לארשי ץראב בושיה שודיחו הטימשה

יודנל לאלצב :תאמ

ח"ישת ,םיינחמ :ךותמ


םינוידה ןחלוש לע תיעיבשה תלאש התלע זאמ הנש םיעבש הנאלמת ט"לעבה תיעיבשה תנשב
לכש תרעוב הלאש הכפהו ,ט"מרת תנש ,לארשי ץראב ידוהיה יאלקחה בושיה שודיח םע
.הב וקסע הרותה ילודג

ןוגכ לארשי ץראב יאלקח ידוהי בושי רבכ היה ,ב"מרת ,הל המדקש הטימשה תנשב םג םנמא
תטעומ התייה םידוהי ידיב תועקרק תולעב םלוא ,םידדוב םיאלקח םג םשו הפו ,הוקת חתפ
,ט"מרת תנשב .תיניצר היעב ןיידע התוויה אלו רתוי דוע התוחפ התייה םהידיב הדוביעו
הרות לש התימאל םינוידה םילהנתמ התע דעו זאמו ,התופירח לכב הנושארל היעבה הדמעוה
.הזה ןמזב תיעיבש םויקל םיכרדה לע

ץראב ידוהיה בושיה לש ותובחרתה םע דימ ,הלעמו הנש תואמ עבראכ ינפל דוע יכ ףיסוהל שי
רבכ התלע ,ידוהי יאלקח בושי ינצינ וארנ לילגב םידחא םירפכבו ,דרפס שורג רחאל לארשי
,ט"יבמה ,וראק ףסוי 'ר ןרמ ,ח"בלרה :אוהה רודבש הרותה ילודג ןנבר ןחלוש לע וז השרפ
.םתעייסו ט"ירהמה

םלוא ,אוהה רודה ילודג לש תובושתו תולאש ירפסב רפסמ תובושת וראשנ הפוקת התואמ
יניינע לע המלש תורפס הרצונ ,לארשי ץראב יאלקחה בושיה לש ותוחתפתה םע ,םינשה ךשמב
תייעב הכפה זאמ ,וספדנ תיעיבש תוכלהב םיקסועה םידחוימ םירפס האמל בורק .תיעיבש
.םולה דעו תילאוטקאל תיעיבש

יאלקחה ידוהיה בושיה לש ויתודלותב הנושארה הטימשה תנש ברע ,א"מרת תנשב דוע
ינפל הצרא הלעש ,שטיוואלסחמ ברה ,וינהכ הימחנ השמ ברה םסרפ ,לארשי ץראב שדוחמה
.הרצקב םיפסכ תטימש ינידו עקרק תטימש יניד ליכמה "עבשה תנש" סרטנוק ,הנש האמכ
רקי ונה ,לכה ךסב םיספט האמכ ,תמצמוצמ הרודהמב ספדנש ,דומע ד"ל ןב ,הז ריעז סרטנוק
.תואיצמה

תיעיבש תוכלה רודיסב ותרטמ תא רבחמה ןייצמ ותמדקהב
תולחנ תוזוחא ומל תויהל לארשי ינב וניחאמ המכו המכ וכז רשא הלא ונינמזב תעכו"
םקלח ירשא - ץראב תויולתה תווצממ םייקלו הרמשלו הדבעל וכזו שדוקה ץראב
."ולא תוכלהב םיאיקב תויהל םהילע ,עבשה תנש הברק יכ ירחאו
לע םיקרפ ובו (אובמ ןיעמ) "רבד שאר" רפסל םידקה ,אלפנ רדסמכ ןייטצהש ,וינהכ נ"מרה
.הטימשה תנש תועיבק לע ןכו הטימשה םעט ,השנועו תיעיבשה ךרע

ימכחמ דחא ידי לע רבוח תיעיבש ינידל דחוימ ןושאר סרטנוק יכ ןייצל שי תמאה ןעמל
דע ספדנ אל הז סרטנוק םלוא ,צ"קת תנשב הצרא הלעש ,יקארזאלא םהרבא 'רה םידרפסה
.בהדאב י"רהל "םילשורי םולש" רפסב ו"נרת תנש

