תורודה ךלהמב הטימשה

ילארשי לואש ברה :תאמ

הטימשה רבד :ךותמ
59-62 'מע ,מ"שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
(תורעהה אלל ספדנ)

הריכמה רתיה לש וישרוש
בושייה ינפב הטימשה תייעב הדמע תונורחאה םינשה תאמב תובשייתהה תישארמ רבכ
הדימע חוכ ותוא םינורחאה תורודב ןיא ,וב דומעל לוכי רוביצה ןיאש והשמכ ריעצה
תישארב ודועב בושייה לוטיב לש הנכס התייהו ,םינומדקה תורוד תא ונייצש תוקפתסהו
.ותוחתפתה
,םהירבדמ ,הזה ןמזב תיעיבשבש החנהה לע יונבה ,הריכמה רתיהב שומישה ןויער ץצ זא
םג ,רתיהל ודגנתהש םילודגו םיבר ויה םנמא .תיעיבש תשודקמ עיקפהל הריכמה הליעומ
לע תיעיבש לש וז הבושחו הביבח הווצמ רוקעל םהמיע םלש םבל היה אל םיריתמה םילודגה
התוא ךותמ ,בושייה לש ובור בורב טשפתנו רבדה םכסוה םוקמ לכמ ,הפיקעו המרעה ידי
תנקתמ תוחפ אל ,רתיהב שומישה החירכמו הריתמ ,הב ןותנ בושייהש וז קחד תעשש השגרה
.התעשב לובזורפ

םירתיה לש תופסונ תורוצ
ידי לע אלש םירתיהב שומיש לש תרחא הרוצ םג תללכתשמו תכלוה תונורחאה תוטימשב
לוצינ ךות ןכו ,תיעיבשב העירז רוסיא ןיא ןהבש העירז תורוצ ןתואב שומיש ךות אלא ,הריכמ
םוקמ שי ןנברד הזה ןמזב תיעיבשש ונדיב טוקנה יפלש ,המצע הכלהב םימייקה תוקיפסה
הזו ,הנשה-שאר ינפל תוקרי לש תמדקומ העירז :ןה תורוצה .אלוקל קפסה עירכהל
;םיחיפס תריזגב הז ירה ותעדלש ,ם"במרכ אלש ,הזב לקימה ש"רה תטיש לע תוכמתסהב
המוד הזש שיא ןוזחה לש ושודיח לע תוכמתסהב הזו ,םיערז רוזחמ יונישב האובת תעירז
הזו ,םימ-ילודיגו הרוקמ םוקמב העירז ;םיחיפס תריזג וב ןיאש רוב הדשב םילועה םיחיפסל
,הזה ןמזב אלוקל תערכומ ןודינב ימלשוריה תייעבש "ןחלושה תאפ" תערכה לע תוכמתסהב
.ןלהל םיאבומה םירזוחב םירבדה יטרפ םיראובמש יפכ ,לוביזו המיזגב םירתיה המכ דועו

תוריפה רקפה
תוריפה לככ רקפה וניד לדגה ירפהש ,איהו הדיבכמ תחא הדוקנ ןהל שי הלאה תורוצה לכ
הז תא תחקל םתבשחמ לכ ,הלא םירתיהב םישמתשמהש דועב ,תיעיבש תשודקב םישודקה
אתפסותב רכזנה ןיד-תיב יחולש לש ןידה תא ביחרהל אופא חרכה ןאכ שי ;םמצעל שומישל
,תטלוב המרעה ןאכ שיש יפ-לע-ףא ,םמצע םילעבה יפלכ םג הזב שמתשהלו ,םידוביעה לע םג
תוארל ןיא הזב ףאו ,הקוחד הצרפה ןאכ םגש רורב .השעמל ירפה רקפה לש לוטיב טעמכו
.עבק ןורתפ
תניחבמש רמול ךירצ ןיאו ,הלא רתיה תורוצב םג תוששחל םוקמ םהל שיש יאדו םירימחמה
אל .הווצמה לע הפיקע םושמ וז ךרדב םג שי ,הטימשה תוצמב וחנוהש םיירקיעה תונויערה
לש ךרד וזיאב ,עירכיו לוקשי לקושהו .קחדה תעשל תפסונ ךרדכ אלא ןכ םא תאז תוארל לכונ
.וטועימב ערה תסיפת תניחבמ ,תחוורמ רתוי איהו ,םיטעמ רתוי תוששחה רתיהב שומיש

