הטימשה תנש תארקל רפסה תיב ןוגרא

"...ךישעמ לכב ךיקולא 'ה ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ"

לאומס םירמ

"דמח הדשב" ךותמ

ראשמ הנוש ישישה םויו ,תבשה תסינכ ינפל טעמ תבשה םוי תא לבקל םיווצמ ונאש ומכ
ונא .התסינכ ינפל ץראה תבש תא לבקלו םידקהל םיווצמ ונא ךכ ,תבשה ללגב עובשה תומי
לע הנש הנשו םוי םוי וננמז לכ איצוהל ונילע הבוח האב ..."."תבש תפסות" לע םיווצמ
תששב עובשה ימי ןינומ ונאש ןינעכ אוהו]...תיעיבשב תובשלו םינש שש תונמל הז רבד
{ךוניחה רפס ךותמ} ["...החונמ םוי יעיבשהו הדובע ימי

תנשב רבכ הטימשה תנש תארקל ונידימלת תנכהל םירומה תא ררועל הז רמאמ לש ותילכת
עדי רסוחב [א"סשת] הטימשה תנש תא ליחתהל אלו ,תישישה הנשה ,ס"שת םידומילה
.אשונה תרכה יאבו קיפסמ

,םיערזה רוזחמ תניחבמ הטימשה תנשל תישישה הנשב רבכ ןנוכתהל בייח יאלקחהש םשכ
רבכ הטימשה תרות תא םהב "רודעל"ו םידימלתב "שורחל" ונילע ךכ ,'דכו המדאה דוביע
ןיינעל דימלתה תא ףשוח הטימשה אשונ תועצמאב עבטה יכרע תשגדה .תישישה הנשב
ליגר דימלתהש םייחה רוזחמ לש תרחא תיווז הריאמו ,םלועה לע אוה ךורב שודקה תולעב
.הל
החוכב אל הנשו הנש לכב תוריפה תא וילא האיצומש ץראה יכ םדאה רוכזיש ידכ..."
וילא הווצמ אוה ץפח אוהשכו הינודא לעו הילע ןודא שי יכ ,םתוא איצות התלוגסו
.[ךוניחה רפס] "םריקפהל

,ןוזנשריה םייח ברה] "...ליעות אל יזא ,שממ קרפה לע רבדה אוביש דע םיכחמ םא יכ"
.[ 17 'מע ז"נשת 'א רדא ,םולש תוביתנ


םירומלו םידימלתל תלעותה
םהירומלו םידימלתל קינעת ,םיפוצכ קר וליפאו ,שממ תיאלקח הדובעל םידימלתה תפישח
יתוקוח תא םתישעו" ץראה לע חטבל הבישיל החטבההו הווצמה תובישח לש הנבה ,עדי
םכל יתכרב תא יתיויצו ...חטבל ץראה לע םתבשיו םתוא םתישעו ורמשת יטפשמ תאו
.[ב"כ-'כ ה"כ ארקיו] "...םינשה שולשל האובתה תא תשעו תישישה הנשב
,הווצמה ירקיע תא ןיבהל ידכ תונושה היתופוקתל ץראה תולובג תא דומלל םיבייחש דוע המ
.ומצע ינפב תובישח ול שיש רבד


:םימיוסמ םיישקב לקתיהל הרומה לולע הטימשה אשונ תנכהב

עדוותי אוה .תיעיבשה הנשב דימ אלו ,הגרדהב הטימשה עיפות ינוריעה דימלתל .1
םימיה אשונ תא םג וללכיש ,םידומיל לש שדוח רחאל "הטימש חפ"לו "תיעיבשה תשודק"ל
ריבסהל ידכ ןמז יד היהי םאה .הנשה תליחת לש םייללכ םיאשונו תוכוסה גח ,םיארונה
.ךכ-לכ רצק ןמזב הדימלל ןתינ וניא הז לכ ?"תיעיבש תשודק" וז המ תוקמעב םידימלתל

תניחבב תויהל םילולע דימלתה תא תוכבסמה ןהיטרפו תובר תוכלה ,םינוש םיגהנמ .2
."תספת אל הבורמ תספת"

םיקיספמ הטימשב" .רבכשמ םהל עודיו רכומ אשונהש םידימלתה םיבשוח תובר םימעפ .3
.םידימלתה תא םמעשי "עודי"ה אשונהש ,אוה םירומה ששח ,"...המדאה תא דובעל

