םינמזה ךלהמב הטימש

אנהכ ןמלק ברה


הטימשה רבד :ךותמ
מ"שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

,רבחמה לש 'עבשה תנש' רפסב הז םשב רמאמ יפ לע בחרומו שדחמ דבועמ רמאמ
.ח"ישת ,הרותה יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה תאצוה
תורעהה אלל םסרפתמ רמאמה

ריצקת
.ןיטימש םיעבש ותבש אל ןכותמ ,תולבוי 16 -ו ןיטימש 117 ורפסנ ןושארה תיבה ןברחל דע
לע הדפקה םיאצומ ינש תיב תפוקתב .ז"ע לארשי ינב ודבע הב הפוקתל םיאתמ הז ןמז
תונוש תוריזג ורזגנ וז הפוקתב .דומלתה תפוקת ךשמב תכשמנ וז הדפקה .הטימשה תווצמ
תמסרופמ הטימשה תדבוע התייה םלועה תומוא ןיב ףא .הטימשה תווצמ םויקב תורושקה
תפוקת ירחאש םינשה תואמ ךשמב םג הטימשה תוצמ םויק לע תונוש תויודע ןנשי .העודיו
.דומלתה

תייעב הכפה תיעיבשה האמה לש הנושארה תיצחמב לארשי-ץראב בושייה שדחתה םע
תועקרקה לש הריכמה רתיה תא םינוש םינבר ומזי ךכמ האצותכ .תימואל היעבל הטימשה
.םימייוסמ םיאנתב םדבעלו יוגל

ילודג תובושתמ םיעמתשמש יפכ ויתולבגהו ויתולבגמ רתיהה תלאשב ןד רמאמה בתוכ
.הלא ונימיל דעו רתיהה םוסרפ תעמ םינברה

סנה לע ךומסל ןיא
,רוצקת אל ,רומזת אל ,ערזת אל) השעת אל תווצמ עברא תללוכה ,תועקרק תטימש תוצמ
תחא איה (הנטמשת תיעיבשהו ,'הל תבש ץראה התבשו) השע תווצמ יתשו ,(רוצבת אל
לק אל .וז הוצמ לע רומשל אוה לקנ אל .הדצב רמאנ הרכש ןתמ רשא ,תוטעומה תווצמה
הלא תווצמ לע הרות התוויצשכו .המלש הנש ךשמ התיבשהלו הריבוהל ותמדא דבועל אוה
תא יתיוצו" :הטושפ איה התבושתו "?תיעיבשה הנשב לכאנ המ" הלאשה תא המידקה
אלא ,הכרבה תמשגהב הוצמה םויק תבוח תא רושקל הנווכה ןיא יכ ,ונדמל ."םכל יתכרב
ונילע םיישקה לכ ףא לעו ,הכרב היהת הטימש תוצמ םויק רכשש וז החטבה לש השוריפ
תעינמ ידכ דע הכרבה לע ךומסל ,הרות הרמא אל ןכו .התכלהכ וז הוצמ רומשל
בושחיש ומכ רבדה ןיאש ,הרמאו הרותה החיטבהש אלא .עבטה ךרדב תוליגרה תויולדתשהה
ה"בקה אלא ,רעצ ייח הז ידי לע היחיו דספה ול איבת תיעיבש תתיבשש ,עבטה ךרדב םדאה
אלא וז הכרב ןיא םגו .וז החטבה חפקל אטחה םורגיש רשפא םנמא .הכרבה תא זא הווצי
.ורבח ליבשב תוקלל לוכי דיחיה לבא ,לארשי ללכל

תיעיבש ללחמל שנועה
שוריפב רמאנ וז הווצמ יריפמל השנוע ,ח"וח ,םג אלא ,הדיצב הרכש ןתמ קר אל וז הווצמו
תיעיבש לש הריבעה תינמנ ,"רובעי לאו גרהיי" ןהילע רמאנש ,תווצמה שולש םע .הרותב
:ל"זח ורמא ןכו .תולגה תמרוגכ
תטימש לעו םימד תוכיפש לעו תוירע יוליג לעו םיבכוכ תדובע לע םלועל אב תולג
ץראה
:שרופמ ארקממ הז רבד ודמלו
,(דל ,וכ ארקיו) "היתתבש תא ץראה הצרת זא" :רמאנש ?ןינמ ץראה תטימש לע
רפסמו ,םכתא טמשת איה ,התוא םיטימשמ םתא ןיאו ליאוה :ה"בקה םהל רמא
ץראה הצרת זא" רמאנ ךכל ;הילאמ טומשת איה התוא םיטימשמ םתא יאש םיחרי
."המשה ימי לכ היתתבש תא
םיגהונ ןיאו ,הרוחס םהב םישועש ,תיעיבש תוריפ לע םלועל אב רבדש ,ל"זח דוע ונל ורסמו
:ורמא ןכו .תיעיבש תשודק םהב
,תיעיבש תוריפב הרוחס איהו) תיעיבש לש הקבא השק המכ :רמוא יסוי 'ר אינת
,רוסיאה רקיעו ,השע ללכמ אבה ואל אלא הב ןיאש ,תיעיבשבש לק רוסיא אוהש
ןתונו אשונ םדא .('סותו י"שר - השעו ואל םהב שיש ,'וכו העירזו השירח איה
האבה תונערופל בל םש אל) שיגרה אל ...וילטלטמ תא רכומ ףוסל תיעיבש תוריפב
דע (י"שר - הבושת רוהרה) ודיל תאב אל ...ויתודש תא רכומ ףוסל (י"שר - וילע
הולש דע ודיל תאב אל ...ותב תא רכומש דע ודיל תאב אל ...ותיב תא רכומש
...רגל אלא (לארשיל רמולכ) ךל אל ...ומצע תא רכומש דע ודיל תאב אל ...תיבירב
.ם"וכעה הז רג תחפשמ [וליפאו] ...הבושת רגל אלא קדצ רגל אלו

תוטימש לוליח דגנכ תולגה
תא ושבכש רחאל קר .תולבויו ןיטימש תרימשב ןיידע ובייחתנ אל ,ץראל לארשי וסנכנשכ
תנש ,תיעיבשה הנשב תובשלו םינשה תא תונמלו ליחתהל בויחה םהילע לח ,הוקליחו ץראה
לחה ץראל םתסינכ רחאל הרשע שמחה תנשב .הנש 14 וכרא הקולחהו שוביכה ,הטימשה
,תולבוי הרשע עבש ןושאר תיב ןברוחל דע ץראב לארשי-ינב והש לכה ךס .תוטימשל ןיינמה
ם"במרב תלבוקמה הכלהה יפלו תויה .םינש 836 תולבויו תוטימשל ונמ םהמו ,הנש 850 א"ז
אצוי ,האבה הטימשה ןיינממ הנניאו לבוי איה םישימחה תנשו םינש עבש םימעפ עבש םינומ
לע היה םינש 836 ךשמב .דחא לבויו תוטימש 7 תובשל לארשי ינב לע היה םינש לבוי לכבש
70 ויה ןושארה ןברוחל דע .םינש 133 ה"ס ,תולבוי 16 -ו תוטימש 117 תובשל לארשי ינב
.םימיה ירבדב שרופמב רכזנ הזה רפסמה .לארשי ינב םהב ותבש אלש תולבויו תוטימש
םהב ותבש אל רשא הנש םיעבש תואלמל הנש םיעבש םעה תולגב התבש ץראהש ,םש רמאנ
.םצראב םתויהב לארשי ינב

םינשה .ןיינעמ טרפ ונל ררבתי ,תיעיבשה תא ןהב ותבש אלש ,םינשה טוריפ לע דומענ םא
שוריפב .הרז הדובע לארשי ינב ודבע ןהבש םינשה ןתוא ןה ןה תיעיבש ןהב ותבש אלש
םינשה םג ןהב תוללכנו) לארשי תיב ןווע תונש םיעשתו תואמ שולש לאקזחיב תורכזנ
.הדוהי תיבל הנש 40-ו ,(םש םישרפמב ןייע ,םירפא תיבו הדוהי תיב תקולחל ומדקש
הז יפל .םינש 6 דוע ורבע תולגה דעו ,ןיכיוהי תולגל תישימחה הנשב הרמאנ איהה האובנה
ןיטימש 69 לוחל תוכירצ ויה ,ןרדסכ ויה וליא ,ולא םינשב .הנש 436 ןוועה תונש לכה ךס ויה
םינשה לש ןלוככ ןבור קוידב ןייצל תורשפא שיו ,ןרדסכ ויה אל ולא םינש םנמא .תולבויו
קיידל הז יפל רשפאו ,םיאיבנה ירפסב ראובמש המ יפ לע ,הרותה יכרדמ לארשי ינב וטס ןהב
.לארשי ינב ורמש אל תולבויו תוטימש וליא עובקלו

שולש ורמש אל באומ ךלמ ןולגע ימיב .תחא הטימש ורמש אל ןשוכ ימיב :ןהיטרפל ןה ולאו
ורמש אל ןידמ דובעש ימיב .דחא לבויו תוטימש שולש ורמש אל ארסיס ימיב .תוטימש
שש ורמש אל םיתשלפ ימיב .תוטימש שולש ורמש אל ןומע ינבו םיתשלפ ימיב .תחא הטימש
תוכלמ שוריגל דע הכשמנו המלש רחא הלחה רשא לארשי תוכלמב .דחא לבויו תוטימש
ורמש אלש ,תולבויו תוטימש 58 לכה ךס ןה ולא .תולבוי 5-ו תוטימש 34 םתמדאמ םירפא
ודבע ןהבש ,ליעל רומאה יפל ,תורתונה הדוהי תוכלמ לש םינשה 46 .םירפא תולגל דע ןתוא
לש םינש 22-ב :הלאה םיכלמה ימיב ולח ,תוטימש ורמש אל ןהבו ,הרז הדובע לארשי ינב
.ןיטימש שולש ורמש אל (33 הבושת השע ןהמו הנש 55 ךלמ השנמ) השנמ לש ותועשר
לש םינש יתש דוע ויה) תוטימש שולש ורמש אל - הנש 22 - והיקדצו םיקיוהי לש םנמזבו
הלא קוידב תעדל ונא םילוכי הז יפל .(הטימש ןהב הלח אל ךא ,הרז הדובע ודבע ןהבש ,ןומא
ךשמב ולחש ,תולבויו תוטימש 6 דוע תומותס ונל וראשנו ,ורמשנ אלש ,תולבויו תוטימש 64
.םתועיבק קיידל ונידיב ןיאו .םינש 38

םינשה ראש לכב הרמשנ הטימשה
.םימעט ינשמ הבושח תיעיבשה ןהב הרמשנ אלש הלאה םינשה תועיבק
הדובע לארשי ינב םהב ודבע רשא ,ולא םינשב קר הרמשנ אל הטימשהש ,ונל הארמ איה
ינוש ןיאו היה אל .וז הרומח הווצמל םג םינמאנ ויה 'הל םינמאנ ויה רשא ,םינשב לבא ,הרז
.הרז הדובעמ תוענמיהו 'ה תדובע תווצמכ הטימש תווצמו .הווצמל הווצמ ןיב
ורמש אלש ,השנמ לש תוטימשה שולשו םירפא תיב לש םינורחאה לבויהו הטימשה
ויה רבכ הזה ןמזב .הרותה ןמ הטימש ןהב תגהונ התייה אל יבר תעדלש ןמזב ולח ,ןהילע
הטימש ןיא ןנברלו .הישאי לש ונמזב אלא ורזח אלו השנמ יצחו דג ,ןבואר םיטבשה תולגב
אל לע לארשי לש תולגה תונשש ,אצוי הז יפל .ןתמדא לע לארשי לכש ןמזב אלא ,הרותה ןמ
.הלאה םינשה לע םג ויה הטימש םרמש

אל יכ םא ,זא םג ןכא יכ ,חינהל יתיצרו ,ל"צז שיא ןוזח לעב ןרמ ינפל םירבדב ןודל יתיכז
יא לע ףא הרזגנ תולג הז יפלו .ןנברדמ הטימש זא הגהנ ירה ,הרותה ןמ הטימש תבוח התייה
.ןנברדמ הטימש תרימש

,ךכ ידיל ואיבהש לע האב תולגהש רמול רשפא .היאר ןאכמ ןיא יכ ,ל"צז ןרמ ינבישה ךא
ךכל םרוגה ויה םהו ,םיטבשה ולג םהישעמ ידי לע יכ .הטימשה תרימשב םיבייח ויה אלש
.ולג וזכש הטימשו הטימש לכ לעו - הטימשה תרימש תבוח םהילע הלח אלש

.שנוע וילע רזגיהל זא םג לוכי םיערה וישעמ ידי לע הוצממ רוטפ ידיל ומצע איבמ םדא םא

ארזע ימיב הטימש
בתכב ואב ,הרהטבו השודקב הניינבב ליחתהלו םצראל רוזחל לבב תולג רחא לארשי וכזשכ
לע "העובשבו הלאב" ואבו ,"ןיבמ עדוי לכ ...םעה ראשו" םעה ילודג וילע ומתח רשא הנמא
רפוסמה יפל רשא ,תווצמ ןהמ םייתש .תווצמ שולש דחוימב םיריכזמו ןלוכ הרותה תווצמ
.תבשב ןתמו אשמ לש רוסיאו רכנה ימע םע ןותיח רוסיא :ןה ,םהב םעה ידי ופרתנ ,םוקמב
לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שוטנו" תיעיבשה תרימש תא םמצע לע םילבקמ םה הז דבלמ
ןמזב םהידיב היופר התייה וז הוצמש ,רכזנ אלש תורמל ,דחוימ ןפואב וז הווצמ תרכזה ."די
םג ןיאו .וז הפוקתב םעה יגיהנמ לכו הימחנו ארזע הל וסחייש תובישחה לע הארמ ,הזה
לוכיו ךירצ ,תיעיבשה לוליח ללגב רכנב הנש 70 לבסו תולגל אצי רשא ,םעה .הז לע אלפתהל
וניבהו ועדי .התחנזה ללגב םעפ רבכ לבסש ,וז הווצמ דחוימ ןפואב שיגדהל ץראל ותולעב
הרמשלו הדבועל ,שדוקה ץראב זחאיהל םדיב וז הוצמ תוכזבש ,האלה םיניבמהו םיעדויה
.החתפלו התונבל

