הזה ןמזב הטימש תויעב

תועקרקה תריכמל קקדזהל אלב תיעיבש תרימש לע

אנהכ ןמלק ר"ד ברה :תאמ

ט"ישת ,ול םיינחמ :ךותמ

הטימשה תווצמל לגתסהל
יאלקחה בושיב הטימשה תייעב ט"מרת תנשב ירוביצ הדימ הנקב הנושארל הררועתהשכ
בישמ" ורפסב הטימשה סרטנוקכ הספדנש הבושת ב"יצנה םסריפ ,לארשי ץראב שדחתהש
:ב"יצנה חינמ ונה וז הדבכנ הלאשב תידוסי החנהכ ."רבד
ןיאו םלוע תועורז תחת תילארשיה המואה םויק ומכד ,ונבל לא םושלו תעדל ונל שי"
לכמ לארשי ץרא הנושמ איה ךכ ,םלוע תוכילהב יעבטה ישונא לכש יפ לע םמויק
אלא היולת הניאו םייוגה תוצרא תוכילה עבט יפ לע ןיא המויק רקיעד ,תוצראה
."ויתווצמ יפ לע 'ה תחגשהב
.וב םייחה חותיפל ולשמ ול םיאנת םלועבש לבח לכ .הלשמ הל דחוימ םילקא ץראו ץרא לכ
החנהל תולגתסה הצוחנ ךכ ,תונוש "תויעבט" תוניחבמ ץראל תולגתסה תיחרכהש םשכו
ץראב יאלקחה רובע תוידוסיה תווצמה תחא .ב"יצנה לש וחוסינב התוא ונאבהש וז תידוסי
.הטימשה תווצמ איה לגתסהל ךירצ אוה הלש

עבטה יכרדב לדתשהל הבוח
הטימשה תרימש שדחמ לש וירבדב ונדמלש הינש תידוסי החנה הטימש תווצמל רשקבו
ירמושל עקרקה לוביב התכרב תא הרותה החיטבה .ל"צז שיא ןוזח לעב ןואגה ןרמ ונא ונרודב
תא הרטפ אלש םשכ רמולכ ,הכרבה םויקב הווצמה םויק תא התלת אלש םשכ ךא .תיעיבש
אל" ךכ ,הטימשה תא רומשלמ ,תישישה הנשב ולמעב הכרבה תא האר אל רשא ,יאלקחה
שיא ןוזח) "עבטה יכרדב תביוחמה תולדתשהמ ענמיהל הכרבה לע ךומסל הרות הרמא
.(ד"י ןטק ףיעס ח"י ןמיס תיעיבש

םיילכלכ תונורקע יפ לע אל - לארשי תלכלכ
הנוב אוה היה היתווצמו הרותה תא רומשל ןוצרב ךרדומ ץראב ולוכ בושיה היהו וניכז וליא
ויה ירהו ,תיעיבשה הנשב תועקרקה תטימש לע רומשל לקמה סיסב לע הנידמה תלכלכ תא םג
בטיה ונל עודי .וילע רבגתהל ירשפאל בשח אל "חכופמ" ןלכלכש םיילכלכ םינחבמ בושייל
יכ ,"חיכוה"ו ותעשב רזה ןוטלשה וב שמתשהש ,ץראה לש "ילכלכ הטילק חוכ" לש גשומה
לע קבאמה ןיידע ונל רוכז ןכו .היתותלד לע םיקפדתמה םינבה תא טולקל הלוכי וז ץרא ןיא
תורשפא לכ תמייק הנניא ןכא יכ חיכוהל הצר טעמכ םלש ילכלכ רוטקס ."תירבע הדובע"
,םירחא ודמע םתמועלו .תירבע הדובע לש סיסב לע ומצע תא אשונה יליבטנר קשמ םויקל
לעופה רובע הדובעה תא ושבכ ,םירותיוו תונברקל תונוכנו ןונכת ,תויצולח ידי לכ רשא
.ידוהיה

הטימש רומשל הצרי רוביצהש וניכז אל
רומשל ןוצרה ידי לע ויתוינכתב ךרדוי ולוככ ובור וא ולוכ רובצהש ,ךכל וניכז אל ונא וניתונוועב
לטוהו .הז דוסי לע התנבנ אל תואלקחה הללכבו ונלש הלכלכה .תועקרקה תטימש לע
תויולדתשהה תא תושעל - תניוע הריוא ךותב וליפא םימעפל - ןטק רובצ לע קר ןכ לע
.התכלהכ תיעיבשה תרימש תא ול ורשפאיש תושורדה

הסינכמ הדובע תקפסה ןוגכ ,ןמצעמ תונבומה "תויולדתשה" לע דומענ אל ןלהל ונירבדב
הכאלמ ילעפמ תריציו ,הישעתו ןינב ןוגכ ,תואלקחל ץוחמ םיחטשב הטימשה תנשב יאלקחל
.ומצע יאלקחה חטשב הלועפ יכרד ריבסהל הסננ .םייאלקח םיקשמ ידי לע הישעתו

