(*) תורשעמו הטימש יניינעב תפצב תוקולחמה

רמת דוד 'פורפ :תאמ


ה"נשת ןסינ ,ןיעמה :ךותמ

ןאכ אלש ,םייניבה ימיב תפצב ידוהיה בושייה תודלות לע תוטעמ תועידי קר ונידיב שי
םימרוג ,דרפס שוריג רחאל דע רמולכ ,ו"טה האמה לש הפוסל ךומס דע .ןהב ןודל םוקמה
םילבוקמהש ןכתיי .היתוביבסבו תפצב בשייתהל ץראל םילוע ואיבהש םה רקיעב םיילכלכ
.םירפוסו םימכח האלמ ריעל הכפה איה ןמזה ךשמב .(1)ןורימל התברק ללגב םשל וכשמנ
םירכזנ םהינש ,יסוגארס ףסוי 'רו ןולוק ץרפ 'ר ודמע שוריגה רחאל תפצב להקה שארב
לרוו-לייהטוג ידיב ומסרפתנש ,ינאמ'תועה שוביכה ינפלש תפצל תועגונה תובושח תודועתב
.והינב ריאמו

הטימשה תנש תעיבק
,תרגיא םסרפ והינב .ט"סר-ז"סר םינשה ןמ אוה ןנמזש ,תורגיא שולש ומסרפ לרוו-לייהטוג
התייה ם"במרה תטיש יפל .הטימשה תנש תעיבקב תקסוע תרגיאה .ד"סר תנשב הבתכנש
תקולחמ הררועתנו ,תורחא תוטיש שולש ודגנכ שי לבא .הנש התואב לוחל הכירצ הטימשה
הלאשה .אחישמל אתכלה תניחב ,אדירג תיטרואית הלאש תאז התיה אלו .גוהנל שי דציכ
וקסעתנ םידוהיה .דועו ג"יש ,ט"צר ,ב"צר םינשב ןוגכ ,ןכמ רחאל םימעפ המכ דוע הררועתנ
רחאל ץראל םילועה ןמ הברהש קפס ןיאו .ןכ ינפל רבכ תפצל םיכומסה םיבושייב תואלקחב
הטימשה תנש תעיבק ךכיפל .היתוביבסבו תפצב םרכו המדא תדובעל םה ףא ונפ דרפס שוריג
םתמדא תא תיבשהלו םמצע לע רימחהל ולכי אל ירה .תרעוב תילאוטקא היעב םבגל התייה
תנשמ םילשורי לש הברכ ןהיכש ,ח"בלרה בתכש םירבדה הוושהו .רתויו תופוצר םינש יתש
:ךליאו ה"פר
המוצע הבס איה - - - תולגב הנישעת אל רשא 'ה תוצמ לכמ תחא הטימשה תויהל"
- הטימש יטרפב הטושפו הרורב הרומג העידי םימכחה דעו תיב ישנאל תויה יתלבל
ונחרכוה ,יבצה ץרא לא תכלל ונרוד ימכחמ תצק חור רתא 'ה ריעה רשא ירחאו - -
םימכחה ןיב] לפנ ונעמשש המ יפלו .הווצמה תאז 'יפ גישהל דיה תקזחב לדתשהל
'וכו אלפי יכ 'ה רמא רשא םוקמבו - - - הטימשה תנשב תקולחמ [לארשי ץראב
הטטקו תקולחמ ,הכובמהו קפסה םש יכ אוה ךופהנ ,(ח ,זי םירבד) תילעו תמקו
.(גמק ןמיס ,ה"כש היצנוו ,ח"בלרה ת"וש) "הבר
:ךישממ ח"בלרהו
ץראל תולעל ותוא וחור הבדנ רשא שיא לכ הז עדוי היה וליאש רמוא טעמכ יכ"
ןמזב ךיא - - - 'ה רה לע תולעל יל המ ,רמאיו בכעתי הז תבסבש קיר רבד אל יבצה
.(םש) "םינש 'הל הכרבה םיכירצ ןכ םאו ,קפסה תויה ירחא סנרפתהל ולכוי הזה
:תפצ ימכח םיבתוכ םתרגיאב .ד"סר תנש תרגיאל רוזחנ