איהש רמאנ םאו .ןנברדמ וא הרותה ןמ התייה ינש תיב ימיב תיעיבשה םא תוקולח תועדה
תיעיבש תווצמל ונינומדק וסחייתה ךיא ,ונא םיאור ירה ,(םיבר םיקסופ תועדכ) ןנברדמ
ןכ לע ,איהה תעב דואמ דע הלודג התייה תוינעהו .התרימש תא ובישחה המכ דעו ןנברדמ
וכמסיש ידכ ,ץראל ץוח ןיד םהל היהו ,ץראה תשודקב םתוא ושדק אלש ,תומוקמ זא וחינה
יפ לע ףאו ,ל"וחמ תוקרי איבהל רוסיאה םג ףסוותנ םימיה ךשמהבו .תיעיבשב םיינע םהילע
קחדו םיינוע תורמל ,םהילע רומחה תיעיבש רוסיא עיקפהל תוימומרעו םיכרד ושפח אל ןכ
.םתסנרפ

ולביק הבש ,וז םתלאו םתעובש תא תיבה ןמזב םידוהיה ורמשש ,ונל ררבתמ תורוקמ המכמ
ודבע אל ,םיאנומשחה תמחלמ ,השק המחלמה ימיב ףא .תיעיבש תוצמ תא רומשל םהילע
הככ .לארשי לע דמש ירזוג דגנ 'ה תמחלמ זא ומחל יכ ףא ,תיעיבשה הנשב המדאה תא
הדוהיל ,תיעיבשה הנשה תובקעב אבש ,בערה םרגש ישקה לע םיאנומשחה רפסב ונל רפוסמ
ךיאו ,םתמחלמב םיאנומשחה ולחהש רחא תוטעומ םינש ,םינוויה דגנ ותמחלמב יבכמה
םחליהב ןכו .הכרבל ,וז ךרדב ךפהנש ,בערה וקיצהש ינפמ אקווד ,וילעמ ביואה הלעו ,לוצינ
הטימשה תנש תא ורמש ,םינוויה םג ודעב ומחלנ רשא ,ויחא חצור ימלתב לודג ןהכ ןנחוי
יכלמ םג .ימלת לע םירצה ליחל לודג רוסחמ הז ידי לע םרגש ,יפ לע ףא ,הב וערז אלו ןידכ
םיסממ םידוהיה תא ורטפ רסיק סוילויו ןודקומ רדנסכלאו תיעיבשה הנשב ובשחתה םייוגה
.הטימשה תנש תמחמ םיקיר ויה סודרוה לש םהיתורצואש ,רפוסמ ןכו .הטימשה תנשב

ןברוחה ירחא הטימש תרימש
דואמ דע תושק םינש ויה הלא םינש .התכלהכ תיעיבשה תוצמ לע ורמש ןברוחה ירחא םג
ורמשו הזועמו 'ה תרות תא ובזע אל תורצה לכ ףא לעו תוריזגה וברתנ םידדצה לכמ .לארשיל
לש ונמזב תיעיבשה תא ורמשש ,שרופמ ונאצמ .לכאנ המ לואש ילבמ ,הטימשה תוצמ לע םג
ךיראהל אל ידכב) ,תיעיבשה הנשה תא ורביע אלו ,וירחאו ןברוחה ןמזב יחש ,אביקע 'ר
םג ורביע אלש יפ לע ףא ,(שדח רוסיא ךיראהל אל ידכב) הירחאלש הנש אלו ,(הדובעה רוסיא
'ר ,אביקע יבר לש לודגה ודימלתש ,ונא םיעדוי ןכו .ןובער תנש התייהש תישישה הנשה תא
.תיעיבש יחיפס ןיינעב וילע םיקלוחה םימכחכ השעמ השע ,יאחוי ןב ןועמש

דחא י"בשר הארשכו .םירוסא ויה םימכחה תעדלו םירתומ םיחיפסה ויה י"בשר תעדל
םה י"בשרה ירבדלש והנע הלהשכו .םירוסא םניא םאה ולאש תיעיבש יחיפס טקלמ
."שחנ ונכשי רדג ץרופו" וילע ארקו ,וילע םיקלוחה םימכחכ הכלהש ,ש"ר וחיכוה ,םירתומ
.ש"ר לש ותללק וילע האבש ,"היל הוה ןכו" םילמב השעמ רופס ותוא ארמגה תמייסמו

קש וחינהו ןהלש תואסקריקל םיבכוכ ידבוע וכלה תיעיבשה הנשב םעפש ןינח 'ר ונל רפסמ ןכ
.םוזזבו לארשי ואבו תוריפ אלמ

תוקרי איבהל וריתה ,ןוזמ יכרצ רסוחמ תיעיבש תרימש םהילע התשקשכ םינמזה ךשמהב
םימעה ץראמ רפע שוג םתא ואיבי אמש ,ששחמ ,זא דע הרוסא התייה םתאבה .ל"וחמ
.תיעיבשל םירתיה ושפיח אלו ,תוקרי תאבה וריתה קחדה תעשב .אמטמה

ששחש ינפמ ,תיעיבש ריתהל יבר הצר ,בער תנש התייהו יבר ימיב םיישקה וברתנשכו
ןאכ ןיא ותעדלש ,ריאי ןב סחנפ 'ר לש ותעד תא עמשש ירחא ךא ,שפנ חוקיפל עיגה בצמהש
.תיעיבשה תא יבר םג ריתה אל ,שפנ חוקיפ

,והיקזח 'רש רפוסמו .הילע ודיפקהו תיעיבשה לע ורמשש ,ונאצמ םיארומאה תורודב ןכ
וינפ הנפה אוה .הרוסאה האובתה ןמ ןעוט דחא ןירסיק יקושב האר ,לארשי ץרא יארומאמ
.וישעממ ודמלי אלש ,ןידכ אלש השע הזש ,ומוקמ ישנאל דמלל ידכ ,ונממ

הנונרא םושמ רתיהה
,וריתהש קר אלו .תיעיבשב הדשה דבעל וריתה הליגרה תרגסמהמ ירמגל גרחש הרקמב קרו
וערזו (ואצ) וקופ" :יאני 'ר זירכהד אה הז היהו .תודשה שורחלו תאצל וזרזו וזירכה םג אלא
.(י"שר - הנשל הדשה ןמ ןירוכ ךכו ךכ ךלמ הבוגש סמ) "הנונרא םושמ תיעיבשב

לע ףסונ רוביצה לע הדיבכה ךלמה תנונראש ,ל"ז םינושארה ושריפש המ יפכ ,אוה וניינעו
םיסמה תייבג לש השיגנה .תוינע ייח ןמזב טרפבו ,םינש לכב ליגרה ,תיעיבש לש ישוקה
,וב אצויכו ,רסאמב בישוהל וא ,סמה תייבגל תיב לכב תיראשה איצוהל תוירזכאב
הארנ ןיאש ףא ,שפנ חוקיפ ןיעכ דימת םיבשחנ ,םחר ילב תוכלמה דימ רוביצה תויונערופו
לכה ,ןנברד רוסיא םימעפלו ,אתיירואד רוסיא םג םיריתמ םימעפלו .ונינפל שפנ דוביא ןיידע
זירכהל יאני 'ר זרדזה ,שפנ חוקיפ םושמ רבדב היהש יפלו .רודה ימכח לש םהיניע תואר יפל
ודמל רשא ,םיריתמה לע אלפלו] .םילאושל רתיה תארוהב קפתסה אלו ,רימחהל אלש ,זרזלו
,ץראה תוממש לש םויאה לכ יכ ,ףלימל אכיא יאני 'רד אהמ ,רבד לש ותימאלו ,לקהל ןאכמ
השידגהשכ קרו ,המוקממ תיעיבש זיזמ וניא ,תוינעה ןמזב לוביו ירפ רדעהו ,םרכו הדש
וזירכהו ,ךפיהה תא ודמל םיריתמהו .רבדה רתוה העשרה תוכלמ ירוסייב האסה םהילע
לארשיל הניאש הרצ לכש ,ל"זח ורמא רבכו .אנונרא םושמ אכילד ףא ,וערזו וקופ ורמאו
תוכלמה לש בה בה לבא .הלילח הרצ ללכב תיעיבשה ןיאש ןכש לכו ,הרצ הניא תומואהמ
םהילע ךומסל רשפא לכב אל יכ ףא) םירקוחה תעדלו .["רצ ול םתרצ לכב" וב ןנירק ,לוכיבכ
תא וסנאו ,המחלמל ימור יכלמ זא ואציש ,ו"עקתת א"ג תנשב הז היה (םתריקח לעו
,שפנ חוקיפ לש לודג סנואב קרש ,ונא םיאור הז יפלו .םהילייחל תונוזמ קפסל םידוהיה
םהיתודש תא וטימשה הנונרא םולשת ןמזב ףאש ,ונא םיאצומ שוריפבו .הטימשה רבד רתוה
:קחצי 'ר רמא ירהש ,תיעיבשב
תומי ראשל אמש ,'א שדוחל ,'א תבשל ,'א םויל הווצמ השוע םדא םלועבש גהונב"
רוב והמרכ ,הרוב והדש האור הזו) קיתשו הנונרא ביהיו ,הרייב הילקח ימח ןידו ?הנשה
"?הזמ לודג רוביג ךל שי ;(קתושו הנונרא ןתונו
,תורדג םימיקמ םתוא הארו ,דחא דמושמ םהילע רבע ,סנוא םושמ ודבעשכ ,ןמזה ותואבו
דע ?רדג םיקהל םכל רתוהה ?םכבר השמ תרותמ םתרס םאה :רמא ץצולתהלו םרעצל ידכבו
תוצצולתהל סנוא תמחמ הרתיה םרגש ,תיעיבש תוצמ םלוכ בלב תעבטומ התייה ךכ ידכ
.םירמומה

והבא 'ר ונל רפסמש ומכו ,העודיו תמסרופמ תיעיבש תתיבש התייה םלועה תומוא ןיב ףאו
,םהלש תואסקריקו תוארטאית יתבב םייוגה וסנכתהש ,(לארשי ץרא יארומאל ישילש רוד)
וללה םידוהיה :םינוע ויהו ?לבאתמ הז המ לע ,הלא תא הלא םילאוש ויהו ,למג וסינכהו
לכמ .םהילע לבאתמ אוהו ,הז לש םיחוחה ולכאו ,קרי םהל ןיאו ,םה תיעיבש ירמוש
תושק תומחלמ ימיב ,רסוחו בער תונשב ףאש ,םירבדה ועיגה המכ דע ונא םיאור ראובמה
.םהילע הביבחה תיעיבש תוצמ לע ח"וח רובעלמ וניתובא ורמשנ ,תוער תוריזגו

דומלתה תמיתח רחא תיעיבש
ונא םיאור ךא ,ץראב יאלקח בושי לע תורורב תועידי ונל ןיא דומלתה תמיתח רחאש ןמזמ
.הטימשה ןיינמל םינשה ןובשח תא ומשר םיכיראתבו ,םעה ברקב רע היה תיעיבשה ןורכיזש
םוצ" ןאכ ריכזנ המגודל ;תובצמו הניק ירישב ,תובותכו תורטשב ונא םיאצומ הטימשל ןיינמ
רעושמה יפכו ,תיעיבשה הנשב לארשי ץראב היהש שערל רכז ונעתה רשא ,"תיעיבש שער
םימעפ הברה רקיעב ואצמנש תודועתה ןיב ונא םיאצומ הטימשה ךיראת .ח"קת א"ד הנשב
הטימשה רכז ,הרומ הז לכ .תיעישתה האמה תלחתהב ןכו ישימחה ףלאל תינימשה האמב
.רבדב וקפקפ וליאכ רכז םוש םיאצומ ןיאו תויה ,הנידכ יאדו הרמשנ איהו לדח אל

העודי הטימשה תנש"ש ונל רסומ ,ישימחה ףלאל תיעישתה האמב יח רשא ,ם"במרה
תליחתב) לארשי ץראל ן"במר הלעש ןמזב ."לארשי ץרא ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו
:ל"זו בתכש ,תיעיבשה תא ורמשש וירבדמ ונא םיאור ,(ישישה ףלאה
רמולכ ,עקרק הטימשל םהיתובא גהנמו םויה לארשי ץראב תמסרופמ הטימשה תנש"
".תיעיבש תשודק לכ הב םיגהונש
חכומ ךא .םה םייוג לש ץראב תוריפה בורש םנמא יחרפה ירותשיא 'ר דיעמ ,וירחא המ ןמזו
ץראב תודש םיערוז םידוהיה ויהש ,וירבדמ ררבתמ ןכו ,םידוהי לש טועימ םג היהש הזמ
.לארשי

תווצממ תולאש המכ תורכזנ ,יחכונה ףלאל תיעיברהו תישילשה האמבש ,תובושתה תורפסב
ייח ץראב םידוהי זא ויחש הזמ חכומ .תיעיבש תוצמ לע תולאש םג ןהיניבו ,ץראב תויולתה
ךותל תדרל םתתל לארשי תא םייוג וחירכהש ,םישק םירקמ םג ויה ןמזב ובו .תואלקח
,תיעיבשה הנשב םג ,םידוהיה תאמ םתוא רוכחל םייוגה ויה םיליגרש אלא ,םהיתודש
תואדו ןיא זאש ,םינש הברהל יוגל תודשה ריכשהל ,ט"ירהמהו ט"יבמה ,ונבו בא זא וריתהו
.(הנש ירחא הנש וערז אל זא םגהנמכ) הריבוי ילוא יכ ,תיעיבשה הנשב הדשב יוגה דובעיש

