הטימשב םירכנ תוריפ ןידב תפצ סומלופ

גרבנזיא הדוהי

א"סשת "הנשב הנש" המלש לכיה ןותנש ךותמ


ירכנ תוריפב תיעיבש תשודק
:תוכלה רפסמב יולת הטימשה תנשב ירכנ הדשב ולדגש תוריפ לש םניד
ולעש םיחמצ ,הרותה ןמ .ירכנ הדשב ולעש תוריפב ןיחיפס רוסיא שי םא איה הנושארה הלאשה
תוקרי לע רוסיא ורזג םימכח .תיעיבש תשודק םהב שיו ,הליכאב םירתומ הטימשה תנשב םהילאמ
הז רוסיא .הטימשה תנשב םלודיג שילשל ועיגהש ןיערג ילודיג וא ,הטימשה תנשב םלודיג ולחהש
יחיפסמ םה םילודיגהש ורמאיו ,רתסב תודשה תא וערזי אלש ידכ רזגנ אוהו ,"ןיחיפס רוסיא" ארקנ
ירהש ,ןיחיפס רוסיאל תועמשמ ןיא ,והדשב םיחמצ לדגמ ירכנה םא .םהילאמ ולעו ,הרבעש הנשה
םירוטפ םה זאו ,תיעיבש תשודק הלא םילודיגב שי םא איה הלאשה .הטימשב עורזל רוסיא וילע ןיא
הכאלמה תא םייסי לארשי םא ןכלו ,תיעיבש ןיד לכ וב ןיא ירכנ הדשב הלעש המ לכש וא ,תורשעממ
.תורשעמבו תומורתב םיבייח תוריפה ויהי ,("חורימ") הדשב

ירכנ" :טכ,ד לבויו הטימש תוכלהב ם"במרה בתוכ ךכו .הרורב הנקסמ קיסהל השק ם"במרה ירבדמ
ירבוע ינפמ אלא ןיחיפסה לע ורזג אלש ,ןירתומ היתוריפ תיעיבשב הערזו לארשי ץראב עקרק הנקש
םירתומ ?"ןירתומ היתוריפ" שוריפ המ ."םהילע רוזגנש ידכ תיעיבשה לע ןיווצמ ןניא םירכנהו ,הריבע
?ל"וחל םתוא אצייל רתומו ,רועיב תבוח םהב ןיאו ,תיעיבש ירוסיא ראשמ םירוטפ וא ,ןיחיפס רוסיאמ

יזא ,ןיינק ירכנל שי םא .לארשי ץראב ירכנל ןיינק שי םא איה תוריפה ןיד תא תעבוקה הינש הלאש
- ןיינק ירכנל ןיא םא .תיעיבש תשודק םהב היהי אל הילודיגו ,התשודקמ העקפוה הנקש המדאה
תוריפ לע היהי אל ,רומאכ ,ןיחיפס רוסיא .תיעיבש תשודק תוריפב היהיו ,תדמוע התשודקב המדאה
.תיעיבשב עורזל רתומ ירכנל- וליאו ,רתסב ערזי אלש לארשי לע הריזג אוה רוסיאה יכ ,הלא

.והדש תוריפב השודקה ןיינעל רבעמ תוכלשה הל שי ,לארשי ץראב ןיינק ירכנל שי םא הלאשה
ןיא ,ץראב ןיינק ירכנל ןיא םא :תיעיבשב תועקרקה תריכמ רתיהל תוסחייתהה תא תעבוק וז הלאש
תורודב חוכיוה עקרב יכ הארנ םירבדה ךשמהב .ףקת וניא תיעיבש רתיהו ,תועקרקה תריכמל ףקות
רתיה לע חוכיו םצעב אוה ירכנה תוריפ לש םניד לע חוכיוהו ,הריכמה רתיה אצמנ םינורחאה
.הריכמה

תפצב סומלופה
תליחת .הזה םויה דע ךכש אלו ,םניינמל 16 -ה האמב ,תפצב לחה וז הלאשב ישעמה ןוידה
וניד תיבב רבח היה ,(1575-1488) וראק ףסוי יבר .ט"יבמהו וראק ףסוי יבר ןיב איה תקולחמה
השמ יבר ןידה ןיב שארב דמע ותא דחי .ומוקמ אלממכ בשחנ ותריטפ רחאלו ,בריב בקעי יבר לש
ףסוי יבר ,ט"יבמה לש ונב םג ןמז רחאל ףתתשה סומלופב .(1580-1500) (ט"יבמה) ינארטמ
.(1639-1568) (םידרפסה יפב ט"מירהמ וא ,ט"ירהמ) ,ינארט
השענ הכאלמה רמג םא ,תורשעמב םיבייח םהו ,השודק םירכנ תוריפב ןיאש קספ וראק ףסוי יבר
שולשו םיעברא הכשמנ וז תקולחמ .םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק שיש קספ ט"יבמה .לארשי ידיב
,םויה דע תמייק תקולחמה .(1574) ד"לש תטימש דעו (1532) ב"צר תטימשמ :תוטימש עבש ,םינש
תוריפב השודק ןיאש קסופה ,וראק ףסוי יבר גהנמכ אוה םילשורי גהנמ :םיגהנמ ינש תפקשמ אוהו
שיש םיקסופה ,ט"ירהמהו ט"יבמה תטישכ אוה ,"שיא ןוזח"ה וגיהנהש ,קרב ינב גהנמ וליאו .ירכנ
.הלא תוריפב השודק

,םיקלוחה ידי לע ואבוהש תוחכוהה תצקמ לע דומענ ,וז תקולחמב חוכיוה יכרד לע דומענ הז רמאמב
תונושה תועדה ילעב ושמתשה הב ךרדב רקיעב זכרתנ .ונימיב תקולחמה תופקתשה תא ןחבנו
.תינורקעה םתטישל תדגנתמה טבמה תדוקנ תא ורתס דציכו ,םהינפל ויהש תויודעב
."לכור תקבא" רפסב ,וראק ףסוי יבר לש וירבד איה אצומה תדוקנ

דכ ןמיס "לכור תקבא" ת"וש .1
תוריפב תיעיבש ןיד גוהנל ,ה"הלז וייליריש המלש 'רה בתכש המ יתיאר הנש םירשע הז יכ
.ויתויאר יתיארו ,ץראב םילדגה םייוגה
םייוגה תוריפב תיעיבש יניד גוהנל וסירדנוקב ןעטש המ יתיאר :זא יתבתכש המ ינושל הזו
המד .ןכ וגהנ אלש םינומדקה גהנמ לטבל ידכ ויתויארב שיש יל הארנ אלו ,ץראב םילדגה
רמימל אכיא ,"תיעיבש תוריפ יוגה ןמ ןיחקול אלו ןירכומ ןיא" אתפסותב אינתדמ היאר איבהש
...לארשי הדשב ולדגש תוריפב אקווד ונייהד
וראק ףסוי

