהל ה"זר ישודיח לעב יולה באז 'ר ןואגה
'ר דגנ שיקל שיר לע אנווג יאהכב ןכ םג ךומסל רתומ ןכ לע ,לודג דגנכ ןטק לעו םיבר םוקמב
ג"עאו ,המרעהל ששוח וניאש ,וצמח ריקפהב רתומד ימלשוריב היל אריבס שיקל שירו ,ןנחוי
.ורפסב ראובמכ ,ותעד לע ל"ז אוה ראשנ םוקמ לכמ ,הזב וילע קלח ל"ז הדוהיב עדונ ןואגה

תובשייתה ירדסב המואה תוללכל עגונה םוקמב רמאנ המו ,דיחי לש קחד םוקמב היה הז לכו
תעד לע וליפא ןנברד ידימב דוחייב ךומסל רתומש םידומ לכה יאדובש ,ותמדא לע לארשי
... .םידיחי

ןמזל אלו הטולח הריכמ רוכמל הטונ ינא
יאש םוקמבש ,תוטישפב קסופש ,ל"נה ןומדקה י"א תוכלהב יתיארש רחאש ,ג"כל דיגא תמאבו
,הטולח הריכמ רוכמל רתוי הטונ יננה ,דספהה ינפמ ירכנל רוכמל רתומ לארשיל רוכמל רשפא
רתוי המרעה אלב התושעל רשפא תינמזה הריכמהש ינפמ ,רבדה ןיידע טילחמ יניאש אלא
.הטולח הריכממ
לצא םינפ לכ לעו ,ל"נה לכ ףוריצב ךומסל םוקמ שי תינמזה הריכמה לע םג היהיש ךיא לבא
ומכ ,עקרקה ףוגב תונשל לוכי וניאש תוריפ ןיינקכ ותוא ושע ,ירכנל ןיינק ןיא רמאד ןאמל ,ירכנ
ןיינק שרופמ הנוקו ,ןיינק שי רמאד ןאמל לבא ,וידי השעמל והנוקש דבע ףוגב יונש ךייש וניאש
'תב ץ"כ א"רה ומכ ,רכמ בושח ןמז ןיינקד והל אריבסד םיקסופהלד רמול שי יאדו ,ןמזל ףוג
ןמז ןיינק לע םיקלוחה םגו ,שממ ףוג ןיינק יוה ,ז"נר 'יסב ח"הצק ירבדכו ,(ה"ל ללכ) ש"ארה
רמול שי תורעמו ןיחיש תורוב תריפחב התונשל לכוישו ףוגה יונק היהיש םישרפמשכ ,םתסב
.בישח ףוגה ןיינקד ודומ אמלע ילוכד
...

ץראה בושי לש םעטה לטב השודקה עיקפמ םא
בושי ןאכ ןיא הריכמה י"ע ץראה תשודק ןיעיקפמש ןויכש ,סרטנוקב היחיש ג"רדה בתכש המו
ילימ ירת תווצמה תשודקו לארשי ץרא תשודקש ,(י קרפ) חרפו רותפכב ךיראה רבכ הנה ,י"א
שדוקה ץרא בושיב שי הבר הוצימ םוקמ לכמ ,ירכנ י"ע הווצמה תשודק העקפנשכ וליפאו ,והנינ
בושיה תילכתש ו"קו .הלטב אלד ק"מהיבבש הניכש תשודק ןיעכ והזש ,תימצעה התשודק ינפמ
הלואגה היהת שדוקה ץראב לארשי ינב וניחא תוברתהו בושיה קוזיח י"עו ,תורוד לש ןיינע אוה
הכזנ אליממו ,שדוקה ץראב שודק םע וניחא יובירב היולת הלואגהש טושפ והז יכ ,רתוי בורקב
.הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש ללחכ יוהו ,לכה םייקל
ךכ םוקמ לכמ ,ונישעממ הלחתה םוש אלב םג ,העושי רהמל ךרבתי ומשמ אלפיי אלש פ"עאו
ירפו ףנע תאישנ אוהש ,הלוגמה ץק תלחתה בוביסב םיליחתמ ונחנא היהנש ,ךרבתי ותמכח הרזג
.אבל וברק רשא ,לארשי ומעל לארשי ירה לש

רשאכ ,עקרק ןיינקמ םיבר ידי ולשרתיו ,בושיה ןיינע בכועי תיעיבשד הרמוח ידי לעש ןויכו
שלשל האובתה תושעל ץראה תכרב תרכינ הניא ןיידעש ןויכש ,ל"וחב םירמוא הברהש יתעדי
םיקחרתמ םה ןכ לע ,הרות ירבד לע ורבעי אלה ודבעישכו ,תובשל םהל רשפא יא ןכ םא ,םינשה
.שדוקה ץראמ
יכרד לכמ םילפונ םניא וללה םידדצהו ,רתיה ידדצ שי קחדה לש הדימה יפכש םיעידומשכ לבא
ירבד לע םיכמוסש ,תובר תוארוהב ב"ויכו שדחו תוכריסכ ,הברה םיקוחדה םירבדה לש רתיה
שיחהל הנוילעה הכרבה הברתת םילואג לש םתביש יוביר יפכו ,אבל םיבר וצרתי זא ,םידיחי
םיחרכומ ונאש הממ ונרעצ לכ לע םימוליש ונל היהיש ןפואב ,רוריבב לכה םייקנ זאו ,הלואג
.בחרמב 'ד וננעיו ,םיקוחד םירתיהב שמתשהל

ימייקמל תלוכי ןתיל ונחכ יפכ לדתשהל םיבייח וננה יאדו לבא ,ןידה ףוג ןיינעל אוה הז לכו
.ותלחנו ומע ןעמל ונרזעי ךרבתי ומשו ,שודקה םצפחל אבל ולכויש ,הרמאמכ הווצמה

.פ"נהא ר"האב ת"שוד ע"ידי שפנו ר"הנכ םולש הז היהו
ק"ה קחצי םהרבא 'קה