'ר לש ובתכמב ונא םיאצומ יחכונה ףלאל תישישה האמה תליחתב רתויב הרורב תודע
לע .שדקה ץראב ועסמ ראתמה ,"םייחה רוא" לעב ידימלתמ יטינוגנס לאעמשי םייח םהרבא
:בתוכ ונה ףיסאי רפכב ורוקיב
םתכאלמו הלודג תוריחבו בוטב םיבשוי םהו םיתב ילעב הרשע ומכ םש ונאצמו"
םניא ב"קת 'ה וז הנשו .המורתה םיפרושו תורשעמ םינתונו ,הריצקו העירז איה
".תיעיבש איה יכ םיערוז
:הלאש לע ןורבח לש הבר ,וייבור יכדרמ ברל הבושת ונא םיאצומ הפוקת התואב
ריעב יכ ...םרכה תדובעל יוג רכוח ול שיו ,ו"ת ןורבחב םרכ ול הנק רשא ,לארשי שיא"
םאו ...םה םינלזגו הפיקת םדיש םייוג ידי לע אלא ,הרמושלו הדבועל רשפא יא תאזה
טפשמ המ ...היתוריפ תא ולזגיו ...התוא וברחיש אטישפ ,עצמאב םייוג די היהי אל
ץראב רמזמו שרוח אוה רשא ,יוגה תדובע ולישכמ אהת אלש ידכ ...ול רחבי ןוקיתו
"?הטימשה תנש איהה הנשב ,ול רשא
היה רורב רשאו ,יוגל םרכה ריכשהל רשאמ תרחא תורשפא התייה אלש ,וז תדחוימ הלאשב
רוזחלו יוגל הדשה תא רוכמל רתיהל ר"מרה הרוה ,לעבה ןוצר דגנ ףא הב דובעי יוגהש
לש דחוימה רתיהכ אוהו ,רשפאה לכ ודימ ליצהל ידכ ,תיעיבשה הנשה רחא ונממ התונקל
ר"מרה הצר הריכמה ידי לעו .ודימ הז ידי לע ליצמ אוהשכ יוגל הדש רוכמל "חרפו רותפכ"ה
.איהה הנשב והדשב יוג דובעישכ ,תיעיבש רוסיאמ לארשי ליצהל

תופסלפתה ילבו 'ה ידסחב ןוחטיבב וז הוצמ תרימש םינש םיפלאו תואמ ךשמ ונא םיאור ךכ
תודש ירפמ התייה םתיחמ לכו םייוג לש תודש לארשי ץראב ויה אלש ,םינמזב ףאו ,הרתי
התייה ץראהש ,םינמזב ןיב ;ל"וחמ תוריפ איבהל היה לקנ אלש םינמזב ןיבו ,לארשי
.הנברוחב התייהשכ ןיבו ,התחירפב

ץראב ידוהיה בושייה שודיח
,תמדוקה ,תיעיבשה האמה לש הנושארה תיצחמב ץראב יאלקחה ידוהיה בושיה שדחתהב
הימחנ השמ ר"גה םילשוריב איצוה א"מרת תנשב .קרפה לע הטימשה תלאש שדחמ התלע
תבס ."הרצקב םיפסכ תטימשו עקרק תטימש יניד" ליכמה ."עבשה תנש סרטנוק" וינהכ
:וסרטנוקל "אריעז אחיתפ"ב תראובמ ורוביח
ץראב תולחנ תוזוחא ומל תויהל לארשי ינב וניחאמ המכו המכ וכז רשא ,וננמזב"
יכ ירחאו - םקלח ירשא - ץראב תויולתה תוצמה םייקלו הרמשלו הדבעל וכזו ,שדוקה
יכנא םג השעא יתרמא ...ולא תוכלהב םיאיקב תויהל םהילע ,עבשה תנש הברק
בוט ןיינע הזיאב לדתשי וכרע יפל דחא לכ רשא ,ודלח ימיב םדאה תרות תאזו ...יתיבל
השעמל הכלה ןיינעב בוט ןורכיזב רכזיהל לדה יכנא םג הכזא ילואו ...תורודל עובק רבד
."שפנ לכל הושה רבדב
רסוחמ םתמדא תא םיבר ובזע תיעיבשה הנשה ינפל דועו המדא ידבוע זא ויה םיטעומ םנמא
הנשב דמעמ םבור קיזחה םהמו ,וראשנ םיטעומ ךא ,דמעמ קיזחהל תקפסמ הכימת
.םימודמ םירתיה שפח ילבמ םגו ,דובעל ילבמ םהיתודש תא וריבוהו תיעיבשה

וב .ץראב תומוקמ המכב יאלקח ידוהי בושי רבכ היה ,תיעיבשה הנשה ברע ח"מרת תנשב
םינואגה ןמזב וב ויה םילשוריב .תיעיבשה תרימש לע הדבכו השק המחלמ הלחה ןמזב
,"עודיה בידנ"ה ידיקפ םהינפל ואב רשאכ .ל"צז טנלס ש"רהומו ל"צז ןיקסיד ל"ירהומ
ךא .ןידכ הדשה תודובע רוסאל םהינש וקספ ,הטימשה לע ולאשו תובשומה ינינע לע וחקיפש
ובשח רשא ,"ןויצ יבבוח" ינקסע רבדב וברעתה ןכו .הלאה םידיקפה לש םתעד החנ אל הזב
ברבש" ,ועדי םנמא םה .תיעיבשה הנשב הדובעל שדוקה תמדא יבשייתמ תא איבהל ץוחנל
,המדאה תא שיחכהל הפיסוה אברדאו ,ללכ הצוחנ המצע דצמ הדובעה התייה אל תובשומה
העד רוד ,הזה רודב תיעיבשל רכז דוע ןיאש ,הכלה תורוהל ךא ,הצוחנ הואצמ רשא שי ךאו
תוצמב םיקסעתמה ילודגמ ,ל"צז לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה ץראב יח אוהה ןמזב ."לכשהו
חדינו םמוש רפכ ,הידוהיב בשייתהו הצרא הלע ,יאניזורב ותונבר תא בזע אוה .ץראה בושי
הפי ג"מרגה .הרפע תא ןנוחלו שדוקה תמדא תא בשייל ןויערה תביחמ ,הוקת חתפ די לע
םגו ."תושפנ תנכסל תעגונ תיעיבשה הרימשה יכ תולוק ילוק ועימשה רקשב ךא"ש דיעמ
הזיא הכימתה לע איצוהל היה שורד התיבשה ידי לע ילוא םא"ש ,ודוה םמצע םיקעוצה
דיעמ ךכ - יכנא לבא .הז ליבשב םלוע שיערהל יאדכ היה אל ,םירתי םיקנארפ םיפלא
יארי ךרד תא יתעדי .רחא דצמ הזה ןיינעה לע יתטבה - םיליכשמה ילודגמ דחא שוריפב
ונתי ,תאזה הנושארה הטימשב םיטסינולוקה ותבשי םא ןכ לעו ...ונבש הארוהה
...ןכ לע ,הטימשה תא ריתהל תורשפא םוש דוע היהת אל זאו ...הפ ןחתפ הזב םירימחמהל
."רקיע לכ התיבשה תא גיהנהל ילבלו ,הליחתמ םירימחמל די תתל ילבל ךירצ

תודיתעה תוטימשה לכ אלא קרפה לע ןאכ תדמוע תחא הטימש אלש ,הרורבה הרכהה םנמא
ריבגהל םיסרהמה לש ןודזה בל תא הצירמה רשא ,וז הביס ,םינזאמ ףכב ןאכ תונותנ אובל
ריבגהל ,טנלס ש"רגה ומכ ,םינוב לש רוהט בל לע הפכא המצע וז הביס ,ץורפלו םילייח
תדה תמוחב הלודג הצרפ היהת ,הטימשה וריתי םא" ,ותעדל יכ .המחלמל תאצלו םילייח
יפ לע ,הלש תא התשע םילדתשמה תולדתשה ךא ."םיטסינולוקהל סמרמל היהי ע"ושה לכו
לקהל ל"וחב םינואג המכ ואצמנ" וז החנה דוסי לע קרו ,תושפנ תנכסל עגונ רבדהש ,רקשה
רבדב שיש ,םהל ובזכש םושמ היה ...וריתהש המ"ש הזב םירחא םג םידיעמ ןכו ."הזב טעמ
."ץראה תסירהו הנכס ששח

ט"מרת תנשב הטימש רתיה
'ר ג"הרה םע שגפנש ונתחל עידומ אנטוקמ ל"צז קנורט ביל עשוהי 'ר ןואגה .רתיהה רבד הזו
ךאיה" הצע וסכטו ,השרוומ שיפפלק ליוונייז 'ר ג"הרה םעו קוטסילאיבמ רבילוהמ לאומש
ותעד ."לארשי ץראב םייקתהל לכוי אלו ,המדאה םשת דובעלמ ולדחי םא יכ ,םש גהנתהל
.םייוג ידי לע השעית הדובעהשו ,יוגל תודשה תא רוכמל ריתהל התייה אנטוקמ ג"הרה לש
ןכ לע תקולחמב ימצע עוקתל יתיצר אל הנהו" אנטוקמ ברה ירבדכו ,מ"שרה תעפשהב ךא
תשולש .לארשי ידי לע עקרק תדובע םג םימיוסמ םירקמב וריתה ,"רתיהה לע ימצע יתמתח
.יוגל עקרקה רוכמל ומיכסה םינברה
ושעי אל ,םירכנ םילעופ רוכשל םתלוכיבשו תלוכי ילעב םהש ,םיטסינולוקהו"
םילעופ רוכשל םתלוכיב ןיא רשא םיינעה לבא ,תיעיבשב הרוסאה הדובע םמצעב
לע םתוא ורויש ,םילשוריבש ןיד תיבה יפ לע אקווד לבא .םמצעב הכאלמ ושע ,םירכנ
לע קר השענ ל"נה לכ .תורוסאה תוכאלמהו םהל תורתומה תוכאלמה םתלאש יפ
ונמע םיכסיש ןפואב השענ הז לכ םנמא ...תואבה תוטימשה לע אל לבא ,ט"מרת תנש
."אנוואק ק"דבאה י"נ ןנחלא קחצי ה"ומ ת"שכ ונרוד ראפ ןואגה ברה םג
הלאש ,אוה רתיהה לש טושפה ורואיב .ח"מרת טבש ח"כ םויב םתחנו בתכנ הזה רתיהה
ןמ תורוסאה תודובעה ושעי םיינעהו ,םירכנ ידי לע ודבעי םירכנ םילעופ תחקל םדיב רשא
םג םמע םיכסיש תעד לע קר היה הז לכ םנמא .םמצעב ןנברד תוכאלמהו יוג ידי לע הרותה
שקבנ אל םא"ש ,דוסיכ וחינהב ,ל"נה ג"הרה בתכ ךכ רחא םימי המכ .אנבוקמ א"יר ןואגה
תלצהל עגונ הזו ו"ח תוינולוקל ןברוח היהו ,הלילח ץראה םשית יכ ,תויהל לוכי רתיהו הצע
יתש ךשמ לע ,תוריפהו ףוגה ,םילאעמשיל תודשהו םימרכה" הריכמ ידי לע ריתהל "תושפנ
ןיאש םיינעה רבדב ךא .םידוהי םניא ידי לע ויהי םימרכבו תודשב הדובעה"ו ,"דבלב םינש
םילעופ רוכשל םתלוכיב
יכ ,רמאנ שוריפבו ...ויחיש וללה ג"הכ םע הצע הזה רבדב בשייתנ ,םמצעב ושעי םא ,םירכנ
וכרצי זא יכ ןכ רחאל תואבה תוטימש לע אל לבא ,ל"עבה ט"מרת תנש לע קר וז רתיה תצע
הטימש ורמשיו ,ללכ רתיהל וכרטצי אלש ,ונמע רזעב היהי 'דו ה"יא ןייעלו שדחמ רתיהל
."ת"דכ

'ט םוימ 33 "ץילמה"ב הרצק העידי וילע האב אלא ,ובתכה רחא םסרפתנ אל הזה רתיהה
תשולש ןיב הריתס רתיהה ןושלב התייהש ,הזב התייה ומוסרפ יא תביס .ח"מרת רדא
.א"יר ידי לע רמאנש המב קפתסהל וצר אל רתיהה גישהל םילדתשמהו ,א"ירגה ןיבו םינברה
רבדה תא ריתה אל א"ירגהו םיינע לארשיל ןנברד תוכאלמ שרופמב וריתה השולשה יכ
לולא ח"רעמ בתכמבו אנטוקמ עשוהי ר"גה לע םג הארנכ העיפשה תאזה אדבועה .שוריפב
:עידומ ונה ח"מרת
אל הליחתמ יכ ,היה יתעדמ אל ימש לע "ץילמה" ארקנה ע"מב בתכנש המו"
םנמא ...יוג לש עקרקב םג ,תיעיבשב לארשי דובעיש ,רתיהה לע ללכ יתעד המיכסה
רחאו ,יתעד יתלטב ירמגל אנוואקמ ג"הרה לע ךומסל היה םתעד ימע םיבשויה רשאל
ינבר םכסהב קר ,תיעיבשב הדובעה ריתהל אלש ,קאטסילאיבמ ג"ההל יתבתכ ךכ
הדשב םג ,תיעיבשב ומצעב ,לארשי תדובע רתיהב יכ ,רבדה ללכו ...לארשי ץרא
."ישפנ אבת לא םיריתמ לש םדוסב ,םייוג
:םש דוע ףיסומו
דוע ברעתהל יתעד ןיא רשא רחא יכ ,םכירבדב יתלפלפ אל רשא לע םכפא רחי לא"
."םכירבדב ןייעל דוע יתיאר אל ,הז קסעב
םייח ברה ידי לע ,הטימשה תנשב דוע לארשי ץראב םג אנטוקמ ברה לש ותעד המסרפתנו
.לארשי תדובע ריתמ וניאש ,אנטוקמ ג"הרהמ יטרפ בתכמ ארקש עידומה ,ףראדזיוה רזעילא

.ט"מרת ןושחרמ ד"כב מ"שרה בתכש המ םג ןבומ הז יפ לע
ונעי אלו ושירחי הזה לודגה רבדב ילא וולנ רשא הלא דובכ תא ולאשי ןפ אריא"
."רבד
םג ,לארשי ידי לע תודובע םוש יללכ ןפואבו יבמופב ריתהל ןיאש ותעד לע דמע אנבוקמ ג"הה
.ןיקמורפ ל"ארהל בתכמב