תורשעמו המורת שירפהל ,םדק ימימ םגהנמ ןכ יכ ,א"בבות םילשורימ יל ובתכ כ"חא
יתגהנהו יתבתכש ומכו ,לארשי דיב וחרמתנו והדשב יוגה ערזש תוריפמ תיעיבשב
וראק ףסוי ריעצה ירבד הלא םג

.(1558 םילשוריב רטפנ) ויליריס המלש יבר לש וסרטנוקל הליחת םיסחייתמ וראק ףסוי יבר ירבד
לטבל ויתויארב ןיאש ןייצמ וראק ףסוי יברו ,תיעיבש תוריפב תיעיבש תשודק שיש קסופ הז סרטנוקב
אוה ךכ :גיהנהש גהנמה לש םודקה ורוקמ תא ריכזמ וראק ףסוי יבר יכ בל םישל שי .םינומדק גהנמ
.ירכנה תוריפב תיעיבש תשודק ןיאש :םגהנמ הזש ול ובתכ םילשורימ םגו ,תפצב

:הילע וראק ףסוי יבר תבוגתו ט"ירהמה לש ותבושת תאבומ "לכור תקבא" רפסב
הכ ןמיס "לכור תקבא" ת"וש .2
:ונושל הזו ,רכזנה לע ו"רנ ינארטמ השמ ר"חה דוע בתכ
,[1560] ח"יגשה תנש דע [1532] ב"צרה תנשמ ,םינש ח"כ יל הז ,יתדגה ידי השעמ חוכ
יניד ןיינעב ןייעלו קסעתהלמ ימצע יתענמ אל הטימשו הטימש לכבו ,תוטימש עברא תונש
םיבייח ויהי םא ,לארשי י"ע וחרמתנ םאו ,י"אב יוג לש עקרקב םילדגה תוריפב ,הטימשה
יתאבהש ומכו ,תיעיבש ןיד םהב היהש םגו ,םירוטפ ויהש יתבתכ זאמו .תורשעמו תומורת
יתפסוה דועו ,םישרפמה ירבדו ימלשוריו אתפסותו אתיירבו הנשמ ,ארבסהמ הזל תויאר
הרומ יתייה התע דע זאמו ,הטימשה תנש התייהש [1539] ט"צרה תנשב בתכב תויאר
.םיבייח ויה אלש ,רשעמו המורת בויח לע הטימשה תנשב ינממ םילאושל
חלשו ,רשעמו המורת שירפהל הרומ היהש ,ו"רנ ףסוי 'רה 'חה תא יתיאר וז הטימשב התעו
רשא תויארה לע תויחד בתכו ,ול יתחלשו ,הז ןיינע לע יתבתכש המ ספוט ול חלשאש יל
ששוח יניאו ,שקב תויחד םה ילצאו .ובתכב בותכש ומכ ,ל"ז םישרפמה ירבד לעו ,יתבתכ
שוריפב הארנ רשא ,ל"ז םישרפמה ירבד לע ןעטש המ לע אלא ,ילע ןעטש המ לע בישהל
...תיעיבש רוסיאב ןה י"אב יוגה עקרקב ולדגש תוריפש ,ובתכש הממ

:וראק ףסוי רמא
וירבדכ השעמ תושעל הצר ,תינשה תאז תרגא ינארטמ השמ 'רה םכחה בתכש רחא
וחור תא השקה ,[1574] ד"לשה תנש איהש ,וז הטימשבו .ודיב וחימו ,הרבעש הטימשב
ונייעו ,ריעה ימכח לכ ומקו ,המר דיב וירבדכ השעמ תושעל ומצע עוקתל ,ובבל תא ץמאו
,יודינ תרזגב תויסנכ יתבב וזירכהו ,שממ םהב ןיאש וארו ,םינורחאהו םינושארה וירבדב
ראשב ומכ ,תיעיבשב לארשי דיב וחרמתנש יוגה תוריפמ תורשעמו תומורת ושירפי םלוכש
.םינש
וראק ףסוי ריעצה םאנ

.תואב תוא רכזנה לכו .שממ ודי תביתכ איהו ,ברה ונירומ לש ודי בתכמ ספדנש ונעדיו ונרכה
.ונתומש ונמתח
יטנאלאג השמ

לשו הכלהב ןרמ לש ודימלת ,תפצ ימכח ילודגמ ,יטנאלאג השמ יבר ןתונ םירבדה םויקו רושיאה תא
.הלבקב וריבודרוק השמ יבר
תפצב יכ הלוע וז הבושתמ :ףסונ ןפ תקולחמל םיסינכמ וראק ףסוי יבר תבושתו ט"ירהמ לש וירבד
ףסוי יבר וליאו ,םרשעל אלו תוריפב השודק גוהנל הרוה ט"ירהמ :תורתוס תוארוה הליחתב ורוה
ףירח לולסמל הרבע תקולחמה יכ הלוע וראק ףסוי יבר ירבדמ .השודק גוהנל אלו רשעל הרוה וראק
הדשב ולדגש תיעיבשה תוריפ תא רשעל םיבייחש יודינ תריזגב וזירכה תפצב תסנכה יתבב :רתוי
.ירכנ

:הלא תודבוע הלעמ ןאכ דע םירבדה םוכיס
תוריפמ תורשעמו תומורת שירפהל ,תפצבו םילשוריב ,םינומדק גהנמ לע חוודמ וראק ףסוי יבר .1
.תיעיבשב לארשי ידיב וחרמנש ירכנ
.הלא תוריפ רשעמ וניאש ימ לע יודינ וזירכה תפצב תסנכה יתבב .2
.םתוא רשעל ןיא ןכ לעו ,תוריפב השודק שיש קספ ינארטמ השמ יבר .3

"םידרח רפס"
תנשב בתכנ קרפה .ץראב תויולתה תווצמ לע קרפ ובו ,"םידרח רפס" תא בתכ ,ירכזא רזעלא יבר
אוה .ינארטמ השמ יבר לש ותומ רחאל םינש 8 ,וראק ףסוי יבר לש ותומ רחאל םינש 13 ,1588
.תרחא ךרדב תקולחמה תא ראתמ
"םידרח רפס" ,ירכזא רזעלא יבר .3
לכמ אידהב חכומ ,לארשי דיל ואבשכ ערזש המ וא ,תיעיבשב ירכנ עקרקב ולדגש תוריפ םג
ןכו .תורשעמה ןמו תומורתה ןמ ןירוטפו ,ימד לארשי עקרקב ולדגכ םהד ,הלעמל ונבתכש המ
וראק ףסוי ר"רהמ דובכ ,רודה לודג םג .ל"ז ינארטמ השמ ר"רהמ רודה לודג גיהנמו גהונ היה
אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש" םתס בתכ ,ךורע ןחלוש רביחשכ ,וימי ףוסב ל"צז
.רבד אמע ןכו .לארשי תוריפל ירכנה תוריפ ןיב קליח אלו ,"תורשעמ
אוה תפצב גהנמה יכ רסומ אוה :"לכור תקבא" תובושתמ הלעש הממ יוניש ירכזא רזעלא יבר ירבדב
הנורחאה הנעטה .וימי ףוסב ותעד תא הניש וראק ףסוי יבר יכ ןעוט ףא אוהו ,םירכנ תוריפ רשעל אל
,ירכנ תוריפ רשעל ןיאש קספ וראק ףסוי יבר יכ חיכוהל הסנמ היפ לע ,ךורע ןחלשב הכלהה :השק
תנשב הבתכנ "לכור תקבא"ב הבושתה .ט"י א"לש ד"ויב שרופמש יפכ ,1553 תטימש ירחא הבתכנ
הכלהב ,"לכור תקבא"ב וירבדמ וב רוזחל לוכי וראק ףסוי יבר ןיאש ןאכמ .ותומ ינפל הנש ,1574
.ןכ ינפל הנש םירשע ,ךורע ןחלשב בתכש