:םייתכלה תודוסי המכ םדוקמ ןייצנ
עגונ הז ןיא) .ןנברדמ ןקלחבו הרותה ןמ ןקלחב ,תיעיבשה הנשב תורוסא ןליאו הדש תודובע
לש רוסיאה דוסי לע םירבדמ ונא .ןנברדמ וא הרותה ןמ איה הזה ןמזב הטימש םא הלאשל
,ןנברדמ הזה ןמזב הטימשש ,םיקסופה בור הב םילגודש ,העדה יפלש ,ןבומכ .הלא תודובע
ןהב שי ןנברדמ תורוסאהו ,ןנברד דח הזה ןמזב ןהב שי הרותה ןמ ןדוסיב תורוסאה תודובע
םייקל ידכ תוצוחנה תוכאלמש איה םיקסופה לש תידוסיה הערכהה .(ןנברד ירת הזה ןמזב
הזה ללכהמ תאצוי .תיעיבשב ןתושעל רתומ ,ויתוריפ םייקל ידכו ,םייקה חמצהו ןליאה תא
םירמואה ובר ןכ לעו ,הרותה ןמ הדוסיש הכאלמ איהש ןוויכמ ,הרימז תכאלמ ילוא איה
.ןליאה םויקל וליפא הריתהל ןיאש

וערזנש ןיב ,הנשב הנש ידמ םיערזנה המדאה ירפ לש םתליכא תא םימכח ורסא ךכל ףסונ
.םיחיפס רוסיא ל"זח יפב ארקנ הז רוסיא .ןהילאמ ולדגש ןיב תיעיבשב

לכ ךרדכ םלוכ םטקלל רוסאו ,רקפה ןיד םהב גהונ םיחיפס רוסיא םהב ןיאש תוריפה ףא
יפכ ,ןיד תיב רצואל תוריפה תא רוצבלו רוצקל רתומ ךא .םתוא רצוקה תולעבב ויהיש םינשה
.רהב תשרפב הרותל ושוריפב ן"במרה ידי לע תוכיראב םג תאבומה אתפסותב ראובמה

:ןלהלד תויורשפאה השעמל וררבתה רומאה יפ לע
ידכ - ןלהל ראוביש יפכ - םיחיפס רוסיא םהב ןיאש םיחמצה לעו ירפה יצע לע רומשל רשפא
תא וב םייקלו ןיד תיב רצואל םיחיפס רוסיא וב ןיאש ירפה תא ףוסאל רשפא ןכו .ודיספי אלש
.הלכאל םכל ץראה תבש התייהו :הרותב רומאה

הנהו .םיחיפס רוסיא םהילע לוחי אל רשא הניגו הדש ילודיג אוצמל התייה תירקיעה היעבה
.הלאכש םילודיג םג אוצמל רשפא הכלהה יפל

(דועו םיערז רדס הנשמל שוריפה לעב ,תופסותה ילעב לש םשרדמ תיבמ) ש"רה תעד יפל
בורש ףא ,תישישה הנשב התייה םלודיג תליחתש תוקרי לע םיחיפס רוסיא ןיא ן"במרהו
רמולכ ,תיעיבש תשודק תווצמ םנמא הלא תוריפ לע הלח .תיעיבשב ויה םתטיקלו םלודיג
,םיחיפס םעטמ רוסא םלובי ןיא ךא ,ןיד ןיב רצוא ידי לע אלא תיללכה םתטיקל ריתהל ןיאש
.םמויק ןעמל יחרכהה םדוביע רתומ ןכו

הכורא היהת םתטיקל תנוע רשא םדא ינבל םגו יח ילעבל תוקרי אוצמל ןכ לע היה דיקפתה
םלובי ונתיו תיעיבשה הנשה ינפל ,האקשה תרזעב ,לודגל וליחתיו וערזיש רמולכ ,רתויב
.תיעיבשה הנשה ךשמ רתויב הכורא הפוקת

יאלקחה רקחמה
וז ךרדב רתוי וא תוחפ חיטבהל רשפא ,הלאכ םינימ םתאיצמ רשפיא יאלקחה רקחמה
אוה םלובי רשא םינימ תעירז ידי לע ןכו עורז הערמ ידי לע ,יח ילעבל ןוזמ לש הרידס הקפסא
ואצמנו .םיאתמ דוביעב םתחימצב םיכישממ םה ןושארה ריצקה ירחאש ,רמולכ ,יתנוע בר
הז חטשב רקחמש קפס לכ ןיא .וז ךרדב םדא לכאמל תוקרי בינהל םג תומיוסמ תויורשפא
תיעיבש ירמוש רובע ךא ,תויליבטנר ןניא ילוא תוליגר םינשב רשא ,תופסונ תויורשפא הלגי
.יח ילעבלו םדאל ןוזמ תקפסאל תרכינ הלקה תויהל תולוכי