,רחואמב קר סופדב ומסרפתנ ,םיירקיעה םיעטקה תא ליעל ונממ ונאבהש ,רתיהה תואחסונ
ץראב .תיעיבשה הנשה תיצחמ רבכ הרבע רשאכ ,סניפ 'מ 'י ידי לע ,ט"מרת ינש רדא ט"יב
בקעי 'ר ג"הרה ידרפסה ישארה ברה ןויצל ןושארה קר תיעיבשב דובעל ריתה המצע לארשי
,םיזנכשאה םינברה לע לטומ וז הלאשב הכלה קוספל יכ ,ריכמ םנמא רשא ,רשילא לואש
תא רוכמל שרוד אוה .ותעד עיבהלמ ענמנ אוה ןיא לבא ,םתדעמ םה םיבשייתמהו תויה
םתוא ערזי וא ,םתוא ריבוי וא םתוא רומשי" אוהו ,תטלחומ הריכמ וריכמ יוגל תודשה
םניא וא ,םידוהי וא ,ונוצרל םילעופ שקבי אוהו 'זנה יוגה לע היהי האצוהו הסנכהו ,ונוצרל
תמחמ םירכיאל היהיש דספה היה אל ,הז רתיהל דוסיה ."םתוריכש םהל ןתייו םידוהי
ששחה קר ,אדיספ םיארוק ןיא הז יכ ,העירזה תעינמ
םהב םיקיזחמהש רבדה תמא םא ,םהילעב םובזעיש הז ידי לע תובשומהו וברחי אמש"
םיסמה תא ומלשי אלו ,ודבעי אל םא ,תיעיבשה הנשב םהב וכמתי אל ןמזה לכ
לכ ברחיו םהיתומוקמ תא בוזעל וחרכוי ךמות לכ םהל היהי אל םא ,ןכ םאו ;םליבשב
."בושיה
רבד ,ךלמה לש ךכ ןיב ונה עקרקה ףוג יכ היה עקרקה תריכמ ריתהל ולש ירקיעה קומינה
םיקיזחמל תרכחומ אלא הניא עקרקהו ,םימי םתוא לש תואיצמהמ תוחכוה ול איבמ אוהש
.עקרקב ותוכז תריכמ אלא ,יוגל עקרק תריכמ ןאכ ןיאו - הב

םירסואה תעד
וב ,זורכ ,הטימשה ברע ,ח"מרת תנשב ואיצוה םילשורי ינבר .םירסואה תועד ובר ןמזב וב
לע רומשל תורשפאה לע םיבר וחמש הליחתב ךיא ,םיניינעה תוחתפתה לע םיעידומ םה
הלודג הווצמ לטבל םתנווכב ל"וחמ רודה ילודג תא ועטה םירחא ךיאו ,התכלהכ הטימשה
ןכ לע ."אוה ךופהנו ,אוה ןכ אלו ,בושיה לוטיבו שפנ חוקיפל עגונ רבדה יכ םרמואב" ,וז
ונשרדו ונרקחו" ,ס"שרגהו ד"לירגה תמכסהב "אשידק אתרק ימכחו ינבר" ופסאתה
רוסיא םיזירכמ ונא" :התייה םתנקסמו ,"בטיה קדה ןויעב הלא לכל םישורדה םיטרפה
ימ לכש" םגו "םירכנ ידי לע אלו ,ומצעב אל ,תיעיבשב המדא תדובע דובעל אלש טלחומ
םילשורי ינבר ואב םותחה לע ."םירוסא ויתוריפ לכ ויהי ,ח"וח הלא ונירבד לע רובעיש
םה וב ,ס"שרגהו ד"לירגה תאמ תעד יוליג םג ףסונ הז זורכל .קדצ ןיד תיב םתוח ףוריצב
."ירכנ ידי לע ןה ,ומצע ידי לע ןה ,עוטנלו רוצקל ,עורזלו שורחל רתיה םוש ןיא יכ" ,םיעידומ
ומיכסה אלו" .םיריתמה תעד םילשורי ינברל רבכ העדונש רחא האצי רוסיאל הארוההו
יקב היה אל אוהש ןעי ,ל"צז אנוואקמ ןואגה איצמהש רתיהל ב"ות םילשורי ינברו ינואג
םג רדס ד"לירגה "הזמ אציש לוקלקה תא ואר םינפב ויהש םילשורי ימכחו ןיינעה ביטב
.תיעיבשב רוסאהו רתומה ראבמ םהב רשא ,"השעמלו הכלהל הרצקב תיעיבש יניד"

אטיל ינואג תעד
שאר ב"יצנהל םיאצומ ונא ךכ .רוסיאל וקספ ,תולאשב ונפ םהילא רשא ,אטיל ינואג בור םג
:םיאבה םירבדה ,ץראה בושיב ךומתל הברהו ,תויפלת-לת היה רשא ,ןי'זולוו תבישי
ובשיש ןמזב הנהו ...רבדב םשה לוליח היהיו ,ריתהל הלילח הדשה תדובע ריתהל"
םוקמ היה אל זאד ,התע רשאמ הברה השק וז הווצמ היה םתמדא לע לארשי-ינב
פ"ר אמוחנתבו הברב מ"כמו ,םיבדנמ ויה אל ל"וחמ םגו ,הנש התואב ג"ועמ תונקל
והידש יזח ,הרובגה והמ שרפמ ,ורבד ישוע חוכ ירוביג תיעיבש ירמושל ירקד ,ארקיו
,תרקפומ והדש האור :אתיא אמוחנתבו .קיתשו אנונרא ביהיו ירויב ימרכ ,ירויב
.הרובג והזו קתושו ורצי שבוכו ןילכאנ ויתוריפ ,ןיצרופמ ןיגיסהו םירקפומ ויתונליא
ימשג רדעה לארשי ץראב יוצמד םושמ ,הרובגל העירזו השירח תעינמ בישח אלו
ענומ אוהש המב אכלמד אתעקפא ערג ימו ,היתשל םימ וליפא היבשויל ןיאו ,הנשה
השנוע בותכה הלתש ,תיעיבש תוצמב כ"שכמו שנוע פ"ע ענומש הממ ,היתווצמ פ"ע
רשא ,תאזה האלהנה ץראבו .'םתעב םכימשג יתתנו' :ביתכ הרכשב ,הדצב הרכשו
...יתקוחב 'פ םש תוכרב הברה דועו .בושיה םויק רקיע אוה ,םשג הברה הב ןיא
תועורז תחת תילארשיה המואה םויק ומכד ,ונבבל לא םושלו תעדל ונל שי ללכה
הנושמ איה ךכו ...םלוע תוכילהב יעבטה ישונא לכש פ"ע םמויק ןיאו ,םלוע
,םייוגה תוצרא תוכילה עבט פ"ע ןיא המויק רקיעד ,תוצראה לכמ לארשי-ץרא
ןכו ...תורשעמו תומורת תשרפה ונייה ,ויתווצמ פ"ע 'ה תחגשהב אלא ,היולת הניאו
היישותו הצע שקבל לוחמב םיאצוי ןמזה ינברמ הברה הנהו ...תיעיבש תוצמ םויקב
הברה םהמ יתיארו ,הטימשה תנשב שדקה-ץראב םימרוכהו םירכיאה וניחא רובע
ונבלתיו וררבתיו ,רבה ןמ ןבתה תא רבהלו תורזל יתרמא ,ת"דכ אל רשא םירבד
וניצמ אל תיעיבשב ...ןנברד הזה-ןמזב תיעיבשד ,הכלהד אמינ וליפאו ...םירבדה
לכאי המ ול ןיא וליפא ןכ םאו ...לכאי המ ול ןיאב הרוסאה הכאלמ וריתהש דומלתב
תויתואה רעשב ה"לשה 'כ ...הכאלמ תושעל רוסאו הקדצה ןמ סנרפתהל ביוחמ
המו ...ןוקית אתיירואד ןיעכ מ"מ ןנברד ד"מל וליפא ,הזה ןמזב תיעיבש לע אידהל
וניאר וניניעב ירהד ,דספה םושמ ריתהל ונידיב ןיא שוריפב וריתהש וניצמ אלד
רקיע הזד ,העירזו השירח כ"שכמו ,וריתה האקשהו ,ורסא הזה ןמזב שוכינב
'א ןואגל יתיארו .ריתהל םדא דיב חוכ ןיאד ,אניידו אניד תילד ,תיעיבשד רוסיאה
חרב ל"נה ג"הה תמאבו ...וריכמה לאעמשיל רוכמל םילוכי תאש רתילו בתכש
,תוחפה לכל ןנברד הזה ןמזב תיעיבש רוסאמ טלמיהל םיצור יכ ,ירא וב עגפו באזהמ
אתיירואד רוסיא אוהש לארשי ץראב םיבכוכ דבועל עקרק תריכמ רוסיאב עגפו
יעב בשות רג אהד ,בשות רגכ םנה םילאעמשיד ,ז"טה רמא אל םלועמד ...ע"וכל
...גהונ לבויהש ןמזב אלא בשות רג םילבקמ ןיאו ,םירבח 'ג ינפב תווצמ 'ז וילע לבקל
אל םא ףא אתיירואד רוסיא אוהד עקרק רוכמל וא "םנחת אל"ד ארוסיא יבג לבא
םירבח 'ג ינפב וילע לבקיש ,רומג בשות רג ךירצו ,רתומ בשות רג אוה םא קר ;חלפ
וניא הדובע ריתהל לבא ...ל"נה ברה רבדל םוקמ ןיא ןכ םא ,הזה ןמזב םילבקמ ןיאו
."ןפוא םושב תעדה לע הלוע
:בתוכו רבדל ב"יצנה םיכסה אל הריכמה השעמ השענש רחאל ףאו
אלש ,השודק םהב גיהנהל ונילע יאדו ,לארשי דיבש תוריפ המה םיגורתאהש התעו"
הדובעה םינואגה וריתהש ,ג"עאו ,הרוחס םהב תושעל ונל ןיאו .ל"וחל םאיצוהל
."םהב גהונ תיעיבש תשודק מ"כמו ,ללכ ינוצרמו יתעדמ אלשו ,קחד ברמ
,תוילגרמ לישעה עשוהי ברה ידי לע ,סופדב הטימשה תנש ברעב רבכ המסרפתנ וז ותעד
,הרקועל וז הבר הווצמב םיקסעתמה םינברהל בתכ"ו רתיהה ןיינעב הנפ ב"יצנה יכ ,דיעמה
ליצהל ל"נה ח"מהרה ארוקו ."הזל םיכסמ אוה ןיא יכו ,רובידהמ הקיתשה םהל בוט יכ
םא ,ןישע המכו ןיואל המכ םויו םוי לכב הנשה לכב רובעל" עשפו אטחמ תובר תושפנ
."ןנברד וא אתיירואד

:הז ןיינעב (רנילק) ןמדירפ דוד 'ר םסרופמה ןואגה ,רודה לודג ירבד םג זא ונא םיאצומו
רשא ,םישדחה םירכיאה ,רבשמ דע םינב ואב רבכ רשא ,עמשא עמש לודג שער הנהו"
רשאכ ,תומשנ תעטלו החתפלו הדדשל ,התמדא לע הלודגה ץראב ובשייתה רבכ אל
תורואמ רשא ,םירומ םהל ושפחיו ,ואר אל הבוט דועו ,הטימשה תנש עבשה תנש הברק
תיעיבש תשודק רוקעל ,(ב בנ םיחספ) ומל דיגי םלקמ רשא ,ולאשי םיצעלו וארי אל
תומורתמ הרטופל ,םימעה ץרא תגרדמל הדירוהלו ,השודקה ונצראמ לכו לכמ
,היתבשמ לע קוחשלו ,תולוצמב הבישוהלו ,הרזנ הילעמ ריסהלו ,תיעיבשמו תורשעמו
יעמשכו .םהילע םשפנ ונתנ רשא ,וניתובא ונל ומיקה רשא ,םינויצה תובצמ לכ רוקעל
קדצכ איצוא ידע ,השחא אל הינבו ןויצ ןעמלו ,איה תושחל תע אל יתרמא תאז
,םינויצב דימת רומשל ונחנא םיביוחמ רשאו ,קחדה תעב לקהל לכונ רשא ,הטפשמ
."הב ונכלה רשא ךרדה חכשנ אל ןעמל
ןיידע וקיפסה אלש תמחמ ,הנושארה הטימשב לקהל שי ילואש ,ג"הרה דדצמ וירבד ךשמהבו
,ןנברדמ ןרקיעמ תורוסאה תוכאלמ דובעל ,הטימשה תנשל םולכ ןיכהל
רבד ךא ...םייוגל םהיתודש רוכמל וחרכויו ,בושיה ברחוי םהל ריתנ אל םאש ,ןויכ"
תיבל קר הרסמנש ,הנקת ןיינע הז ירהש ,םימכחה לכ תמכסהב םא יכ ,השעי אל הזכ
."ןירדהנס ונל ןיאש ,הזה ןמזב ונשי םא עדא אלו ,ןהילע םיכמוס לארשי לכש ,ןיד
,קיסמ ףוסבלו
םירפוס ירבדמ םהש תוכאלמב לקהל לודג ץוביקב לארשי ימכח בור ומיכסי םא"
,ןעטסינאלאקהל וליקי ילוא ןכו השעמ תושעלו ךומסל םילוכי וז הטימשל פ"כע
םייוג ידי לע םתמדא דובעל הטימשל םינכומ םניאו ריבכ ןמז אל הז ובשייתנש
ומיכסי םא השעמלו הכלהל יתבתכ הז לכ ...[םייוג יחיפס ןיד םהל היהי תוריפהו]
אלב ימצעל ינאשכ תורוהל לבא ,הז ןיינעב תונקת ןקתלו ץבקתהל לארשי ימכח
."הצרא אל םירבח ץוביק
םיבר יכ ,יתעמש רשא ,םלצא םדבועלו יוגל תודשה תריכמ רתיה רבדב רוקחנו בושנ התע"
םג הזב שי ילואד דדצמו ."[עדא אל רבדה תמא םא] לודג םדא םשארבו ,הז ןינב לע םילתנ
;םלועל התשודק הנממ תמוצש ימל ימלשוריה פ"ע "תותימצל רכמת אל ץראהו" רוסיא
הזו ,הרות רוסיא יוה ליעל יתאבש ל"ז ברה תעדל רשא ,םנחת אלד רוסיא שי ןכו"
,וננמזבש םייוגהו ,בשות רגל רוכמל קר ,הזל רתיה ןיאו ,הזה ןמזב ףא ךייש יאדוב
תנומאב םינימאמה טרפבו ,םהידיב םהיתובא גהנמ אלא ז"ע ידבוע םניאש ףא
ןיד תיבב םהילע ולביק אלש לכ הרותה ינידל םיבשות םירג םניא ז"כע ,דוחייה
רוסיאב סנכנ ןכ םאו ...בשות רג התע םילבקמ ןיאש גהונ לבויהש ןמזב לארשי
,הכורא הלעמ הז ןיאש דבלמ יתעדלו ,ןמזל הריכמב םיליקמ רשא יתעמשו .הרות
הז ,ריתמהל ףא ןכו ,יוגל ריכשהל רתיה ןיא ןכ םאו ...ןנברד רוסיא ןמזל הריכמהש
ןכל ,םלועל תודשה ריבוהל ךרטצי זאד ,םלועל יוצמ לארשי ןיאש םוקמב אקווד
תנש איהש וז הנשב קרו ,םייוצמ לארשי םוקמב ןכ ןיאש המ ,יוגל םריכשהל ליקמ
אלש ,לקהל דדצל ןיאו ,ןאכ רסוא םש ריתמה ףא ,הדשה ריבוהל ךרטצי הטימשה
הז םעטמ ירמגל הטימש הלטב כ"אד ,הדשה ריבוהל ךרטציו תויחל הממ ול היהי
ןכל ,ומצעב הדבועלו הדשה ריכשהל ,אמלעב המרעהכ יוהד דועו .רשפא יא הזו
."רמאי אלו עקתשי הז רתיה