בקעי קחצי ברה לש וירבד ןלהל .םיבר וקיזחה וירחאו ,ףסוי יכרבב א"דיחה הז ןיינע לע דמע רבכו
:םילשוריב תידרחה הדעב ןייד ןכמ רחאלו ,הילגנאב ןייד היהש ,ל"ז סייו
:חכק ןמיס 'ו קלח קחצי תחנמ ת"וש .4
,(תיעיבשב תורשעמו תומורת תשרפה ןיינעב ז"פ) םידרחה ירבד אלפל ריכזא הזב יתויהבו
בתכו ,ט"יבמהכ קספו ,ירכנ לש עקרקב ולדגש תוריפב י"בהו ט"יבמה תתגולפ איבה
בתכ ךורע ןחלש רבחשכ וימי ףוסב ל"ז וראק ףסוי 'ר ר"רהמ דובכ רודה לודג םג" :ל"הזב
תוריפל ירכנה תוריפ ןיב קלח אלו ,'תורשעמ אלו תומורת אל הב ןיא הטימשה תנש' םתס
.ל"כע "רבד אמע ןכו ,לארשי
תנשש בתכ םש ךורע ןחלשבד ,הז לע ןעט (ה"לש 'יס) ד"וי [א"דיחהל] ףסוי יכרב רפסבו
ה"לש תנשב בתכש (ה"כ 'יס) "לכור תקבא" תבושתבו ,(1553) ג"יש תנש הטימשה
יטנלאג ם"רהמ ברהו ,היתטישב דמעש ראובמ ,'אה ןורא חקלנש םדוק הנש ,(1574)
בתכש ,(ו"לש 'יס א"ח) ט"יבמ תבושתב יתאצמ יינעב יכנאו .ש"ייע ודי בתכ אוהש דיעה
תא יתיאר וז הטימשב התעו" :ל"הזב בתכש ,(1561 - א"כש 'ה ונייה) ח"יגשה תנשב
ספוט ול חלשאש יל חלשו ,רשעמו המורת שירפהל הרומ 'יהש ו"רנ ףסוי ר"רה םכחה
וספדנש תובושתה המה ןהו .ל"כע 'וכו "תויחד בתכו ,ול יתחלשו ,הז ןיינע לע יתבתכש המ
רזחש רמול אהל הריתס היבו הינימ שי כ"או .ש"ייע (ןלהלו ב"כ 'יסמ) "לכור תקבא" רפסב
.א"כש תנשב ובתכנ ל"נה תובושתהו ,ג"יש 'ה תנשב בתכנ ירהד ,ע"שב
.הזמ ('כ 'יס) תיעיבש "שיא ןוזח" רפסב ןייעו

ט"ירהמ :ינשה רודה
:וירבד הלאו .ןודנב הבושת ,ט"יבמה לש ונב ,ט"ירהמ בתוכ ,ט"יבמהו וראק ףסוי יבר רחאל דחא רוד
גמ ןמיס א קלח ,ט"ירהמ תובושת .5
ב"צרה תנשמ ה"הלז ברה יראמ אבא הרוה המכ הזמ ,ירכנה עקרקב תיעיבש ילודיג לע
הנש לכב אבו הרומ היה ןכו .תורשעמה ןמ םירוטפו ,תיעיבש תוריפ יניד לכב םיבייח םהש
היה ל"ז וראק י"רהמ ברהש פ"עאש תורודה ינקזמ םימכח ודיעהו ,השעמל הכלה תיעיבש
ומעש םימכחו ל"ז יראמ אבא וחירכה כ"חא .הכרב אלב שירפהל גהונ היהו ,רימחהל ךכוח
תוריפ דספה רבדב שיש ,אוה אלוק ידיל יתאד ארמוחד ,רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב
.רבדב רערעש ימ היה אלו ,תיעיבש
םבייחל וירבד לע קולחל ל"ז וראק ףסוי ר"רהמ ברה בתכש קספה חסונ יל וארה התעו
השעמל הכלהו ליאוה ,רבדב ןתילו אשיל ינא ךירצו ,תיעיבש ינידמ םרטופלו תורשעמב
.ונקקזוה

:הכ דע ונל עודיה לע תופסות וז הבושתב
.תוריפב השודק שי םא תקולחמה ללגב ,הכרב אלב רשעמ היה וראק ףסוי יבר .1
."רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ... וחירכה" ומעש םימכחו ט"יבמה .2
ימ תא ,ופכ םאו ?ורשעי אלש תפצ ינב לע ופכש איה הנווכה םאה ?"וחירכה" יוטיבה תועמשמ המ
לכה םא :בושו ?"רבדב רערעיש ימ היה אל" דציכ ,הייפכב ךרוצ היה םאו ?םהירבדכ תושעל ופכ
?וראק ףסוי יבר ירבד תא ט"ירהמל וארהו ובש עודמ ,הייפכה םע ומיכסה

חנומה תועמשמ ךכ ."וחיכוה" תועמשמב "וחירכה" חנומה תא שרפנ םא אובת הבושתה יכ המוד
הרבד אתיירבהש חרכומ אוה ירהו" :ומצע ט"ירהמ ירבדב ,הכ "לכור תקבא"ב :םיפסונ תורוקמב
ןמ ותוא ןיפוכ ןיאש וחיכוהו וחירכה ל"ז םהש" :אמ ןמיס ל"שרהמ ת"ושב ."יוג עקרק לש תוריפב
ןכו תיצרתנ אמש ןנישייח אל יאדו לארשיל לבא" :זטש םיפלא ב ןמיס ו קלח ז"בדר ת"ושב ."ןידה
.תצרמנ החכוה לש תועמשמב ,חכומ ועמשמ - "חרכומ" יכ הלוע הלא לכמ ."ל"ז םינורחאה וחירכה

יכ םידיעמה ,וראק ףסוי יבר לש וגוחמ תורוקמה דחא דצמ :הז תא הז םירתוס תורוקמ ינש שי ןיידעו
ינפל הנש דע ותדמעמ וב רזח אלו ,םירשעמ םניאש הלא תא הדינ ףא ,רשעל שיש ותעדב ןתיא היה
,ינאטאלג השמ יבר לש ותודעו ,ירכנ תוריפ םירשעמש ,תפצבו םילשוריב גהונה לע תויודע ךכו .ותומ
,ט"ירהמו ירכזא רזעלא יבר לש םתודע ינש דצמ .הבושתה תונמאנ לע ,וראק ףסוי יבר לש ודימלת
.ירכנ תוריפב השודק שיש וחירכהשו ,הנתשה גהנמהשו ,רבדב םגמג וראק ףסוי יבר םגש