בור .םינידו תוכלה ,תורוקמ לש שבי אשונ םנמא אוה ,תקפסמ השחמה אלל ,אשונה .4
תויאלקחה תודובעהו ,ץראב םיבושיה לש יאלקחה יווהה ןמו רפכה ןמ םיקוחר רפסה-יתב
.דימלתל רבד תורמוא ןניא

.הזה ןמזב השעמל הכלה תיעיבש תוכלה יטרפל סנכיהל ןמז יד ןיא .5

שיגדהל בושח .וידעלבו הריכמה רתיהב שומיש םע תוכלהל תוסחייתה לש היעבה .6
ינבו דימלתה ,רמולכ ,ןכרצהו ,יאלקחה לש ויפתכ לע תלטומ השעמל תישעמה הווצמהש
תורפב שמתשיש ךכב וא יוג תורפ הנקיש ךכב הנממ קמחתהל םא טילחהל ךירצ ,ותחפשמ
."ןיד תיב רצוא"ב לעופב ףתתשהל וא ,הריכמה רתיהב ורצויש

םישק ,םיבר םיגשומ םנשיו ,הנשה לכ אלו םינש עבשב םעפ קר תוידוסיב דמלנ אשונה .7
.םהב "וצורי" םידימלתהש ינויחש ,םימעפל

ידכ ,דומילה תרטמ יהמו רותחל שי המל רוריבב רידגהל םיוסמ ישוק ונשי ,הרקמ לכ יבגל .8
ןניאש ולא םג ,תואבה םינשל תלעותה ברמ תא קיפהלו םומיסקמה תא דימלתל רידחהל
.תוטימש


תישחומ הרוצב תלמסמה ,הבושח הכ הווצמב עדי תיינקהב איה הבושחה תיכוניחה הרטמה
ןה םיתעלש ףא לעו ,םיישקה ףא לע ,תווצמ םייקל שיש הנבהה תא ,הרותלו ץראל רשקה תא
דימלתל ןאכ תינקומ .וז הווצמ תשרודש ומכ ,שפנ תוריסמו ,םיישיאו םיילכלכ ,םירותיו תושרוד
."ורבד ישוע חכ ירוביג" םיאלקחה םע תוהדזהה ןכו ,האולמו ץראה 'הלש העדותה

-תינויצ ללכ הבשחמל ונידימלת תא ףושחנ ,השעמל הכלה המויקו וז הווצמב ןויד י"ע ,ןכ ומכ
יוטיב ידיל האבה תירוטסיה הבשחמלו ,'הב ןוחטיבו םלועה לע 'ה תולעב איהש ,תינומא
ידיל ןאכ םיאב הלא .םויה דעו ץראב השדחה תובשייתהה תליחתמ הטימשה יאשונב ת"ושב
,טעומב תוקפתסה ,"ךמע ינויבא ולכאו" ינעה םע תוהדזה ןוגכ - תיתרבח הניחבמ ןה יוטיב
תונגראתה תניחבמ - תישעמ ןהו ,לכוא תתחשה יא ,ןויוושו תודחא ,רקפה - תונרתוו תובידנ
ןבומכו ,ץראב הטימשה ירמוש רוביצל םילודיגה תקפסאו הטימשה תווצמ םויקל תיתכלממ
ולוכש "אבה םלוע ןיעמ" תינחור הלוכ ,שדוק תנש איה הנשהש הנבהה - תינחור הניחבמ
.םימלוע ייחל החונמו תבשהזו ... ,ומע ינויבא ולכאו ...ערזי אלש ידי לע ,םולשה ...ןכ םג םרוג הטימשה תנש"
םירבדל רקי ילכ] "...ילש-ילש תדיממ ןיכשמנ תוביר ירבד לכ יכ ,םולשה תביס קפס ילב
.[ב"י א"ל


םויקל תועדומ שי ה"בו "ץראב ונירפו ונל 'ה ביחרה" רשאכ אקווד אשונה תרכה תובישח
.אשונה תרכה תניחבמ ונידימלת תא ןיכהל ונילע הבוח הליטמ ,רוביצה תובכש לכב הווצמה
תוחתפתה ללגב תאזו ,הטימש לכב תכבוסמ תוחפו רתוי "הלק" תישענ הטימשה תווצמ
.יצרא ללכ ןוגראב םיכרענה תודסומו הלכלכה

:ה"יארה תורגיאמ ט"פר תרגיאב ל"צז קוק ברה ידי לע תורורב תרדגומ וז הבוח

ינפ תא בבסל ונחוכ לכב ץמאתהל םיבייח ונאש תעדל ונילע הטימשה דוסיב"
לע התשודק לכב תעבקנו תכלוה ץראה תבש היהת ףוס לכ ףוסש םירבדה
.[4 'מע ,ג"לשת תבט ,ןייעמה ,רזייו 'ש ברה] " ...שדוקה תמדא