גיצייוולוס רעבוד ףסוי ברה תעד
הצורה לע םמותשמה ל"צז גיצייוולוס רעבוד ףסוי 'ר םסרופמה ןואגה רוסיאל הרוה ןכו
ג"מסה ם"במרהמ םכסומהו ,"ע"ושב העובקה הכלהה דגנ תורוהל לוכי ךאיה" ריתהל
אל הז" לארשי ידי לע קלחבו יוג ידי לע קלחב הדובעהו הריכמה רתיה לע בתוכ ןכו .רוטהו
:רמאנ וירבד ךשמהבו ."הכלהה יפל יתעדל ןכתי
אלו תודשהמ ויה םתסנרפ לכ רשא ,לארשיב םיינע ויה םינפלמ םג יכ יאדוב הנה"
...תוכאלמה לכ רוסאל תיעיבש 'סמ לכב ראובמ יכה וליפאו ,םעה ברקמ ןויבא לדח
הוקשי אל םאש םושמ ןיחלשה תיב קר וריתה אלו ,רישעל ינע ןיב קוליח ונתנ אלו
הז ירה ,והדש עורזמ ענמיש ז"יע חווירה תעינמ היהיש המ לבא ...הדשה לכ לקלקתת
ריתנ ךאיה חווירה תעינמ אוה עורזמ ענומה לכו עורזל אלש הווטצנש ,הווצמה םצע
."רוסיאה םעצב והדש ןויכ ,ול
לאפר 'ר ןואגה ידי לע םוסרפל ידיל רסמנ רשא ,ל"צז ןיקסיד ל"ירגה לש םיבתכ ןובזיעבו
גיצייולוס ד"ירהמ ןואגה ידיב םותחו בותכ בתכממ עטק אצמנ ,םילשוריב ל"צז ןגיובלנצק
וילא השקב ללוכו םילשורי יבשותמ דחאל ונכותמ הארנה יפכ הנפומ היה בתכמה .ל"נה
המסרפתנ וב ,ח"מרת רדא 'ט ירחא בתכנ אוה .ןיקסיד ל"ירגה ינפל תיעיבש יניינעב לפטיש
תומוקמה דבלמ ,ואולימב ןאכ בתכמה תא איבמ ינא ."ץילמה"ב "רתיה"ה לע העידיה
ןורסחה .תודוקנב הלאה תומוקמ ןייצמ יננהו ,רינב העירק תמחמ םארקל ןיאש םיטעומה
.תחא הלמ לש רתויה לכל דימת אוה

:ונושל הזו
שיערה ץילמה םיתעה בתוכ רשא ,הנש יצחמ רתוי הז ןה .ודובכ תא שקבא בגאו"
רתיה םהל ורויש ל"וחד םינברהמ םישקבמ ןמתד סענאלאקה םשב םלועה
'ר ול ינשהו מ"יר ברה דחוימה 'א .ןמתמ םימכח השולש םשב סיפדה םג .תיעיבשב
יכ ,יניעב קוחשכ 'יה םהירבד יתיארו .םירצממ 'א םכח ישילשהו ןהכה בד םהרבא
ילבמ םא תולצעמ םא הכלההב ןויע ילבמ םירמאנה םהירבדל בל ןתיי ימ יתרמא
תורוהל שארב םיצפוק םה רשא םתוזע לע יל הרח קר .דחאכ םהינש רשפאו תלוכי
רודה ראפ ןואגה ברה ר"ומדא םהילעו ויחי םילשוריבש ח"תה המה םילודג םוקמב
בל סנילאקה ישנא ונתי אל יאדווב רשא יל רמא יבלו .א"טילש ל"ירהומ 'וכו
ןואגה ברה וא א"טילש ןואגה ברה םהל הרויש המ יפכ ועמשי קר םהירבדל
םינואג העברא םשב רצק קספ ץילמה סיפדה ךכ רחא םנמא .'יחיש ס"שרהומ
ףויז הזיא הזב שי יכ יתעדב רעשמ יכנאו .תיעיבשב העירזו [השיר]ח ריתהל ל"וחמ
םוש אלב רוסיאל ע"ושו רוטו ם"במרב אבה רבד ריתהל ירשפא [ית]לבה רבד אוה יכ
לע ריתהל ובתכ םה יאדובו - ע"ושה לש וקספ רחא ןודל אובי רשא אוה ימו .קלוח
םג יכ םגהו .לארשיה אל ירכנה קר הב דובעי לאו ירכנל תודשה תריכמב ןפוא וזיא
ד"בארו ן"במרה תעדש רבדב םגו רוסיאל שרופמ רבדהו רתיהל םיכסמ ינניא הזב
אוה ותעדב הנשמ ףסכה כ"שמ יפכ ם"במרה תעד םגו אתיירואדמ םהש רתוי םיטונ
ללכ ה"זרה תעד איבה אל ד"ויב ...א"מרה ןיבה ןכו אתיירואד אוה עקרק תטימשד
םינואגהל 'יה יואר יאדובו ה"זרה תעד איבה םיפסכ תטימשב מ"וחב קרו ףוסב קרו
םוקמב תורוהל ...הלילח םנמא .סנילאקה ולשכיי לבל רוסיאה םסרפל ויחי ןמתד
בותכיו הזב ...ה תדע המ יל בותכי ודובכמ שקבא ןכ לעו - .'יחיש ןואגה ר"ומדא ברה
.יתצע העשיש ינוחטב .םדקהב יל
."יולה רעבוד ףסוי ש"וד ודידי
:םושר דצה ןמו
הלילח יקירס יקוב םב ולתי לבל ל"וחד םינברה העברא םיקידצה קידצהל םגו"
."םתעד לע הלע אל רשא

םירסוא לש תופסונ תועד
ותעדלש ,"ףסוהי רכז" לעב ל"צז ןרטש 'ירכז ףסוי 'ר רידאה ןואגה תעד םג התייה םתעדכ
ידיל עייסמ רדגב אוה םהל עייסמהו רתיהה לע םיכמוסה לש םהיתוריפב שמתשהל רוסא
היהי אלו היה אל" םגו ."הלואגה בוכיע םרוג יאדוב הטימשה תנש לוליח"ו ,הריבע ירבוע
,הריבע ירבוע עייסל אלש לדתשהל דחא לכ לע לטומו ,הטימשה תוצמ לטבל רתיה דצ םוש
."תיעיבשב םישועל רשיי םירמוא ןיאו

והונרכזהש יוניזור לש הבר ל"צז הפי לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה םג ףרטצנ תרסואה העדל
:איה ותעד .םדוקמ
םייואר ,ןנברד וא אתיירואד ,הזה ןמזב הטימש ןיינעב העובקה הכלהה היהתש ךיא"
."הרות ירבדמ םירפוס ירבד םירומח םג יכ דבלמ ,הזב המייקל םיביוחמו ונא
םוימ ובתכממ ררבתמש המ יפכ ,זלעטד מ"ר ןודרוג רזעילא 'ר ןואגה לש ותעד םג התייה ןכו
.ט"מרת ,זומת 'ג

סרטנוק רבחו םיריתמה לע רגת ארק ןיזדארמ ר"ומדאה ,"תלכת ליתפ" לעב ןואגה םג
ורמשש ומכו ,םיארומאה ימיל ונימי ןיב לדבה ןיא ותעד יפל .םהירבד תריתסל דחוימ
ריתהל רבדב רתיה דצ םוש ןיא" ןכ לע ,תעכ םג הרמשל םיביוחמ ןכ ,םהימיב הטימשה
"הזה ןמזב הטימש

דלישטור ןורבה ידיקפ םע קבאמה
ךא ."התכלהכ הטימש םירמוש ויה םהל ריתיש ימ אצמנ היה אל םא יאדוב" י"א ישנא
יב אצרוק" ולכאש ,םישנא ואצמנ ףאו ,םישק היפכ יעצמאב ושמתשה בידנה לש םידיקפה
ודיבכה ןויצ יבבוח ישאר םג ."תקזנתימ אכלמד אזנגו הנשה םיתבוש םידוהיה רומאל אכלמ
םיעצמאה דחא .תיעיבשה רמשת אלש ,זוחאל םיעצמא הזיאב םהיניב ורטו ולקשו םצחל תא
.תיעיבשה תא רומשל םתעדבש ובשח יכ ןעי ,הרדג ינבמ הליגרה הכימתה עונמל יווצה היה
ואיצוה םילשורי ינברש התייה ךכל הביסה .םילשורי ינבר לע םיפודיגו םיפוריחב ואצי םג
ס"שרגהו ד"לירגה לש רוסיאה תא םג ול ופרצו ט"מרת ןושחרמ 'דב "לכיהמ לוק" זורכ
םידרחה םיבשייתמב ךומתל םיפסכ חולשל השקבב הלוגל ונפ הזה זורכב .תיעיבשב דובעל
בורב ו"ת ק"היע ינברו ימכח תאמ אצי רשא רוסיאה תא םהילע ולביק םשפנ תוא לכב" רשא
ואיצוהו ,תיעיבש ירמושב וכמתש לע ףצקה לכ אצי הלא םילשורי ינברו ימכח לע ."ןינבו ןינמ
ח"רב יולג בתכמב זא אצי יוניזורמ ברה .בושיה ןברוחב םיצור ח"וחש ,זעלה תא םג םהילע
ול רציהש ינפמו םילשוריבש םילודגה דובכב הלא םילוזלזו םיפוריח דגנ ט"מרת א"נמ
דיעמ ןכו ."תמא לש בוטרוק וב ןיאש רבדב ...הדעה יניע יאשישק ןנברד אתוליזב דואמ"
ת"רדאה
'כש ינולפ בר לש ורמאמ הריפצב ארקש דחא לודגל יתיארש ,ח"סרת 'שב ינורכז"
ירבד טפטפו 'וכ הריבע ידבוע ידי עייסמ ה"ה תיעיבשה רומשל םידבועהל עייסמהש
ינא המת אלמ הפב רמאו ,שפנ תמגעו רעצ ברמ תתרנו דערנ אוהה לודגהו ,ולאכ לבה
ח"תהו םילשורי ר"וח תוזבל אוה הלקנ יכו .ל"ר היה ןכו ותנש בתוכה הז איצוי םא
."ע"ל והייספרטמל ילקשד אמית ןיאו ,הבש
רמש םהמ קלח יכ םאו ,םיבשייתמ הברה ודמע אל םידדצה לכמ הזה םויאה ץחלה לומ
השענ זאמו ,ןויסינב ודמע םלוכ אל ירה ,ןורקעו ת"פ תובשומב רקיעבו ,התכלהכ תיעיבש
.ץראב םיברל ח"וח רתיהכ ר"הועב רבדה

דיתעב ןויד לכל סיסב - ט"מרת תטימש
המייתסנ הטימשה תלאשב לארשי לכל ןירדהנסכ םהש ,רודבש םימכחה לכ לש םתופתתשה
אלו .םהינפלש רודה ינואג ורוה רבכש המב קר ץראה ינייד ונד זא ינמו ,ט"מרת תנשב
דצמ ץחלו ,תיעיבש לש ישוקה עבטו .םימכחה לכ תסנכ לש ןחלוש לע תולעל הלאשה הפיסוה
טקלל ץראה יניידמ םידיחי לע ףכא ,הווצמו הרותל ץוחמ ירמגל םיאצמנ םניאש הלא
רתיה ואצמ אל תאז לכבו ,םימדוקה םינואגה לש םהירבדב ואצמ רשא ,םיברה םירבדה
אל לבא ,לארשי ידי לע ןנברד תוכאלמב וזירפהש םהמו ,ירכנ ידי לע קר ,תיעיבשב תואלקחל
תונליאה תריכמ ידי לע ץעה ירפ לש הרוחס ריתהל ולדתשהש םהמו ,השירחו הריצק ,העירז
.ץוקל תנמ לע