:א"דיחה ירבדב אוצמל ןתינ הזה ישוקה תא רותפל ןויסינ
א"לש "ףסוי יכרב" ,א"דיחה .6
ןרמ לש ותחונמ התייהו ,[תומל ןרמ הטנ רשאכ=] ירביק יבל ב"ר קילס יכמד ,ילא בורקהו...
ןרמ ירחאש תצק תעדלו .וירחא םינש רשעכ םימי ךיראהש ,ךפהל ט"יבמה ברה גיהנה ,ל"צז
הזיא ,ומצע (1575) ה"לש תנשבד ןכתי .םיהל-אה לא הלע (1580=) מ"ש-מ ,םינש ששכ
שירפהל וצרש קרפב ובו .וב תמ רשא וילוחב קשמדב בכוש היהו ,ןרמ רטפנש םדוק םישדח
,התימ יקבדב היהש ,ל"ז ןרמ תעידיב אלש ט"יבמה ברה די הרבג ,תיעיבש תוריפ לש ןייהמ
ומעש םימכחו יראמ אבא וחירכה כ"חא' ט"מירהמ ברה בתכד ונייהו .רשעל אלש גיהנהו
שממ ךומס וא ןרמ תריטפ רחא וירבחו ט"יבמה ברה וחירכהש רמולכ ,'ורשעי אלש יבמופב
בתכד ונייהו .ו"ת תפצב רשעל אלש ירמג םשמו ,ורשעי אלש ,ןרמכ ירבס ווהד ןנברל ותריטפל
.'רבד אמע ןכו' םידרחה רפס ברה
ברה ירומ בשח רשאכ ,םהל הדוהו רזח וא ,ותעד לטיבו םדמעמב אצמנ ל"ז ןרמש אל לבא
,ט"ירהמ םשמ בתכש ,'ד ןמיס ףוס ד"י "ףסכב הפחנ" ריהבה ורפסב (ןובנ הנוי 'ר) ה"הלז
הממו .ךפהל ררבתנ רבכד ,ש"ייע ,רשעל אלש םיכסה םהמיע ןרמו תפצ ימכח לכ ודעוותנש
ימיל הנורחאה הטימשה התייהש ,ד"לשה תנשב ןרמ בתכ לע דיעהל ךמסומה ברה ךרצוהש
הרבגש אלא ,ותרבסב ןרמ דמוע הז הנה ,[ותרובק םוי דע=] אתיירתב אלובז דעד ונדמלל ,וייח
םילשורי ינברכ ףוס דעו הליחתמ ןרמ תעד יכ הנמאנ ונעדי תורבדה לכלו .כ"חא ט"יבמה ברה די
.רשעל ו"ת
יטנאלג השמ יבר ירבד ןכלו ,ותעדמ וב רזח אל םנמא וראק ףסוי יבר :הז אוה א"דיחה לש ןורתפה
לע ותעד תא הפכו ט"יבמה קזחתה ,וב תמ רשא וילוח תא הלח וראק ףסוי יברש העש לבא .םינמאנ
אוה ןכלו ,ופכ="וחירכה" שרפמ א"דיחה .תפצב גהנמה ןכ יכ ןייצל לוכי "םידרח רפס" ןכלו .תפצ ימכח
ופכ תאז לכבו ,וירבדמ וב רזח אל וראק ףסוי יברש :דחאכ םירבדה ינש ונכתיי דציכ ריבסהל הסנמ
.הלוח ,קשמדב היהש העש ,ותומ תנשב התייה הייפכה :ןורתפה .ותעדל דוגינב גוהנל רוביצה תא

ה"לשה :ץיברוה יולה היעשי יבר
אוה ךכו .(ה"לש) "תירבה תוחול ינש" לעב ,ץיברוה יולה היעשי יבר ץראל הלוע [1622] ב"פש תנשב
:ירכנ תוריפ לע בתוכ
א,זנ תויתואה רעש ,"תירבה תוחול ינש" .7
לוכאל יתוכ לשב םג תיעיבש תשודק אצמנ ,עיקפהל לארשי ץראב יתוכל ןיינק ןיאש רחאמו
םוקמ לכמ .םיידיב ערזש פ"עא ,ןיחיפסכ וניד יתוכ לצא שיש המ לכ קר ,תיעיבש תשודקב
םירתומ םהש םנידו ,ןהילאמ הלועה ןיחיפסכ אוה לארשי לצאו ,תיעיבש לע הווצמ וניא יתוכה
תונקל אלש ןכ ןיגהונ ויה םילשוריב הפ השעמ ישנאש יתעמש ןכו ...תיעיבש תשודקב לוכאל
.יתוכמ
.ירכנ תוריפב השודק שיש ,ט"יבמה לש ותדמע תא לבקמ ה"לשה

וואלקשמ לארשי יבר
תא םסרפמ אוהו ,וואלקשמ לארשי יבר תפצל הלוע ירכזא רזעלא יבר ירחא הנש םישולשו םיתאמ
:וראק ףסוי יבר תעדכ בתוכ אוה ."ןחלשה תאפ" ורפס
בי ףיעס גכ ןמיס "ןחלשה תאפ" .8
תשודק אלב םלכואל ןירתומו ...םירתומ היתוריפ ,תיעיבשב הערזו י"אב עקרק הנקש ם"וכע
א"מרו "ףסוי תיב"ו חרפו רותפכ) ינע רשעמ שירפיו תורשעמו תומורתב םיבייחו ,תיעיבש
םירוטפו תיעיבש תשודקב קר םירתומ ןיאד א"יו .(םיקסופ ראשו ביבח ם"רהמו ז"בדרו
תורשעמו תומורת ןישירפמו .רקיע הנושאר ארבסו (ט"מירהמו ט"יבמ) תורשעמו תומורתמ
.הכרב אלב ינע רשעמו
:שרפמ אוה "לארשי תיב" ורואיבבו
(וק 'מע "ןחלשה תאפ" לע) "לארשי תיב" .9
ש"מו .לארשי ץרא לכב התע םג גהנמה ןכו ,וקספ יפכ קיזחה םורמל ותולע דעד יאדוו
רורבו יולג רבכ ,ט"יבמהכ גהנו רזח "ףסוי תיב" ןרמד ,םידרחה רירג הירתבו ,ט"מירהמ
,תמא ומתוחו - וימיבש הנורחאה תיעיבש - ד"לש תנשב םינורחאה שודקה ןרמ ירבדמ
:ח"בלר=) .ח"נלרה ימיב םילשוריב וגהנ ןכו ,ומע םינברה לכו .ותעדב קיזחה וייח ימי ףוס דעד
,ותעומשמ ט"מירהמ בתכ רשא קר (וראק ףסוי 'ר ימיב םילשורי ימכח לודג ,ביבח ןבא יול יבר
המ וידימלתמ עמש כ"חאו ,ט"יבמהל ותמדקהב ש"מכ ל"ז ויבאמ ןטק ראשנ אוהש ינפמ יאדו
קיזחהל ןנברמ םרחב ורזגו ריעה ימכח ןיינמו ןיינב בורו שודקה ןרמל עדונ םרט ויבא גיהנהש
רודב היהש םידרחה רירג הירתבו ,הימק והומייס אלו ,ומעש םילודגה לכו ,ןרמ תעדכ
.םהירחא תורודב היהש ה"לש ןכו ,םהירחאש
.א"דיחה התוא שריפש וזמ הכופה ךרדב תורוקמה ןיב הריתסה תא שרפמ וואלקשמ לארשי יבר
12 ןב) ויבא תומב ןטק היה אוה יכ ,םיקיודמ םניא ט"ירהמ ירבד .וראק ףסוי יבר לש אוה ןוכנה שוריפה
יברש ינפל בצמה תא וינפב וראית םה .תוקיודמ ויה אל ויבא ידימלתמ לביקש תורוסמהו ,(היה םינש
וירחא .ליגרה בצמה אוה הז בצמש בשח אוהו .תוריפה תא רשעמ וניאש ימ לע םרח ליטה וראק ףסוי
ררגנ וירחאו ,ט"יבמה תטישכ םיגהונ לכה וליאכ בצמה תא אוה םג ראיתש ,ירכזא רזעלא יבר ךלה
.ה"לשה