?לילכ הטימשה תא לטבל ףידע אל םאה
,המרעהו ןיפיקע יכרדבו רוחס רוחס תכלל םוקמב :הלאשב םישגפנ ונא םימעפ הברה
תונברה התייה ול ,היה בוט אל םאה ,הנכותמ הווצמה םינקורמ אליממ יפוס ןובשחבש
?העש יפל הטימשה הלטב ,שפנ ייח םע תלבוגה קחדה תעש תדימ יפלש ,הזירכמ
הרותה לע םירעהל םיאב ונא וליאכ השגרה םהל שיש ,רעונה ינבל רבסה תתל ךירצ רקיעב
דועב ,הווצמה םימייקמ ונא ולאכ םינפ םידימעמ ,בל רשויבו תונכב גוהנל םוקמבו .ונמצע לעו
םירדסמ וא ,רוכמל ונתעד ןיאש דועב ,הריכמ ונתושעב ,קוחצל קר ונמצע םישוע השעמלש
תירקיעה הרטמה ;ןטק ילמרופ יונישב ,םילעבה םתוא אלא הלא ןיאש דועב ,ןיד-תיב יחילש
םהל ןיאש םיפיעס יפיעסו תוכלה יפיעסב םיכבתסמ הז םוקמבו ,דוע תמייק הניא הרותה לש
.וז הווצמב הרותה הנווכש המל םולכ אלו ולאכ

הנעטל הבושת
הלעמב תותוחפ אל ןה הכלהה תושירד ויניעב רשא הווצמהו הרותה רמוש ידוהיה (א)
םיאנתה תחטבה רחאל ,הריכמה לע םלש בלב טילחמו רמוג אוה ,םירחא םיכרצו םיבויחמ
רטשב הנתומה יפכ עקרקב תוקסעתהה תוכז תחטבה םע ןכו ,ודיל עקרקה תרזחהל םיצוחנה
השרוהש יפכ לופיטה רובע איה םולשתה תלבקו ,םלש בלב לוביה אוה ריקפמ ןכ ;הריכמה
ןכו ,ץמח תריכמ ןיינעל לארשיב אתמדקמ וגהנ הז רבד ."ןיד-תיב חילש" רותב הז לע ךמסוהו
.הרוכבה ןמ העקפה םשל ירכנל הריכמ ןיינעל ארמגב הז רבד רבכ רכזנ

ל"זחו הרותהש הארוה ירדסלו הכלהל םיפופכ קחדה תעשל הארוה יכרד םגש תעדל שי (ב)
תרחא וא תאז הווצמב םהילע דומעל םילוכי ונחנאש םילצאנ תונויער םתוא קר אלו ,םועבק
םהש ףא ,הרותה תורוא יאדו םיזונג ןהב םגו ,ןה הרות הארוה יכרד ןתוא םג יכ ,הרות םה
תמגופ הריבעה ןהיפל ,ונל תועודי יתלב המכח תוביתנ ןתוא יפ-לע .ונתאמ םיתעל םימולע
תישענש ןיב ידוסי יונישו העפשה שי ,ללכלו טרפל הרוא האיבמ הווצמהו ,ולוכ םלועבו שפנב
ךורכה לכ םע הריבע וז ירה תיעיבשב לארשי הדשב דבועה ,התשענ אלש ןיבל הדשב הריכמה
תודובעה לש הארוהה ירדס יפלו ,הריכמה וב התשענש רחאל הדשב דבועה וליאו ,הזב
הריבעהש םימגפ םתוא ידיל איבמ וניאו הריבע השוע וניא בוש ,הריכמ רחאל תורתומה
.תמרוג