הטימשה תנש תעידיב תודוגא-תודוגא םתא יכ ,תמא ידיגמ יפמ ונעמש המכ הז"
."וניקולא ריעב הטטק לופי ,ונבבל סמיו ונידי ופרו
:והינב לש וירבדב אמזוג שיש ,ייניעב קפס ןיא כ"פעא
ינשל י"א תוליהק תא גלפל המייאו הלאשה לש רצה םוחתה ןמ הגרח תקולחמה"
ריעזב ,ירבעה חולה רבדב ריאמ ןבו ג"סר ןיב הצרפש תקולחמל המודב ,תונחמ
.(118 'מע םש ףסא רפס) "ןיפנא
העש התואש ,םילשורי ימכח ונפ זא רבכש ,ךכב ,ד"נעל תוארל שי תירקיעה תובישחה תא
עגמה חתפנ זא רבכ ,תפצ ימכח לש םתעד תווח תא לואשל ,םילודג םימכח הב ויה רבכ
תואמ ךשמב קספ אלש עגמ ,אכהל םתהמו םתהל אכהמ תולאשב םילשוריל תפצ ןיב ידדהה
והינב העט .הירחאלו ז"טה האמב לארשי ץראב רתויב םילודגה םיזכרמה ינש ןיב םינשב
:וירבדב
ימכחש הזב תפצ ימכח ואצמש ןובלעל קזח דה עמשנ ונינפלש תפצ ימכח לש םתרגאב"
הלודגה תקולחמל ןוימדה ןמ וז הנולתב שי .םתעד תא לואשל םהילא ונפ אל םילשורי
רבדב ,ןכמ רחאל םינש עבראו םישולש םירעה יתש ינבר ןיב הררועתהש רתויב הבושחהו
םימערתמ הפו ,הב הרושק הכימסהש םושמ םילשורי לש הדובכ עגפנ םש אלא ,הכימסה
.(121 'מע םש) "לילגב םקוהש הרותה זכרמב םיבשחתמ אלש תפצ ימכח
חילש וחלש םילשורי ימכחש ,קפס אלל חכומ ,דימ איבנש ,םידרח רפס לעב ירבדמ ,הברדא
:ירכזא רזעלא יבר בתכ ךכו .ןודינב תפצ ימכחל דחוימ
הטימשה תנש איה םלועה תאירבל ח"משה תנש איהש וז הנש .הטימשה תנש"
םויה הנש 'צל בורק םינפל רשא םינושארה םינברה יקספב אצמנו ,ם"במרה תעדל
תנש ןובשח לע רערעל דחא םכח םק (םינש 84 ,ד"סר תנש דע ח"מש תנשמ)
ב"בות םילשורי ינבר םימלשה םימכחה ודמעו ,ם"במרה ןושל תנבה יפכ הטימשה
ינברל דחא םכח וחלשו ,ם"במרה ןושל ררבל ונתנו ואשנו ,םהה םימיב ויה רשא
רשא גהנמה תעדל םג ,ותנבהו ל"ז ם"במרה ןושל טפשמ רואל ואיצוי ב"בות תפצ
תמכסה התלע ןויעה רחא ,םשמ הלאו הפמ הלא ,םינברהו .םהינומדק םיגהונ ויה
הב םיגהונ ויה רשא הנשהו ,ם"במרה תרבס תמאה ינדא לע דסוימ תויה םלוכ
,קספ ותואב בותכ םג .םינברה ורוהש המ יפכ ם"במרה תרבס יפ לע איה תיעיבש
."ןכ גהנמה תויה הירוס לכו קשמד ינקז ודיעה זא יכ
ר"רהמכ םלשה םכחה ונילא אובכו" :תפצ ימכח לש תרגיאה ןושל תא ןיבהל שי ךכיפל
ימכח לש םחולש היה הז דועסמ לאומש 'רש .'וכו "ונגהנמ ונממ לאשו דועסמ לאומש
םשל ןמדזנ הלהש ,רובסה והינבכ אלש ,הטימשה תנש לש וז היגוס רוריבל םילשורי
.דיגנה לש וחולשכ

ירכנ תוריפב תיעיבש תשודק