"שיא ןוזח"ה
עקרקה תריכמל תוצרמנ דגנתה "שיא ןוזח"ה .ונרודב אשונב ןוידל םירבוע ונא "שיא ןוזח"ה ירבדב
הדמע יפ לע .לארשי ץראב ירכנל ןיינק ןיא ותעדלש םושמ ,תיעיבש תשודקמ העיקפהל ידכ ירכנל
:וירבד הלאו .ירכנ תמדא לע ולדגש תיעיבש תוריפב השודק היהת יכ רובס אוה וז תינורקע
זכ:כ תיעיבש "שיא ןוזח" ,ץילרק והיעשי םהרבא יבר .10
,תיעיבש תשודק ןהב ןיאש םינורחא בור תעדש ובתכש ,ירכנ לש תוריפב תיעיבש תשודק ןידב
.תיעיבש תשודק ןהב שיש ג:ז הנשמ ףסכב אבוה ק"ירה תעד ירהש .המה ימ אנעדי אל

השודק שיש םירבוסה תועד
וא ,תיעיבשב יוג עקרקב ולדגש תוריפב םגו" :ונושל הזו "םידרח רפס"ב תוטישפב בתכ ןכו
עקרקב ולדגכ םהד ,הלעמל ונבתכש המ לכמ אידהב חכומ לארשי ידיל ואבשכ ,ערזש המ
ינרטמ השמ ה"ומ רודה לודג גיהנמו גהונ היה ןכו ,תורשעמה ןמו תומורתה ןמ ןירוטפו ,לארשי
."רבד אמע ןכו ,'וכו וימי ףוסב ל"צז וראק י"ר דובכ רודה לודג ה"ומ םג ,ל"ז
לשב םג תיעיבש תשודק אצמנ ,עיקפהל י"אב ןיינק ןיאש רחאמו" :ונושל הזו ,ה"לשה בתכ ןכו
הנוקש תוריפ לכש ,ןידימל וניצמנו" :בתוכ אוה ןלהלו .'וכ "תיעיבש תשודקב לוכאל יתוכ
.'וכ "םהב גהונ תיעיבש תשודק לכ ,תיעיבשב לארשי
תיעיבש תשודק גוהנד ה"לשהו םידרחהו סוקרוק י"רהמו ט"ירהמו ט"יבמ תעד ראובמ הנהו
הכלה ד קרפ (ם"במרה) ונבר ןושלב וכמס םלוכו ,רבד אמע ןכש דיעה םידרחהו .ירכנ לשב
לע םעט הזד ושריפו ,'וכ "ורזג אלש ןירתומ היתוריפ 'וכ עקרק הנקש ירכנ" םג בתכש ,ט"כ
םושמ ,אגהנ אל ןיחיפס רוסיא מ"מ ,ירכנ לשב אגהנ תיעיבש תשודקד ג"עאד .ןירתומד אה
.ירכנ לשב ךייש אלו ,הרזג םושמ איהש

וירבדל הבושתו "ןחלשה תאפ" ירבד
תשודק אלב ונייה "ןירתומ"ד ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק ןיאש ךמתש ,ג"כ "ןחלשה תאפ"בו
ןיאש ג"עאד םושמ ונייה ,ורזג אלש ןיחיפס רוסיאב אמעט בהימל ךרצוהד אהו ,תיעיבש
םושמ ןיחיפס רוסיא ןיאד ןוויכ ,ןירוסא ןיחיפסד רמול םוקמ שי ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק
.ורזג אל ירכנ לשב מ"מד ,ונבר בתכ הזלו .ערזי אלש ,אתלמ רדגמ אלא ,השודק
רתיה םרוג ןנברדמ אוהש הזד ,אידהב ראובמ ב"כ הבושתב (ם"במרה) ונבר ןושלב םנמאו
.ןירוסא ירכנ לשב םג ,אתיירואד ןיחיפסד ,אביקע יברלד דמלנ וירבד ךותמו .ירכנ לשב ןיחיפס
.ויפ לע עירכמ היה יאדו הבושתב ונבר ןושל "ןחלשה תאפ"ה האר וליאו

"םידרח רפס" ירבד רורב
םימכח ורזג וליאו .ד"לש תנש רחא הינשה הטימש איהו ,ח"מש תנשב דמע םידרחה הנהו
אמע ןכו" דיעמ םידרחהו .ח"מש תנשב הנתשמ רבדה היה אל יאדווב ,רשעל םרח רוסיאב
המ טלחהב שיחכמ הזו ,וימי ףוס וב רזח ןרמש רמוא ,אברדאו .רוסיא ללכ ול עודי ןיאו ,"רבד
ירחא ספדנש ,ךומסל ןיא סופדה לעו .ד"לש תנשב רוסיא וזירכהש ,"לכור תקבא"ב ספדנש
ןיב ןכו ,יוצמ 'ל-ל 'כ ןיב ףוליחהו ,ז"כש רמול ךירצש רשפאו .תויוצמ רפוס תועטהו ,תובר םינש
.העומשה יפמ רחא הבתכו ,הבתכ ימ ונעדי אלו ,ללכ ןרמ י"תכ היה אלש וא .'ז-ל 'ד

ךכ לכ ןיכומסו (וראק ףסוי 'ר) י"בה לש ומוקמב ויהש ה"לשהו םידרחה לש ןתודע :רבד ףוס
םודקה גהנמה דגנ לקהל גהנמה עבק "ןחלשה תאפ"הד אצמנו .שיחכהל רשפא יא ןרמל
...רימחהל

