היתב תרכזמב ט"מרת תנשב הטימשה תרימש לע קבאמה

ןיקרא רזעיחא

ו"משת זומת ,ןייעמה :ךותמ

ידסיימ ןיב םיסחייה תכרעמבו ,(ןורקע) היתב תרכזמ הבשומה תודלותב שגרמו רעוס קרפ
תנשב הטימשה תווצמ םויק תלאש ביבס בסנ ,דלישטור הד דנומדא ןורבה ידיקפל הבשומה
.(1889) ט"מרת

תנש הברק הנהו םידיגו ריע םורקל לארשי ץרא בושיי ןויער לחה זאמ תוטעמ םינש ךא ופלח
,הנושארה הטימשה תנש ברע .לארשי ץרא תמדא תא הב דובעל ןיא ןידה יפ לע רשא הטימשה
תווצמ םויקב םיישקה םע דדומתהל לארשי ץראב תושדחה תובשומה ידסיימ וקקזנ הבש
ךרוצה לע הלוגה תוצופתבו לארשי ץראב ירוביצ סומלופ ררועתה ,השעמל הכלה הטימשה
תונש לכ ךשמב םנמא .המייקל לארשי םעמ רצבנ םינש תואמש ,הווצמ םייקל תויורשפאהו
תא םייקל םא היעבה ינפב ודמע אלו תואלקחב ודבע אל םלוכ ךא ,ץראב םידוהי ורג תולגה
ט"מרת הטימשה תנש ברע ונד ל"וחבו ץראב לארשי ילודג םג .םרכבו הדשב תיעיבש תוכלה
לע ,בצמה רוריבו יתכלה ןוביל ירחא ,ומתח אטילו ןילופ ילודגמ קלח .הטימש רומשל ךיא
תוריפה תא עיקפהל ידכ העש תארוהכ תאזו ,םירכונל לבגומ ןמזל עקרקה תא רוכמל רתיה
.לארשי ידי לע ףא קלחו יוג ידי לע תודובעה תא עצבלו ,םתשודקמ

תתבשהו ןהידעצ תישארב ויה תושדחה תובשומהש הדבועב ורוקמ רתיהה ןתמל עינמה
איבהל הלילח הלולע התייהו ,ןביאב ןדועב ןתוחתפתה תעיטקל תמרוג התייה הדובעה
.לארשי ץראב ידוהיה בושייה שודיח לע ללוגה תמיתסל

תא רוכמל רתיהה ןתמ דגנ ואצי ,טנלס לאומש ברה םשארבו ,םילשורי ינבר ,םתמועל
ינבר .ץראה תשודקב השק העיגפ הנומט רתיהה ןתמב ,םתטישל .הטימשה תנש ברע המדאה
ענמיהלו התכלהכ הטימשה תווצמ תא םייקל תובשומה ינבל שדוק תאירקב ואצי םילשורי
םיבושיי םיקהל תוכזה תא סנ לע ולעה םה .תיעיבשה הנשב תורוסאה המדאה תודובעמ
םינשב תואמ הזש ,הטימשה תווצמ תא םייקל הבוחה תא ושיגדה תאז םעו ,לארשי ץראב
םע תולגל תוביסה תחא התייה הטימשה תרימש יאש ונייצ ,ןכ ומכ .המייקל וניתובאמ רצבנ
ימכח יכ ןיוצי ."הכרבל םהל יהת ץראה תתיבש יכ" םיבשייתמל וחיטבהו וצראמ לארשי
.רתיהה ןתמב וכמת םילשוריב תידרפסה הדעה

הטימשה תא םייקל היתב תרכזמ הבשומה ידסיימ תטלחה
ךלהמב השבוג ,"היתב תרכזמ" םשב הארקנ םימיה תוברב רשא ,הבשומ תמקהל הטלחהה
דנומדא ןורבהו רבילהומ לאומש ברה ןיב ג"מרת תוכוס לש ןושאר םויב המקייתהש השיגפ
ץרא בושי ןעמל הלועפל וביהלהלו ןורבה תא ןיינעל רבילהומ ברה חילצה הבו ,דלישטור הד
המדא ידבוע רשע-םינש וא הרשע" ובשיי התואו ,ןויסינל הבשומ םיקהל עיצה ןורבה .לארשי
.לארשי הווקמב ןויסינו הרשכה תפוקת ורבעיש ירחא "םהירוענמ

ברהו לירב לאיחי 'ר ידי לע ורחבנ הבשומה תא דסייל םייואר ואצמנ רשא םישנאה רשע דחא
היהש ,יונ'זור הרייעל ךומסה הקבולבפ רפכה יבשות ךותמ ,יונ'זור לש הבר ,הפי לפמיג יכדרמ
.םהירוענמ המדא ידבוע םידוהי ידי לע בשוימ