ה"נרת תטימש
הבר ,יולה ץרה ילתפנ ר"גה עיצה ,קרפה לע הטימשה תלאש שדחמ ה"נרת תנשב התלעשכ
- ותריטפ דע וז ותודגנתה קיזחהו תמדוקה הטימשב א"יר לש ורתיהל דגנתה רשא - ופי לש
םיבתכמה יפל .יוגה םרקעיש תנמ לע ,יוגל לארשי לש תונליאה תא רכמ אוה .רחא רתיה
עשוהי ר"גה םג וז הנשב הז רתיהל םיכסה ,ל"צז יולה צ"ירגה ונתח ידי לע ומסרופש ,ולש
וילע וחיגשי אל ןייהו ירכנ דיב קר היהי קסעה לכש ,יאנת הנושארב הנתה ל"נה .ןיקסיד ביל
...ךסנ רשכה לע
דומעל םילוכי רוביצה ןיאש רבד אוהש ,תעדל וניארהו םירבד וילע וניברה ךכ רחא"
ןמזל קר ריתה אלו ,ךכ לכ החונ ותעד התייה אל יכ ,יתנבה לבא ,רתיהל םיכסהו הב
ץריה ילתפנ 'ר תעד םגו הז רתיהל ותמכסה ןתנ אל רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר .אוהה
תא רוקעי אל יוגה אלה יכ ,ירכנמד המרעה ותויה תאפמ ונמיה החונ התייה אל יולה
".תונליאה

ג"סרת תטימש
המייקתה .הלאשה לכב שדחמ ץריה ילתפנ ר"גה ןד ,הטימשה ברע איה ,ב"סרת תנש עיגהב
תמחמ ךא ,ריתהל זא הטנ םנמא ת"רדאה .ת"רדאה ןואגה ןיבו וניב םיבתכמ תפילח זא
"הריכמה רתיה"ל םג ודגנתה "דסח תרות" לעב ןילבולמ ןואגה םג םהיניבו םילשורי ינברש
לבקתנ זא .תמדוקה הטימשב ומכ השעמ השעי ה"נרהש הצרו השעמל הכלה קספ אל ,הזה
רשא ,ילוואש ק"דבאגה ןרטש 'ירכז ףסוי 'ר רודבש םינואגה ןקז תאמ בתכמ ת"רדאה לצא
ןיא םגו ,ירכנימד המרעה הב הארו ,ה"נרה תמדוקה הטימשב גיהנהש הריכמהל דגנתה וב
ידי לע ןיינעה תא ןקתל ה"נרה בשח ןכ לע ."םנחת אל"ד רוסיאמ ותעדל האיצומ איה
לוחת הטימשה ינפל דע תונליאה תא יוגה ץוקי אל םאש ,יוגל הריכמה רטשב יאנת ףיסויש
ותוארב ,רבדב ה"נרה ססה םנמא .ןמזל תונליאה םע תועקרקה לש הרומג הריכמ
ךכש םייניעל יואו רתיהכ השענש דע [ורוד ינב לש רמולכ] םהיניעב לקוה המכ דע"
םירשכה ףאו רתיה םישפחמה תנווכ תירחא עדוי ימ .תועמוש ךכש םיינזואלו תואור
."םהל דיגמ םהל ליקמה לכו דלונ תא בטיה םיאור םניא םהבש םיאריהו
:בתכ ןכ ומכו
אל םלוככ םבור הטימשה רתיה לע םשפנ ינוכשמל וליחתה רשא הלא יכ יתיאר"
ינאש הטימשה הזב הז רובע יספרטמל יתלביק יכנא םג יכ יתיאר רבכו ...םייקנ ואצי
."הזכ םוקמב ילע לבקלו הזב עקתשהל דואמ יכנא אריו הז ןוועב הלוח
אוהו תויה ,ןיקסיד ל"ירהמה דצמ תעד תווח םיאצומ ונא ןיא ה"נרה ףיסוהש ףסונה יאנתל
ךרדב השעמ ומצעב השע אל ה"נרה םגו .ד"לירהמה לש ותריטפ רחא ה"נרה ידי לע שדוח
דמע ותאש ,ת"רדאה עידוה ה"נרה תריטפ רחא .הטימשה תנש ינפל רטפנש ינפמ ,עיצהש
יפכ השעמ השעש ,יולה צ"ירהל ,הז ןיינעב םיבתכמ תפילחב ותריטפ ינפל רצק ןמז ה"נרה
תושעל םיכסמ טנלס ש"רהמה םגשו תמדוקה הטימשב ןיקסיד ל"ירהמה רבדל םיכסהש המ
תאז לכ רחא קפתסה ןיידע ,ל"וחל תוריפ תאצוה ןיינעבו .ד"לירהמה תארוה יפל לכה
תודשל רתיה ךרד ריכמ אוה ןיאש שוריפב בתוכ םגו ,הז ןיינעב ושעי ךיאו השעי המ ת"רדאה
קר ונה ה"נרה לש ורתיה לכו ,תונליאב אלו ערזמ תודשב היה םש ןודינהש ינפמ ,ןורקע
תא עיקפמ וניא רוקעל תונליא תריכמ רתיה יכ ,אוה הז לדבהל םעטה .תונליא ליבשב
ןמ תיעיבש תשודק תעקפה וב ןיאו ,הרוסא הדובע הב דובעל רתומ היהיש ,ץראה תשדוק
הנוקה יוגהו ,תיעיבש תוריפב הרוחסב לשכיי אלש ,לארשי די תקלסמ קר הריכמה .תוריפה
הצע קר שי םהל סחיבו תויה ,הנקת אצומ וניא תודשלד ,ת"רדאה בתכ ןכל .םרכומה אוה
.הנקת ןיא הזלו ל"וח לש יפוא הדשל םיסחיימ םאו ,ץראה תשודק תעקפהב

ע"רת תטימש
התשענ ל"נה רדסה פ"עש בתוכ יולה יבצ ףסוי 'ר ג"הרהש ףא יכ .שדח רבד לפנ ע"רת תנשב
.הז לכב לודג יוניש לח ,ע"רת תנשב םג הריכמה

ח"רהומ םינואגה םשארבו הימכחו םילשורי ינבר ואיצוהש "'הל תבש" ארוק לוק אצי זא
םיעדומ םה וב .(ןיקסיד ל"ירגה ןב) ןיקסיד י"ירהמו (ב"יצנה ןב) ןילרב
יח היה ןיידע ל"צז ס"שרהומ קידצה לודגה ןואגהש דועב רבעה ץיק תליחתב דוע הנהו"
תיעיבשה תנש 'יהת אלש ,תושעל המ הצע ונסכטו ןכ םג ותמכסהב ונפסאתה ונתא
."םינושארכ הזב אטחל דוע הלילח ףיסונ אלו ,תונושארהכ ןכ םג ו"ח תללחתמ ל"עבה
רשא םיתבושה תרזעל אובל םיארוק םה הז זורכב
םהילע ולבק רשא תומלש סעינאלאק ןנשי ...תואלתו תורצמ ףקומה הזה רודב ףא"
"לכאנ המ" תלאשו ,העקפה םוש ילב הרות לש תדכ תאזה תיעיבשה תנש תא רומשל
."םירחאל וחינה
הריכמה ןיאש בותכ שוריפבו תיעיבשל רתיה םוש ןיאש התייה םילשורי ינבר לש םתעד
- יכ רוסיא ידימ העיקפמ
איה אלה םירחאל םהיתודש םירכומו ןיואלה רמוח לוע םהילעמ קורפל םתוצרב"
לע םינעוט לבא ,ןיואלה רמוח םהילעמ םיקרופש ,םתעד יפל ףא ,יכ ,הניעטו הקירפ
."דאמ הז לע הדיפקה ק"הותש ,םירחאל התוא םירכומש ,ץראה
,םהמ ושרדו םהילע ומייאו תובשל םיצורה תא ודיחפה רשא ,םידיקפ ואצמנ זא םג םנמא
הנשב אלו תרחא הנשב התוא וריבויש ,דספת אלש םינווכתמ םה המדאה תבוטל םאש
חירכהל םיצורה ,םירתיהה יפוכ דגנ ןילרב ח"רגה םשארבו םילשורי ינבר ואצי זא .תיעיבשה
ירהו .םיעודיה םירתיהה לע ךומסל םהל דיגי םלקמ רשא םירחא יכרדב תכלל" םידרחה תא
."וב יולת םיברה אטח ירה ,הווצמ תושעל םיצורה ,םיברה תא כ"שכו ורבח תא איטחמה לכ
ררבל ,תפצ לש הבר ,שדח שוריפ םע ימלשוריה ל"ומ ,ז"בדיר ןואגה דוע רזאתה דוחייבו
א"ירגה לש העש תארוהמ תושעל ואבש לע ול הרח רקיעבו ,הטימשה תלאש תא ןבללו
םג דיעהל רשפא ןכו ,תורודל הארהו ,שפנ חוקיפ אוהש והועטהש ינפמו הנשמל קר הנתנש
,ט"מרת תנשב ןווכתה אל אוה ףאש ,הטימשה ןידב רתויב ליקהש ,גרבסאילא יכדרמ הברהמ
דבאתו הדובעב ץראה לגרתת רשאכ" אלו ,תינמז הארוהל אלא ,תורודל רתיה הזב היהיש
ורסאש םינברב יקירס יקוב ולתש לע ול הרח ןכו ."הילע הררש רשא םדק ימימ התוממש
:בתוכ אוה ראשה ןיבו .וריתה םהש םהילע ורמאו
ינא דיעמו] תיעיבש ריתיש ,ופיד ברה לע תיגיגכ רהה ופכש דע עורזב כ"כ היוטנ םדיו"
םימח תועמד אלא ,הכוב ומכ אל תועמדב ינפל הכב ופי 'קד ברהש ץראו םימש ילע
השמח וליפא וא ,ןוילופאנ השש ךס ול םינתונ ויה םא ,ןושלה הזב רמאו ,[דואמ
,הטימש לש ןיינע הז ליבשב ומוקמ תא בזוע היה ,םילשוריב הבישי הזיאמ שדחל
ןימי תוטנל ךרד ןיאש רצ םוקמב דמוע רשא תעכ השעי המו הבישיה ידמול ןיב בשיו
רבד העש יפל השוע םדאש םימעפ הרקי ביבסמ םדאל ןיפיקמש העשבו] לאמשו
ןאסירטפ ק"דאגה ברה ינפל דיעהש הזל רומג ןמיסו .[ול םרוג הזו ונוצר דגנכש
ואציש לע דאמ חמש אוהש ול דיגהו הז ןיינעמ ומע רבדש י"נ רעצלעז ל"א ת"שכ
רמאיו רבדה עקתשי אל ח"וחש ןעמל ודגנל קזחו רידא שער לוקב לארשי ימכח
תושעלו ומצע תא תועטהל ליחתה טאל טאל ךא .ח"וח הטימשה הרתוה תמאבש
תמאה ןמ תוקוחר תומוקע תוארוה תורוהל הלילח יואר וניאש ףא ריתהל ןירוגינס
."לארשי תלואג תא קיחרהלו
ףסוי ר"גה םג וירחאו ה"נרה ואשעש רטשה יפלכ שודיח ליכמ זא השענש הריכמה רטש הנהו
תודשב אלו ןליא תודשב קר היה ורתיה לכו ץוקל תנמ לע תונליא רכמ ה"נרה .יולה יבצ
תלוכי רסוחמו ,הריכמב האובתה תודש םג ע"רת תטימשב ףיסוה ל"צז קוק י"ארגהו האובת
הריכמה רתיה רפסב עבקנ זא .םינש יתשל עקרקה ףוג תא םג רכמ ,תונליאה קר ןאכב רוכמל
.א"יר לש וכרדכ אלו ןנברד תודובעה דחא לכל זא ורתוהו אבהל םג

קוק ברה
לכו ,תובשומה םויק ןוקית רקעל עגונש המ לכ לע" קר הז ורתיה תא איצוה קוק י"ארגה
:וירבדל איה ריתהל ותעינה רשא תירקיעה הביסה ."ללכב וניא הבחרה םשל קר אוהש המ
לע תוכז דמלל םא יכ ,יתמגמו יצפח רקיע לכ ןיא יכ ,שלשמו לפוכ יננה הלא לכ ירחאו"
ואיצוי אלש ,ךרבתי ונימי התנק שדק רהב 'ד תורצחב םיבשויה שודק םע לע דוחייבו ,לארשי
לש רתיה אוה גוהנה רתיהה" ותעד יפל םגו ."םללכב םיניירבעו םיעשר םהש זעל ו"ח םהילע
יבלש ...ג"כ יל ןימאיו" וז הנשב רתיהל םידגנתמה שאר ,ז"בדירהל ובתכמב בתכו ."קחד
ודגנ ואציש ,םילודגה תודגנתהבו ."הלודגה הווצמה תרקי לע תוגופה ןיאמ באוכו באוד ובלכ
ובש הווצמה קלחה תא בשח יכ ףא ,רתיהב םג ונשיש ,אטחה תרפכ האר ,םישק םירבדב
,תולעלמ וענמי אלש ,ץראב בושיה תא קזחל התייה ותנווכ לכו .אטחה קלחמ לודגל
תא םייקל ודיבש לארשי שיא לכ יכ" התייה ותעד םגו .םיפסכ הב עיקשהלו ,בשייתהלו
,ץראל ץוחל עוסנלו התוא שוטנל אלו ,ותמדא תא דובעל לכוי האבה הנשבו ,קחודב הטימשה
."המואה ללכל לודג תוכז היהי הזו ,הכלהכ הטימשה תא רומשל הבוחה וילע

םיבתכמ ומסרופ (ו"שת םילשורי ,ינש ךרכ :ג"שת םילשורי ,ןושאר ךרכ) "היארה תורגא"ב
לע הברה דומלל ונל ןתינ הלא םיבתכממ .הטימשה תשרפל םיעגונה קוק י"ארגה לש םיבר
ותוקקדזה ןיינע ידי לע ול המרגנש הברה שפנה תמגע לעו הז הרותב לודג לש ויתויוטבלתה
םהילע םילבקמה הלאש הדמעב ונתוא קזחל ףיסוי הלא םיבתכמב ןויע .הטימשה רתיהל
.ל"צז קוק י"ארגה לש וכרדל םינווכמ םנה םה אקווד התכלהכ תיעיבש תרימש

