ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה סומלופ
תיעיבשב םירכנ תוריפב

ןובנ בקעי ברה :תאמ

ה"נשת ןסינ ,ןיעמה :ךותמ

,ט"יבמה ,ינארטמ השמ יברל וראק ףסוי יבר ןיבש סומלופה תא םכסמ הז רמאמ :תיצמת
דעו ,הרתפנ םרט וז תקולחמ .הטימשב םירכנ תמדאב ולדגש תוריפב השודק שי םא הלאשב
רזח אל וראק ףסוי יבר יכ תורוקמה ןמ חיכומ רבחמה .ליבקמב תוטישה יתש תוכלהמ םויה
.םירכנ תוריפב השודק ןיא יכ ותטישל ןמאנ היהו ,ותעדמ וב
לע ולדגש תוריפ תשודקב םידומ לכה יכ ןעוטה "שיא ןוזח"ה ירבד םע דדומתמ ףא רבחמה
.םירכנ תמדא

אובמ .א
תומורת בויח יבגלו תיעיבש תשודק יבגל ,םירכנ תוריפ יניינעב ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה תקולחמ
תנש התייהש (1532) ב"צר תנשמ ,תוטימש עבש ,םינש שולשו םיעברא הכשמנ ,תורשעמו
'ר ןרמ בישה (1575) ה"לש תנשב .הטימש תנש התייה איה םגש (1574) ד"לש תנש דעו הטימש
'י תוא םילודג תכרעמ ,א"דיחהל םילודגה םשב ראובמכ) םימורמל ותמשנ תא וראק ףסוי
- ה"לש ןסינ ג"י 'ה םוי תפצ ק"היעב םימשל הלעו םינש ז"פ םימי ךיראה ןרמש ,ה"סק ןמיס
תנש ךל ןיאש דע ,הברק עבשה תנשש תמיא לכ שדחמ הררועתהו הכעד תאז תקולחמ .(1575
ותעדב קיזחהל ךישמה דחא לכו ,ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה ןיב תובושת הב ופלחוה אלש הטימש
:(ה"כ ןמיס שיר לכור תקבא ת"ושב ואבוה רשא) ט"יבמה ירבדכו .ודגנכש לע ןועטלו
,תוטימש עברא תונש ,ח"יגשה תנש דע ב"צרה תנשמ םינש ח"כ יל הז ,יתדגה ידי השעמ"
תוריפב הטימשה יניד ןיינעב ןייעלו קסעתהלמ ימצע יתענמ אל הטימשו הטימש לכבו
תומורת םיבייח ויהי םא לארשי ידי לע וחרמתנ םאו י"אב יוג לש עקרקב םילדגה
המורת בויח לע הטימשה תנשב ינממ םילאושל הרומ יתייה התע דעו זאמו ...תורשעמו
."םיבייח ויה אלש רשעמו
גיהנהלו ,גהנמה תא תונשל םימעפ המכ הסינו "ףסוי תיב"ה תעד םע םילשה אל ט"יבמה
,םויה דעו ןרמ תומ זאמו ,יודינ ידיל עיגה רבדה רשא דע ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק
.תדמוע הניעב תקולחמה ןיידע - ךרעל הנש םירשעו תואמ עבראכ

ץראב - תורודה ךלהמב גהנמה היה המ תורוקמה ךותמ חיכוהלו רוקחל הסננ הז ונרמאמב
.ונימי דעו זא ינמ - םילשוריבו לארשי

ןורחאה ומוי דע וב רזח אל "ףסוי תיב"ה ןרמש א"דיחה תויאר .ב
:ל"זו בתכ (ה"הגה ד"וי ה"ר א"לש ןמיס ד"וי) ףסוי יכרב ורפסב א"דיחה
,לארשי ידיל ואבו תיעיבשב ם"וכע עקרקב ולדגש תוריפד ,בתכ םידרחה רפס ברה"
רודה לודג ברה גיהנמו גהונ היה ךכו ,תורשעמה ןמ םירוטפו ימד לארשי עקרקב ולדגכ
רביחשכ וימי ףוסב וראק ףסוי ר"רהמכ רודה לודג ברה ונרומ םג .ינארטמ ם"רהמ
תוריפ ןיב קליח אלו ,תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש ,םתס בתכ ע"וש
,בתכ ג"מ ןמיס ןושארב ט"מירהמ םג .ל"כע ,רבד אמע ןכו ,לארשי תוריפל ם"וכע
היהו ,רימחהל ךכוח היה וראק י"רהמ ברהש פ"עאש ,תורודה ינקזמ םימכח וריעהש
ומעש םימכחהו - ט"יבמה ברה - ויבא ברה וחירכה כ"חא ,הכרב אלב שירפהל גהונ
,תיעיבש דספה רבדב שיש ,איה אלוק ידיל יתאד ארמוחד ,רקיע לכ ורשעי אלש ,יבמופב
."ד"כע ,רבדב רערעש ימ היה אלו
:(ג"מ ןמיס א"ח) ט"ירהמ תבושת ןושל ךכ
,ב"צרה תנשמ ה"הלז ברה ירומ אבא הרוה המכ הזמ ,ירכנה עקרקב תיעיבש ילודיג לע"
לכב אבו הרומ היה ןכו ,תורשעמה ןמ םירוטפו תיעיבש תוריפ יניד לכב םיבייח םהש
וראק י"רהמ ברהש פ"עאש תורודה ינקזמ םימכח ודיעהו .השעמל הכלה תיעיבש תנש
ל"ז יראמ אבא וחירכה כ"חא ,הכרב אלב שירפהל גהונ היהו ,רימחהל ךכוח היה ל"ז
רבדב שיש ,איה אלוק ידיל יתאד ארמוחד ,רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו

ברה בתכש קספ חסונ יל וארה התעו .רבדב רערעש ימ היה אלו ,תיעיבש תוריפ דספה
,תיעיבש ינידמ םרטופלו תורשעמב םבייחל וירבד לע קולחל ,ל"ז וראק ףסוי ר"רהמ
."ונקקזוה השעמל הכלהו ליאוה רבדב ןתילו אשיל ינא ךירצו
ומצע "ףסוי תיב"ה ןרמש ,אידהל כ"ג הארנ - המצע ט"ירהמה תבושת - וז הבושת ךותמ
,תורשעמו תומורתב םבייחל קסופ ןרמש בתוכ וירבד ףוסב ירהש ,וב רזח אלו ותעדב קיזחה
תשרפהב רימחה קר ןרמש רמול ךירצ אלא .וירבדב תתלו תאשל המ ןיאש ירה וב רזח םאו
תומורת שירפהל ,הב קיזחהו ,ותעד תא הניש אל לבא ,הכרב ילב שירפהל תורשעמו תומורת
תשרפה לע ןפואו םינפ םושב רתיו אלו ,לארשי לצא וחרמתנש םירכנ תוריפמ תורשעמו
תשודקל סחיבו ,(שירפהל ללכ ךירצמ וניאש ט"יבמה תטיש יפכ אלו) תורשעמו תומורת
ומעש םימכחהו ט"יבמהש הנווכה ןיא ,"וחירכה" כ"שמו .ללכ גהנ אל םירכנ תוריפב תיעיבש
ומעש םימכחהו ט"יבמהש הנווכה אלא ,והוחירכה ביתכ אלד ,"ףסוי תיב"ה ןרמ תא וחירכה
תיב"ה ןרמ תא חירכי ט"יבמהש תעדה לע הלעי אל לבא ,םתומכ גוהנל רוביצה תא וחירכה
רפסב ראובמכ) הכלה יניינעב רבד לכ קשי ויפ לעו ,תפצב ארתאד ארמה היה אוה ירהש ,"ףסוי
,"אתמ שיר ןרמ" םש ונושלכ ,ט"כק ןמיס 'מ תוא םילודגה תכרעמ ,א"דיחהל םילודגה םש
תא חירכהל ט"יבמה לש ונוצר לכ םעו ,(ו"ת תפצב ארתאד ארמ היה "ףסוי תיב"הש ונייהד
ט"יבמה םגו .גהנמה תא תונשל ול ליעוה אל - ןרמ ייחב דוע - "ףסוי תיב"ה ןרמ ודגנכ ותעד
.םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ אלש ,ןרמכ אוה י"אב גהנמהש ךכל עדומ היה
1 הרעה ןייע

ת"ושב אבוה) ל"ז יטנאלג ם"רהמ ,ודימלת ידי ל"ע האבוהש ,הבושתב ןייצמ "ףסוי תיב"ה םג
שירפמ וניאש ימ לכל תויסנכ יתבב יודינ תוריזג ורזגש ,(א"ע ,טכ ףד הכ ןמיס לכור תקבא
ךומס הבתכנ רשא הבושתה ןושל ךכו ,לארשי לצא וחרמתנש םירכנ תוריפב תורשעמו תומורת
שובישו תועט שי "ףסוי יכרב"ב םש) ףסוי יכרבב תאבומ איהש יפכ ,ד"לשה תנשב ותומ ינפל
:םש (לכור תקבא ת"וש ךותמ הנושלכ הבושתה תא יתקתעה ןכלו ,הבושתה טוטיצב
תושעל הצר ,תינשה תאז תרגא ינארטמ מ"רה םכחה בתכש רחא וראק ףסוי רמא"
השקה ,ד"לשה תנש איהש וז הטימשבו ,ודיב וחימו ,הרבעש הטימשב וירבדכ השעמ
ימכח לכ ומקו ,המר דיב וירבדכ השעמ תושעל ומצע עוקתל ,ובבל תא ץמאו וחור תא
יתבב וזירכהו ,שממ םהב ןיאש וארו םינורחאהו םינושארה וירבדב ונייעו ריעה
דיב וחרמתנש ם"וכע תוריפמ תורשעמו תומורת ושירפי םלכש ,יודינ תריזגב תויסנכ
ודימלת ירבד ךליאו ןאכמ) .וראק ףסוי ריעצה םואנ .םינש ראשב ומכ תיעיבשב לארשי
ודי תביתכ איה איהו ,ברה ונרומ לש ודי תביתכמ ספדנש ונעדיו ונרכה (יטנאלג ם"רהמ
ת"ושב בתוכה ןושל ןאכ דע .יטנאלג השמ ימש יתמתחו ,תואב תוא רכזנה לכו ,שממ
."תואב תוא רכזנה ברה שדקה דימ ידיל אבו ,יתקתעהו יתיארש די בתכ ןרמ