רתיהב וקסעש לארשי ילודג לכו ,ונימיב םג תילאוטקאו הבושח איהש ,תרחא תקולחמ
יבר ןרמ ןיב תקולחמה איה ,םניז ילכ תא הב ולת הטימשה תנשב יוגל עקרקה לש הריכמה
ריענ) םיוג לש עקרקב ולדגש תוריפב תיעיבש תשודק ןיינעב ט"יבמה ןיבל וראק ףסוי
םהיניב וקלח ,תורודה לכ ילודגמו םהימיב תפצב רודה ילודג ,ולא וניתובר ינשש םיירגוסב
םיבייח ןכ לעו תיעיבש תשודק ולא תוריפב ןיאש ,רבס ןרמ .(ל"מכאו ,םירחא םיאשונב םג
ם"וכעל ןיינק ןיאש ,רבס ט"יבמה וליאו ,לארשי ידיב וחרמתנ רשאכ תורשעמו תומורתב
הטימשה תנשב יוגה ןמ חקולש ימ ךכיפלו ,לארשי ץרא תשודקמ עיקפהל לארשי ץראב
ףסכבו ,ד"וי ע"ושב תאבומ םהיניב תקולחמה .תורשעמו תומורתמ רוטפ לארשי דיב חרמתנו
ת"וש) ט"ירהמה וז תקולחמב םינד ןכו ,ט"יבמה ת"ושבו ,לכור תקבא ת"ושבו ,הנשמ
,ד"וי קלח) ףסוי יכרבב א"דיחה ,ט"יבמה לש ונב ,(.גמ ןמיס א קלח ,א"ת אטשוק ,ט"ירהמה
.דועו ,א"דיחה לש ובר ,ןובנ הנוי יברו (אלש ןמיס

:א"לש ןמיס תליחת ד"וי ע"ושב ןרמ לש וירבד תא ןייצל שי הליחת
תומורת בויח ןיא ארזע ימיב וליפאו לבב ילוע וב וקיזחהש םוקמב וליפא הזה ןמזב"
אלו םכלוכ תאיב עמשמ ואובת יכ רמאנש ינפמ םהירבדמ אלא הרותה ןמ תורשעמו
."ארזע ימיב התיהש ומכ ןתצקמ תאיב
,ולש ,אכ ,אי םינמיס א קלח ולש ת"ושב ראשה ןיב ,וז היגוסב תומוקמ המכב בתכ ט"יבמה
ט"יבמה חתופ ו"לש ןמיסב ותבושת תא .הכ ,גכ ,בכ םינמיס לכור תקבא ת"ושב םג ואבוהש
:הז ןושלב
תונש [א"כש] ח"יגשה תנש דע ב"צרה תנשמ םינש ח"כ יל הז ,יתדגה ידי השעמ חכ"
ימד ןיינעב ןייעלו קסעתהלמ ימצע יתטמש אל הטמשו הטמש לכבו ,תוטמש 'ד
ויהי םא לארשי י"ע וחרמתנ םאו .י"אב יוג לש עקרקב םילדגה תוריפב הטמש
ןיד םהב היהש םגו ,םירוטפ ויהש יתבתכ זאמו .תורשעמו תומורתב םיבייח
ימלשוריו אתפסותו אתיירבו הנשמ ארבסה ןמ הזל תויאר יתאבהש ומכו ,תיעיבש
,הטמש תנש התיהש ט"צרה תנשב בתכב תויאר יתפסוה דועו ,םישרפמה ירבדו
רשעמו המורת בויח לע הטמשה תנשב ינממ םילאושל הרומ יתייה התע דעו זאמו
.ללכ םיבייח ויה אלש
המורת שירפהל הרומ היהש ,ו"רנ ףסוי 'ר ר"המ םכחה תא יתיאר וז הטמשב התעו
בתכו ,ול יתחלשו ,הז ןיינע לע יתבתכש המ ספות ול חלשאש יל החלשו ,רשעמו
ילצאו ,ובתכב בותכש ומכ ל"זו םישרפמה ירבד לעו יתבתכ רשא תויארה לע תויחד
."שקב תויחד ןה
בתכ ,דכ ןמיס םש ,הינפלש הבושתב .הכ ןמיס לכור תקבא ת"ושב רומאכ האבוה וז הבושת
:ןרמ
הנש םירשע הז יכ רמוא יננהו ,רכזנה םכחה ירבד יניעב ורשכנ אל וראק ףסוי ינאו"