"ףסוי יכרב"ב א"דיחה ירבד רבסה
וב ןיאו יטנלג ם"רהמ י"ע םיוקמ היה ןרמ די בתכד בתכו "ףסוי יכרב" רפס ונידיל עיגה כ"חא
גהנמה הנתשנ ד"לש תנש תישארב "ףסוי תיב"ה הדינש רחאד "ףסוי יכרב"ה בתכ הפיו .קפס
.ט"יבמה י"פע תפצב
הומת ,ותמכסהב אלש וילוחב וא ןרמ תריטפ רחא רבדה היהש "ףסוי יכרב"ה בתכש המ םנמאו
ןושל םג .ןמצע תעד דגנו ןרמ דגנ רבד ןישוע ויה אל ,ןרמ םע ומיכסהש תפצ ימכח יאדווד ,דואמ
וילוחב וא ותריטפ רחאלש התייה םינקזה תודע םאו .םהל הנענו ןרמל וחירכהש ראובמ ט"ירהמ
.אידהב ןכ בתוכ היה ,ןכ ושע
שודק אלהו !?ותארוהמ רוזחי ןואגש חיכש אל וז יכ ,םינבומ םניא "ףסוי יכרב"ה ירבד רקיע לבא
יכ רשעל יודינ תזרכה רחאד ,רמול שי ריפשו ,תמאהו ןידה ןעמל םתמגמ לכ םימכחה לכו ןרמ
יודינה ריתהו ט"יבמ תטישב ןרמ םקו ,תויארב ט"יבמה וילע הברה ,רימחהל יוארו קפס רבדה
תווצל השעמ השע אלו ,ודיב הפורמ רבדה היה יכ ,ודי ךשמ ןרמו ,רשעל אלש תושר םהל ןתנו
.רשעל אלש וגהנד םידרחה בתכש המ תמא היהיו ,אישוק םוש ןאכ ןיאו ,רשעל אלש
יפ לע ערכוהו ,וראק ףסוי יבר ןרמ דגנ בור היהנו ,ט"יבמה תעדל ורזח םימכח תצקמד רשפאו
.וב רזח "ףסוי תיב" םג יא ועדי אל ןכלו .ותעד לטבל ןרמ חרכוהו ,בורה
,ןרמ תריטפ רחא היהש "ףסוי יכרב"ה ירבדל ףאו .ט"יבמהכ תפצב וגהנש ראבתנ ןפוא לכב
תיב"ה זירכהש יודינהו .םהה םימיב רשא טפושכ הכלהה םלועל יכ ,הכלהכ גהנמ אוה מ"מ
.תורודל גהונ וניא אליממו ,וניד רקיע לע וקלח וירחאלש ד"בש ןוויכ ,לטבתנ "ףסוי
.וב רזח ומצעב ןרמש ,ט"ירהמ תודעכ רקיעה םנמאו

גהנמכו ,ירכנ לשב תיעיבש תשודק גוהנש ,הבושתב ונבר ירבד פ"ע וז הכלה הערכוה רבכו...
םדא ייח לעב ןואגה בתכ ןכו .ה"לשהו םידרחה ט"ירהמ ט"יבמ ק"ירה ובתכש ומכו ,םודקה
.שדחה בושייב גהנמה ןכו ,רביחש י"א תוכלהב
,סוקרוק י"רהמו ט"ירהמו ט"יבמ :וראק ףסוי יבר לע וקלחש םימכחה לע וקספ תא ססבמ "שיא ןוזח"ה
תא לבקמ וניאש בתכו ,ט"יבמה תאו סוקרוק י"רהמ תא ריכזה וראק ףסוי יבר .ה"לשהו םידרחה
.וז הטישכ אוה םג קספ ,הלעמל אבוהש ,ה"לשה .ויבאכ קספ ,ט"יבמה לש ונב ,ט"ירהמ .םתעד
היעבה תורמל ,ותעדמ וב רזח וראק ףסוי יבר יכ "םידרח רפס" ירבד תא לבקמ "שיא ןוזח"ה
לע דמוע אוה םשו ,וראק ףסוי יבר לש ותריטפ ינפל הנש בתכנ "לכור תקבא" ירהש :םיכיראתב
,יקינולסב ספדנ "לכור תקבא" יכ ,"שיא ןוזח"ה בישמ וז הנעטל .םירכנ תוריפב השודק ןיאש ותעד
בתכש וא ,שבושמ אוהש וא :וילע ךומסל ןיאו ,ק"ירהמ תומ ירחא הנש םייתאממ הלעמל ,1791
- "רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו ירמ אבא וחירכה" ט"ירהמ ירבד תא .רחא ותוא
.ופכ לש ןבומב "וחירכה" לש שוריפה ,ןאכ םגו ."םהל הנענו ןרמל וחירכהש" "שיא ןוזח"ה שרפמ

ףסוי הידבוע ברה
תקלדהל תיעיבש לש ןמשב שמתשהל רתומ םא הלאשב ןויד בגא היעבל סחייתמ ףסוי הידבוע ברה
השודק שי םא הלאשה תררועתמ ,םירכונ תרצותמ אוה ןמשה בורש ןוויכ .ל"וחל אוצייל וא הכונח רנ
.הלא תוריפב

שומישה לש יפיצפסה ןידל רבעמ תוכלשה הל שי ירכנ תוריפב השודק שי םא הלאשה ,רומאכ
ידכ ירכנל עקרקה תריכמ ורקיע יכ ,ףקות ול ןיא הריכמה רתיה לכ ,תוריפב השודק שי םא .תוריפב
:וירבד הלאו .התשודקמ העיקפהל
טי ןמיס ד"וי ג קלח רמוא עיבי ת"וש .11
תיעיבש ןמש תאצוה רוסאל ותנקסמב הלעהש ,(ק 'יס) רשוי ירמא ת"ושב יניע טבתו (ו)
תיעיבש לש ןמשב (ל"וחב) הכונח רנ קילדהל רוסא ןכו .ם"וכע תוריפ לש ןמש ףא ,ל"וחל
הימיעדו ט"יבמהל שוחל שי ,ם"וכע לש אוה י"אמ אבה ןמשה בורש פ"עאו ,י"אמ אבה
...םייוג לש תוריפב תגהונ תיעיבשד ל"סד

וראק ףסוי 'ר תטישכ גוהנל שי
ןיאש הלעהש (הכ 'יס) "לכור תקבא" ת"ושב ןרמ ירבדמ זוזל ונל ןיא הכלה ןיינעל ,ד"עפלו
ןיד ןיאש (אכר םיפלא ב 'יס) ה"ח ז"בדרה קספ ןכו .ש"ע .םייוג לש תוריפב תגהונ תיעיבש
.ש"ע .(מ"ורת ןיינעל) רימחהל ןיב לקהל ןיב םיוג לש תוריפב גהונ תיעיבש
השמ ר"ה בתכש רחא ,וראק ףסוי רמא :ןושלה הזב םייס "לכור תקבא" תבושתב ןרמ הנהו
וחימו הרבעש הטימשב וירבדכ השעמ תושעל הצר ,תינשה תאז תרגא (ט"יבמה) ינארטמ
תושעל ומצע עוקתל ובבל תא ץמיאו וחור תא השקה ד"לש'ה תנש איהש וז הטימשבו .ודיב
םינורחאהו םינושארה וירבדב ונייעו ,(תפצ) ריעה ימכח לכ ומקו ,המר דיב וירבדכ השעמ
יוג תוריפמ מ"ורת ושירפי םלוכש ,יודינ תריזגב תויסנכ יתבב וזירכהו ,שממ םהב ןיאש וארו
ודימלת ,ל"ז ןרמ לש ודי בתכ םייקו .כ"ע .םינש ראשב ומכ ,תיעיבשב לארשי דיב וחרמתנש
.ש"ע .ל"ז יטנאלג ם"רהמה ךמסומה ברה