,אסיג דחמ הבשומה ידסיימ תויובייחתה ומכוס ובו םכסה םמע םתחנ ץראל םתולע םרט
הרשכה תפוקת ורבע םה הצרא םידסיימה תולע םע .אסיג ךדיאמ ןורבה יגיצנ תויובייחתהו
.הבשומה תמדא ןורבה תארוהב התנקנ ד"מרת תנשב רשא דע ,לארשי הוקמב ןויסינו
תוחפשמ עבש לש ןתופרטצה םע ,ךכ רחאו ,םנוד 2800 הבשומה תמדא חטש היה הליחתב
םיצורח םיאלקחכ ועדונ הבשומה ידסיימ .םיפסונ םנוד 1,400-כ ו"מרת תנשב ושכרנ ,תופסונ
.דלישטור-הד דנומדא ןורבה דצמ הבר הכרעהו הדהאל וכז ךכ לשבו ,תווצמו הרות ירמוש

תווצמ םויקב םתדפקהו םתוצירחמ לעפתהו ,הבשומב דלישטור ןורבה רקיב ז"מרת תנשב
ומא םש לע ,"היתב תרכזמ" םשל "ןורקע" הבשומה םש תא בסהל שקיב ןכ לעו ,הרותה
.הנש התואב הרטפנש

לע ומע ובשיו לירב לאיחי 'ר םע םירבדב ואבש תעב ,לארשי ץראל םידסיימה תיילע ינפל דוע
םירבדה תא םכסהל א"י ףיעסב שיגדהל ןוכנל ואצמ ,ליעל ןיוצמכ ,ץראל םתיילע יאנת
:םיאבה

לארשי הווקמב רשא הרבחה ידיקפל ןיא ,ונל ןתנית רשא הזוחאב בשייתנ רשאכ
םדא ןיבש םירבדב לבא ,ורבחל םדא ןיב םיעגונה םירבדב קר ונניינעב ברעתהל
יכ ,ושעת אל הכ וא ושעת הכ ונל רמולו ,ברעתהל םהל ןיא תוישעמה תווצמו םוקמל
.[14 'מע ,הלעמה דוסי] "חילצנו השענ הכ הרותה ישפות ונל ורוי ךשא לככ םא

תאצ ברע הבשומה ידסיימל לירב לאיחי 'ר ןיב ומכוסש םיאנתה תא םתחש ,ל"נה ףיעסה
תא אצמ םימיה תוברב אלא ,תועמשמ רסחו ןכותמ קיר היה אל ,שדוקה ץראל םינורחאה
.הבשומה תגהנהב םוי םויה ייחב השעמל הכלה ושומימו ויוטיב

ריעב ןשיה בושייה ינבר םע תודידי ירשק הבשומה ידסיימ ורשק הצרא םתיילע םע דימ
םילשורי ינבר ברקמ רוחבל ופידעה םה .םילשורי יגהנמ תא םמצעל וצמיאו ,םילשורי שדוקה
תא ודמליש תוקונית ידמלמ םילשורימ תחקל ולדתשהו הבשומב תונברה סכ לע ראפ ןהכל
.םהידלי

,ץראב תויולתה תווצמה תא םייקל הבשומה ידסיימ לש םתפיאש חכונו ,וז םיסחי תכרעמב
הנשב הדובעה תא רסואה םילשורי ינבר קספכ גוהנל םהילע ולביקש ךכב המית לכ ןיא
ברה הנמנ הטימשב דובעל ידכ עקרקה תריכמל רתיהה ןתמ לע םימתוחה םעש ףא ,תיעיבשה
םיסחיה ףא לע .היתב תרכזמ הבשומה דוסייל םזויהו ןויערה הגוה היהש ,רבילהומ לאומש
תא גישה ףאו םרובע תובר חרט רשא ,רבילהומ לאומש ברה םע םיבשייתמה לש םיבוטה
תולוק בורב היתב תרכזמ ישנא וטילחה ,שדחה בושייה תמקהל דלישטור ןורבה לש ותכימת
.םילשורי ינבר לש םניד קספ תא לבקל

'ר ןואגה לש ותדמע דחוימ ןפואב העיפשה תיעיבשב תובשל הבשומה ידסיימ לש םתטלחה לע
ינב םימיה רבכשב ויה" ןורקע ישנא .םיריתמה ירחא הטנ אל רשא ,ל"צז הפי לפמיג יכדרמ
רבדל שיא עמשי רשאכ וירבדל עומשל ולגרוהו - הלוגב ותונבר םוקמ - יוני'זורל ךומסה רפכה
יכדרמ ברה ראית "תושחל תע אל" ורמאמב .(162 'מע ,םילואג ריבעל ךרד ,ל"למ) "םיקלאה
.תיעיבשה הנשב תובשל הבשומה יבשות תטלחה תא הפי לפמיג