םייוגה תוריפב תיעיבש ןיד גוהנל ה"הלז וייליריש המלש 'רה בתכש המ יתיאר
גהנמ לטבל ידכ ויתויארב שיש יל הארנ אלו - - - ויתויאר יתיארו ץראב םילדגה
."ןכ וגהנ אלש םינומדקה
:בתכ "וראק ףסוי ריעצה" ותמיתח רחאל ,ותבושת ףוסבו
שירפהל םדק ימימ םגהנמ ןכ יכ א"בבות םילשורימ יל ובתכ [ךכ רחא] ך"חא"
ש"מכו לארשי דיב וחרמתנו והדשב יוגה ערזש תוריפמ תיעיבשב תורשעמו המורת
."יתגהנהו [יתבתכש ומכו]
:ןרמ בתכ ,הלעמל ונרכזהש ,ט"יבמה לש הבושתה רחאל
וירבדכ השעמ תושעל הצר ,תינשה תאז תרגא ינארטמ השמ 'ר םכחה בתכש רחא"
השקה ,ד"לשה תנש איהש ,וז הטמשבו .ודיב וחימו (ז"כש תנש לש) ורבעש הטמשב
ימכח לכ ומקו ,המר דיב וירבדכ השעמ תושעל ומצע עוקתל ובבל תא ץמאו וחור תא
יתבב וזירכהו ,שממ םהב ןיאש וארו םינורחאבו םינושארה וירבדב ונייעו ריעה
דיב וחרמתנש יוגה תוריפמ תורשעמו תומורת ושירפי םלוכש ,יודינ תרזגב תויסנכ
.םינש ראשב ומכ תיעיבשב לארשי
."וראק ףסוי ריעצה םאנ
,תפצ ימכח ילודגמ ,יטנלאג השמ יבר תאמ םירבדה םויקו רושיא ןיעמ אב ןכמ רחאל
:הלבקב וריבודרוק השמ יבר לשו הכלהב ןרמ לש ודימלת
רכזנה לכו ,שממ ודי תביתכ איהו ברה ונירומ לש ודי בתכמ ספדנש ונעדיו ונרכה"
."וניתומש ונמתח תואב תוא
.דבלב תחא המיתח ןאכ שי לבא ,וניתומש תמיתח יטנלאג ם"רהמ ריכזה םנמא

,[םידרפסה יפב ט"מירהמ] ט"ירהמה :ט"יבמה לש ונב םג סחייתמ ל"נה תקולחמל
:הז ןושלב חתופש ,גמ ןמיס א"ח ולש ת"ושב הכוראה ותבושתב
תנשמ ה"הלז ברה ירומ אבא הרוה המכ הזמ ,ירכנה עקרקב תיעיבש ילודיג לע"
הרומ היה ןכו ,תורשעמה ןמ םירוטפו תיעיבש תוריפ יניד לכב םיבייח םהש ב"צרה
ברהש פ"עאש ,תורודה ינקזמ םימכח ודיעהו ,השעמל הכלה תיעיבש תנש לכב אבו
וחירכה ,כ"חא הכרב אלב שירפהל גהונ היהו ,רימחהל ךכוח היה ל"ז וראק י"רהמ
ידיל יתאד ארמוחד ,רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו ל"ז יראמ אבא
וארה התעו .רבדב רערעש ימ היה אלו ,תיעיבש תוריפ דספה רבדב שיש ,אוה אלוק
תורשעמב םבייחל ,וירבד לע קולחל ל"ז וראק ףסוי ר"רהמ ברה בתכש קספ חסונ יל
השעמל הכלהו ליאוה רבדב ןתילו אשיל ינא ךירצו ,תיעיבש ינידמ םרטופלו
."ונקקזוה
ל"נה םויקה רחאל .ליעל ונאבהש ,יטנלאג ם"רהמ ידיב ןרמ לש וירבד םויקו רושיאל רוזחנ
תוריפד הנקסמל אבו ,ט"יבמה לש וירבדב בישמה ןד הבש ,הבושת םש לכור תקבאב הספדנ
יבר ונירומ אוה ,ל"ז ק"ירהומ תרבסכ ,תורשעמו תומורת בויח םהב שי ולש עקרקב יוגה