וראק י"ר תא קזחמ תפצב ומירחהש םרחה
ודינ ו"ת תפצ ימכחש ראובמ ,"הטימשה תנש ןיינעלו" ה"דב (בצק ד"וי) ם"דשרהמ ת"ושבו
תרזגב ורזג תורשעמו תומורת תשרפה לע קר אלש אצמנ .ש"ע ,תיעיבש ירמושל ומירחהו
.(םייוג לש תוריפב) תיעיבש ירמוש לע םג אלא ,יודינ

וראק י"ר קספ תא ששאמ א"דיחה
רזח ל"ז ןרמש םירמואה ירבד תוחדל ךיראה (י"קס אלש 'יס) "ףסוי יכרב"ב ל"ז א"דיחה ןרמו
,ד"לש'ה תנשב ןרמ לש ודי בתכ לע דיעהל יטנאלג ם"רהמ ךרצוה ןכלש ,בתכו ,וימי ףוסב וב
ל"ז ןרמ דמוע הז הנה אתיירתב אלוביז דעד ונדמלל ,וייח ימיל הנורחאה הטימשה התייהש
.רשעל ו"תשורי ינברכ ףוס דעו הלחתמ ןרמ תעד יכ הנמאנ ונעדי תורבדה לכלו .ותרבסב
.ל"ז א"דיחה ד"תכע...

תפצב לטוהש םרחה דגנ איה "שיא ןוזח"ה תטיש
ןוזח"ה רודה תפומ תארוה פ"ע ט"יבמה תעדכ רימחהל גוהנל ואב בורקמ םישדח הנהו...
יודינ תרזגל שוחי אל ימ יכ ,םדספהב םרכש אצי אל םא ינקפוסמו .ןכ עירכהש ל"ז "שיא
ש"כמו .םייוג לש תוריפב תיעיבש יניד םיגהונהל ומע םישודק לכו ןרמ ומירחהש םרחו
יניעמ םלענש הארנכו ....אלוק ידיל האיבמה הרמוח איה יאדובש ,ל"ז ןרמד הירתאב
םרטפל םיגהונהל אלא תפצ ימכח ומירחה אלש ורבסו ,ל"נה ם"דשרהמ ירבד םירימחמה
,ומירחה אל תיעיבש יניד םהב גוהנל רימחהל לבא .(הרומג אלוק איהש) .מ"ורת ינידמ
ומירחהש ל"נה ם"דשרהמ ירבד תולגנ תולגהב םלוא .הכרב וילע אובת רימחמה ירהש
תוארוה ונלבקש ןדידל טרפבו .םהירבדל אבוט שחימל ןל יעביאד הארנ ,תיעיבש ירמושל
.ל"ז ןרמ
רשא רבד לכב ל"ז ןרמד הימילג ילופיש רתב ןנילזאד ,דרפס ינב ןדידל איעבמ אלו ...
קספש ומכו ,ןרמ תעדכ הזב וגהנ םה םגו ליאוה ,זנכשא ינבל ףא אלא ,הז אוה יכ רמאי
."ודדוגתת אל" םושמ אכיא תונשל ואבי םא ,"ןחלשה תאפ"ה
הריכמה רתיהל ומיכסהש ,ותא רשא םיבר םינואגו ,ןנחלא קחצי 'ר ןואגה תעד ןכו...
.ש"ע .ץראה תבש רפסל אובמב קוק י"ארגה הלעה ןכו .עדונכ

השודק ןיאש החנהה לע יונב הריכמה רתיה
:הטימשה רבדב בתכש (גנ 'יס ד"ויח) וכלמ תועושי ןואגה ןויכ םהילעש הארנו...
ןיינעל ןיב ,ןכ םיגהונ ל"וחבש לארשי לכו ,יוגל עקרקה רוכמל אוה טושפ רתיה אלהש ,ינהמת
טרפבו .הנשה תותבשב תודשו םירפכ םהל שיש הלא ןיינעל ןיבו ,תורוכב תריכמו חספב ץמח
,הריכמ י"ע םיריתמ םה ,זנכשא ימכח לש םסירכמ הבע םנרופיצ רשא ,דרפס ינבר ילודג יכ
לש םתוזחפ י"עש תמאהו .רתסלפ םתרות תושעל לכונ ךיאו .תיעיבשב םייוגה ודבעיש י"ע
רתיה ילב ףא) םהיתודש תא םמצעב לארשי ודבעיש הלודג הלשכמ האצי םיזנכשאה
.ד"תכע .רימחהל הזב ששוחש ימ היהיש יתעד לע הלע אל םלועמו .(הריכמה
תגהונ תיעיבש ןיאש ל"סד םינושארה ןמ הברה תטיש הכלהב םיניוצמה םירעשב עדונ רבכו...
רתיה י"ע ,הזכ לודג קחדה תעשב לקהל יפורטצאל וזחד יאדוב כ"עו... .ןנברדמ ףא ז"הזב
.היולג המרעה איהש םגה .הריכמה
רשאכו ,יוג עקרקמ תוריפ תיעיבשב תונקל םירימחמה תטישל שוחל בוט רשפאד אכיה והימו
,הזב דואמ יתרציקו .דיספה אל לקימהו .ב"עת הזב רימחמהו .הזל םיששוח םידרח הברה
.מ"כאו .לכ ןיעל םייולגו םיעודי םירבדהש תויהב
אצומה תדוקנ .תיעיבשב ירכנ תוריפב השודק שיש הטישה דגנ ץרמנ ןפואב קסופ ףסוי הידבוע ברה
רשפא יא ,תיעיבשב תועקרקה תריכמ תא ונרתהש ןוויכ .תועקרקה תריכמ רתיה :וירבד ףוסב היוצמ
תריכמ תועצמאב השודק עיקפהל רשפא יא זא יכ ,ירכנ לש עקרקב םלועה תוריפב השודק גוהנל
.עקרקה

רפס" ירבדמ םלעתמ ףסוי הידבוע ברה ,ללכב ץראבו תפצב גהונל רשאב םירתוסה תורוקמל רשאב
."לכור תקבא"ב בותכה תא אלמ ןפואב לבקמו ,"םידרח


םוכיס

.דחוימ ףקות הל שי השעמ לע וא לבוקמ גהנמ לע תודע יכ רוכזל שי ,ןהל תובושתהו תונעטה םוכיסל
תשרפה לע וא ,תיעיבש תשודקב תוריפה תרימש לע תויודעה תא ריבסהל ץמאמ שדקוה ןכל
:וז הנומת ןתיי תויחדהו תוחכוהה םוכיס .תונושה תוטישה יפל םהמ תורשעמו תומורת