לומ םיריתמה תא ל"צז קוק ברה דימעמ ע"רת ןסינב 'דב המסרופש "הטימשה תרגא"ב
רצ ביתנ אוצמל הקוחד הצרפב סנכיהל םיכסהל ...לארשי ילודג וחרט" :וז ןושלב םירסואה
םיבר םנמא" :ךדיאמו .דחמ העקפההו הריכמה רתיהל םיכסהל "הרות לש הכרד יפ לע
רערעל םיריתמה לע ותש בוט םש ילודגו ,השדוק הארי ילודג ,הרות ילודג םילודגו
."םתארוה
ידי לע הראות םיריתמה ידי לע רתיהה ןתינ הנעמלשו ותעשב בושייה היה הבש תואיצמה
תחאה .תומייק ןניא םויכ רשא ,דוסי תודבוע המכ תומייק ויה .טורטורפב ל"צז קוק ברה
הינשהו .איהה תעב ץראב טועימ ותויה תדבועו ץראב ידוהיה בושייה לש םועזה ופקיה
.ץראל ץוחל האצוהל םידעוימה רדה ירפ לודיגו ןייה תיישעת לע הזה בושיה לש ותוססבתה
לכ ךשמ ןיקת רחסמ לש תורשאה תא תענומ התייה תחא הנש ל"וחל ירפו ןיי חולשמ תקספה
תעכ ונא" :איהה תיעיבשה ברעב רואל אציש זורכב ל"צז קוק ברה בתוכ ךכ ךותמ .םינשה
ןתמו אשמ לע היונב בושיה תסנרפ רקיע לכו ,רכנ ינבמ תבשוימ הבורו ק"האב םיטועימה קר
לע ,הריכמה ןוקית לבא" ףיסומ אוה רחא בתכמבו ."ץראה תאובת רתיו ןייה רחסמ לש
בהזה יחופתו בקיה ומכ ,תיעיבש ןיד ןהב רמשיש א"א אוה ןמזה בצמ יפכש ,םיניינעה
א"אש רבד אוה הזש ,הטימשה רחאל םג הזב םייולת םיקסעה ירוביחו ,םינוילימל םילועש
תוקרי לש תועקרקה לכש ,שיגדמו הלא םירבד לע אוה רזוחו ."אוה חרכומ ,עמשיהל
ריתהל םוקמ רתוי שי םינורחאה תדובעש ,תוריפהו םימרכהמ רתוי םירומח םה האובתו
רשפאש רתיה יכרד שי ל"וחל האצוההו רחסמה ןיינעל םגו ,אנליא ימקוא הז אבורבש ינפמ
,תואבה םינשל דספה ךייש ןיא םהבש ,העירזה תועקרק לבא" .הריכמה רתיהל םפרצל
םיבתכמבו .תיעיבשב ןהב ותבשיש םיכרד שפחל יואר יאדוו "אבוט תורומח ןנה ןהיתודובעו
לכ"ל התיבשה רשפואתש םירודיסל תואבה תוטימשל וגאדיש רוביצ ישארל הנופ ונה םינוש
."רחסמ ירשקב םירושק םניאש ןהב אצויכו תוקריו םיערז ,תואובת ערזמ לש תודשה ילעב

הריכמ רחאל תורתומה תוכאלמה
ךא .קחדה ךותמ האובת תודש לע םג ורתיה תא ל"צז קוק ברה ביחרה ע"רת תטימשב םנמא
:וירבד ירהו .לארשי ידי לע הנשעית תוכאלמה לכש ריתהל אל ךכ לע דמע הזב םג
ןהו ,הרותה ןמ תורוסאו תורומח ןהש תוכאלמ עברא ןנשי הנה תוכאלמה יפוגב"
ידי לע תושעיהל הריכמה רחא םג תורתומ ןניא ןהש ,הריצבו הרימז ,הריצק ,העירז
ןיינעה יפל םכח תלאש דימת הכירצ השירחו ,םירכנ םילעופ ידי לע םא יכ לארשי
."לארשי ידי לע תושעיהל תחרכומ יהת םא ,קחדהו
הלילח ךא ,םימעפל לקהל רתיה לש דצ הזיא שי הלאה תוכאלמה בורב יכ םא ,ותעדלש ףאו
לש הרקמ לכ אלא ,תוללכב רתות הלאמ הכאלמ איהש וזיאו ,ודיב ותרות דחא לכל ןתניתש
הגהנה תואצות ;רימחהל וילע היהי םעפו לקהל לכוי םעפ רשא םכח תלאשל קוקז הכאלמ
ךכל ףסונ ."הלילח ,הרות תרפהו שאר תולק" היהת יללכ ןפואב תוכאלמה תא ריתתש
דצ םוש ןיא הילעש העירזה תכאלמ" לארשי ידי לע השעיתש ךרד לכ הל ןיא תחא הכאלמ
."לארשי ידי לע תושעיהל רתיה םוש הב תולגל םלועב ןפואו

תוכלמה קוח יפ לע איה עקרקה" יכ ,ךכ לע ראשה ןיב רתיהה תא ססבמ ל"צז קוק ברה
וניא לש עקרקב םיסיראה ומכ םא יכ וניא ז"פל ,המדאה לע םיבשויה ןידו ה"רי ךלמה ןיינק
.םירז ןוטלש ידיב התייה הנותנ לארשי ץרא לכ .ונמזב רומאל ילוא היה רשפא הז ."לארשי
."הקח תא הלשממה עבתתש דחפה םג םייק ןיאו .םייק וניא הז דוסי ירה םויכ ךא

ןיא ידיחי םעטש יפ לע ףא תמאב"ש הנקסמל וימיב התייהש תואיצמב עיגה ל"צז קוק ברה
,די תקזחב תוחמל פ"כע ןיאש רורב ןיינע אצוי ,דחי םיפינסה לכמ לבא ,רוריבב הז רתיה לע
לש יתימאה שוריפה אוה הזו ,"בצמהו עבטה יפ לע בושיה דוסיו ,םינוילימ לש דספה םוקמב
אב אוהש דע ."קחד לש רתיה" ונה רתיהש רמואו תובר םימעפ הילע רזוח אוהש ותרדגה
דע עגונה לודג חרכה אלב הטימשה תשודקכ תיללכו הלודג הווצמ עיקפהל הלילח יכ" רמואו
ארוק אוהו ."היחמו הדובע ןיאמ תובר תושפנ בערב ו"ח ועווגי אלש ,שממ שפנ ייחב ,שפנה
םימש תארי קיז רשא לכל יוארו ,אוה ןכוסמו קוחד ךרד הז ךרדש" םיבשייתמל ריבסהל
."ותלוכי לכב ונממ קחרתהל ובבלב

תוריפה אוצי
ל"וחל ירפה תאצוה ןיינעב שי ל"צז קוק ברה תעדלש ליעל ונרכזה .תודבוע יתש דוע ןייצנו
תודובע לכ רשאמ רתוי אוה לקש קפס לכ ןיאו ,הריכמה רתיהל םפרצל רשפאש רתיה יכרד
ל"וחל תוריפ תאצוה רוסיא ןיאש םירבוסה םינושארהמ שי ,"ןהכ טפשמ"ב ,וירבד .עקרקה
ענמנ הווצמל גורתא םהל איצמהל השקבב ל"וחמ םידידי וילא ואבשכ ךא .רועיבה רחא אלא
תאצוה ןיינעב ללכ קוסע תויהל אלש ימצע לע ינא רימחמ" הנוע אוה דחאל .ףקות לכב הזמ
תוריפב קסע יל ןיא ימצעל ינאשכ" :בישמ אוה רחאלו "אתש אה ל"וחל לארשי ץרא תוריפ
קסע יל ןיא" אלא "קסע יל ןיא" םתס אל - "ל"וחל םאיצוהל קסעתא ךיאו ו"ח תיעיבש
תא רידחהל עיקשה ץרמו חוכ המכ עדויל דחוימבו .םמצעמ םירבסומ םירבדהו ."ו"ח
.תורחאה םינשב הלוגה תוצופת לכב ילארשיצראה גורתאה

דגנתהש ,ךכמ תוארל רשפא עובק רתיהכ הארי וילע וידי ךמסש רתיההש דגנתה המכ דעו
הב רמשתשו הריכמהב סנכית אלש המדא תקלח "הטימשה תניפ" הרוב ץראה קלח חינהל
.דגנתה הזלו - תועיבק לש םשור השעי רבדהש םורגל ותעדל לולע הז .התכלהכ הטימשה

שארב ונתחנה תא חיכוהל ידכב ,ל"צז קוק ברה ירבדמ הלאה תואבהה תוקיפסמ ונתעדל
ותעדל םינווכתמה םה םג ,רתיהה לע םיכמתסמ םניא רשא ,התכלהכ תיעיבש ירמוש .קרפה
.ל"צז קוק י"ארגה לש

?רתיהה תא ססבל קוק ברה למע עודמ
תא ססבל למע המל ,קוק ברה לש ותשיג התייה וז םא ,הלאשה ררועתהל הלוכי םנמא
שידקה וב רשא ,"ץראה תבש" ורפס שארב .הבושת קוק ברה ןתונ הזל םג ךא .ולש רתיהה
רמוא ונה הב ."יעדומל תאזו" תרתוכב הזרכה םידקמ ונה ,טרופמ "אובמ" רתיהה סוסיבל
דוסי לע תיעיבשב םידבועה תא תוושל אל ידכב אלא ואב אל רתיהה סוסיבל וירבד לכש
הלילח לבא" .הצרא תולעלמ םידוהי עונמל אל ידכבו ,הלילח ק"הות קוח ירבועל רתיהה
לא וירבד ."תאזה הביבחהו השודקה הווצמה םויקמ תולשרתה הזיא הזמ ןודל הלילחו
תיעיבשב םיתבוש םניא רשא הלא םאש ,םש אוה ריבסמ .ויתורגיאב ףסונ רבסה םילבקמה
לכוי ףצקהו שואייה ךותמ זא" םיניירבעו םיעשר םהו רוסיאב אוה םישועש המ לכש ובשחי
אקווד ירה ותעדל ."םיניינע המכב הווצמהו הרותה תערפהו לוע תקיתנל איבהל רבדה
םיעמוש ןיא ךיא וארי זאו" רוסיאב םינברה יפ לע רבדה אציש םיצפחה םה "ונמע יצירפ"
עיפשהל לכוי וכרדבש בשח תאז תמועל ."לכה תא חגנל םיינרק םהל ויהי" םגו "רודה ינברל
רתיהה ידי לע תוחפלש רבסו .אעמק אעמק הנויער רדחויו ןמזה ךשמב רמשת הטימשהש
הרותה ןמ תורוסאה תוכאלמה םא ,"הרותה ןמ ץראה תתיבש ונידיב הלועש ,לודג רבד" גשוי
.לארשי ידי לע ושעיי אל

הזל התייהש וא ,הרטמל הליבוה וכרד םא ,ךכב ןודל הז רמאמ תרגסמב ונדיקפתמ הז ןיא
זעה ונוצרו ורתיהב ל"צז קוק ברה תמגמ ונל הררבתהש ונל המדנ ןפוא לכ .הליעי רתוי ךרד
:וירבדכו ,ןידכ ץראב הטימשה תרימשב תוברהל
ונא ,הנידכ תיעיבש תוצמ וב םיוקתש לארשי דיבש ק"האמ םינטקבש ןטק קלח לכו"
."בר ללש אצומכ וילע חומשל םיכירצ

ע"רת תטימש לע ל"וחב הכלה יקסופ
ץוחב הרותה ילודג לש בר רפסמ .הטימשה תייעבל ץראל ץוחב םידה ויה ע"רת תנשב םג
דלפנדיו םוחנ 'ר ג"הרה לש ותוקסעתה יפ לע רקיעבו הריכמה רתיה דגנ ואצי ץראל
.אבורבמודמ

וילע עיפשהש ז"בדירה םע זא שגפנ אוה .שדוקה ץראב תיעיבשה ברעב רקיב דלפנדיו םוחנ 'ר
דלפנדיו םוחנ 'ר םגו ז"בדירה םג הברה לבס םנמא .הזה בושחה רבדב קסעתהלו לחהל
לע תוססובמו תויעבטל תויולפנתהה תא בשח ז"בדירה ךא ,רבדב ולפטש לע םינישלמ רבדמ
- המ
עירפהל תולובחתה לכ השעי ןטשה רשא ,ל"צז ץעדייגמ 'ילא 'ר קידצה ןואגה בתכש"
הפילקה הלכי זאו ,הלואגה חימצי הטימשה תרימשב יכ ,[הטימשה תא ורמשי אלש]
."עירפהל הברה תולובחת השעי חטב ןכ לע ?ךכ רחא השעי המו .ץראה ןמ א"טסהו
הזב םריכזנ רשא הטימשה ןיינעל רודה ילודג המכ לש םתעד תווח םיאצומ וננה איהה הנשב
תנשב .בוקרק ק"קד ד"באר ,ל"צז ליגנא ףסוי יבר לודגה ןואגה ,זא לקהל דדיצ .הרצקב
תרות" סרטנוק לע הבושת ונה ובור ."הזה ןמזב תיעיבש" ולש סרטנוקה ספדנ ח"פרת
וז הבושת רמג אל ונמזב ךא .ל"ז "קצאקמ לארשי 'המ שודקה ןואגה ברה" לש "תיעיבש
:וירבדכו ,רפסמ תורעה ד"ערת תנשב ףיסוהו
הנה ,ייתובושת ירתב לע ירזחב (ד"ערת תנש) התעו התעשב היתרמג אל וז הבושת הנה"
יתיאר ,תרמגנ יתלב תאזה הלודגה הבושתה יהת לבל ז"כעו .יבלמ םירבדה ואצי רבכ
תודש םהל רשאל תיעיבשב הכאלמה רתיהב דדצל ךרוצ שיש המ ,אמלעב ריעמכ בותכל
םגו ,ילע הסומעה אדריט לדוגל יזפחב בתוכ יננהו .סעינאלאק םיארקנה ,לארשי ץראב
יתעד לע הלועה ,ריתיהל דדצל שיש המ םישרמ ינא קר ,ללכ ןייעל יל א"או .יתושילחל
םירבדה רחא קודבל ןייעמהל חתפו םוקמ תארוה קר ירבדו .יבתכ ידמ ןושאר לכשומב
."םנבללו םררבלו
:ח"מהגה ריעמ וירבד ףוסב ןכו
הלועה יתמשר קרו ,תוטעומ תועשב יזפחב םירבדה לכ יתבתכ יכ ,רומאל לפוכ יננהו"
."םררבלו םירבדה ןוחבל ןייעמה לעו ,רתיהל דדצל שיש המ ןושאר לכשומ לע
.דלפנדיו נ"רהו ז"בדירה לש ותדמעב וכמת איהה הפוקתב רודה ילודג ראש ךא