לכ תא ריקפמש ימ לכ יכ .'הב ןוחטיבל םדאה תא תכנחמש תלעות הטימשב שיו ..."
ימי לכ ךשמב םינש עבשל תחא ךכ השועו המילש הנשב םילדגה ויתועקרק ילודיג
ןוחטיבה ולצא קזחתמ ןכלו הנש התואל לכוא ול ןתיש 'ה לע ךומסל לגרתמ - וייח
[ךוניחה רפס יפ לע] "'הב


.רוביצב רתויו רתוי עדומ ,םיבורמ םיצמאמב ,הזה דעיהש ה"ב

םיקהל ונילע ךכ ,הטימש תנש ברע לכב הטימש תודעו םימיקמ תישארה תונברבש םשכ
,דחאכ תינויצו תיתפקשה ,תיכוניח תובישח ךכל שי .תישישה הנשל יכוניח-ידומיל ךרעמ
תא ןיבהלו תעדלו עבשה תנש תארקל דחוימב ךרעיהל לארשי םע ללכל ןהו םיאלקחל ןה
.היתוכלה יטרפ תאו התובישח

תירפס-תיב הטימש תדעו תמקה
תדעו" תולועפ לע יארחא היהיש הרומ וא/ו רפסה-תיב בר תושארב םקות תדחוימ הדעו
."הטימשה
.תינימשהו תיעיבשה ,תישישה הנשב :םינש שולש לעפת הדעווה
.תונרקסו ןיינע ררועת וזכ הדעו תמקה םצע
ףד תאצוה י"ע רתוי לודג דה םהל תתל רשפאו ,רפסה-תיבב ומסרפתי הדעווה ינוידש ,ןבומ
ידכ ...ונלתש ...ךיראתב עובשה :המגודל .םהירוהל ףאו םידימלתה לכל ץפומה יעובש
.'דכו ...ןיחיפס רוסיא םושמ ורסאיי אלו הטימשה תנשב םירתומ ויהי םילודיגהש
...היהי תורפ/תוקריה ןידו ... ךיראתה תוביבסב וכרעיי ףיטקה-הטיקלה

תוינדאב הליתש וא/ו רפסה-תיבב תדחוימ הקלח
הניפ"ל גואדל יוצרו רשפא ,תואלקחל הרומ ןיאו רפסה-תיבב תואלקח תועש ןיא םא םג
םלועל םידימלתה תפישח ומכ ,םיבר תונורתי םיחרפ וא תוקרי לש ימצע לודיגל ."תיאלקח
.תויתוכאלמ תופסות אלל םייתואירב םיאנתב לודיגלו תואלקחה

עדי םהל שיש םירוה/םירומב רזעיהל וא ,רפסה-תיבל הכומסה הלתשמב ץעוויהל רשפא
וערזיי םילודיג ולא ועבקי ,הקלחה לדוג יפלו הלתשמה ישנא םע ףותישב .טעומ וליפאו יאלקח
לבקלו ,תינדאב וא הניגב ימצע לודיגל תוקרי יליתש תונקל ןתינ הלתשמ לכב .הקלחב ולתשייו
םיילמיטפוא רוא יאנת ,המיאתמה עקרקלו הליתשה יקחרמל ,הנועל עגונב המיאתמ הכרדה
ץעיילו רוזעל חמשת הלתשמ לכ ,ןכ ומכ .ללכ לותשל ץלמומ ןיא ןהבש תושיגר תופוקתו
המכ תושע ולידגה .הבוציעל "םיפיט"ו הניגה ןונכתל תוטיש ,םימיאתמה םיליתשה תריחבב
ךירדמ ףסכ ןיא םניח תומסרפמ ,ותסב חתפיתש "99 ךטירגא" תכורעת תארקלש ,תולתשמ
.הניג יחמצל

,"קרס ץע" ,"ירפ ץע" םיאתמ טוליש םהילע תולתל ץלמומ ,רפסה-תיבב םיצע םנשי םא
ויתורפ ...ה ותנש איה הנשה ,...תנשב עטינ" ," ...רשעמ תנש איה הנשה"
." ...רשעמ שירפנ ויתורפמ ,םירוסא/םירתומ