א"דיחה י"פע - םידרחה ירבדל הבושתב ןרמ ירבד ןיב הריתסה בושי .ג
םידרח רפסב ירכזא א"רהומ ןיב תמייקה הריתסל סחייתהל ,םש ףסוי יכרבב א"דיחה ךישממ
תוריפב תיעיבש תשודק גוהנלו רימחהל וימי ףוסב וב רזח "ףסוי תיב"הש ט"מירהמ לש ותודעו
קיזחה וימי ףוס דעו וב רזח אל ןרמש יטנאלג ם"רהמ קהבומה ודימלת ירבד ןיבל ,םירכנ
:םש א"דיחה ןושל ךכו .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ןיאש ,ותעדב
ןחלוש=) ןחלושה הז רביחשכ וימי ףוסב ןרמד םידרחה רפס ברה ש"מל הבושת ןאכמו"
הטימשה תנשש בתכ הז ןידב ע"ושב (א"לש ןמיסב) אכה ןרמ ירהד ,'וכו קליח אל (ךורע
תנש ןסינב יכ ,ותתימל ךומס ותומ ינפל ,ד"לש תנש איה תרכזנה הבושתה ,ג"ישה תנש
ברה ,ןקזה יטנאלג ם"רהמ ברד היתדהסא אכיאהו ,עדונכ םיקולאה ןורא חקלנ ה"לש
ר"מל תאצומ הבושת םגו ,ל"ז ןרמ שדקה די בתכ הז אוה יכ רמאי רשא ךמסומה
ךכוח היה ןרמ ארקיעאו ,ורשעי אלש וחירכה וירבחו ט"יבמה ברהש ,ט"מירהמ
ל"ז ן"רמ ירהו ,רבדב ךכוחו קפתסמ היה הליחתב םג ןרמד הרומ הז ןושל ,'וכו רימחהל
ליחב ירק אזורכו אתיינירחאו לוטב אתימק ט"יבמה ברה ירבדל ןנבר והלכד רהממ דע
םגו .ליחו (עורזב=) ארדאב תורשעמו תומורת ישורפא םושמ אתשינכ יבל אתשינכ יבמ
זאמ יהיו ,ןרמ ןמזב היהש ח"נלרהמ ןואגה ןמזמ םילשורי ק"היע גהנמ תעד ןעמל וניכז
.תורשעמו תומורת שירפהל םדקמו
היתדהסא הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינשל הנענ המ ןנא ,רבד רוקח ןבג שפ םלואו
ר"הומ הדועתה יבא ףסוהיב תודעו ,םידרחה רפסב ירכזא א"רהמ שודקה אוה .ברד
וניבר לארשי לש ןהיבא אבא לש ודי בתכ הז אנד לבק לכו ,(ט"מירהמ) ינארטמ ףסוי
ב"ר קילס יכמד ילא בורקהו ,הקוח קפס לעו הקזח דיב ונב דיעה דעה ,ל"צז ןרמ לודגה
םימי ךיראהש ,ךפהל ט"יבמה ברה גיהנה ,ל"צז ןרמ לש ותחונמ התיהו ,ירביק יבל
הלע (מ"ש תנשב תנווכ=) מ"שמ םינש ששכ ןרמ ירחאש תצק תעדלו ,וירחא םינש רשעכ
בכוש היהו ןרמ רטפנש םדוק םישדח הזיא ומצע ה"לש תנשבד ןכתי .םיקולאה לא
די הרבג ,תיעיבש תוריפ לש ןייהמ שירפהל וצרש קרפב ובו ,וב תמ רשא וילוחב קשמדב
ונייהו .רשעל אלש גיהנהו ,התימ יקבדב היהש ,ל"ז ןרמ תעידיב אלש ,ט"יבמה ברה
,ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו יראמ אבא וחירכה כ"חא ט"מירהמ ברה בתכד
ןנברלו ,ותריטפל שממ ךומס וא ןרמ תריטפ רחא וירבחו ט"יבמה ברה וחירכהש רמולכ
רפס ברה בתכד ונייהו .ו"ת תפצב רשעל אלש ירמג םשמו ,ורשעי אלש ןרמכ ירבס ווהד
הדוהו רזח וא ,ותעד לטיבו םדמעמב אצמנ ל"ז ןרמש אל לבא ,'רבד אמע ןכו' םידרחה
בתכש ,'ד ןמיס ףוס ד"י ףסכב הפחנ ריהבה ורפסב ה"הלז ברה ירומ בשח רשאכ ,םהל
רבכד ,ש"ייע ,רשעל אלש םיכסה םהמיע ןרמו תפצ ימכח לכ ודעוותנש ט"ירהמ םשמ
ןרמ בתכ לע דיעהל ךמסומה ברה ךרצוהש הממו .(ל"נה הבושתה ךותמ=) ךפהל ררבתנ
הנה ,אתיירתב אלובז דעד ונדמלל ,וייח ימיל הנורחאה הטימשה התיהש ,ד"לשה תנשב
הנמאנ ונעדי תורבדה לכלו .כ"חא ט"יבמה ברה די הרבגש אלא ,ותרבסב ןרמ דמוע הז
.ףסוי יכרבה ל"כע ,"רשעל ו"ת םילשורי ינברכ ףוס דעו הליחתמ ןרמ תעד יכ
ותעדלו ,וימי ףוסב םג ותעד תא הניש אל "ףסוי תיב"הש ,ותעדב ןתיא א"דיחהש םיאור כ"א
ויבאש ,קר בתכ אוהש לכ אלא ,ותעד תא הניש "ףסוי תיב"ה ןרמש בתכ אל ט"ירהמה ףא
,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק גוהנלו ,תפצב גהנמה תא ונישו וחירכה ומעש םימכחו ט"יבמה
היה לארשי ץרא לכב גהנמהש ךכל םיעדומ ויה ונב ט"ירהמהו ט"יבמה םג .םרשעל אלשו
,םדספה לע ודיפקה אלו םהב ורחסו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ אלש ,"ףסוי תיב"הכ
השענ םירכנ תוריפב חורימה רשאכ תורשעמו תומורת םהמ ושירפה ןכו ,רועיב םהב וגהנ אלו
ןמיס א"ח) ט"ירהמ ת"ושב האבוהש הבושתב "ףסוי תיב"ה ןרמ שרופמב בתוכ ךכו .לארשי י"ע
,ש"ייע ,תיעיבש רועיבב גהנש לארשי ץראב ריע םושב םדא םוש עמשנ אל םלועמש ,(ב"מ
:ל"זו םש "ףסוי יכרב"ב א"דיחה תאז קזחמו
י"ע וליפא רועיב גהונ אהיש דיסח םוש ונעמש אלו וניאר אל ונרודב ןיתוינעב ונא ףא"
,אנד אזר לע יב היה שתוכ רעצ ,יתעד לע יתדמע רשא םוימ םיקולא עדויו .רקפה
וא ,קתשו עדוי אוהו - וירוב לע - יח ונדועב ןה ןרמ ירבדל ולטיב ו"חד ונייה םירובסש
והנירהנאו י"רירהז והנהל והנתיזח יכמו .(םיר)רכזנה םילודגה ירבדמ חכומדכ ,הרוה
החנא שפנ תבישמ יל התיה תאז ,התמרה הבושתב ל"ז ןרמ ףסוי ברד היתינתמ ןינייעל
."וילע ךומסל לודג ןליאו ןקז בא ונל שי יכ ,אתעד אבתימו תרבוש
ןרמ תעדכ ותעדש ,(אכר םיפלא ינש ןמיס) ז"בדרה תובושתמ חיכוהל םש ךישממ א"דיחה
ןיב תיעיבש יניד םהב םיגהונ אלו תיעיבש תשודק םהב ןיא ,םירכנ תוריפש "ףסוי תיב"ה
תומורתב בייחתמ ,לארשי ידיב השענ חורימה םאו .םינש ראשכ םנידו ,רימחהל ןיבו לקהל
איבה ןכו .ינע רשעמו ינש רשעמ אל לבא ,ןושאר רשעמו הלודג המורת םהמ שירפהל ,תורשעמו
ןיינעל ןרמ תעד לע םיכמוס ונאש בתכש (הל ןמיס די בתכב) ביבח ןב ם"רהמ תבושת םש
ה"הבהב ם"רומ תעד ןכשו .תיעיבש תוריפב תרתומש הרוחס ןיינעל וילע ךומסל שי ןכו ,רועיב
ןרמ תרבסכ ןתעבראל דחא חור ,תורהנ העברא ,ש"קירהמ ברהו השירפהו ,שובלהו (א"מרה-)
.ש"יע ,ל"ז
.םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ אלש ,היה ןרמ ןמז דע לארשי ץרא לכב גהנמה ,רומאכ
יאמ יזח קופ ךדיב תפפור איהש הכלה לכבש ,גהנמה לש ןיינעה תא שיגדמ ל"ז וראק י"ר ןרמו
לוכי וניא גהנמהש "ףסוי תיב"ה לע ןעטש קר ,הז ןיינע שיחכה אל ט"יבמה םגו .רבד אמע
,תוצרא ימעו תורוב הפוקת התואב התייה תורשעמו תומורת ןיינע לכב ירהש ,חיכוהל
תוריפב וליפא תורשעמו תומורת ושירפה אל ,תפצל ט"יבמה לש ואוב ינפל הנש םישימחו
םיבייח לארשי דיב וחרמתנש תוריפבש קלוח לכ הזב ןיאש תורמל ,לארשי לצא וחרמתנש
תיעיבש תשודק ןיינעב םג חיכוהל לוכי גהנמה ןיאש ןעט ט"יבמה ןכל .תורשעמו תומורתב
,םש ויה םלוע ילודגש ןמזב י"אב היהש גהנמהמ םלעתהל א"אש יאדוב לבא .םירכנ תוריפב
."ףסוי תיב"הו ז"בדרה ביבח ןב ם"רהמ הזב ודיעהש וניארש יפכ ,ותונשל ךרוצ ואר אלו