יפכש ,י"ראה לש וידימלתמ דחא היהש ,הייטע בוט םש יבר אוה בתוכה .וראק ףסוי
.ט"יבמה לשו ןרמ לש םתריטפ רחאל ותבושת תא בתכ אוהו ,רחא םוקמב יתחכוהש
הז יודינב קפס ליטהל שיש בתכ ,אטילד קסירבמ ץיבוניבר באז ףלוו םשב ,דחא םכח
רזעלא יבר לש וירבד תא איבמ אוה ,(98-96 'מע ,ט"סרת ,ינימש ךרכ ,ץנול לש םילשורי)
:ח"מש הטימשה תנשב רומאכ רבחתנש ,םידרח רפסב ירכזא
גהונ היה ךכו ,תורשעמו תומורת ןמ ןירוטפ לארשי דיל ואבש יוג לש תיעיבש תוריפ"
ןחלש רבחשכ ,וימי ףוסב וראק י"רהמ םג .ל"ז ינארטמ ם"רהמ רודה לודג גיהנמו
."ל"כע ,"תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש" ,םתס בתכ ,ךורע
:םכח ותוא בתוכו ךישממו
יודינהמו ,וימי ףוסב ל"ז ברה תמכסהמ רקיע לכ עדי אל םידרחה לעב ברהש ירהו"
יכ .הזה יודינה ןיינע לכב קפס ליטהל ויד ומצעב הז ירהו .לכור תקבאב בותכה ל"נה
רובח ןמז דע - - - ד"לשה תנשמ ,םינש תויעיבש יתש ךשמבש ,יניעב אלפנ תמאב
וקיזחהש םג המו ,וימי ףוסב ןרמ תמכסה ,חכשנ לכה רבכ ,ח"מש ןמזב םידרח רפס
לעבמ םלענ הז לכו ,תויסנכ יתבב הזרכהב םסרפתה יודינה ןיינעו ,יודינב ותוא
"?תאזכ ןכתייה .ל"ז ט"ירהממו םידרחה
אל לבא ,ךכב ןד ףסוי יכרבב א"דיחה ןייצש ןילביר רזעילא וללה םירבדה לע בישה רבכו
ןמיס ד"ויל ףסוי יכרב ורפסב וז היגוסב א"דיחה לש וירבד תא ןלהל איבנ .וירבד תא איבה
- ונירבד שארב הב ונקסעש ,הטימשה תנש תלאשל רשקב עירכמו קסופ אוה הליחת .א"לש
,םידרחה 'ס ברה בתכו .םינואגהו ם"במרה תעד הז 'וכו תיתימאה הטימשה תנשו"
שי ילוא) םימעפ תולודג תורייעו םיכרכ ,היקרוטו לארשי ץרא ינבר בור ודעוותנש
בתכ ןכו .גהנמה טשפ ןכו ,ם"במרה תעדל םלכ ומיכסהו ,(?םיימעפ אורקל
תעדכ הטימשב לארשי לכ דיב תקזחומ הכלהד ,ה"פ ןמיס א"ח ט"מירהמ
."ם"במרה
ודיב היהש ,לכור תקבאמ ט"יבמה לשו ןרמ לש ל"נה תובושתה תא א"דיחה איבמ כ"חא
ונרכזהש ,יטנלאג ם"רהמ ידיב םירבדה םויקו רושיא תאו יודינה תא ריכזמו ,ןרמ לש י"כב
:בתוכו ךישממו ,ליעל
ןחלושה הז רביחשכ וימי ףוסב ןרמד ,םידרחה רפס ברה בתכש המל הבושת ןאכמו"
.ג"ישה תנש איה הטימשה תנשש בתכ ע"שב אכה ןרמ ירהד ,'וכו קליח אל [ךורע]
ה"לש תנש ןסינב יכ ,ותתימל ךומס ,ותומ ינפל ד"לש תנש איה הרכזנה הבושתה
ברה ,ןקזה יטנלאג ם"רהמ ברד היתדהסא אכיאהו ,עדונכ םיקולאה ןורא חקלנ
."ל"ז ןרמ שדקה די בתכ הז אוה יכ רמאי רשא ךמסומה
- ליעל ונאבהש ,ט"ירהמה ירבד לע קלוח א"דיחה