וסינש ,תונוש לודיג יכרד םידימלתל תוארהל ןתינ ,ללכ הרזע אלל םיתעלו ,הטעומ הרזעב
תינדא :המדאה תטימשל םייתכלה תונורתפ תתלו תוסנל ידכ ,תונוש תופוקתב םיאלקח
הנשב דוע תוקרי עורזל רשפא םהבש ,שק עצמ לע וא םימב םילדגה םילודיג ,ץצחב תאלוממ
הנשב הליתשל תורתומ תוטיש ריבסהל לכונ ךכ .םתטיבנ תא םידימלתל תוארהלו תישישה
.תיעיבשה

:םילודיג לש םיגוס השולש םנשי
.הליתשה ירחא תועובש 8-כ איה םהלש ףיסאה תליחת :םילע תוקרי
ךשמתמ ףיטקה .הליתשה רחאל שדוחכ ףיטקה תליחת - םיציצעב םיבינמ תוקרי
.ןמז ךרואל
תורפהש רחאל םיחישה תא ולתשי םא .םילודג םיציצעב ירפ יאשונ םיחיש
םישל שי .ךשמתמ ףיטק אוה םגו ,עובש ךות תושעיהל לכוי ףיטקה ,ץעה לע רבכ םיאצמנ
ענמי רבדה ,הלרועו םייאלכ ןיינעל תועדומ םהב שיש תומוקמב קר םיליתש תונקל בל
!תובר תולאש

רחאמ םלוא ,תיעיבשה הנשה לש הנשה שארל דע רתומ הכלהל ,אשד לותשל םיצור םא
חוסיכו האקשה לש תולועפה לכש רחאמו ,החימצה דודיעלו תובחרתהל קוקז ריעצ אשדש
לותשלו ,ךכמ ענמיהל יוארה ןמ ,העירז תכאלמ ןהש תושדח תוטילק םיררועמ ריעצ אשד
.תישישה הנשב רמולכ ,ןמז דועבמ

ןנובתהל ןמז יד שי ןיידעו ,לולא ח"רב הי"א א"סשת םידומילה תנש חתפית תאז לכב
רקי ןמז לש בר ץחלב עצבתי הזכ עוציב .םתוא דעתלו םימיוסמ םילודיג לש הטיבנה ךילהתב
הטבנה תוטיש דומיל לש המילש הנש ןכ-לעו ,םיארונה םימיה תארקל םידומילל םג שדקומה
.הליעומו היואר - ץחל אלל

וטבנש רחאל תישישב םילודיגה תטיקלב םילדבהה תא תוארהל טלחהב רשפא ,דועו תאז
.םיכחמו ףלאמ הז םגו ,תיעיבשב םתטיקל ןיבל תישישה הנשה ךרואל

רפסה-תיבב הניג
- המיקהל םוקמ וא הניג תמייק םא ךא .ןכומהמ םיצע וא תוניג םהב ןיאש רפס-יתבב הז לכ
.הטימשל תישישה הנשב רבכו ,םידימלתה יניעל - הניכהל ונילע לטומ יאדוובו יאדווב
תוארהל ידכ ,תישישה הנשב יביסנטניא ןפואב הניגב לופיטו דוביע ידי לע השעיי רבדה
תוכמות תמקה ,המגודל .הירחאלש הנשב תודובעה רוסיא תאו םייקה תרימש תא שיגדהלו
,םידימלתה תרזעב תאז עצבל ןתינ .הטימשה תנש ינפל עצבל םיבייח םיריעצ םיצעל
,לוביזהו ןושידה ,הרבדהה ןיב האוושה ,תישישה הנשב אקווד תאז םישוע ונא עודמ ריבסהלו
...דועו ,םדעומו תיעיבשה הנשבו תישישה הנשב םוזיגהו

הממח
ךותבש םידימלתל ריבסהל ידכ ,םיחמומב תוצעוויה ידי לע בוש ,הנטק הממח םיקהל םג ןתינ
"גג תחת בוקנ וניאש ץיצע" תרגסמב םימיוסמ םיאנתב הטימשב תרתומ העירזה הממחה
.'דכו

הנשיש םידימלתל תוארהל יאדכו ,הנשה ןיידע תרתומ הבכרהל םירתומה תונליא תבכרה ףא
.הנשה שאר ינפל םימי השולשל דע תישישה הנשב אשדו םיחרפ ,יונ יצע לותשל תורשפא
ברע שממ ,םידומילה תנש תארקל ,תיעיבשה הנשב םגו תישישה הנשב םג ןכ תושעל ץלמומ
לש ולודיגל תורושקה תוכלהה תאו העיטנב ינושה תא םידימלתל תוארהל ידכ ,הטימשה תנש
.תיעיבשה הנשבו תישישה הנשב ץעה