םיזנכשאה תוללוכד צ"דבה םעטמ בתכמ םסרפתה (27 ןויליג ט"מרת) "הריפצה" ןותיעב
:ןמקלדכ תיעיבשה הנשב תובשל הבשומה ידסיימ תטלחה תקמונמ ובו םילשורי ק"העב

הכלהכ םובישהו (םילשוריב) הפד םינברה לש םתעד המ תובשומה ידיקפ ולאששכו"
םה יכ דימו ףכית ןורקע ינב ודיגה ,(התכלהכ הטימשה תווצמ תא םייקל רמולכ)
הווצמה םהילע הביבחש דבלמ יכ םרמואב !המ םהילע רובעיו תיעיבשה תא ורמשי
הנשב םהל הדובע יד דוע ,הטימשה תנשב השרחמב זוחאל םדי לאל ןיאו ,התעשב
ורמא דועו ,המודכו ןאצ תורדגו תודשה ביבס םירדג ןיינב ןוגכ ,םהל תרתומה תאזה
."תואבה םינשל חוכ ףילחהל תחא הנש התיבש תמאב הכירצ המדאה יכ


ןורבה ידיקפ םע ךוסכסה
לש תודיקפה ישנא ןיבו היתב תרכזמ יבשות ןיב םיכוכיח ויה ט"מרת הטימשה תנש ינפל דוע
.תווצמה םויק יניינעב ןה ,הדובעה לוהינ יניינעב םידיקפה תושירד עקר לע ןה ןורבה

:האבה העדוהה המסרופ 43 'סמ ז"מרת תנשמ "דיגמה" ןותיעב

םיצורח םיטסינולוקהו תלצבחכ תחרופ אינולוקה יכ "יבצה"ל םיעידומ ןורקעמ"
ןיינב ,בשומהל הליפתה תיב ןיינב םש רמגנ רבכמ אל הז .םקלחב םיחמשו םתכאלמב
םיטסינולוקה תביד האבוה אינולוקהל ןורטפהו באה עדונה בידנהל .דואמ ראופמ
הז ידי לע םילטבתמו רקובו ברע םהיתוליפתב ידמ רתוי םה םיכיראמ :רומאל הער
דיגהל וילע וציו יקצעוואסא 'ה בשומה להנמ לא ורבד י"נ בידנה חלשיו .םתכאלממ
הליפתב וכיראהו ,םכשפנ תווא לכב וניקולא 'ה תא ודבע :רומאל ומשב םירכיאהל
."םכעירפי לא שיאו ,םכבבל ץפחכ

לע תאז לכב ,הארנכ ,העיפשה ,היתב תרכזמ יבשות לש "םתולצע" לע הערה םתביד לבא
.הטימשה תנשב תובשל םיבשותה תטלחה לע ול עדונ םייתנש ירחא רשאכ ,ןורבה

,התייה הטימשה תווצמ םויק תלאשב םינברה ןיב העלגתנש תקולחמב וידיקפו ןורבה תדמע
.הנש התואב המדאה תא דבעל ידכ עקרקה תריכמל רתיהה לע ךומסל שיש

הטימשה תנשב המדאה תא דבעל וכישמה ,הוקת חתפ הבשומב טעמל ,תובשומה לכב ,ןכא
תיעיבשב תובשל היתב תרכזמ ידסיימ תטלחה ךכיפלו ,רתיהה לע םיכמתסמש םרמואב
יבשות ןיבל םניב קומע ערקל המרגו ,ןורבה ידיקפל תנבומ יתלבו ןפוד תאצוי התייה
.הבשומה

םשלו ,וז םתטלחהמ הבשומה ידסיימ תא אינהל תונושמו תונוש םיכרדב וסינ ןורבה ידיקפ
ןורבה ינפב הבשומה ידסיימ חיר תשאבה תוברל ,תולקלקע םיכרד טוקנלמ ףא וענמנ אל ךכ
.םתוא ותדהאב עדונ רשא דלישטור

הלא םיכרדב יכ תעדל וחכונשמ ,םרב ,תולובחתב וגהנו הכר די ןורבה ידיקפ וטקנ הליחתב
דיב םהב ודרו ולחב אל ,תיעיבשב תובשלמ הבשומה ידסיימ תטלחה תא תונשל םדי לאל ןיא
.תואבה תואמגודב ,רתיה ןיב ,ויוטיב תא אצמש רבד ,השק