"ףסוי תיב"הכ םילשוריו י"א לכב גהנמהו ,וב רזח אל ןרמ "ןחלשה תאפ" תעדל .ד
הכלהל קיזחה (בי ףיעס גכ ןמיס) "ןחלושה תאפ" ורפסב ,ל"צז וואלקשמ לארשי ר"הומ ףא
:בתכ ךכו ,ןרמ תעדכ
אלב םלכואל ןירתומו ...םירתומ היתוריפ ,תיעיבשב הערזו י"אב עקרק הנקש ם"וכע"
תיב"ו חרפו רותפכ) ינע רשעמ שירפיו תורשעמו תומורתב םיבייחו ,תיעיבש תשודק
תשודקב קר םירתומ ןיאד א"יו ,(םיקסופ ראשו ביבח ם"רהמו ז"בדרו א"מרו "ףסוי
.רקיע הנושאר ארבסו (ט"מירהמו ט"יבמ) תורשעמו תומורתמ םירוטפו תיעיבש
."הכרב אלב ינע רשעמו תורשעמו תומורת ןישירפמו
:(וק 'מע "ןחלושה תאפ" לע) "לארשי תיב" ורואיבב םש בתוכו
ש"מו לארשי ץרא לכב התע םג גהנמה ןכו ,וקספ יפכ קיזחה םורמל ותולע דעד יאדוו"
רורבו יולג רבכ ,ט"יבמהכ גהנו רזח "ףסוי תיב" ןרמד ,םידרחה רירג הירתבו ט"מירהמ
,תמא ומתוחו - וימיבש הנורחאה תיעיבש - ד"לש תנשב םינורחאה שודקה ןרמ ירבדמ
קר .ח"נלרה ימיב םילשוריב וגהנ ןכו ,ומע םינברה לכו .ותעדב קיזחה וייח ימי ףוס דעד
ותמדקהב ש"מכ ל"ז ויבאמ ןטק ראשנ אוהש ינפמ יאדו ,ותעומשמ ט"מירהמ בתכ רשא
ןינב בורו שודקה ןרמל עדונ םרט ויבא גיהנהש המ וידימלתמ עמש כ"חאו ,ט"יבמהל
,ומעש םילודגה לכו ,ןרמ תעדכ קיזחהל (ןנברמ םרח-) ר"מחב ורזגו ריעה ימכח ןינמו
היהש ה"לש ןכו ,םהירחאש רודב היהש םידרחה רירג הירתבו ,הימק והומייס אלו
."םהירחא תורודב
תנשב - ונמזב ןהו "ףסוי תיב"ה ןמזב ןה ,ןרמ תעדכ היה י"א לכב גהנמהש וירבדמ םיאור
םיתאמ םגש תרמוא תאז .ןחלושה תאפ ורפס תא הנושארב סופדל איבה רשאכ - ו"צקת
,תפצב סופדל איבה ורפס תא .ותעדכ י"א לכב ןיידע וגהנ ,ןרמ תריטפ ירחא םינש םיששו
,ט"יבמהכ אלו ,"ףסוי תיב"ה ומכ תפצב גהנמה היה ןכ םג ונמזבש ,אופא וירבדמ הארנו
הכז ל"ז וואלקשמ לארשי וניבר .וב רזח "ףסוי תיב"הש בותכש ה"לשהו םידרחה ירבד תורמל
תנשב הצרפש הפיגמ תובקעב תפצ ריעה תא בזע אוה ,תורעצמ תוביסנב ,םילשוריב ףא תויהל
ונתח וילע ותמ םילשוריב ותויהבו ,ותשא וילע התמ םערפש רפכב ותויהב ךרדבו ,ד"עקת
הריאשהו ,התומב םינש י"ח תב התיהש ותב ןכו ,ותומב םינש ב"וט ןב היהש לאוי 'ר ר"הומ
דע ,הנש 'כ ןב ותויה דע בר לבסב ולדיג ובס לארשי ר"הומ רשא ,םוקילא ה"ומכ קנוי קונית
ותמש רשבתנ םילשוריב ותויהבו ,רתסא 'מ ותבו ןמחנ ונב ןכו ,ונממ חקלנ ד"צקת תנשבש
דומעל ,תפצל וניבר רזח ד"עקת תנשב הפגמה ירחא .ל"ז תינברה ומאו לאומש ר"הומ ויבא
ריעב םג היה גהנמהש ירה ,(ןחלושה תאפ רפסל המדקהב אבומ הז לכ) הדעה שארב בוש םש
ןעוטש ,ןמקל איבנ רשא א"וזחה ירבדכ אלש הזו .ןרמ ירבדכ י"א לכבו םילשוריב םגו תפצ
ט"יבמה ןמזב גהנמהש רמאנ םא וליפאש ,םידרחהו ט"יבמה ירבדכ תפצב הנתשה גהנמהש
תפוקתב יחש םידרחה ןמזב היה םג ךכו ,תיעיבש תשודק רומשל םתעדכ היה ט"מירהמהו
."ףסוי תיב"המ יאדוב היה גהנמה "ןחלשה תאפ" ןמזב לבא ,(ןמקל חיכונ יפכ) ט"ירהמה

"ןחלשה תאפ"ו "ףסוי יכרב"ה תא החודו - וב רזח ןרמ א"וזחה תעדל .ה
,בולקשמ לארשי יבר ירחא הנש שמחו םירשעו האמ) ה"צרת תנשב הצרא הלע רשא א"וזחה
לש תשרופמ הבושת חוכמ ,ןחלושה תאפ דגנ (כ ןמיס תיעיבש 'להב) עירכה ,("ןחלשה תאפ" לעב
יכרבה ירבד תא ףאו .(רודה ראפ תאצוה ו"ט ןמיס) ם"במרה תובושתב העיפומ רשא ,ם"במרה
תא איבנו ."ףסוי תיב"ה ןרמ תומ רחאלו ךומסב תפצב הנתשה גהנמה ותעדלו ,לבקמ וניא ףסוי
:(כ ןמיס ףוסב) םש בתכ ךכ .וירבד ללכל סחייתנש ידכ םתומלשב א"וזחה ירבד
,םירכנ לשב גהונ תיעיבש תשודק ןיאש רמאיש ימ םינורחאו םינושארב וניצמ אלו"
םידרחה ט"ירהמ ירבד יפלו ,ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה הזב וקלחנש וריכזהש המ תלוז
ןיידע ד"לש תנשב לכור תקבאב ספדנה יפלו .ט"יבמכ הרוהו "ףסוי תיב"ה רזח ה"לשהו
רודב רודה ילודג ויהו ןרמ ייחב ויחש םינואגה לש ןתודעו ,ותטישב "ףסוי תיב"ה קיזחה
,הברה תורוד רחאל ספדנה רבד דגנ תערכמ ןתודעו ,רבדב יפט והל םיק יאדו ,וירחאלש
.הילע םתח "ףסוי תיב"ה ןרמ ואלו
יטנלג ם"רהמ י"ע םייוקמ היה ןרמ י"תכד בתכו "ףסוי יכרב" רפס ונידיל עיגה כ"חא
ד"לש תנש תישארב "ףסוי תיב"ה הדינש רחאד "ףסוי יכרב"ה בתכ הפיו .קפס וב ןיאו
רחא רבדה היהש "ףסוי יכרב"ה בתכש המ םנמאו .ט"יבמה י"פע תפצב גהנמה הנתשנ
םע ומיכסהש תפצ ימכח יאדווד ,דואמ הומת ,ותמכסהב אלש וילוחב וא ןרמ תריטפ
וחירכהש ראובמ ט"ירהמ ןושל םג .ןמצע תעד דגנו ןרמ דגנ רבד ןישוע ויה אל ,ןרמ
בתוכ היה ,ןכ ושע וילוחב וא ותריטפ רחאלש התיה םינקזה תודע םאו .םהל הנענו ןרמל
רוזחי ןואגש חיכש אל וז יכו ,ןינבומ םניא "ףסוי יכרב"ה ירבד רקיע לבא ,אידהב ןכ
שי ריפשו ,תמאהו ןידה ןעמל םתמגמ לכ םימכחה לכו ןרמ שודק אלהו ,ותארוהמ
ט"יבמה וילע הברה ,רימחהל יוארו קפס רבדה יכ רשעל יודינ תזרכה רחאד ,רמול
ךשמ ןרמו ,רשעל אלש תושר םהל ןתנו יודינה ריתהו ט"יבמ תטישב ןרמ םקו ,תויארב
םוש ןאכ ןיאו ,רשעל אלש תווצל השעמ השע אלו ,ודיב הפורמ רבדה היה יכ ,ודי
.רשעל אלש וגהנד םידרחה כ"שמ תמא היהיו ,אישוק
,[וראק ףסוי יבר] ןרמ דגנ בור היהנו ,ט"יבמה תעדל ורזח םימכח תצקמד רשפאו
.וב רזח "ףסוי תיב" םג יא ועדי אל ןכלו .ותעד לטבל ןרמ חרכוהו ,בורה יפ לע ערכוהו
תריטפ רחא היהש "ףסוי יכרב"ה ירבדל ףאו .ט"יבמהכ תפצב וגהנש ראבתנ ןפוא לכב
יודינהו .םהה םימיב רשא טפושכ הכלהה םלועל יכ ,הכלהכ גהנמ אוה מ"מ ,ןרמ
וניא אליממו ,וניד רקיע לע וקלח וירחאלש ד"בש ןויכ ,לטבתנ "ףסוי תיב"ה זירכהש
.תורודל גהונ
."וב רזח ומצעב ןרמש ט"ירהמ תודעכ רקיעה םנמאו
תבש 'להבו .וב רזוח היה ,ם"במרה תבושת האור היה ןחלושה תאפ וליא ,םש א"וזחה תעדל
:דוע בתוכ (ד"קס ומ ןמיס)
ירכנ לשב השודק גוהנש ,הבושתב (ם"במרה=) מ"רה ירבד י"פע וז הכלה הערכוה רבכו"
ןואגה כ"כו ,ה"לשהו םידרחה ,ט"ירהמ ,ט"יבמ ,ק"ירה ובתכש ומכו ,םודקה גהנכו
."שדחה בושיב גהנמה ןכו ,רביחש י"א 'להב םדא ייח לעב

םהירבד לע תוישוקו - וב רזח ןרמש ובתכש םידרחהו א"וזחה ירבדב ןויד .ו
לבא ,א"וזחה כ"שמל א"דיחה כ"שמ ןיב עירכהל ,םירהה ןיב ימצע סינכהל יאדכ יניאש פ"עא
האר אל ל"צז א"וזחה ןרמש ומכו ,ריעהל ךרוצ יתיאר ,ואבוהש םירבדב ןייעמה דימלתכ
םילודג םינורחא דגנ הז םא םג ,םינושארהו ס"שהמ ול הלועש יפכ ותעד עיבהל םינפ אושמ
יפכ ,ונתעד תא עיבנו תאז ותנומאב קיזחנ וידימלת ידימלת ונא ףא ,םינשב תואמ וינפל ויהש
.םינפ אושמ אלל ,ונל הארנש