םינכשה תוניגב תוננובתה
תוניגב םיאתמ טוליש תוחפל עצבל ,םינכשה תמכסהב ,ןתינ רפסה-תיבב הניג ןיא רשאכ םג
.איה ףא תמרות ולא תוניגב םירחא ידיב תישענה הדובעב תוננובתה .רפסה-תיבל תוכומסה

ביבאה תארקלו ,ירפ יצע רצחב ויה אל ,ריעל ץוחמ תצק היהש ,יתדמיל ובש רפסה -תיבב]
םיכומסה םינכשה לש םתושר תא יתלאש .תונליאה תכרב תא יידימלת תא דמלל יתשקיב
.הכרבה חסונ םע םיחרופה םיצעה לע לודג טלש תיילתל ,ירפ יצע ויה םתניגבש ,רפסה-תיבל
יתלביקש אלא ,דבלב וז אלו יתשקבל החמשב ונענ ךא ,ללכ תווצמ ירמוש ויה אל הלא םישנא
םסרפתה ףא רבדה .םיהז םיטלשב םיחרופה םהיצע "טושיק"ל םיפסונ םינכשמ תושקב
טלשה תא "שורדל" הנש ידמ םתמזויב ונפ ףא הלא םינכש .תימוקמה תונותיעב םלוצו
[ ..."םהלש"

קר אל ,םהב רזעיהל לכונ ,םימלוה תונכש יסחי םעו הלועפ ףותישל ןוצר תצק םע ,רמולכ
.הטימשה תווצמל תועדומ ריבגהל ךכו ,הלוכ הנוכשל אלא םידימלתה תחוורל

תודובעו םיכיראת חול
תובישחב הרכהה תא םידליל ריבעי ,רמועה תריפס חולל המודב ,םינשה וילעו לודג הנש חול
ןדילשכ ,תורתומ תויאלקח תודובע לש תונומתב ןבומכ הוולי הז חול .הטימשה תנשל תונכהה
הנשל הטימשה ךרוצל המדקוהש הדובע" וא "הטימש ןניאש םינשב רתומ" תויבותיכ
.'דכו "האבה הנשב רסאיתש הדובע" ,"תישישה

:"םדמעמ" ןויצב ,םיקוושב םינוש םילודיג תואצמיה יכיראת תא חולה לע ןייצל יאדכ ןכ-ומכ
הרזח וז הייהת . ...ךיראתב וטקלנ ,...ךיראתב םלודיג שילשל ועיגה ,...ךיראתב וערזנ
הנשב םג ונשמשל לכוי חול ותוא .תיעיבשה הנשב וללה םיכיראתה תעידי יבגל תחלצומ
תואספוק לש רוציי יכיראת חולה לע וניוצי תיעיבשה הנשב .תינימשה הנשב ףאו תיעיבשה
.םידעומ יבגל םינוש םירוכזיא ןיכהל ןתינ ןכ-ומכ .הטימשה אשונב יללכ עדי ןכו םירומיש
.תבשב הטימש תוקריו תורפ תויראש תקירז ,הלדבהלו שודיקל ןייה ןיד - תבש ,המגודל
.ותפיטקו ךכס ,תוברע ,םיסדה ,םיגורתא יבגל םידחוימ םיניד תרכה - תוכוסב
קרי - תועובש ,תורשעמ רועיב - חספ ,הקלדהב רתומה ןמשה ןיינעל - הכונח
.דועו ,הטימשה תנשב תיבה טושיקל


תימוי הכלה עצבמ
תושעל תורשפא הנשי .הטימשו ינע רשעמ תוכלה דומילל שדקות תישישה הנשהש יאדכ
םינודיח וא/ו םינחבמ וא/ו ,יעובש ףד וא/ו ,תוכלהו תורוקמ הבו תרבוח תרזעב תאז
.דועו םירוהה ףותיש ילב/םע ,עובשה תלאש ,םיירפס-תיב/םייתתיכ/םיישדוח/םייעובש