,'וכו רימחהל ךכוח היה ןרמ ארקיעאו ,ורשעי אלש וחירכה וירבחו ט"יבמה ברהש"
,"רבדב ךכוחו קפתסמ היה הליחתב םג ןרמד ,הרומ הז ןושלד
:א"דיח תעדל ןוכנ ונניא הזו
ןמזב היהש ,[ח"בלרה] ח"נלרהמ ןמזמ םילשורי ק"הע גהנמ תעד ןעמל וניכז םגו"
."תורשעמו תומורת שירפהל םדקמו זאמ יהיו ,ןרמ
- ןרמ לש ותריטפ ירחאש רובס אוהש ,א"דיחה בתוכו ףיסומו
ששכ ןרמ ירחאש תצק תעדלו .וירחא םינש רשעכ םימי ךיראהש ,ךפהל ברה גיהנה"
רטפנש םדוק םישדח הזיא ,ומצע ה"לש תנשבד ןכתיי .םיקולאה לא הלע השמ םינש
לש ןייהמ שירפהל וצרש קרפב ובו ,וב תמ רשא וילוחב שרע קשמדב בכוש היהו ,ןרמ
.רשעל אלש גיהנהו - - - ל"ז ןרמ תעידיב אלש ט"יבמה ברה די הרבג תיעיבש תוריפ
יבמופב ומעש םימכחו יראמ אבא וחירכה כ"חא :ט"מירהמה ברה בתכד ונייהו
שממ ךומס וא ,ןרמ תריטפ רחא וירבחו ט"יבמה ברה וחירכהש רמולכ .ורשעי אלש
ןכו .ו"ת תפצב רשעל אלש ורמג םשמו .ורשעי אלש ןרמכ ירבד ווהד ןברל ,ותריטפל
לטיבו םדמעמב אצמנ ל"ז ןרמש אל לבא ,"רבד אמע ןכו" :םידרחה 'ס ברה בתכ
,ןרמ בתכ לע דיעהל ךמסומה ברה ךרצוהש הממו - - - .םהל הדוהו בשח וא ,ותעד
רחאד דדצל םוקמ שי ,ןקזה יטנלאג ם"רהמ ברה - לודג לש וירבד רפסב בתכנו
ירבדמ רכינ רשאכו ,וב רזח ןרמ םא םיקפוסמ ויה םמצע תפצ ינבר םינשב תובר
תנשב ןרמ בתכ לע דיעהל ג"מרהמ ךמסומה ברה ךמסוה הזלו ,םידרחה רפס ברה
הז הנה אתיירתב אלוביז דעד ונדמלל ,וייח ימיל הנורחא הטימשה התיהש ד"לשה
ןרמ תעד יכ ונעדי לכלו .כ"חא ט"יבמה ברה די הרבגש אלא ,ותרבסב ןרמ דמוע
."רשעל ,ו"ת םילשורי ינברכ ףוס דעו הליחתמ

?םייוג תאובת רשעל ךירצ םאה
ץראב םירכנ הדשב הלדגש האובת רשעל בויח שי םא ,תפצב הררועתנ תרחא תקולחמ
.אי הכלה א קרפ תומורת תוכלהב ם"במרה תעדכ ,הרשעל אלש ,אלוקל היה גהנמה .לארשי
:םש הנשמ ףסכב ןרמ בתכ ןכו
ונעמש אל ונימימו ,ם"במרה וניבר ירבדכ לארשי ץרא לכב טושפה גהנמה הזב היה"
.הז לע קולחל הפ הצופ
רשעמו ,טושפה גהנמה ךפה ותושעב דסחתמ אוהש ול הארנו ,דחא םכח םק התעו
ךלוהו ,ם"וכע ןחרימ םגו ם"וכע דיב ןתכאלמ הרמגנו ם"וכעה עקרקב ולדגש תוריפ
םענמל יוארש יניעב טושפ הארנו .וירבדכ תושעל םהילע ולבקיש םירחא התפמו
.ודדוגתת אל םושמ הזמ
דובכב עגונש המ דבלמ ,וניבר ירבדכ תושעל ולבק תונידמה ולא לכבש רחאמש דועו
ימו .גהנמה לטבל ותרבס לע ךומסל ובל ואלמ אל א"ביר ירהו ,ןכ וגהנש םינושארה
.ןכ תושעל ובל ואלמ רשא והזיאו הז אוה