ותוא םיפקוע אלא רוסיא םילטבמ ןיא קחד תעשב
םלוטיב לע זירכהל אל ,ןנברד םירוסיאב קחד תעש לש הרקמב םג ,אוה הארוהה ךרד ןכאשו
םג .ללה ידי-לע לובזורפ תנקתמ אמגודל תוארל םילוכי ונא ,רתיהו ןיפיקע יכרד אוצמל אלא
תטימש לש הרותה ןיד ותנקתב רוקעי ללהש ןכתיי ךיא ,השקתמ (א"ע ול ןיטיג) ארמגה םש
יוניש םושמ ללה תנקתב ןיא םצעבש ,ורריבש ,(אכיא ימ ה"ד) םש 'סותב הארו ,םיפסכ
לכמ םלוא - טמשמ וניא הרות ןידמ ןיד-תיבל ויתורטש רסומה - הכלהה לש הפוגב שודיחו
,ןכ תושעל דמלל הנקת תושעל" עבק תרוצב ךכ גוהנל ללה ןקית ךיא ,תלאוש ארמגה םוקמ
םיכרדו ,ןיפיקע יכרדב אולו ,ןקורל ןיאש רמולכ ,"הרות הרמאש םיפסכ תטמשה ךכב לטיבש
תיעיבשב" :ארמגה תצרתמ הז לעו ,הרותה תוצמ תא ,ןתיא יתכלה דוסי םהל שי ןמצעלשכש
.העשה קחוד יפל ןיפיקע יכרדב שמתשהל רתומ ,ןנברד איהש ןויכש ונייה ,"ןנברד הזה ןמזב
הכלהה .םיפסכ תטימש לש ןידה לכ תריקע ללה ידי-לע התשענ אלש ונא םיאור ןאכ ףא םלוא
םידמל ונא ןאכמ .הכרע עקפ תישומיש הניחבמש אלא ,המוקמ לע הראשנ תילמרופ הניחבמ
.הפיקע אלא ,הריקע הנניא ךרדה ,קחדה תעשב םגש
קחד תעש לש הארוהה .הכלהה לש וז השיג לש ינויגהה ןכותה תא םג ןיבנ ,רבדב קמעתנ םא
לע רומשל האב וז ,אברדא ,םיילמרונ םיאנתל ורזחישכל הכלהה לש הלגר קוחדל הניא
אמגוד התואב שמתשנ .קחדה תעש קוליס םע יוארכ המויקל עקרקה תא רישכהלו הכלהה
ונטימשת אמש דחפמ תוולהלמ קספ רוביצה ,םיוסמ בצממ העבנ לובזורפ תנקת :ונרכזהש
ירדס תנקתמו תישפנ תולעתהל ףונמ תווהל םוקמב ,הלא םיאנתב תאזה הווצמה .הטימש
םיילכלכה םידוגינה ולטבתנ אלש דבלב וז אל ;לישכמ םרוגל הכפה ,הרותה חורב הרבחה
הזש ,התעשל האנה תבוט התוא םג ,תוולהלמ םעה תוענמיהב :ךפיהל אלא ,םייתורבחהו
ןקתל האב הנקתה ;ותאמ ענמנ הז םג ,תיביר ילב האוולה גישהל לוכי היה הקוחד ותעשש