יראמ אבא וחירכה כ"חא" (התליחתב גמ ןמיס א"ח הבושתב) כ"שמב ט"ירהמה תנווכ תישאר
והוחירכהש הנווכה ןיאש ,"ףסוי יכרב"ה כ"שמכ ,"רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו ל"ז
גוהנל רוביצה תא וחירכהש הנווכה אלא ,והוחירכה בותכ ןיא אלהד ,"ףסוי תיב"ה ןרמל
קהבומה ודימלת היהש יטנאלג ם"רהמ לש ותודע רואל דחוימב .ללכ ורשעי אלשו ט"יבמהכ
דוע ,ותומ ינפל הנש ד"לש תנשבש ,(םש "םילודגה םש"ב ראובמכ) ל"צז וראק י"ר ר"הומ לש
הכלההש ,תמאה לע הדוהו וב רזח ןרמש א"וזחה בתכש המ הארנ אל ןכל ,ותעדב קיזחה
.ט"יבמה ירבדכ

איהה הבושתב םג אלא .וב רזח אלש הארנ יטנאלג ם"רהמ תודע י"פע קר אלש ,רמול שי דוע
:םש בתכ ירהש ,ותעדב קיזחהל ךישמה ןרמש הארנ ,המצע ט"ירהמה לש
ב"צרה תנשמ ה"הלז ברה יראמ אבא הרוה המכ הזמ ,ירכנה עקרקב תיעיבש ילודיג לע"
לכב אבו הרומ היה ןכו ,תורשעמה ןמ םירוטפו תיעיבש תוריפ יניד לכב םיבייח םהש
וראק י"רהמ ברהש פ"עאש תורודה ינקזמ םימכח ודיעהו ,השעמל הכלה תיעיבש הנש
ל"ז יראמ אבא וחירכה כ"חא ,הכרב אלב שירפהל גהונ היהו רימחהל ךכוח היה ל"ז
רבדב שיש ,אוה אלוק ידיל יתאד ארמוחד ,רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו
ברה בתכש קספה חסונ יל וארה התעו .רבדב רערעש ימ היה אלו ,תיעיבש תוריפ דספה
,תיעיבש ינידמ םרטופלו תורשעמב םבייחל וירבד לע קולחל ל"ז וראק ףסוי ר"רהמ
."ונקקזוה השעמל הכלהו ליאוה ,רבדב ןתילו אשיל ינא ךירצו
ונחרוכ לע אליממו ,ותעדב קיזחהל ךישמה "ףסוי תיב"ה ןרמש ,וירבד ףוס ךותמ אידהל ירה
תא וחירכהש ,רוביצל הנווכה ,וחירכה ומעש םימכחהו ויבאש וירבד תליחתב כ"שמש רמול
ןכא םא ,גיהנהל ט"יבמה הצרש גהנמהש הבושתה ךותמ חכומ אל םג .םתומכ גוהנל רוביצה
.ט"יבמה ירבדכ תפצב גוהנל וליחתהש היארו תודע לכ ןיא ט"ירהמה ירבדבו .אל וא לבקתה
א"דיחהו ןחלושה תאפש םיאצומ ונא ךדיאמ ,ט"יבמהכ גוהנש בותכ ומצע םידרחה ירבדב קרו
ויה א"דיחהו ןחלושה תאפו ."ףסוי תיב"ה ןרמכ י"אב םוקמ לכבו תפצב גהנמהש םיבתוכ
.םידרח רפס לעב ירכזא רזעילא ר"הומ ירחא
1 הרעה ןייע

ךכו ,א"לש ןמיס ד"וי ע"ושב וירבדמ וב רזח ןרמש חיכוהל םידרחה כ"שמע ,דוע ריעהל יל שי
:(א"ע דפ ףד ז"פ א"ח) םידרחה ןושל
'ר ר"רהומ רודה לודג םג .ל"ז ינארטמ השמ ר"רהומ רודה לודג גיהנמו גוהנ היה ןכו"
אל הב ןיא הטימשה תנש" ,םתס בתכ ,ע"וש רביחשכ וימי ףוסב ,ל"צז וראק ףסוי
."רבד אמע ןכו .לארשי תוריפל ירכנה תוריפ ןיב קליח אלו ,"תורשעמ אלו תומורת
ןרמש ,םירכנ תוריפל לארשי תוריפ ןיב קליח אלש ,אמתסב ע"ושה כ"שממ חיכוהל ןכתי אל
תכרעמ "םילודגה םש"ב א"דיחה) ו"טש תנשב הנושארל ספדוה ךורע ןחלושה ירהש ,וב רזח
איריב רפכב ןוילעה לילגב הנושארל ספדוהש ,בתכ ה"ע ןמיס 'ש תוא "ךורע ןחלש" ךרע םירפס
ספדוהש ע"וש םדיב שי "ליחנהל השרומ" ע"ושה לש השדחה םירפסה תאצוהבו .ה"בשח תנש
לש הבושתה ךותמ חכומש יפכ ,ט"יבמה לע קולחל ךישמה דוע הז ירחאו ,(היצנווב ו"כש תנשב
רשא ,ל"צז יטנאלג ם"רהמ קהבומה ודימלת ידי לע המסרפתהו ,י"כב התייהש "ףסוי תיב"ה
.ןרמ לש ותומ ינפל הנש ,ד"לש תנשב הבתכנ תאז הבושתו ,ובר וראק י"ר ןמזב יח

תיב'ה ןרמ ואלו" :ל"נה הבושתה לע בתכש .א"וזחה ירבד תא לבקל ןכתי אלו ,הארנ אל םג
."וראק ףסוי ריעצה םואנ" ןושלב ןרמ הילע םותח הבושתה ףוסב ירהש ,"הילע םתח 'ףסוי
.ומצעמ תאז איצמהש ימכ ל"צז יטנאלג ם"רהמ ודימלת ירבד תא דימעהל ו"חו

,הברדא אלא ,וב רזח ןרמש םהמ חכומ ןיאש קר אל ,ט"ירהמה ירבדמ םגש ,םידמל ונאצמנ
קר אלש ,ע"ושב כ"שממ חיכוהש הממ היאר לכ ןיא םידרחה ירבדמו .ותעדב ראשנש חכומ
ע"ושהו ד"לש תנשב הבתכנ ל"נה הבושתה ירהש ,השחכה ןאכ שי אלא ,החכוה םוש ןיאש
(א"לש ןמיס ד"וי) ע"ושב כ"שמש הארנ ןכל .2 הרעה ןייע .ו"טש תנשב הנושארל ספדנ
וא ,לארשי דיב ולדגש תוריפל ותנווכ ,תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנשבש
,החיכשה תואיצמה ללכ ךרדב התייה םג וזש ,ם"וכע דיב השענ חורימהו ם"וכע דיב ולדגש
לכש ,םירכנה דיב ויה (םלוכ טעמכ וא) תואלקחה תודש לכ ,הפוקת התואבש רוכזל שי ירהש
הלרעה תלאשב 'ו ןימוחתב ירמאמב ןייועי) םירכנ לש התייה םיקוושל העיגהש תרצותה
"ףסוי תיב"ה ןמזב תיאלקחה תרצותה קוויש לש תואיצמה תא ונרקס םש ,ונימי תואיצמב
לארשיהש ונייהד ,לארשי דיב השענ חורימהש תואיצמ תכייש התייה אלו טעמכו ,(ט"יבמהו
תוריפב ,ונימיב תואיצמה םג ךכ .תוקריו תוריפב חורימה והזש ,םיזגראב תוריפה תא חיני
.םיזגראל תוריפה תסנכהו ףיטקה תלועפ תא םישוע םמצעב םהש ,םיברעה לצא םילדגה
תוריפה ,םירכנל תועקרק תריכמ רתיה לע הטימשה תנשב םיכמוסהש ,ריעהל יואר ןאכ
םידבועו עקרקב םיקיזחמ םידוהיהו ,הריכמ רטשב םירכנל ורכמנ רשא תודשמ םיעיגמה
םיבייח "ףסוי תיב"ה יפל - םיזגראל תוריפה תא םיסינכמה םג םהו ,תורתומה תודובעב הדשב
.לארשי דיב השענ חורימהש ןויכ ,תורשעמו תומורת תשרפהב תוריפה

,א"דיחה ירבדו ,וימי ףוס דע וב רזח אל ןרמש ,ל"צז א"דיחה ומכ ,הארנ רומאה לכמ ןכל
קר הנוש גהנמהש :ינויגה הארנ ,יטנאלג ם"רהמ לש הבושתה םע םידרחה ירבד תא בשייל
תוארל א"וזחה כ"שמ םג לבא .יווד שרע לע בכש ןרמ רשאכ ,ותומל ךומס וא ותומ ירחא
רמול רשפא ךיא ןיבמ יניא ,ט"יבמה ירבדכ גוהנל תפצב הנוש גהנמהש תנבומו הטושפ הרוצב
בתכש ,(א"סש תנשב היצנווב סופדל ואיבהו ורפס תא רביח רשא) םידרחה ירבד תורמל ןכ
עבק בשות היהו ,ע"קת תנשב תפצל עיגה רשא "ןחלושה תאפ" לעב ירה "רבד אמע ןכש"
תנשב ספדנ רשא ןחלושה תאפ רפסל המדקהב םש אבומש יפכ) הדעה שארכ םש דמעו ,תפצב
תיב"ה ירבדכ - תפצ ריעה ללוכ - לארשי ץרא לכב גהנמהש שרופמב בתוכ אוהו ,(תפצב ו"צקת
לעב ל"צז ירכזא רזעילא ר"הומ ירחא םינש עבראו םישולש םייתאמכ ובתכנ וירבד) !"ףסוי
חיננ םא וליפא ירה .ןרמ ירבדכ לארשי ץרא לכב גהנמהש דיעה א"דיחה םגו .("םידרח רפס"
לבקל שיש רמול הצר הז דצמ קרו ,ט"יבמהכ גוהנל ןכ ירחא הנוש גהנמהש ,א"וזחה ירבדכ
"ןחלושה תאפ" ןמזב ,"םידרח"ה ירחאש םיאור ונא הדימ התואב ירה ,בייחמ גהנמכ תאז תא
םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ אלש ,"ףסוי תיב"כ היה גהנמה ,ללכב דעו א"וזחה ןמז דעו
שי .ןחלושה תאפו א"דיחה םידיעמש גהנמה תא תונשל הצור א"וזחה דציכ הומת ןכל ,ללכ
םש"ב אבומ ךכ) ויתובושתב וריכזמו ואיבמ ט"ירהמהו ,ט"ירהמה ןמזב היה םידרחהש רוכזל
.(ב"יר ןמיס 'א תוא םילודג תכרעמ א"דיחהל "םילודגה