.וב דומעל ןילוכי רובצה בור ןיאש רבד אוה הז רבדש דועו
- - - םתוא ופוכי וברסי םאו ,ןכ וגהני אלש םהילע רוזגל שי ןכל
תריזג ורזגו םלוכ וצבקתנו ,ןקתל ריעה ימכח וכרצוהש דע םירבדה וטשפתנ כ"חא
התע דע וגהנש ומכ אלא ,ם"וכעה ןמ חוקל םדא רשעי אל םלוע ימי לכ דועש ,ש"חנ
."וניבר פ"ע
םירמאמ הילע ובתכש ,רתויב תניינעמ תומד ,יזנכשא ףסוי יבר אוה ןרמ ןוויכ וילאש םכחה
,ז"טה האמב ןילופ לש תונברב תועד שפוח לש תובקע) (ר"פש) ץיבוניבר סחניפ לואש םיפיקמ
ד"י ידיב תיסורמ םוגרת) ט"ישת ,םידימלתל םיסרטנוק ,תירבעה הטיסרבינואה
,ז ךרכ יניס) ץיוורוה שיא יבצ ,(46-38 'מע ,1898 ,42 ךרכ NGWJ) ןמפיוק דוד ,(.(יקסמרבא
יקסרבט קחציו (235-201 ,89-59 'מע ,ט"ישת ,חכ ץיברת) םולש םשרג ,(לש-איש 'מע .א"שת
ותבש ימיב .(.דצק-גפק 'מע ,ה"לשת םילשורי ,ירבע קלח ,ןוראב .ש דובכל לבויה רפס)
וימי ףוסב .טרפב םיכובנ הרומ דגנו ללכב היפוסוליפה דגנ תופירחב םחל ןזופבו גארפב
,וידיל עיגהש הנשמה לש םודק די-בתכב ךכ םשל שמתשנו הנשמה תא היגה תפצב ותבשב
ןמפיוק דוד ובתכ הז םוחתב הבושחה ותלועפ לע .'תפצמ אנתה' יוניכל הכז ךכ םושמו
'מע ,ח"שת ,הנשמה חסונל אובמ)) ןייטשפא םוחנ בקעיו (42-40 'מע םש טפירשטנומ)
'מע ,םש םולש) תפצ ימכחמ דחא םירפסמש יפכ ,י"ראה ןיבל וניב םירשק ויה .(1285-1284.
האיליסאב המכח תומולעת) י"ראה יחבש לעב ץינזערדמ לימולש המלש 'רו (םש 5 הרעהו br>61
.(.ב ,דמ ,ט"פש [יונעה ל"צ]
תצבוקמ הטיש לעב יזנכשא לאלצב יבר בתכ הנשמ ףסכ לעב לש וירבדל םיבורק םירבד
:א ןמיס ולש ת"ושב
לע רערעו אטח תאריב קזחומו יקב דחא םכח ץראל הצוחמ הלע םיבר םימי הז"
'ותח ידמע סומכ אוה 'נהו ,הזה רבדה לע דחא סרטנוק םירצמל יל חלשו גהנמה
ילימב יקורס יקוב תולתל רדהמ אקד ,היירורעש וסרטנוקב יתיארו .יתורצואב
- - - שממ םהב ןיאש תוליבח תובושת גהנמה לע ףיקהו םיקיתו גהנמ לע יקיחד
םירבחמה ילודג יפ לע לארשי ילודג ידיב סופת אגהנמ יאהד ,הירמ 'יל יראשו
וז ,ל"זו המורתה רפס םשב בתכ ג"מסה םג .ל"ז ותבושתב בתכ רשאכ ל"ז ם"במרה
תולזמו םיבכוכ ידבועה תאובתמ חקיל הזה ןמזב לארשי ץראב םירדל הנקת איה
יניבו ,וירבד לעו ל"ז וקספ לע ידי בישהל יתלחתה זא ןכלו - - - 'וכו רמגנש רחא
ידימלתו ןוהידימלתו לילגה ינבר לכ דחי םע ישאר ףסאתהב יתעמש יניבל
ידבועה ןמ חוקל םדא רשעי אל םלוע ימי לכ דועש ,ש"חנ תריזג ורזגו ,ןוהידימלת