,בצמה תרזחהל תודימה ןוקיתל הדובע לש חווטה-תכורא תינכתה לע רתוול ילבמ םלוא ,תאז
היה .ופסכ דיספי םא םג ןוצרב הוולי הוולמהש - ותומדק לע ,הרות התצרו הרות התזחש
ךרדש ,ריכזיו ןייציש והשמ ,"םיפסכ תטימשל רכז" הרוצ איהש וזיאב ריאשהל ,אופא ,חרכה
ןיא לבא ,הנכס תעשל חתפ אלא הז ןיאש ,ןורתפ הניאו תילאידיא הניא הב םיכלוהש וז
!לובזורפ תנקת ידי-לע גשוה הז רבדו .תישאר-הסינכל וכפהל
םילוכי ןה ,םיפסכה תטימש םויקל תורשפא טעמכ ריאשמ וניא םנמא לובזורפה ישעמ ןפואב
ומייקי אל םעפ ףאו וז הנקתב ושמתשי םיוולמהש ,זוחא האמב טעמכ םיחוטב תויהל ונא
ידי-לע קר :העגפנ אל םיפסכ תטימש לש הכלהה תרגסמ םוקמ לכמ םלוא ,םיפסכ תטימש
הרוצב "תיעיבשל רכז" הוהמ ומצע הז רבד .וידעלב אלו ,תטמשמ הניא תיעיבש לובזורפ
הטימשה תרוצ - םצעבש ךכ לע דמועו רכזנ דימת לובזורפה רדסמ הוולמה ;רתויב תצרמנה
םויקל ושפנב לועפל אוה לוכי אמש ומצע תא קודבי שפנ לעב לכו ,תרחא תויהל הכירצ
םישיגרמ םיפסכ תטימש לש וז הכלה תפיקע לש תורשפאה ןתמ םע ;החורכו הבתככ הווצמה
תוסנתהל אל בטומש החנה ךותמ ,וב דומעל ולכוי אלש םיעדויש ןויסינה לע הפיקע יהוזש
לדתשהלו רותחל בייחכ ומצע תא הארי רודו רוד לכ םלוא ;לושכמל קר שמשיש הזכ ןויסינב
חורבל םוקמב ,וינפל דמעוהש ןויסינב דובכב דומעל לכוי הב ,ההובג רתוי הגרדמל תולעל
.ונממ
םהרבא ייתובא ישעמל ישעמ ועיגי יתמ ,רמול םדא בייח :ל"זח ונודמלש המל המודב הז ירה
דמעמל ונתוא האיבמ הנניא םא ףא ,הובגה דמעמל וז הריתחו המצע וז הרימא .בקעיו קחצי
ףואשל ןוצר ונב סינכהלו תורדרדיהמ ונמצע לע רומשל ידכב העיפשמ םוקמ לכמ ,הז הובג
עיגהל הפיאשה תא ונינפב דימעי דימת "תיעיבשל רכז"ה ונלש ןודינב םג .רתי תומלשל דימת
.הנוקיתכ תיעיבשה םויקל