גהנמה ,ןכמ רחאלו ,ט"ירהמו ט"יבמכ היה תפצב גהנמה םידרחה ןמזבש ,רמול ןכתי ילואו
דגנתהל ולכי אלו וזיעה אל הארנכד ,"ףסוי תיב"ה ןרמ תעדכ תויהל בושל רודה ילודג י"ע הנוש
.ןרמכ בוש תויהל רזח גהנמה ןכמ רחאל לבא ,רודה ילודג ויהש ט"ירהמלו ט"יבמל

:(כ ןמיס ףוסב םש) א"וזחה כ"שמ םג
תוריפ לש רשעמבד בתכ ט"ירהמ ירהש ,לקהל ןרמ ללכ רמא םא טילחהל השקו"
."קפסל רבדה קיזחה ירה ,ךרבל אלש ששוח "ףסוי תיב" היה תיעיבש
ליגר
אוה הכלהב ונידיב ללכהש ןוויכ ,קפסל הז קיזחה ןכאש ,ךריב אלש הזמ הייאר לכ ןיא ד"נעל
אלד ואלב אתיירואדמ איה הכירצ הניאש הכרב ם"במרה יפלש ןוויכ ,"לקהל תוכרב קפס"
תוכרב קפסד הכלה יללכב ראובמ ךכ ,ע"ושב ןרמ דגנ וליפא רימחהל םיקסופ ונא הזבו ,אשת
לבא ,תבייחמ הכלהכ ע"ושה ירבד תא םילבקמ ונאש וליפא ונייהד .ןרמ דגנ וליפא לקהל
הז רבד קיזחה ןרמ םגש היאר ללכ הזמ ןיא ןכל .ןרמ דגנ וליפא םירימחמ ונא תוכרב ןיינעב
לש ותעד יאדובו ,הווצמה םויק תא תובכעמ ןניאו ,ןנברדמ קר ןה תוכרבהש דחוימב ,קפסל
םיבייחתמו םינש ראשכ םנידו ,ללכ השודק םהב ןיא םירכנ תוריפש ,הראשנו התייה ןרמ
.לארשי דיב היה חורימה רשאכ תורשעמו תומורתב

,"ףסוי תיב"הכ היה םילשוריו י"אב גהנמהש ה"לשה ירבדמ החכוה .ז
וינבל ןכ ץילממו ומצעל רימחה אוה קרו
יולה היעשי ר"רהומ לארשי ץראל הלע ,הטימש תנש ברע ,ב"פש תנשב .המת אל הכרעמה
ל"וחב וינבל בתוכ אוה ,ןרמ תומ רחא הנש שולשו םישימח .שודקה ה"לשה לעב ל"צז ץיברוה
:(ד"ע ה"נ ףד תויתואה רעש)
ץראל אובל ינומכ וכזת םאב ,לארשי ץראב םיגוהנה םינידב ריכזמכ תויהל יתאב התע"
יתלבל םהב םיקדקדמ דאמ ויהתש םכתא זרזלו תושעל המ ועדתש ידכ ,רודל השודקה
הנש הטימשה תנש איה ב"בות ק"היע םילשוריל יאוב דחא תחא הנש הנהו .ו"ח ואטחת
,לודגה קחודה תמחמ םמצע תא רוטפל וצר ,השודקה ץרא יבשוימ םיברו ,תיעיבשה
ןיכהל ו"ק ,ומויב םוי רבד לוכאל םדיב קפיס היה אלו ,הנידמב בער תיעיבש ברע היהש
ימצע םע יתנד ינאו .יקיחד ייוניש ורמאו ,תיעיבשה תנש לע םתיבב םיניינע הזיא
יכ ,יאפתכ לעד אמילג רוכמל וליפאו ,םהמ רתוי םייקל ביוחמ ינא ,יבבלב יתבשחו
התעו ,בויחה םוקמל תאבו ,הזמ רוטפ תייהש םוקממ תאב המל ה"בקה יל רמאי
רבכ םירדה אמלשב .יצרא תא אמטל תאב עודמ ,הזה הווצמה בוזעת בויחה םוקמב
תא שדקל ליבשב עסונ השודקה ץראל עסונה לכ דועו .ךכ לכ לודג םשנוע ןיא ,המש
ומצע תא איבהל הצור היהש ,ה"ערמ ןיינע היה הזו ...המש רשא תווצמה םייקלו ומצע
סח הנמייקי אל ודיל האבה הווצמהו י"אל אבה הנהו .י"אב תווצמה םויק בויח ידיל
.םולשו
רביח רשא םידרחה רפסב ןכ םיתאצמ ,םהה םירבדה יבל לא יתמש רשא ןמז רחא
דואמ רהזיהל םיבייח י"אב רודל םיאבה לכו :ל"זו ירכזא רזעילא ר"רה דיסחה
םירדה םיארומאה םמייקל םיריהז ויהש םשכ ,י"אב תויולתה תווצמה לכבו הטימשב
לוטיב לש הריבעב האב י"אב הרידה תוצמ אהת אלש ידכ ,ימלשוריב אתיאדכ ,הב
."ןמא ןמייקל ונרזעי לארשי יהולאו ,ןרכש לע רתוי ןדספה אצמנו ,הב תויולתה תווצמה
:בתכ (א"ע זנ ףד תויתואה רעש םש) וירבד ךשמהב
לוכאל יתוכ לשב םג תיעיבש תשודק אצמנ ,עיקפהל י"אב יתוכל ןיינק ןיאש רחאמו"
מ"מ .םידיב ערזש פ"עא ,ןיחיפסכ וניד יתוכ לצא שיש המ לכ קר ,תיעיבש תשודקב
םהש םנידו ,ןהילאמ הלועה ןיחיפסכ אוה לארשי לצאו ,תיעיבש לע הווצמ וניא יתוכה
ןיגהונ ויה םילשוריב הפ השעמ ישנאש יתעמש ןכו ...תיעיבש תשודקב לוכאל םירתומ
.ל"כע ,"יתוכמ תונקל אלש ןכ
םינתונש תיעיבש ימדב השודק תספתה יבגל תסחייתמ ,וירבד ףוסב שודקה ה"לשה לש ותודע
וגהנ םידיחי םתוא קרש ןכתיו .םייוגמ תוריפ ךכ לשב ונק אלו ,הזל וששחש םידיחי ויהש ,יוגל
תליחתמ עמשמ םג ךכו .ללכ השודק גהנ אל םעה לכ לבא ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודקב
ומכתסהש הארנכו ,הטימש ורמש אלו תילכלכ הניחבמ השק היה ץראב בצמהש בתכש וירבד
הזמ הארנ ,"ךכ לכ לודג םשנוע ןיא רבכ םירדה אמלשב" ש"ממ םגו .תועקרק תריכמ רתיה לע
אלש ,לצנתמכ בתוכ אוה ךכו .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ אל םתוללכב י"אב םירדהש
.הריבעב האבה הווצמכ ול בשחתו ,הטימשה תוצמ תא רומשי אלו לארשי ץראל אוביש ןכתי
הצור אוהש האווצ ןיעמכ ,וינבלו ול קר אלא ,רוביצל תבייחמ הארוהכ תאז בתוכ אוה ןיא
גהנמה לע וירבדמ חיכוהל ןיא ןכל .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק רומשל ארמוחל וגהניש
גהנמה םאש :ךופה היה גהנמהש וירבדמ קיידל ןתינ - ונרמאש יפכ - הברדא .לארשי ץראב
הבוח האורש ךכ לע לצנתהל ה"לשהל ול המל ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ורמשש היה
וינב תא תווצלו ריהזהל ןכו ,הריבעב האבה הווצמכ ול בשחת אלש ידכ ,תיעיבש רומשל ךרוצו
וכרטצי ואובי םאו ,ןכ אוה גהנמה אליממ אולה ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ורמשיש
תשודק וגהנ אלו ,הנוש היה גהנמהש אלא .י"אב ונשיש גהנמה דצמ השודקה לע רומשל
.םידיחי קר אלא םירכנ תוריפב תיעיבש

"ףסוי תיב"ה ןרמכ םילשוריבו י"אב גהנמהש םידיעמה תופסונ תועד .ח
יגהנמו תונקתה רפס םשב איבמ (העק 'מע מ"שת הינתנ) תיעיבש יאצומל "אתיירוא" ץבוקב
תורשעמו תומורת תשרפה ןיד יבגל םידרפסה ימכח וניקתה רשא ב"רת תנשבש ,םילשורי
תיב"ה ןרמ תבושת תא הזב ואיבה ,לארשי דיב וחרמתנו תיעיבשב יוג עקרקב ולדגש תוריפב
:בתכש ,לכור תקבא ת"ושב "ףסוי
,תיעיבשב תורשעמו תומורת שירפהל םדק ימימ םגהנמ ןכ יכ ,ו"ת םילשורימ יל ובתכ"
."ילא םג יתגהנהו יתבתכש ומכו ,לארשי דיב וחרמתנו והדשב יוגה םערזש תוריפמ
'מע סילג י"רל) לארשי ץרא יגהנמ רפסב םג ןכ אבוהו ל"הזב ןייצמ תונקתה םשור םשו
:(צ"חר
שירפהל ןרמ ןמזב היהש ח"בלרהומ ןואגה ןמזב םילשורי גהנמ תעדל וניכז כ"ע"
."תיעיבשב תורשעמו תומורת
:א"מרת תנשב בונהכ הימחנ השמ ר"הומל עבשה תנש סרטנוק רפסב בתוכ ךכו
רוסיא םהב ןיא ,םידוהי םניא לש העירזו עקרקמ םה תוריפה לכ טעמכש וננמזב"
,"בוט תכרב וילע אובתו ,ול רשפא םא רימחהל שפנ לעב לכל יואר יאדובו" ,"תיעיבש
םייסמו
."רבד אמע יאמ יזח קופו"
ץילממ אוהש תורמל ,םירכנ תוריפב תיעיבש יניד לע ודיפקה אלש אוה גהנמהש םיאור וירבדמ
.רימחי שפנ לעבש