תוזחמהו תוגצה
תנשל םינכומ תוזחמ םנשי .םידמלנה םיאשונב תוגצה תאלעהב הבר תובישח הנשי
ולעויש אוה בושחה .האבה הטימשה תנש תארקל םישדחב םשבתנ יאדוובו ,הטימשה
,הטימשה תנשל הרושקה תיתרבח המליד שדוח ידמ זיחמהל רשפא .םוי-םויה ייחמ םיעוריא
ןיבל הכלהכ הטימשה תווצמ תא םייקל ןוצרה ןיב םיחתמהו םיישקה לע דומעל תנמ לע
המ ,ןוגכ תולאש תולעהל רשפא תואמגודכ .יאלקחה יוצמ םהבש םיטקילפנוקהו םיישקה
תרקע לע המ - ?ותסנרפ אהת המו ?דובעל קיספי םאה ?ותקלח לע ותסנרפ לכש ינע השעי
- יאקנבה - ?התיבמ תקחורמה תדחוימ תונחב וא הליגר תונחב תורפ תונקל ?תושעל תיבה
תיעיבשה הנשב ותכרב תא הווצי 'הש ,הרותב םיקוספה לע וכמתסהב יאלקחל האוולה ןתיה
.דועו דועו ?תינימשהו

הטימש יריש תורחת
,הרותהמ ,אשונב םירחבנ םיקוספ .הטימשה םאשונש םיריש תורחת רפסה-תיבב ןגראל ןתינ
וביהלי ,דועו דועו ,החונמב ץראל ,הטימשה ירמוש םיאלקחל םירישו "תוצע" ,םימכח ירבדמ
.רפסה-תיבל "הטימש תריווא" סינכהל ולכויו םידימלתה תא

רקחה תטישב הדימל
תדקמתמ ,הבכש וא התיכ ,הצובק לכשכ ,תוצובקל הקולח תועצמאב רקח תדימל ןגראל ןתינ
.הטימשה לש רחא טביהב

תונויסינ ,ת"וש ,הווצמל םימעטה ,תורוקמה שופיח ןוגכ ,םינוש םימוחתב ודקמתי תוצובקה
תונויאר ,הניגב תונוש תודובע לע תיפצת ,ץראב הטימשה לש הירוטסיהה ,םינושאר םייצולח
-תיב רצוא ישנא ,םיצוביקו בשומ ישנא ,ןוזמ קוויש לש תולודג תותשר ,םיחיגשמ ,םינבר םע
,םירחוס ,םינקרי ,תודעסמו ןולמ יתב לש םיחבטמ ילהנמ ,תויח ןג ילהנמ ,םיעטמ ילעב ,ןיד
.םיליגר םינוקו תיבה ינב ,תיב תורקע ,ןיינב ינלבק ,םיננג ,םיתב ידעו
.'דכו תועידי ,םירמאמ ,תונומת ףוסיא ,תושק םילימ לש ןולימ ןיכהל םג רשפא

תבלושמ הדימל
בור תא .היעב וז ןיא שדוקה תועוצקמב .הטימשה אשונב תועוצקמה ברמ תא בלשל יוצר
,ןובשח ,היפרגואיגב יזכרמה אשונה רשאכ ,יזכרמה אשונל ףופכב דמלל רשפא תועוצקמה
.םינושה שדוקה ירועישב רמוחו לק ,הטימשה תנש היהי 'דכו תילגנא

,'דכו תווצמה תרימש ,'הב ןוחטיב אשונב תוריצי רוחבל רשפא תורפס ירועישב
,'דכו םילקאה ,םויכו םדק ימיב לארשי-ץראב תולבוגה תוצראה ,ץראה תולובג אשונ - היפרגואיגב
תליחתב הטימשה יסומלופו ,רבעב הטימשה תרימש אשונב ליעל ונייצ רבכש המ - הירוטסיהב
,ץראל תידוהיה הילעה
תווצמ תא םייקל תרשפאמ עדמה תוחתפתה רשאכ ,עבטב םיערזה ירוזחמ תקידב - עבטה יעדמב
רתוי לודג םינש רוזחמ ילעב םילודיג תרכה ,תפטושה תיאלקחה תוליעפה תא לטבל ילבמ הטימשה
,דועו םיחמצ יחיבשמ םירמוח ,םינשדו סוסיר ירמוח ,םייתנש-ברו םייתנש-דח םילודיג ,תחא הנשמ
.דועו דועו ת"ושה טקייורפ ,תואלבט ,םינוש םיקחשמ תנכה ודמלי - םיבשחמה םוחתב

"בר ךל השע"ו תועידיו םימוסרפ
תועידיו םימוסרפ תישישה הנשב רבכ רפסה-תיבב ףוסאל הטימשה אשונל יארחאה לע
תועדוה ינימ לכל תדחוימ הניפ םקות רפסה-תיבב .הל תוכרעיהלו הטימשה תנשל םירושקה
םידימלתה תועדומ םג .טרפב הטימשה תנשלו ללכב םייאלקח םיאשונל תורושקה תועידילו
.ל"נה הניפה רובע תועידי םישפחמ רשאב ,הנוש היהת ןותיעב האירק לכו ,הלעת לגסהו
םתניג לע םידימלתה ולאשי הב ,הטימש יניינעב "בר ךל השע" תניפ ןיכהל רשפא ןכ-ומכ
תא תועדומה חול לע םסרפי םגו ,תישיא םהל הנעי ברהו ,תויללכ תולאש וא תיטרפה
.ותבושת תאו םתלאש