לעב לודגה ברה בתכש ומכו ,ל"ז ם"במרה יפ לע התע דע וגהנש ומכ אלא ,םיבכוכ
ר"רהמ ,ייתובר ינש ויה ץובקה ותואבו .תומורת תוכלהמ א קרפב ל"ז הנשמ ףסכ
אבי ימ יכ ידי יתכשמ ןכל .ל"ז לאירוק יד לארשי ר"רהומו ל"צז הרמז יבא ןב דוד
ושדק ריעב יתילעו יתיכז רשאכ - - - והושע רבכ רשא תא הלאה םיכלמה ירחא
ןירשעמו ,הזה סרטנוקה לעב לש ותרותב םיקיזחמ םידימלתו םימכח תצק יתיאר
לגד םיקהל תושעל תע יתרמאו - - - תולזמו םיבכוכ ידבועה ןמ חוקלה לכ
לעבש יפלו - - - ןוכנ לע םגהנמו 'תרות 'וישא דימעהלו ,ולת לע םינושארה
ןיבישמ ןיאש ,וירבד לכ רחא קדקדא אל הלעמ לש הבישיב שקבתנ רבכ םיסרטנוקה
.(2)"ותומ ירחא יראה תא
ףסוי יבר לש וירבד תא רתוס אוהו גצק ,בצק םינמיס ד"וי קלח ,ם"דשרה וז היגוסב ןד ןכ
תשולש לכ ."םירחא םירבד דועו 'זנה ןיינעב רימחמה ,'שה םכחה ול ארוק אוהש ,יזנכשא
ע"מסה ומש תא הליג .ודובכ ללגב יזנכשא ףסוי יבר לש ומשב ובקנ אל וללה םילודגה
הנשמ ףסכ לש ל"נה וירבד תא איבהש רחאלש ,אי ק"ס ףוס א"לש ןמיס ד"וי רוטל השירדב
ר"רהמ ןתח ףסוי ר"רהמ היה םכח ותואו" :בתכ אי הכלה א קרפ תומורת תוכלה ם"במרב
.(3)"וימיב היה תקולחמהו ,ל"ז אנזופמ ד"בא ןרהא


:תורעה
.ג"נשת זומת שדוחב םילשוריב םייקתנש .תודהיה יעדמל רשע דחאה ימלועה סרגנוקב האצרה .1
רוזח
ץראב םידוהיה תודלותב םירקחמ" יירפסב ללכנש ,"ןרמ לש ואוב ברע תפצ" ירמאמ 'ר .1
לארשי ץראב םידוהיה תודלותב םירקחמ"ו ,ו"משת תישילש הספדה ,"הילטיאבו לארשי
ט"כשת ,תודהיה יעדמל יעיברה ימלועה סרגנוקה ירבד 'ר ןכו ,א"משת ,"חרזמה תוצראבו
,הז רמאמל תומוקמה יארמ .ט"כשת ,לאפר 'י תכירעב וראק ףסוי יבר ץבוקבו .ב ךרכ
.79 'מע םש הארו .ןושארה רפסל םה ,ןלהל םיאבה
רוזח
ךירצ היה .ב ןמיס םש יזנכשא לאלצב ת"ושב ספדנ יזנכשא ףסוי יבר לש סרטנוקה .2
לאלצב יבר לש הכוראה ותבושת אוהש ,א ןמיס כ"חא קרו ב ןמיס תא הליחת סיפדהל
ץיברתב ,םולשש ןייצל שי .יזנכשא ףסוי יבר לש ויתונעט תאו וירבד תא רתס הבש ,יזנכשא
תועטב) זכ 'עה זכש 'מע יניסב ל"נה ורמאמב ץיוורוה שיא יבצש רבס .19 'עה 65 'מע םש
תאז ןייצ רבכש ונממ םלענו ;ךכ לע דימעהש ןושארה היה (הכש 'מע םולש לצא ספדנ
.ץיבוניבר לש ורמאמ לע עדי אל הארנכ םולש .95 'מע םש םילשוריב ץיבוניבר
רוזח
63-62 'מע םש ץיברת ,םולשמ תאז םלענו םש ורמאמב ץיבוניבר הנושארל ךכ לע דימעה .3
.ךכ לע ריעהש ןושארה היה ,99 'מע ,םש תודהיה יעדמב ןילבירש רבסש ,9 הרעה
רוזח