.ה ףיעס ח"פ ע"רת תנש) יקסניצקוט לכימ לאיחי ר"הומל תיעיבש תוכלה סרטנוק רפסב םג
:בתוכ ("הטימשה רפס" ורפסל סיסבכ כ"חא שמיש הז סרטנוק
םהלש תוריפה תשודקו המדאה תדובע רוסיאב ךא ,ןיחיפס רוסיא ןיא ם"וכע תוריפב"
,ם"וכע לש תוריפו תודשב םג תיעיבש תגהונ ותעייסו ט"יבמהל ,העודי תקולחמ שי
."ם"וכע לשב תגהונ ןיא ותעייסו "ףסוי תיב"הלו
:םכסמו
."תיעיבש תשודק ילב ם"וכע תוריפ לוכאל "ףסוי תיב"הכ לארשי ץרא לכב וגהנו"
לש המכסה לביק ורפסש ,ועק 'מע תיעיבש יאצומ - "אתיירוא"ב יודנל לאלצב ברה ןייצמו)
(הז רבדב וילע וקלח אלו ןיקסיד םחורי קחצי 'רו ז"בדירה םהיניבו םילשורי ילודגמ העברא
לש תוריפ לוכאל לקהל "ףסוי תיב"כ לארשי ץרא לכב וגהנו" :(זמ 'מע) םש בתוכ אוה ךכו
."תיעיבש תשודק אלב םירכנ

:ל"זו (ח"צרת םילשורי ןויצ ינב שרדמ תאצוהב) "ץראה תעושי" סרטנוקב ראובמ ןכו
תיעיבש ןיד ןיאש רבוסו ,ט"ירהמהו ט"יבמה לע קלוחש ,"ףסוי תיב"ה תעדכ םיגהונ"
תשודק םוש םהב גוהנ ןיא ם"וכע לש תוריפב לבא ,לארשי לש תוריפו תודשב אלא גהונ
."ןיחיפס רוסיא םהב גהונ ןיא ןכו ,תיעיבש

ןמזב יחש ל"צז ןמגרב רזעילא ר"הומ ירבדמ חיכוהל ןתינ המ .ט
םילשוריו י"אב גהנמה לע "ןחלשה תאפ"
:כ"ג בתוכ (חעק 'מע םש אתיירוא ץבוק) ןיול ריאמ קחצי דוהימע ברה
יכ תוטשפב ררבמ (םש "ףסוי יכרב"ב א"דיחהו דכ ןמיס לכור תקבא ת"וש) ךנה לכמ"
.ם"וכעה תוריפב תיעיבש תשודק רומשל אל "ףסוי תיב"ה תעדכ י"אב גהנמה חור ןכא
י"א גהנמל יכ רעשל היה ןתינ ח"סקת תנשמ לחה ,י"אל א"רגה ידימלת תיילע םע
ןמיס ד"וי) ע"ושל ורואיבב א"רגה תעד רשאב ,הלא םילוע לצא םג ןיכומית ףסוותי
תורשעמו תומורת ידימ עיקפהל ם"וכעל ןיינק שי הזה ןמזבש (ו"קסו ח"כ אלש
הלא םילועמ דחא םנמאו .ןנברדמ קר םויכ םהב םיבייחש ןויכ ,אירוסב ומכ תיעיבשו
גכ ןמיס ןחלושה תאפ ורפסב תורורב עירכה ל"צז באלקשמ לארשי 'ר א"רגה דימלת
ןמיס םש האר ןכו) תיעיבש תשודק ילב םלכואלו ם"וכע תוריפ תונקל רתומ יכ ,טכ ק"ס
,יזנכשאה רוביצה ברקב םג "ףסוי תיב"ה גהנמ שרתשה ותערכה תובקעב .(מ ק"ס ז"ט
'רל "הארי רהב" רפסה ,די בתכמ רואל אצוה רבכמ אל םלוא .ןיררוע אלל הרואכל
םילשורי ילודגמ דחא ,(א"טילש רהה ןמ .ש ברה ורידהה רשא) ל"צז ןמגרב רזעילא
יכ ררבתמ בישהש הבושת ךותמ .בולקשמ י"ר לש ורוד ןב ,הנש םיעבראו האמ ינפלמ
גוהנל ןיא יכ םילשוריב רורב גהנמ היה אל ,ןחלושה תאפ רפסה רואל אציש ןמזב
."ם"וכעה תוריפב תיעיבש תשודק
:(ע 'מע נ ןמיס) "הארי רהב" ת"וש ןושל ךכ
םהב גוהנל אלש םייוגמ םיחקלנה תיעיבש תוריפ רתיה ןיינעל ךומסל שי םא ונלאשנ"
ג"כ ןמיס ולש תיעיבש תוכלהב ןחלושה תאפ לעב הברה בתכש המא .תיעיבש תשודק
סופדה ירפסב שי םירבד המכו המכ ירהש ,השעמלו הכלהל ,לארשי תיבב ג"י ףיעס
הארוהה הלח אל ןיידעש דועו .השעמל ןכש לכ אל ,הכלהל הכימס ידכ םהב ןיאש
ונחנא םיעמושו ,הטימשה תנש העיגה אל תעכ דע רפסה ספדנש ןמזמ ירהש ,איהה
ולדגש תוריפב תיעיבש תשודק תצק פ"כע וגהנש ,א"בבות שודקה ץראה יבשוי ראשמ
.ל"כע ,"ורבעש הטימשה תונשב םייוגה דיבש תודשב
,"הארי רהב" רפס תעדב א"טילש ןיול דוהימע ברה לש ותנבהו וחותינ םע םיכסהל ןיא ד"נעל
- תצק קרו ,"ףסוי תיב"הכ וגהנ םלוככ םבורש רורבו עמשמ וירבד ךותמ ,אוה ךופהנ הברדא
ולוככ ובור לע לבוקמה קספ היה ןחלושה תאפ קספו ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק וגהנ - םידיחי
.םירכנ לשב תיעיבש תשודק וגהנ תצק קרש בתכ ירהש ,רוביצה לש

רהב" רפסמ חיכוהל הצר (טעק 'מע 'ט אתיירואב םש) א"טילש רבליז עשוהי ןימינב ברה
:םש ל"זו ,"ןחלושה תאפ" לעב בתכש המל דוגינב היה גהנמהש ,"הארי
היח תודע יוה ןאכמ ,ירמגל "ןחלשה תאפ" ירבד לטבמו החוד ("הארי רהב" רפסב) םשו"
אלש אוה םודקה גהנמה וליאכ בתכש "ןחלשה תאפ"ה החודש א"וזחהל עייסמד אינתכו
תאפ" לש הפוקתב םגש היאר יוה ל"נהמו .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודקב רימחהל
זא וגהנ אמתסמש אילת אהב אה תמאבו ,ירכנ תוריפב תיעיבש תשודקב וגהנ "ןחלשה
ורודב גהנמה היה ןכש חכומ "ןחלשה תאפ" לש תוכיראה םצעמ םג .שודקה גהנמה ומכ
ותודע קיחרהלו ךיראהל "ןחלשה תאפ"ה קוקז היהש דע ,תצקמב פ"כע רימחהל
ל"רד הארנ 'תיעיבש תשודק תצק פ"כע וגהנד' ל"נה רפסב בותכש המו .םודקה גהנמהמ
ינפמ םגו ןקזה ש"ר לש רתיה שי הזבד ,רימחהל וגהנ אל הרוחסב םג רשפאו ,רועיבבש
עודי ןיאש ינפמ רקיעבו ,רועיב ןיינעל ונינמזב םגש םיאור ונאש ומכ) הזב שיש םיישק
ןיד הז רקיעבש ל"סד ןקזה ש"רה לע וכמס ןכל ,(רועיב לש םינמזה םירבדה בורב בטיה
לארשיל םג אליממ ,ם"וכעב ךייש אל הזש ןוויכמו ,ריקפהל םילעבה לע בוח שיש ןוממ
ונמזב ריעמ א"דיחהש המ עבונ הזמו .מ"כאו ,הרוחסו רועיב תבוח ןיא וחוכמ אבה
לשב רועיב גהונש שדוקה ץראב ריע םושב דיסח םושמ עמש אלו האר אל םלועמש
לשב תיעיבש תשודק ירמגל ןיאד ל"סד א"דיחה םשב םימסרפמ המ םושמ ךא .ם"וכע
לצנתמכ שיגדמו ,(הרוחסב םג רשפאו) רועיבב קר הזש שרופמ בתוכש ןמזב וב .םייוג
םירכנ לשב םגש רקיעב םיקסופ ונאש ףא ,ונאו .רועיב תווצמ םויקל םיישקה ינפמ הזש
ל"נה םימעפל ףרצמ ינא ילש םירפסב מ"מ ,לארשי דיל עיגה רחאל הרוחסו רועיב גהונ
היה םלצאש המד ,ונינמזל א"דיחה ןמזב היהש המ תומדל ןיאו ,קחדה םוקמב לקהל
."לקנב םייקל תורשפא שי ונינמזב םישענש הטימש לש םירודיסב ירה ,םייקל ענמנה ןמ
,"תיעיבש תשודק" כ"חא כ"שמל תסחייתמ "תצק" הלמהש ריבסמ הארנכ רבליז ר"הומ
:ןכ ינפל כ"שמל תסחייתמ "תצק" הלמה ד"נעל לבא ,תיעיבש תשודק ינידמ תצק ונייהד
.תיעיבש תשודק וגהנ םעהמ תצקמש ,שרפתמש ,"וגהנ"