הטימשה תניפ
בושח .םימוסרפה תניפלו הטימשה תדעו תניפל תרבוחמ וא תפסונ תויהל הלוכי וז הניפ
ןנובתהל ,םירועישה תעשב אל םג ,דימלת לכ לכוי םש ,רפסה-תיב ןורדסמב וזכ הניפ היהתש
דימלתו דימלת לכ לש וידיב תויהל םג לוכיש ,הטימשה יגשומ ןולימ היהי םג ןאכ .וז הניפב
םידימלתה .חפס יגשומב הוולמ ןכו ,םלוצמ ,רייוצמ ,בותכ תויהל לוכי ןולימה .תנטקומ הרוצב
.םהילע הבוטה ןוימדה דיכ םירבדה תא שיחמהלו רייאל ולכוי בשחמה עוצקמ תא םידמולה

םיקסופו ת"וש
,םיקסופו ת"וש ירפסב וקמעתיש תנמ לע תוינכת ןיכהל ןתינ תוהובגה תותיכה ידימלת רובע
םינבר םע "רשק"ה תא קזחמ םג הז רבד .ורבע תורודב הטימשה לש הירוטסיהבו
,ןי'זולוומ ב"יצנה , רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר ,רבילהומ 'ש ברהכ ,םינורחאה תורודה ילודגמ
תויתכלהה תויעבל ,הטימשה סומלופל םידימלתה ופשחיי ךכ .דועו ש"יא ןוזחה ,קוק ה"יארה
.םינושארה םיצולחה ינפב ודמעש םינושארה תונויסינלו

תונויארו תואצרה
עוצקמ ילעב לש תואצרה ןנכתל רשפא ,המצע הטימשה תנשב ןבומכו ,תישישה הנשב רבכ
,הטימשה םע עגמ וא עדי בייחמ םעוצקמש םישנא ןייארל ,הטימשה אשונל רשק ילעב וא
,תויתד תוצעומ ידבוע ,תותדה דרשמ ,תישארה תונברה ,תואלקחה דרשמ ישנא :לשמל
.'דכו םינקרי ,םיננג ,ריע ינבר ,תורשכ תוקלחמ

"םיפילחת"
,ואידיו תוטלקב רזעיהל שי ,המדא תדובע םידימלתל תוארהל תורשפא םוש ןיא רשאכ
הנשב רבכ ,ןכ ,ךופהל רשפא תונוש תונומתב .הדובע יפדבו םיפקשב וא /ו תויפוקשב
.ילאוטריו "הדש"ל וא "ןג"ל רפסה-יתב תונורדסמ תא ,תישישה

םג םהיניב ,םייתוכאלמה םיחמצה .םייתוכאלמ םיחמצב תוחמתמה תולתשמ ףאו תויונח ןנשי
,סבגמ םיחמצ ןיעמ םידימלתה תרזעב רוציל תורשפא הנשי ןכ ומכ .שממ םיצעכ םיארנ ,םיצע
.וז ךרדב דומלל הרירב תילבו ,םירחא םינווגמו םינוש םירמוחמו קיטסלפמ

.תורוסאהו תורתומה תודובעה תא םידימלתל וריבסי םשש ,הדש לש םגדב רזעיהל רשפא
םדמעמ ןויצ ךות ,רפסה-תיב תונורדסמב םתבצהו םיבוקנ םיציצע לש הליתש םג תירשפא
ויחי אל םיקיפסמ ריוואו רוא אלל םיחמצש םושמ ,השק תצק רבדה .הטימשה תנש יבגל
...ןמז ךרואל

וא ןפג וז המ םייניעה לומ וארי ונידימלתש ילב הרומז לע דמלל השק"ש רוכזנ ךא
"...רבודמה המב םיעדוי םניאשכ הבכרה יטרפב ןודנש
[ןיפסיח תבישי שאר ,יזוגא 'מ ברה]

םייאלקח םילכ תכורעת
הנשי םא .הכורעת ןיעכב םרודיסו םיקיתע םייאלקח םילכ קופיסב תוחמתמה תורבח ןנשי
בושח .תונומתב קפתסהל שי - אל םא .בוט המ - רפסה-תיבל וזכ הכורעת ןימזהל תורשפא
תולכתסה לכתסהל םידימלתל תתל אלו ,הלעפה יפד תרזעב ,םידימלתל תוליעפ רוציל דואמ
.הליבס