הנשב לודגל הלחהש ףא ,האובתה .תואובתל רשקב לוצינל תונתינ ןניא הלאה םיכרדה
דבלמו .ןיחיפס רוסיא הילע לח תיעיבשה הנשה ינפל הלודג שילשל העיגה אלש לכ ,תישישה
.האקשה תועצמאב האובת לש םימיאתמ םיחטש לדגל תישעמ תורשפא תמייק הנניא ירה ,הז

רוב הדשב הלדגש האובת
אל תונוש תוביסמש הדשב רמולכ ,רוב הדשב הלדגש האובת לע ןיחיפס רוסיא לח אל הנהו
תאובת תחא הנש תערזנש הדשש ,הז דוסי לע קספ שיא ןוזחה לעב .התוא ערוז יאלקחה היה
שאר ינפל הוערז םא ,ץיק תועירז התוא םיערוזו ףרוחב הרוב התוא םיחינמ הינש הנשו ףרוח
ראש תעירזכ ,העירז וז ןיאש ןוויכמ ,רוב הדש ןיד הל שי ,ףרוח תאובת תיעיבש לש הנשה
העירזב ול חונ אל יאדו תיעיבש רוסיא אלולו תיעיבש רוסא םושמ אלא האב הנניאו םישנא
.לבוקמה העירזה רוזחמ יפל הל העיגמה העירזב אלא ,וז

ןיאו ליגרה םיערזה רוזחמ יפל אלש הטימשה ברעב האובתה תודש םיערזנ וז החנה ךותמ
.ןיחיפס רוסיא םלוביב

םדקומ הבינהל םילוכי םימדקומ םימשג .תקפקופמ תיאלקחה התוליעי וז העירזש ןבומכ
לכה םע ךא .ירמגל הדיספהל הלילח הלולע ינשהו ןושארה םשגה ןיב הכורא הקספה ;ידמ
הדשהש ןוויכמ ,ןטקומ לובי םנמאו - לובי לבקל "תולדתשה"ל תמיוסמ תורשפא ןאכ תנתינ
.םיחיפס רוסיא וב ןיאש - העירז התואל היואר הנניא

םימ ילודיג
לדגל רשפא ."םימ ילודיג"כ רוביצב םיעודיה ,המדאב אלש םילודיגה תא דוע הנורחאל ריכזנ
תועצמאב חמצל ךרצנה ןוזמה תקפסהל םיגאודש ידי לע ,המדא אלל ,תוקרי רקיעב ,םיציצעב
לובי בינהל ןטק חטשב רשפאש ,ךכב ראשה ןיב ,איה וז הטיש לש התוליעי .'וכו םילרנימ ,םימ
.המדאב העירזב רשאמ המכ יפ לודג

םתויה ידי לע ,תיעיבש ןיד םהב ןיא גג תחת הלאכש םיבוקנ יתלב םיציצעב וערזנש םיחמצ
ןוזחה לש ותערכה התייה וז ."תיבב"ב אלא הדשב אלשו בוקנ יתלב ץיצעב םילדגו םיעורז
התסונ אל וז הטיש םנמא .הלא םיערזב לקהל םירחא םידדצ ונרוד ילודג ואצמ ןכו ל"צז שיא
ןנה תוכירבהו םיצעה תנקתהל תוצוחנה תועקשההו םילודג םיחטשב התוליעי לע ץראב ןיידע
הטימשל ךא ,הליעכ ררבתת ,םויכ ונלש םיאנתב וז הטיש םא ןיידע תעדל ןיא ןכ לע .תולודג
חטשב תיעיבש ירמושל תלעות הנממ קיפהל םייח ץפח ץובקב ןויסינה ה"יא השעיי הבורקה
.רתוי בחרנ

םוכיס
ןה ןיא .תושקה ןהיתויעבמ תיעיבשה ירמוש לע לקהל תואב ליעל וניוצש םיכרדה לכ
רקיעה ךא .תופסונ םיכרד אוצמלו שפחל דוע רשפאש חיכוה ןויסינה .היעבה תא "תורתופ"
תרימשו ,ךרבתי ויתווצמ םויקב רושק תאזה ץראב ונמויק ןכא יכ ,המימתה הנומאה אוה
הרותה תחטבהכ ,שדוקה ץראב ידוהיה בושייה לש וחותיפו ומויקל דוסי הוהמ הטימשה
."ורבד ישוע חכ ירובג" ,גשומה תא תיעיבשה ירמושל ל"זח וסחיי םניחל אל .ל"זח ירבדכו
,תישארב תבש ,תותבשה יתש תרימש תוכזבו ,ןויסינב ודמעיו וברתי הלא חכ ירובגש ונתליפת
.בורקב המלש הלואגל הכזנ םינשה תבש ץראה תבשו םימיה תבש