קרש ,וירבדמ עמשמ תוטשפבו ,דואמ קוחד ד"נעל ,"הארי רהב" רפס תעדב ריבסהל כ"שמ
וגהנ אל טלחומה בורהש ,ואל עמוש התא ןה ללכמו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק וגהנ תצק
םלוכש ותנווכש ,"הארי רהב" רפס לש וירבדב סינכהלו קוחדל לוכי ךיאו ,תיעיבש תשודק ללכ
קיחרהו .תיעיבש תשודק וגהנ אל הרוחסו רועיב ןידב קרו םינידהמ קלחב תיעיבש תשודק וגהנ
ןידב קר הז ,תיעיבש תשודק ןיאש בתכש א"דיחה יפלש ,א"דיחה ירבדב ריבסהל כ"שמב תכל
תוריפב תיעיבש תשודק וגהנש םיכסי א"דיחה םג םינידה ראשב לבא ,הרוחסב םג ילואו רועיב
"ףסוי תיב"ה ירבד תא םייק א"דיחה אולה ,הז רבד רמול לוכי ה"תכממב דציכ .םירכנ
תומורת שירפהל שיש שרופמב בותכ הבש ,ל"ז יטנאלג ם"רהמ ודימלת איבהש הבושתמ
תומורת שירפי אלש ימל םרח תריזג הזב ורזגו ,לארשי דיב וחרמתנש םירכנ תוריפב תורשעמו
וב רזח אל "ףסוי תיב"הש חיכומ (א"לש ןמיס ד"ויב םש) ל"נה א"דיחה ירבד לכבו .תורשעמו
גוהנ יכהד ןרמ בתכש הב דועו" :םש שרופמב בתוכו ,הכלהל קסופ ךכו ,ללכב דעו ותומ םוי דע
גהנמה טשפ ול םדוקו ,ח"נלרהמ ןמזמ רודו רוד תונש םדקמו זאמ ונדעומ תירק ןויצ ק"היעב
ה"הגהב (א"מרה) ם"רומ וניבר יארתב אתוובר םינורחאה ילודג וניצמ ירה ןכ לע רתיו ,ןכ
."ל"ז ןרמ תרבסכ ןתעבראל דחא חור תורהנ העברא ,ש"קירהמ ברהו השירפ ברהו שובל ברהו
תוריפב תיעיבש תשודק ןיאש רמול ןווכתה א"דיחהש ,ולא םירבד רחא רמול רשפא דציכ
ןיא ירה ןרמ תעדלו .ןרמ תעדכ וירבדב שרופמ אולה .הרוחסו רועיב ןידל סחיב קר םירכנ
"ףסוי תיב"ה לש ותעדלו .תורשעמו תומורת תשרפהו דספה ןידל ,הרוחסו רועיב ןיד ןיב קוליח
ןידו דספה ןידל סחיב םג השודק תגהונ אלש .ךכמ בייחתמה לכ םע ללכב תיעיבש תשודק ןיא
.לארשי דיב ןתכאלמ הרמגנב תורשעמו תומורת בויח ןידו ,השודק תספתה ןידו ,ל"וחל האצוה

המד ,א"טילש רבליז עשוהי ןימינב ר"הומ (םש אתיירוא ץבוקב) כ"שמ לע ריעהל שי דוע
תשודק םייקל תורשפא שי םויה ונינפלש םירודיסב ,הטימש םייקל ענמנה ןמ היה םלצאש
תקולחמ ןיא ירהש ,לפטל תקולחמהו חוכיוה תא טיסה ,ודובכמ הליחמה רחא .לקנב תיעיבש
אלא .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ןיד םויק תולקו תוישקב היולת ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה
לכו "ףסוי תיב"הש וניארש רחאו .אל וא םירכנ תוריפב השודק שי םא תינורקע איה םתקולחמ
תוריפב תיעיבש תשודק גוהנל םוקמ םוש ןיא ,השודק ןיאש וירחא וקספש ומעש םיקסופה
.םהב תיעיבש תשודקב רהזיהלו םייקל לקנ םא םג ,םירכנ

ןחלושה תאפ לעב לש ותודעב יפוד ליטהש ,א"טילש רבליז ןימינב ר"הומ כ"שמ רתוי דוע הומת
וילע בתכו ,"ל"ז ןרמ ןמזב םודקה גהנמה ומכו לארשי ץרא לכב התע גהנמה אוה ןכ יכ" בתכש
:א"טילש רבליז ר"הומ
לש ורוד ןב ,ל"ז ןמגרב ברה לש "הארי רהב" רפסב בתכש המ םע ,םיאתי הז ךאיהו"
תועד יקוליח ךייש יכו ,םנמזב םילשורי לש גהנמהל עגונב ךפהה בתכש ,"ןחלשה תאפ"ה
תא םייקל םיישקה ללגב הרוחסו רועיבב לקהל היה גהנמהש רורב אלא ,תואיצמה לע
"ןחלשה תאפ" ריעמ ז"עו ,ףסוי יכרבב כ"שומכו ןקזה ש"רה לע וכמסו .השעמל הז
תוריפב תיעיבש תשודק תצק פ"כע וגהנש שיגדה "הארי רהב" רפסב לבא .גהנמה תודוא
קרש וא הרוחסו רועיב דבלמ ונייה ,ורבעש הטימשה תונשב םייוגה דיבש תודשב ולדגש
."לקהל וגהנ םעה יטושפמ קלח
ירבדל "ןחלשה תאפ" לעב לש וירבד ןיב הריתס תמייק א"טילש רבליז ר"הומ תעדל םג ירה
,ןחלושה תאפ ינפ לע "הארי רהב" ירבד ףידעהלו לבקל טילחה עודמ כ"א ,"הארי רהב" רפס
ןכ םא ,רתוי םיפידע "הארי רהב" ירבדש טילחי ימו ,יאהא ךומס יאהא תכמסד תיזח יאמ
םה ונילודג ירבד .תואיצמה התיה המ םהיניב תקולחמ ןיאו ,םהיניב הריתס םוש ןיא ד"נעל
,איה תיתימא ל"צז בולקשמ לארשי ר"הומ דיסחה לש ותודעו ,קופקפ םוש אלל הנמאנ תודע
רהב" רפסב כ"שמו .םירכנ תוריפב השודק םוש וגהנ אלש "ףסוי תיב"הכ וגהנ י"א לכב ןכאש
ןיאו ,לארשי ץראב היהש גהנמה לע ,"ןחלשה תאפ" לעב לש תודעל הריתס לכ הזב ןיא ,"הארי
וגהנ םידיחיש ,הז קר אוה "הארי רהב" רפס לעב בתכש לכ ,תואיצמה לע םהיניב תקולחמ םוש
םתואכ כ"ג הכלהל ותעדב הטונ םנמא ומצע אוהו ,ט"יבמהכ תיעיבש תשודקב םירכנ תוריפב
ימל תורשפאו תונוכנ םוש ןתונ וניא וקספש ,הזב קר אוה "ןחלשה תאפ" לע ותנעט לכ ,םידיחי
תשודק םעהמ תצקמ וגהנש בתכ ז"עו ,םירכנ לשב תיעיבש תשודק גוהנל ט"יבמהכ רימחמש
בורה וגהנש המ לע ,"ןחלשה תאפ" לעב לש ותודע לע ןפואו םינפ םושב קלוח וניא לבא ,תיעיבש
."ףסוי תיב"הכ םוקמ לכב י"אב לארשי םע לש טלחומה

ל"ז בונהכ הימחנ השמ ר"רהומ ירבד תא טטיצש ,א"טילש רבליז ןימינב ר"הומ לע השק םג
אמע יאמ יזח קופו" כ"שמב קר וירבד תא טטיצש ,םקלחב קר עבשה תנש סרטנוק ורפסב
אובתו ול רשפא םא רימחהל שפנ לעב לכל יואר יאדובו" םש םייסמו םכסמש המ םגו ,"רבד
לכ טעמכש ונינמזב" :םש בתכש המב ,טטיצ אל םינושארה וירבד תא לבא ,"בוט תכרב וילע
עמשמ הלא וירבדמש ."תיעיבש רוסיא םהב ןיא ,םידוהי םניא לש העירזו עקרקמ םה תוריפה
,םירכנ תוריפב ללכ תיעיבש תשודק וגהנ אלש ,היה ונמזב םג י"א לכב גהנמהש ,ונירבדכ כ"ג
ץבוקב אבומה) ורמאמב א"טילש רבליז ברה םג קסע הבשו ,םיקסוע ונא הבש הלאשה םצע יכ
לבא .תורודה ךלהמב לארשי ץראב גהנמה המ ,איה (טעק 'מע ז"משת רייא 'ט קלח אתיירוא
ירבדמ םג ,גהנמה לש הלאשבו .ט"יבמה וא "ףסוי תיב"ה םא ,קדוצ ימ הלאשב ןאכ ןוידה ןיא
."ףסוי תיב"הכ אוה גהנמהש רוריבב הלוע "עבשה תנש סרטנוק"

