מכירת הקרקעות

ירוטסיה עקר
אנהכ ןמלק ברה / םינמזה ךלהמב הטימש
הירנ יבצ השמ ברה / הטימשה תוצמ םויק תודלותל
ילארשי לואש ברה / תורודה ךלהמב הטימשה
 
יתכלה עקר
("ןותבש תנש" ךותמ) ךברעיוא ז"ש ברה / הריכמה רתיהב תויתכלהה תויעבה
("ןותבש תנש" ךותמ) אנהכ ןמלק ברה / הריכמל םידגנתמה תעד םוכיס
אנהכ ןמלק ברה / הזה ןמזב הטימש תויעב
("ןותבש תנש" רפסה ךותמ) םוכיס תלבט - הזה ןמזב תיעיבש
גרבנזיא הדוהי / הטימשב םירכנ תוריפ ןידב תפצ סומלופ
 
הריכמה לע קוק ברה
("ןותבש תנש" ךותמ) הריכמה רתיהב םינורחאה תורודל םינושארה תורוד ןיב
ב"כקת תרגיא ךותמ - תועקרקה תריכמ לע יתעד
ג"ס ןהכ טפשמ ת"וש - תועקרקה תריכמ לש הפקות לע
ט"פק תרגיא ךותמ - תיעיבשה רתיה לע
 
אשונה תארוהל
ידוסיה רפסה תיבל - "ץראל תבש" רפסה ךותמ - הריכמה רתיה
םייניבה תביטחל - "הטימשה תנשל" רפסה ךותמ - ונתפוקתב הטימשה
 
תוילאוטקא תובושת
ףסוי הידבוע ברה / הילע ךמתסמה לש ותיבל ןמזוהו הריכמה לע ךמוס וניאש ימ
ןייטשנייפ ברה / ץראל ץוחל ואציש הטימש יגורתא ןיינע
 
הנידמה םוק ינפל הטימשה תרימש
יודנל לאלצב / לארשי ץראב בושיה שודיחו הטימשה
ןיקרא רזעיחא / היתב תרכזמב ט"מרת תנשב הטימשה תרימש לע קבאמה
 
לארשי תנידמב הטימש
לאירא בקעי ברה / תיתכלממ הווצמ - הטימשה
לאירא בקעי ברה / הריכמה רתיהל ינויערה עקרה
סקז השמ / הריכמ רתיה אלל הטימש תרימש
רוצילא לאוי / ?הטימשה תיעבמ םיאצוי ךיא