הדשב ולדגש תוריפל סחייתהל םילשוריבו תפצב םינומדק גהנמ יכ ןייצמ :1 רוקמ ,וראק ףסוי יבר
.לארשי ידיב וחרמתנ םא םרשעל הבוחו ,תיעיבש תשודק םהב ןיאש תוריפכ ירכנ

ימלשוריו ,אתפסותו אתיירבו הנשממ ,ארבסהמ השודק תוריפב שיש תויאר איבמ :2 רוקמ ,ט"יבמה
.גהנמו תרוסמ לע ךמתסמ אוה ןיא ךא ,םישרפמה ירבדו

שירפהל "יודינ תרזגב תויסנכ יתבב וזירכה" ריעה ימכח לכ יכ חוודמ :2 רוקמ ,וראק ףסוי יבר
.תורשעמו תומורת

"ךורע ןחלש"ב וב רזח וראק ףסוי יבר יכ ןייצמ :3 רוקמ ,"םידרח רפס"ב ,ירכזא רזעלא יבר
םיגהונ ךכ - "רבד אמע" ךכ יכו ,תוריפב השודק שי יכ םיכסהו ,"לכור תקבא"ב הרוהש הכלההמ
.לכה

.ןושאר ילכמ תודע איה םתודעו ,16 -ה האמה עצמאב ,הפוקת התואב םיאצמנ םירבדמה לכ ןאכ דע

בתכנ ךורע ןחלש ירהש ,"םידרח רפס" ירבד לע םיהמת :4 רוקמ "קחצי תחנמ" וירחאו א"דיחה
"שיא ןוזח"ה .וראק ףסוי 'ר תריטפ ינפל הנש הבתכנ "לכור תקבא"ב הבושתהו ,"לכור תקבא" ינפל
,תשבושמ המושרה הנשהש ןכתי :םיכרד המכב הלאשל הנוע אוהו ,"םידרח רפס" ירבד תא לבקמ
רומאה לכש םג ןכתי .יוגש ספדומהו ,ז"כש תנשמ אלא ,ד"לש תנשמ הניא "לכור תקבא"ב הבושתהו
.וראק ףסוי 'ר תומ רחאל הנש 200 -כ קר ספדנ רפסה יכ ,יוגש "לכור תקבא"ב

תובקעב יכ רסומ אוהו ,16 -ה האמה לש הינשה תיצחמב לעפ :5 רוקמ ,ט"יבמה לש ונב ,ט"ירהמ
ומכ ."רקיע לכ ורשעי אלש יבמופב ומעש םימכחו ל"ז יראמ אבא וחירכה" ,ט"יבמה לש הארוהה
.תוריפב השודק שי אמש קפסה תמחמ ,הכרב אלב שירפה ומצע וראק ףסוי 'ר יכ רסומ אוה ןכ
תודעה יכ בישמ "ןחלשה תאפ" ?"לכור תקבא"מ םיעודיה םירבדה םע וז תודע תבשייתמ דציכ
,םירחא יפמ תודע םה וירבד ןכלו ,םינש 12 ןב ונב תויהב תמ ט"יבמה .הנמאנ הניא ט"ירהמה לש
ותטיש תא גיהנה וראק ףסוי 'ר רשאכ ,ופוס תא אלו ,חוכיוה תליחתב היהש המ תא ורכזש ןכתייש
לכל היה תפצבו ,אטשוקב וייח בור יח ט"ירהמש הדבועה תא ףיסוהל רשפא וז הנעטל) .תפצב
ןוזח"ה .(770 'ע ,"לארשי ילודג תודלותל הידפולקיצנא" ,תוילגרמ ןייעו .ותורגבב םינש 13 רתויה
.םנושלכ ט"ירהמ ירבד תא לבקמ ,ךדיאמ ,"שיא

ףסוי 'ר ירחא הנש םייתאממ הלעמל ,18 -ה האמה לש הינשה תיצחמב לעפ :6 רוקמ ,א"דיחה
ףסוי 'ר תא וחירכהש הלוע םהמ ,ט"ירהמ בתכש םירבדה תא בשייל הסנמ אוה .ט"יבמהו וראק
תופכל ט"יבמה חילצה הנורחאה וייח תנשב לבא ,וב רזח אל ןרמ ותעדל .ותעדמ ךפהל גוהנל וראק
.ותעד תא לבקל תפצ יבשוי לע

ותעדל .םנושלכ ט"יבמה ירבד תא לבקמ ,א"דיחה ירחא הנש םייתאמ :9 רוקמ ,"שיא ןוזח"ה
,רשעל דוע הרוה אלו ,יודינה תא לטיב ,וירבד תא ןרמ לביק ,ותטישל תויאר הברה ט"יבמהש רחאל
.ט"יבמה ומכ הרוהש בורה תעדל ענכנ וליפא וא
חנומה תא שרפנ םא ."ופכ=וחירכה" שוריפה ןמ םיעבונ הלא םישק םישוריפ ינש יכ ריעהל שי
ט"ירהמה ירבד תועמשמ .הלא םישוריפב חרכה ןיא ,הלעמל וניארהש יפכ ,"וחיכוה" ןבומב "וחירכה"
גוהנל וראק ףסוי יבר לע הפכש היפכ לע הנעט ךכב ןיא לבא ,וירבד תקדצ תא חיכוה ויבא יכ היהת
."לכור תקבא"ב הבושתה תא ק"ירהמ בתכ ותומ ינפל הנשש םג המ .הרוהש תוכלהל דוגינב

תיעיבש תשודק שי יכ ,תפצ סומלופ ירחא הנש 75 -כ ,17 -ה האמה תליחתב בתוכ :7 רוקמ ,ה"לשה
.ט"יבמה ירבדכ קסופ אוהו ,תוריפב

ץרא לכב גהנמה ךכ יכ ןייצמו ,וראק ףסוי 'רכ קסופ ,18 -ה האמה ףוסב :9-8 רוקמ ,"ןחלשה תאפ"
.לארשי

רפס" לע וירבד תא ססבמ אוה .ט"יבמה תטישכ ץרחנ ןפואב קסופ :10 רוקמ ,"שיא ןוזח"ה
תא לביקו ענכנ ,ט"ירהמ ירבד יפל ,וראק ףסוי 'ר םגש הדבועה לעו ,ה"לשה ,ט"ירהמה ,"םידרח
.וילע םיקלוחה תדמע

תא ולביק ירהש ,רורב ןיינעה - םידרפסל .וראק ףסוי 'רכ קוספל רזוח :11 רוקמ ,ףסוי הידבוע ברה
וגהנש אבומ תורוקמב ירהש ,תרחא גוהנלו דרפיהל םילוכי םניא ,םיזנכשא םג .רבד לכב ןרמ יקספ
תא לביק רוביצה בורו ,וז תקולחמל רושק תועקרקה תריכמ רתיה ,תאז דבלמו .וראק ףסוי 'ר תטישכ
.הריכמה