םסרופמו עודיה ןאזערב ק"דבאג ,(ל"צז ם"שרהמה) ןורדאווש יכדרמ םולש ר"הומ ןואגה
:ראשה ןיב בתוכ ולש ארתיהד אחכב
ברע ךיא וינפ לע יתחכוהו ו"ת ופימ ברהל ץימא בתכמ יתכרע הרבעה עובשב הנהו"
תונייה לע רוסאל אצנ ונלוכ ,ןקתי אל םאש יתבתכו ,רתיה איצוהל ומצעב תושעל
."שדוקה ץראמ םיגורתאהו
זא רואל איצוה ,איצילגב םירומה ישארמ ,ידארב ק"דבאג גרבנייטש לידנעמ םהרבא ר"גה
:רמאנ ופוסבו ,םיניינעה ולאב ןדה רפס
לקהל ח"וחו ,ץראה תולג תביסב הנושאר איה רשא ,וז הווצמב הלילח לקהל ח"וח"
תיעיבש תשודק וגהנש ריעמ ול ףד ןיטג ישודיחב ן"במרהו ...השעמלו הכלהל הזב
'ה רבדל דרחו אריה לכ ןכל ...וז הווצמב הלילח לקהל ןיהי ימו .ש"ע ,וימיב ץראב
רבכ ,םירכנל רוכמל הצעהו .הטימש ןוועב ץראה תשודק ללחל אלש ,דואמ רהזי
עיקפהל ,זלה רתיה תריתסב ,א"טילש ז"בדיר םסרופמה לודגה ןואגה הזב ךיראה
."םירכנל הריכמב ץראה תשודק
תעד ןכו ."ריוואב םיחרופ םירתיה" :רתיהל ארק "רשוי ירמא" לעב ל"צז קירא ריאמ ר"גה
:בתוכה "ןחלושה ךורע" לעב ל"צז ןייטשפע מ"יר ןואגה
ירטש יפ לע תיעיבש תושעל ,שדקה ץרא יבושייב ,תאזה תעב ,ר"הועב וליקהש המו"
ךיראהל ,ק"הא ןובלעו ,ק"הות ןובלע והז ,ןנברדמ קר הז ןיאש דוסיה לע ,הריכמ
ילודג וווצ רבכ רשאכ ,עצמאב לארשי םשב קר םינוכמה דיו ,החכותב בותככ ,ונרוזפ
.רבד בישמ ורובחב ,ןיזאלאוומ קידצה ןואגה יסיג תובושתב ראובמכ ,הז לע רודה
".'וכו "ןווע רפכי םוחר אוהו ,ש"ע הטימשה סרטנוקב

ע"רת תנשב תיעיבש יתבוש םישימח
תודוה רקיעבו ,ןטק ידוהי בושיב ןידכ תיעיבש יתבוש תוחפשמ םישימח ויה ע"רת תנשב
הל רכז היה אלש טעמכ ןכ רחאלש תוטימשה עבראב ךא ,ז"בדירה לש תצרמנה ותלועפל
ידי לע תודובעה לכ ,השעמל ,ריתהל םג ועיגה ןמזה ךשמבו .המכ יפ בושיה לדגש תורמל
בשוחה הז ףא בשייתמ ולאששכו .יונ תוניגבו רועייב ףאו ,תושדח תועיטנ םגו לארשי
"ברה לצא יתמתח" :התייה ותבושת ירה ,תמדוקה הטימשב והשעמ היה המ ,ת"דכ גהנתהל
תוכאלמב אלו ,אתיירואד תוכאלמב אל שדוקה ץראב הטימשה תא םישיגרמ ויה אל רתויו
םיברו ,בטוה םיבשייתמ הברה לש םבצמש תורמל הז לכו .תוריפה תשודק ןידב אלו ,ןנברד
ילוא התייהש ומכ ,הלודג קחד תעש לע רבדל םוקמ ןיאו ,םיסכנו תועקרק ילעב םהמ
.תונושארה תוטימשב

"יתדוגא רעונ" ץוביקו "םייח ץפח" ץוביק
םסרופמה ורפסב ,הירבט ק"דבא סרעילק מ"רגה םג רתיהה תריתסב אצי תואבה תוטימשב
לעב ןואגה ןרמ לש ורפס אצי ח"צרת תטימש ברעו ,ח"פרת תנשב רואל אציש "ץראה תרות"
,ותעדלו .וללכב רתיהה רתוסו ,תיעיבש תוכלה לכ ררבמ ובו ,תיעיבש תוכלה לע ,"שיא ןוזח"
לע רבוע ומצע רכומהו ,הריבע רבדל חילש ןיא יכ ,ינהמ אל חילש ידי לע הריכמה תישענ םא
רכמ םא ןה ,ןנברד תוכאלמ אלו אתיירואד תוכאלמ אל ריתהל םוקמ םוש ןיאו ,"םנחת לב"
ילעופ" לש םיצובקה ינש ץ"חרת הטימשה תנשב וגהנתה ויתוארוה יפכו .רכמ אל םא ןה
זא ודמעו .אבס רפכב "יתדוגא רעונ" ץוביקו הרדגב "םייח ץפח" ץוביק ,"לארשי תדוגא
,ןשיה בושיה יגוחמ .םילשוריבש תיעיבש ירמוש תרזעל דעו שממ לש הכימתב םנימיל
ברה לש הליעפה ותלהנהבו ה"הלצז איקסנישוד צ"ירהומ ישארה ברה ןואגה לש ותואישנב
.ל"צז שורפ 'ילא 'ר

תרימש םהילע ולביק תובשייתהל ל"נה םיצוביקה ולע רשא ירחא ,ה"שת הטימשה תנשב םג
םיאלקח רפסמ התכלהכ תיעיבש ורמש םדבלמ .חילצה םדיב 'ה ץפחו התכלהכ הטימשה
ורהזנ רשא ,תובשומבו םירעב 'ד רבדל םידרחהמ םיבר ויה ןכו .ץראב םיסדרפ ילעבו
.תיעיבשב הרוסאה הדשה תבונתמ לוכאלמ

ב"ישת תטימש
לעב ןרמ לש ורפס תבחרומ הרודהמב זא רואל אצי .םיתבושה רפסמ ה"ב בר ב"ישת תנשב
תדוגא ילעופ תרגסמב םייאלקח םיבושיי איה הנשב ופסוותנ .תיעיבש תוכלה לע שיא ןוזח
תליכאמ םירעב םירמשנה רפסמ הברתנו התכלהכ תיעיבש תרימש םהילע ולביקש לארשי
.היתובשומו ץראה ירע המכב תודחוימ תויונח םרובע וחתפנ ב"ישתו ה"שת תנשב .םיחיפס
תרימש שדיח רשא ,ה"הלצז שיא ןוזח לעב ןרמ לש ותכרדהבו ותעפשהב ואב הלא לכ
.םימלש םגו םיבר זאמ םיגהונ ויתוארוה רואלו ץראב תיעיבשה

.הטימשה תרימשל הרותה ירמוש יגוח ןיב תדחוימ תוררועתה תרכינ ט"ישת תטימש זאמ
םירפס הברה .הטימש תוכלהו תיעיבש תכסמ תדחוימ תוקמעתהב תדמלנ ץראב תובישיב
לש תובשייתהה תקלחמ ידי לע .זאמ וספדנ הטימש תוכלהב ןויע ירפסו השעמלו הכלהל
וידיקפתמ דחא רשא ,"הרותה יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה" דסונ לארשי תדוגא ילעופ
.התכלהכ תיעיבש ירמושל השעמל תוארוה תתל םיירקיעה

תא םייקל תיעיבש ירמוש םיאלקח לע לקהל תויורשפא תוקדבנ הבורמ תינויסינ הדובעב
ןנוכתהל ךאיה תיעיבש ירמושל תוארוה תודחוימ הכרדה תורבוחב ונתינ .םהלש קשמה
.הטימשה ימושיר ריעבו רפכב םירכינ ה"בו ,הטימשה תארקל

םתריתסו םיריתמה תודוסי דוע וז ונתריקס ףוסב ןייצנו


.תודיסח גהנמב קר איהש ה"זרהו ד"בארה תעד ףא שיו ןנברד הזה ןמזב הטימש ,םתעדל .א
ןיאש רמאו ,ח"מרת תנשב ספדנש ,"םיה תפש" ת"ושב רתיהל הזה דוסיה החד רבכ הנהו
תיב" ת"ושבו .ת"המ הזה ןמזב איהש םירבוס םג שיש רחאמ רקיעבו ,היוחד תעד לע ךומסל
לכד ןויכ ,םרתוסלו םאיבהל וליפא םייאדכ םניא ולא םירבדו" :בתוכ :ו ףד ג"ח "יולה
ומכ ,ךכ רחא וב רזח ,ןכ רמול הליחתב הצרש ד"בארהו ,הזב ה"זרה לע וקלח םינושארה
אל ומצע ה"זרהד דועו ...ןנברד וא אתיירואד םא גהונש ,בותכ םיקסופה לכו ,ן"במרב אבוהש
ףיסוה םגו ,ל"וחב שלישו הניש םיפסכב םגו עקרקב אלו םיפסכב קר לקהל ותרבד לע ךמס
ןוזח"ב אבומ ןכו ."קפס םוש וב לפונ ןיאו ,טושפ רוסיאהד יאדו השעמלו ...רחא םעט דוע
תעד םושמ ,הזה ןמזב תיעיבשב לקהל םוקמ ןיאש דמלנ רומאה ןמ" :(ד ק"ס גכ 'יס) "שיא
ירה .זס 'יס י"בב אבוהו קפסו שוחימ תיב הז רבדב ןיאו םייס ת"הסבו ,ה"זרהו ד"בארה
."וב רזח ד"בארהד ובתכו ,םתומכ הכלה ןיאד אתכליה רמתיאד

.הזב ם"במרו י"שר לש תקולחמה תאפמ ,ונידיב תקפוסמ הטימשה תנש םתעדל .ב
קפס םוש ןיאש ,םימותהו ה"לשהו ט"ירהמה םהיניבו ,םינורחאה ילודג לכ רבכ ולביק הנה
,םינואגה תלבקכ לארשי ץראב דימת וגהנ השעמלש ,מ"רה רמאש המ רחא ,הטימשה תנשב
יתש גוהנל שוחל ןיא ותעד יפל רשא ,םראבמו ח"בלרה ירבד איבמ ג"ח "יולה תיב"בו
םוש ןיא לבא ,מ"רה הלחש הנשב םגו י"שרל הטימשה הלחש הנשב םג תרמוא תאז ,תוטימש
.הז םעטמ ירמגל הטימש ריתהל אנימא הוה

.אנונרא תמחמ יאני 'ר זירכהש רתיהה תאפמ רתומ םתעדל .ג
הנודינה הלאשל רשק םוש ול ןיאש תעדל וניארהו הה רתיהה תרבסה ליעל רבכ ונאבה הנה
םוש הזב ןיאו תעכ אנונרא תרזג ןיאש "שדקה ץיצ"ו "ןתנוהי תרות" 'סב וריעה רבכו .םויכ
.ריתהל דוסי

הזה ןמזב ןיינק שיש ,א"רגה םג ואיבהש "המורתה רפס" יפ לע ריתהל שי םתעדל .ד
.התשודקמ לארשי ץרא עקרק עיקפהל ירכנל
העד איבה א"רגה םגו ,ם"במרה םשארבו ,םינושארה לכ םיקלוחמ הזה "המורתה רפס" לע
.התשודקמ עקרק עיקפהל ז"הזב םג ם"וכעל ןיינק ןיאש ,וז

.הרז הדובע דבוע ןיאש ,יוגל לארשי ץראב עקרק רוכמל רתומ םתעדל .ה
ונתא ןיאו ,בשות רג וניאש ,יוגל עקרק רוכמל רתיה םוש ןיאש םינושארב רמאנ שוריפב הנהו
ונאבהש ,רגנילרק ד"ירגהו ב"יצנה ידי לע ,רואיב רתיב םירבדה וראבתנו .בשות רג םויכ
.דכ 'יס תיעיבש 'ה שיא ןוזחב םג ןייעו .ליעל םהירבד

.ןמזל יוגל עקרק רוכמל רתומ םתעדל .ו
ןיאו ,הלא םהירבדל דוסי םוש ןיאש ,"העש תארוה"ב םג םהיניבו ,םינורחאב וכיראה רבכ
ףא ,התשודקמ עקרקה תא העיקפמ וז הריכמ םא ,אוה קפסו .הריכמל הריכמ ןיב קלחל
אל םאו .ןנברדמ יא ,אתיירואדמ יא "םנחת אל"א רבוע יאדו ךא ,"המורתה רפס" תעדל
('י 'יס םיטוקיל) תורשעמ יאמדל "שיא ןוזח"בש ףא ,תוכלהמ ןידכ ובאטב הריכמה התייה
תולח ןיאש ,הרוהו וב רזח ('ט ק"ס 'י 'יס) אמק אבבב ירה ,הריכמה הלחש רומאל הטונ
ןיאש ,בתכ (ט ק"ס ה"ל 'יס) ןירדהנס ףוסבש םיטוקליבו .םילודג הברה תעדכ וז הריכמל
אלש ינפמ ,הריבע רבדל חילש ןיאו חילש ידי לע ורכמנש ינפמ ,וננמזב הגוהנה הריכמל תולח
.תמאב ןיינק וניאש םדא לכ בלבש ינפמו ,ובאטב ורכמנ

רבדל ודגנתהו ,דוסי םוש הריכמ ידי לע ץראה תשודק תעקפהל ןיאש איה םירבדה תנקסמ
.םידיחי אלא םיריתמה ןיאו ,םלוככ םבור רבעש רודה ילודג