"הטימש תונח"
םילכאמ ויהי וב ,טקרמרפוס וא תלוכמ תונח ןיעמ ,רפסה-תיבב ןיכהל רשפא הרוצ התואב
דעו"מ האשרה בתכ ,דחוימ ףסכ וליפאו םיינזאמ ןכו ,םייתוכאלמ םלוכ ,'דכו םירומיש ,םינוש
טוליש תרזעב ,בוש ,תונחב "תוינק"ל םידימלתה תא איבהלו ,"ןיד-תיב רצוא" וא "הטימשה
.תוליעפ יפד וא/ו םיאתמ

םירויס
םיחמתמה םינוכמב ,האבה הטימשה תארקל םיכרענה םיצובקבו םיבשומב םירויס םייקל יוצר
שוגב ץראהו הרותה ןוכמב ,קרב ינבב תודהיה קראפכ ץראב תויולתה תווצמב דחוימ ןפואב
.דועו םייח ץפח ץוביקב היתווצמו ץראה תשרדמב ,ףיטק
תא לואשלו ןיינעתהל ועדיש ךכ םידימלתה לש הנכה רחאל קר ומייקתי םירויסהש ,ןבומ
.תומיאתמה תולאשה

הדובע יפדו םיקחשמ
תנש תארקל וללה וצפוי חטבלו ,הטימשה אשונב םיקחשמ לש תובר תויורשפא ןנשי
םי"דפרמב רזעיהל םג ,ןבומכ ,רשפא .הלאכ םיקחשמ ןיכהל לוכי רפס-תיב לכ .הטימשה
.תולועמ הנייהת תוריציהש ינחטבומ ,ונתושרל םידמועה םיללכושמה םיעצמאב .םיינרותה
תנש תארקל םירצות לש דירי םייקל ךוניחה דרשמל הצילממ ינא הטימשה תנש ינפל דוע
םתרזעבו ,םינוש םילדגב םיצע ימגדב לחה ,הזה םוחתב ונירומ תא רישעה ןעמל ,הטימשה
,תויעיבר ןוגכ םיפלק יקחשמל דעו ,ץעל תידוחייה הווצמהו הנש לכבש ינושה תא םיגדהל
.הטימשה יגשומב םיקסועה ,'דכו ונימוד


ולאל ףתכ הטנ אלו לוח ונלוכ השענ ץראל וזה תבשה תאש ונלוכ הפצנש ןכתי אל"
ךיקול-א 'ה ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ" הכרבה ונב םייקתהל הרומא םתוכזבש
תוכזב ץראל הכרב לש תיללכ החטבה איהש שיא ןוזחה לש ושוריפכו "...ךישעמ לכב
לארשי םע לכל התובישחלו הווצמה לדוגל תועדומה קוזיחב ...תיעיבשה תרימש
ריאשת תבשהש םילדתשמ ונלוכ ...ל"נה הווצמה תא יקלח ןפואב ולו םייקנ ויתורודל
םיללפתמו םיפצמ ונלוכ .היתובקעבש השעמה ימי תשש לכ ךשמל ונשפנב המושיר תא
םימיה תריווא תא ונבריק לא גופסלו ונבל תא חותפל ונלוכ חילצנ יעיבשה שדוחבש
םיקקותשמו םיפאוש םג ךכ - הלוכ הנשה לע עיפשת וז תולעתהו םתמצועו םיארונה
הכזנו העבושמ ונילע המתוח תא עיבטת - ןותבש תנש - תיעיבשה הנשהש ונלוכ
"...הירחאלש םינשה ששל םג ,הברה התעפשה תאו התכרב תא ,התמצוע תא ונברקל טולקל
[10 'מע ,לארשי תנידמב תיתכלממ הטימש תארקל רפסל אובמ :ןמטייו 'ז ברה]

:ל"צז קוק ה"יארה לש ותליפתמ איבהל יל ושרה םויסל
...הרהמב וצראו ומע לע םחרי ת"ישהו"
השודקה ונתרות לגד תא המרב אשינו
היתווצמ לכ םויקו
ללכב ץראב תויולתה תווצמה ןללכבו
,שדוקה תמדא לע טרפב ץראה תבש תשודקו
'ה םש יבהוא לכ בל תחמשל
[ח"ש 'מע ה"יארה תורגיא] "תמא תעושיל םיפצמה