לובזורפה ןמ ןוצר תועיבש יא
לובזורפה לש וז הנקתמ ןוצר תעיבש-יא לע םידיעמה םייוטיב ל"זחב ונא םיאצומ ןכאו
,יליח רשייא יא" ,לאומש רמוא - "אוה יניידד אנבלוע אלובזורפ יאה" :הלוטיבל הריתחו
דה ארמגה ונילא הריבעה םוקמ לכמו ,לובזורפה לטבתנ אלו וליח רשאתנ אל ".הינילטבא
לע גשוה הזו ...בושו בוש וז היעבב ןודלו ררועתהלמ םירוטפ ונא ןיאש ונעימשהל ,וז הלאשמל
וק ריבעמ וליאכ היה ,הרקיעמ םיפסכ תטימש לטבל הנקתה התייה ולא !לובזורפה תנקת ידי
לוטיבב ול הדבא רשא הדבאה לע םעפ דמוע היה רוביצה םא עדוי ימו ,וז הביבח הווצמ לע
.וז הווצמ

הפיקע - הריכמה רתיה
ףא .ןיד-תיב יחילשכ יונימ יפל וא ,הריכמה רתיה יפל תוגהנתהב תוארל שי ןמצע ןיינע ותוא
ןמ החירב ,הווצמה לע הפיקע ונינפל ןאכ ףא ,קחדה תעשל םירתיה אלא הלא ןיא ןאכ
םתוא לע רותיו םג - וילאמ ןבומו ,עקרק תטימש לש וז הווצמ ונינפל הדימעמש ןויסינה
,רתיהב שומישה םצע ןאכ םג םלוא ;הז ןויסינב הדימעב םיזונגה ךרע-יבר םיינחור םיגשיה
אפוג הז ,ארקיעמ הווצמה ו"ח הרקענש ילבמ ,ריתהל ידכב תמיוסמ הלועפל תוקקדזהה
קחוד קרש ,העש תארוה קרש ונא םירכזנ דימת !והומכ ןיאמ "הטימשל רכז" ונל שמשמ
ונא ןיא ןיידע יכ ,השגרהה דימת ונברקב היח אליממו ,הזל ונתוא קיקזמש אוה םייחה
יא" - הז רתיהב שומישה לע רתוול ולכוי וב ןמזל תואושנ םייניעה דימת ,וז הווצמב םימלש
.החורכו הבתככ הווצמה םייקל ולכויו ,"הינילטבא ,יליח רשייא
תורוצל וקקזנש הלאמ ןה ,הריכמה רתיה לע םיכמוסש הלאמ ןה ,יתדה רוביצהמ ימ ,ןכאו
?"יניידד אנבלוע"ה תא וז הטימשב םג שיגרה אלש ,הריכמ ידי-לע אלש םירתיה לש תורחאה
תוכרצנה תודובעה תא טעמלו ,תיעיבש ששח םוש םהילע ןיאש תוריפ גישהל לדתשה אל ימ
תוטימשל עיגהל הווקתהו הלאשמה הררועתנ דחא לכ ברקב ?םומינימ ידכ דע םרכבו הדשב
ילכ לש םירזיבאה ראשו םינייבמוקהו םירוטקרטה וסנכוי עבשה תנש תסינכ םעשכ ,תואבה
לכ אלל הצורה לכל ץעה ירפ רקפויו תודשה ורבוי ,םינסחמלו םיכסומל המדאה תדובע
תעלובה תכרפמה ותדובעמ הבורמ הדימב ררחושי רשא רכיאהו ,המרעה לכ אללו תומכחתה
,הריבכ תינחור תומלתשהלו הרות דומילל הנשה ומצע שידקהל לכוי ,תולילה תוברל וימי לכ
.םינשה ששב תושעל ונממ רצבנש המ

תינחור היווחכ הטימשה
םיפאושש הממ תוחפ אל תאז הנשל ופאשי זא ,הדרטהכו טויסכ תיעיבשה לע ולכתסי אל זא
,הל דעונ רשא דיקפתה תא אלמל םיפסכה תטימש םג בושת זא ,עובשה ימיב תבשה תחונמל
.הרותה ןמ תוטימשו לבויה תרזחהו תויולג ץוביקל ,קדצ לאוג תאיבל הכזנ םג זא וא
הלא ןיב דוגינה לטובי ,הרבחה תודמעמ ןיבש ונתרכה לע תוקיעמה תוציחמה הנלופית זא
וז הנשנ סנכתי ,הצק דע הצקמ ,ולוכ םעה .הדשב םתכאלמש הלא ןיבל ריעב םתכאלמש
,תורחתו האנשו האנק םוקמב ;תוצוח לכ שארב ךפתשי הרותה תניר לוקו ,הרות תומוקמל
םוקמב ,"םיתאמ הצור הנמ ול שיש ימ" לש תילכת ןיאו ףוס ןיא תוצצורתה םוקמב
אובת ,תורודה תוינוכמו תוצלחמ ישובלמב קרס תוראפתהו ראפ יניינב תמקהל תולדתשה
יובירל םירפוס תאנק תאז היהת ,היהתש הדימב ,האנקו ,םקלחב םיחמשה לש טקשה תוולש
המוהמ םוקמב .בלה ירדח לכ ואלמי זוע תומוצעתו םייח תוודח ;הבונת תלדגהל המכח
לא הצקמ םעה תא דכלי תמא םולשו ,יח אוה המל דחא לכ עדי ןיינעו תילכת רסוחו הקובמו
.ךינוב-ךינב םולש ברו 'ה ידומיל ךינב לכו - הצק

! ויקולא 'הש םעה ירשא ,ול הככש םעה ירשא