גהונש ימ לכל יודינ שיש ם"דשרהמה ירבדמ חיכוהל ןתינ םא .י
םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק
ה"דב ב"צק ןמיס ד"ויח) ם"דשרהמ ירבד תא איבה (טי ןמיס ד"ויה ג"ח) רמוא עיבי ת"ושב
לע בתכו ,"תיעיבש ירמושל ומירחהו ודינ" תפצ ימכחש בתוכ רשא (הטימשה תנש ןיינעלו
:א"טילש ףסוי הידבוע ר"הומ וירבד
ירמוש לע םג אלא ,יודינ תריזגב ורזג תורשעמו תומורת תשרפה לע קר אלש אצמנ"
גהנמהש (טכ ןמיס ד"ויח ג"ח) ץראה הדש ת"ושב בתכ ןכשו ,(םייוג לש תוריפב) תיעיבש
כ"כו .םייוג לש תוריפב תיעיבש יניד גוהנל אלש ,ןרמ תרבסכ ו"ת םילשורי ק"היע הפ
איצוהל יאמקד יאמקו יאמק וכמס ז"עש בתכו ,(ט ןמיס) יטנאלג יכדרמ ירבד ת"ושב
ןרמ תארוה לע וכמסש ינפמ ,אהל שחד ןאמ תילו .ל"וחל תפצ ק"היעמ םיגורתא
בתכ היפוג ט"יבמה ברה וליפאש דועו ,תיעיבש תשודק םהב ןיא יוגה תוריפש שודקה
הארנ היה ,םייוג תוריפב תיעיבש ינידב גהנתהל התע םירומ ונייה וליאש ,(ו"לש רפסב)
דומעל םילוכי רוביצה בור ןיאש הנקת התיהו ,'התע דע וגהנ אלש המ' השדח הנקתכ
ינידל רפסמ ןיאו .םייוגה ןמ תונקל םלועל םיכירצ ונאש העשה קחודו תולגה דצמ ,הב
תשודק ןיד םייוגה תוריפב םיגהונ ויה אל ט"יבמה ימיב םגש אצמנ ,'וכו תיעיבש
.ש"ייע ,"רערע ארקש םדא היה אלו תיעיבש
:ל"זו ,םש רמוא עיבי ת"ושב ףיסומו
רודה תפומ תארוה י"פע ט"יבמה תעדכ רימחהל גוהנל ,ואב בורקמ םישדח הנהו"
תריזגל שוחי אל ימ יכ ,םדספהב םרכש אצי אל םא ינקפוסמו .ןכ עירכהש ל"ז א"וזחה
.םייוג לש תוריפב תיעיבש יניד םיגהונהל ומע םישודק ןכו ןרמ ומירחהש םרחו יודינ
ד"ויח) ליעל כ"שמכו .אלוק ידיל האיבמה ארמוח איה יאדובש ל"ז ןרמד ירתאב ש"כמו
אלש ורבסו ,ל"נה ם"דשרהמ ירבד םירימחמה יניעמ םלענש הארנכו .(ה תוא אי ןמיס
אלוק איהש) תורשעמו תומורת ינידמ םרטופל םיגהונהל אלא תפצ ימכח ומירחה
םלוא .ב"עת רימחמה ירהש ,ומירחה אל תיעיבש יניד םהב גוהנל רימחהל לבא ,(הרומג
ןל יעביאד הארנ ,תיעיבש ירמושל ומירחהש ,ל"נה ם"דשרהמ ירבד תולגנ תולגהב
ת"ושב בתכ ןכשו ,"ל"ז ןרמ תוארוה ונלבקש ןדידל טרפבו .םהירבדל אבוט שחימל
רודה ותואבש לארשי ץרא ימכח בורש .(ב תוא ול ןמיס ח"ואח אטכעזאר) המלש ירוכב
לאש בוש ,הרותה לע ושוריפב ן"במרה ירבדמ חכומ ןכשו ."ףסוי תיב"ה ןרמל ומיכסה
תעדכ רימחה ה"לשהש ףאש בתכו ,לקהל קספו ,ז"ע ל"ז טנאלס ש"רהמ ןואגהל
.ש"יע ,אהל שחד תיל ט"יבמה
הנווכהש ,שריפו ,ם"דשרהמ ירבד ליעל א"טילש ףסוי הידבוע ר"הומ טטיצש המ לע הנה
לע קר אלו ,םירכנ תוריפב תיעיבש תרימש לע יודינו םרח וליטה "ףסוי תיב"ה ןמזבש וירבדב
וילע גישה ,לארשי דיב ןתכאלמ הרמגנש םירכנ תוריפב תורשעמו תומורת שירפמ וניאש ימ
ותבושתב ם"דשרהמה תנווכ ןיאש (דפק 'מע םש ט"ח אתיירואב) רבליז עשוהי ןימינב ר"הומ
:אלא םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק רומשל ורימחהש ארמוחל
דוע לע םגו ,םינש יתשב תיעיבש ירמושל יודינש םרחה לע ותעד םש עיבהש המ ונייה"
וששחש המ םגו ,(ירכנה לצא חורימהשכ) ירכנ תוריפב רשעל ורימחהש המ תורמוח יתש
הזבש ,ג"צק ןמיסב הז ירחא ספדנש המל הנווכהו .'א קספב רבדמ הזבש םרכה יאלכל
םילשורי ילודגמ הזב העט רבכו ...תיעיבש ןיינעל םירכנ תוריפב אלו ,הבושתב םש רבדמ
ירכנ תוריפ ןושל טטצמש המ ,(גכק דומע ב"ח) לארשי ןבא רפסב א"טילש רשיפ ברה -
."ם"דשרהמ ת"ושב ללכ הז ןושל רכזנ אלש
המב ,םירכנ תוריפ ןיינעב דחוימב קסוע וניא ותבושתב םש ם"דשרהמהש ,אוה ןוכנו תמא
המ תוחדל ידכ הזב ןיא כ"פעא לבא ,אל וא השודק הזב שי םא ט"יבמהו "ףסוי תיב"ה וקלחנש
הנווכהש ,א"טילש רשיפ ר"הומו א"טילש ףסוי הידבוע ר"הומ ,ךזה ונושלמ חיכוהל וצרש
ונושל תא איבאו .םירכנ תוריפב תיעיבש רומשיש ימ לכ לע םרח וליטה תמאבש ,איה וירבדב
:םש כ"שמב ם"דשרהמה לש המלשה
יתבתכ רבכ ,תיעיבש ירמושל ומירחהו ודנש ב"בות תפצ ימכח ושעש המ ןיינעל םנמא"
חירכהל םיברל שיש ,היאר תצק איבהל רשפא היהש פ"עאו .ד"נעלנש המ 'א קספב
תותבשל ןיקיספמ אינתד :א ,ק) םיחספ יברע קרפ ארמגב ש"ממ ,לקהל וליפא ידיחיל
,הדוהי יברו יסוי 'רו לאילמג ןברב השעמ (.ןיקיספמ ןיא רמוא יסוי 'ר ,הדוהי 'ר ירבד
יבר ירבדל שוחינו קיספנש ךנוצר :י"רל ג"ר ל"א ,םויה םהילע שדקו וכעב ןיבוסמ ויהש
ירבד בבחמ התא וישכע ,הדוהי יבר ינפב ירבד בבחמ התא םוי לכב :ל"א ,ונרבח הדוהי
םידימלתה וארי אמש ,קוספנ אל ,תיבב ימע הכלמה שובכל םגה ,ינפב הדוהי יבר
ל"כע ,"יסוי יברכ הכלה ועבקש דע םשמ וזז אל :ורמא .תורודל הכלה ועבקיו
.ם"דשרהמה
תשודק רומשל ,ט"יבמהכ םירימחמש םתואל הבשחמ םיררועמ ,ףוסב םיאבומה וירבד
םילודגה לכ לש ןתודעכ י"א לכב הטשפתנ ותעדש ,"ףסוי תיב"ה ןרמ דגנ םירכנ תוריפב תיעיבש
הדעה ,ןשיה בושיה לש תוליהקב םילשוריב םויה םגו .םויה דעו זא ינמ ,ליעל ונרכזהש
קרו ."ףסוי תיב"ה תטישכ םירכנ תוריפב תיעיבש תשודקב םיגהנתמ םניא ,הימודו תידרחה
ח"בלרהמד ארתא םילשוריב שדח גהנמ םישדחמ רשא הלאכ שי המ םושמ ,תושדחה תונוכשב
בושי אוהש ,קרב ינבב ל"צז א"וזחהד ארתאב אמלשבו .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק גוהנל
.ט"יבמהכ א"וזחה גיהנה םש ,םקש שדח

םא ,"ףסוי תיב"הכ לקהל םילשוריב גהנמהש בתכ (טכ ןמיס ד"רויח ג"ח) ץראה הדש רפסב םג
ימ יכ ,וגהנמב דומעי א"כ ,רימחהל ט"יבמהכ םיגהונש הלאכ שי םאש וירבד ףוסב םייסמ יכ
ןרמכ םילשוריב גהנמהש תצרחנ איה ותעד פ"כע לבא .ש"ייועי ,ל"נה םיכלמה ירחא אובי
.ל"ז וראק ףסוי 'ר ר"הומ

.א.י - ךרוע תורעה
:םיפסונ תורוקמב חנומה תועמשמ ןכו ."וחיכוה" אלא ,"ופכ" חרכהב וניא "וחירכה" חנומה .1
לבא" ןכו ;(אמ ןמיס ל"שרהמ ת"וש) "ןידה ןמ ותוא ןיפוכ ןיאש וחיכוהו וחירכה ל"ז םהש"
ןמיס ו קלח ז"בדר ת"וש) "ל"ז םינורחאה וחירכה ןכו תיצרתנ אמש ןנישייח אל יאדו לארשיל
אתיירבהש חרכומ אוה ירהו" :ומצע ט"ירהמ ירבדב ,הכ לכור תקבאב םג ןכו .(זטש םיפלא ב
.חכומ לש עמשמב - "חרכומ" ."יוג עקרק לש תוריפב הרבד
רוזח
רוזח
תיתימאה הטימשה תנשו" םש בותכ :ךיראת וראק ףסוי יבר ריכזה טי,אלש ןמיס ךורע ןחלשב .2
קחצי ברה םג ךכ לע דמע .ו"טש תנשב ,ןכמ רחאל םייתנש ספדנ רפסה ."ג"יש 'ה תנש התייה
וירבד ךכו .םילשוריב תידרחה הדעב ןייד ןכמ רחאלו ,הילגנאב ןייד היהש ,ל"ז סייו בקעי
:חכק ןמיס 'ו קלח קחצי תחנמ ת"וש ורפסב
,(תיעיבשב תורשעמו תומורת תשרפה ןינעב ז"פ) םידרחה ירבד אלפל ריכזא הזב יתויהבו
בתכו ,ט"יבמהכ קספו ,ירכנ לש עקרקב ולדגש תוריפב י"בהו ט"יבמה תתגולפ איבה
ךורע ןחלש רבחשכ וימי ףוסב ל"ז וראק ףסוי 'ר ר"רהמ דובכ רודה ילודג םג :ל"הזב
ירכנה תוריפ ןיב קלח אלו תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש םתס בתכ
ע"שבד ,ז"ע ןעט (ה"לש 'יס) ד"וי ףסוי יכרב 'סבו ,ל"כע רבד אמע ןכו לארשי תוריפל
ה"לש תנשב בתכש (ה"כ 'יס) לכור תקבא 'ושתבו ,ג"יש תנש הטימשה תנשש בתכ םש
אוהש דיעה יטנלאג ם"רהמ ברהו ,'יתטישב דמעש ראובמ 'אה ןורא חקלנש םדוק הנש
ח"יגשה תנשב בתכש ,(ו"לש 'יס א"ח) ט"יבמ 'ושתב יתאצמ יינעב יכנאו ,ש"ייע ודי בתכ
ו"רנ ףסוי ר"רה םכחה תא יתיאר וז הטמשב התעו :ל"הזב בתכש ,(א"כש 'ה ונייה)
הז ןינע לע יתבתכש המ ספוט ול חלשאש יל חלשו רשעמו המורת שירפהל הרומ 'יהש
'יסמ) לכור תקבא 'סב וספדנש תובושתה המה ןהו ,ל"כע 'וכו תויחד בתכו ול יתחלשו
תנשב בתכנ ירהד ,ע"שב רזחש רמול אהל הריתס 'יבו 'ינימ שי כ"או ,ש"ייע (ןלהלו ב"כ
.הזמ ('כ 'יס) תיעיבש שיא ןוזח 'סב 'יעו .א"כש תנשב ובתכנ ל"נה תובושתהו ,ג"יש 'ה
רוזח