ח"מרת תנש לובי תא לבקל השירדה
תטיש תא תונשל ןורבה ידיקפ ושקיב תיעיבשה הנשב דובעל הבשומה יבשות לע תופכל ידכ
היחמל הל הצוחנה תישדוח הכימתל הכזת החפשמ לכ יכ אסיג דחמ ועבקו ,קשמה לוהינ
היתוסנכהו התמדא לובי תא איבת החפשמ לכש ורזג אסיג ךדיאמו ,ןורבה תודיקפ תאמ
םע הכימתה ןתמ תא קיספהל םידיקפה תנווכב רשאכ ,ןורבה תודיקפ תיבל ח"מרת תנשמ
.תיעיבשב דובעל תאצל םידסיימה תא ץלאל ךכבו האובתה תלבק

:האבה העדוהה תא ונא םיאצומ (4 'סמ ןויליג ט"מרת תנש) "תלצבחה" ןותיעב

םהיתואובת תא ואיבי יכ םיטסינולוקה לכל וצ ןתנ ךולב ןודאה :םיעידומ ןורקעמ"
דצה ןמ המואמ טסינולוק הזיא חיוורי םא ןכו ,תודיקפה תיבל םתמהב אופסמו
םימיב דובעי יכ וא ,העיסנ רכש דחאמ לבקמו ריעל ותלגעב עסונ אוה םא ,לשמל
להנמה םהל ןתיי ךכ רחאו תודיקפה תיבל ואיבי הז לכ תא ,רחא לצא הדובע ול ןיאש
."להנמה ךרעו תרעשה יפל ויכרצ תא ותיב תסכמ יפל שיא שיא

הבש ךרדה יטמרד ןפואב תראותמ (6 'סמ ןויליג ט"מרת תנש) ןותיע ותואב תפסונ הבתכב
:ונושלב ,הריזגה עמשמל םידסיימה תבוגת לע דיעמו בתוכה ףיסומו תרכזנה הריזגה הרזגנ

ןודאה רמאי רשא םצעה תא שח םהמ דחא לכו ,םברקב םיטסינולוקה בל לפנ..."
וטילחה ןעי ,םדכולל ךולב ןמט הזה תשרה יכ ןורקע ינב ושיגרה .םנורגב בוחתל ךולב
ומייק רשא ירחאו ,םילשורי ינבר לכ טעמכ ורזג רשאכ תיעיבשה הנשב דובע ילבל
תופכל ךולב ןודאה ליכשה ןכלו ,םירומו םירוה לוקב עומשל םהילע ןורקע ינב ולביקו
תא ודי לע תתל וב ונימאיו אוושב ועתי םא היהו .תיגיגכ ויתודוקפ רה םהילע
דובעל ואצי אל םא לוכאל םחל לע םהל ןתי אל םויב וב ףכית זא ,םהיתואובת
!תיעיבשב
ומתחיש ירחא ,םידבעל םתושעל הבאי ךולב ןודאה יכ ןורקע ינב ושיגרה הז לע ףסונ
."בידנה ידסחב םייחו םוי יריכש קר םלוכ יכ בתכה לע

ךולב דיקפה ידי לע הבשומה ידסיימ לע הרזגנ ןורבה תודיקפל האובתה תא רוסמל הריזגה
תייצל אלש תרחמלש תבשה םויב וטילחה הבשומה ידסיימ .תבשה תסינכ ברע ,ישישה םויב
אלש םהילע רזגנ היפלש ,ךולב דיקפה לש תרחא הריזג ורפה םתוסנכתה םצעב השעמלו ,הל
.תודיקפה יניינעב ןודלו וידחי סנכתהל

םע" ,שיגדמו הבשומה ידסיימ תטלחה ןכות תא "תלצבחה" ןותיעב ראתמ ליעלד רמאמה לעב
וידחי ופסאתה תבשה םויב דועו קוח ורפהו ותרות תא םיטסינולוקה םעפה ורבע תאז לכ
,וחיוורי רשאמ תחא הטורפ אלו ירכהמ תחא הטיח ףא ךולבל תת ילבל רמוא םלוכ וטילחיו
"!?םה םלוע ידבע יכה ?םהלו ול המ יכ

ינזואב ויתודוקפ עימשהו רזחו הבשומה לא תינש ךולב דיקפה אבש תע ,עובשב 'א םויב
טוחמ וליפא ,תודיקפה תיבל םהלשמ ונתי אל יכ" ,דחאכ םינורחאה והונע ,הבשומה ידסיימ
"!לענ ךורש דעו

תא תופכלו שממל חילצהש ילבמ ,אבש תמועלכ לארשי הוקמל ךולב דיקפה רזח םינוא רסח
.ותמיזמ