איה ,ט"מרת תנשמ לחה םסרפתהל ולחה תיעיבש תוכלהב םיקסועה םידחוימ םירפס
תנש ברע לכב םויה דעו זאמו ,םירכנל תועקרקה תריכמ רתיה גהנוה הב הנושארה הטימשה
היתוכלהו הטימשה תויעב תונבלתמו תורהבתמ םהב ,םיפסונ םירפסל םיכוז ונא הטימש
.תואלקחה יחטשב הפוקתל הפוקתמ תושדחתמה תולאשב תוערכה םהבו

הרות יפוג םהינשו ,םיפסכ תטימשו תועקרק תטימש ;תיעיבש תווצמל הל םיירקיע םיפנע ינש
ןיא םיפסכ תטימש יבגל ןכש ,תועקרק תטימש תלאשב זכרתנ םעפה םלוא .םהב ןייולת
.ט"לעבה ט"ישת תנש ףוסב אלא עיגי אל הנמזו ,ףוסבל אלא תטמשמ תיעיבש

םה ןכש ,תיעיבשה ירמוש תא ל"זח וב וריתכה רשא ראותה והז "ורבד ישוע חכ ירובג"
:המלש הנשל והדש תא טימשמה יאלקחה לש לודגה ןברוקה תא וכירעה
ראשל אמש .דחא שדוחל ,תחא תבשל ,דחא םויל הווצמ השוע םדא םלועבש גהונב"
האור הלהו) .קיתשו הנונרא ביהיו היריב הימרכ ,היריב היקלח ימח ןידו ?הנשה תומי
ארקיו הבר שרדמ) "?הזמ לודג רוביג ךל שי (קתושו םיסמ םלשמ רוב ומרכ ,רוב והדש
.(א
:(םש) אמוחנת שרדמב םג היוצמ ארמימ התוא
ןיגסהו ,ןירקפומ ויתונליאו ,תרקפומ והדש האורש ןויכ ?חכ ירובג וארקנ המלו
- רובג והזיא :וניתובר ונש ,רבדמ וניאו ורצי שבוכו םילכאנ ויתוריפ האורו ןירקפומ
!ורצי תא שבוכה
הבש הרותב הדיחי הווצמ ,תיעיבשה תוצמ תרמוח תא םיאצומ ונא השודקה הרותב ףא
תא יתיווצו" ;חיטבמ ה"בקהו ?"תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו" :הלאשה תבצינ
."םינשה שולשל האובתה תא תשעו תישישה הנשב םכל יתכרב

:הרותב שרופמ שנועה ףאו היריפמ לש םשנוע לודג ךכ הדצב הרכש ןתמש םשכו
התבש אל רשא תא ,תובשת המשה ימי לכ ,היתותבש תא תצרהו ץראה תובשת זא"
(הל -דל ו"כ ארקיו) "הילע םכתבשב
:ל"זח ושרדו
"הילאמ טמשית איה ץראה תא םיטמשמ םתא ןיאו ליאוה לארשיל ה"בקה ןהל רמא"
:ושרד ןאכמו
."ץראה תטימש לעו םימד תכיפש לע ,תוירע יוליג לע הז הדובע לע םלועל האב תולג"
תוריבע םע תחא הגרדב התוא הדימעהש דע תיעיבש תרפה לש השנועב אופא הרימחה הרותה
.(ט"מ ה"פ תובא) .רובעי לאו גרהיי ןהילע ווטצנש

:שרופמ ארקמ ןאכ ףאו תיעיבש תוצמ תרימש יא לע האב לבב תולג
תאלמל ,סרפ תוכלמ ךלמ דע םידבעל וינבלו ול ויהיו לבב לא ברחה ןמ תיראשה לגיו"
תאלמל ,התבש המשה ימי לכ ,היתותבש תא ץראה התצר דע ,והימרי יפב 'ה רבד
.(אכ-כ ,ו"ל ,ב םימיה ירבד) "הנש םיעבש
תונש םיעבש דגנכ ויה לבב תולג לש הנש םיעבש" יכ ריבסמ (םש) ארקיול ושוריפב י"שר
תא םש טרפמ אוהו "םוקמה ינפל וצראב לארשי וסיעכהש םינשב ויהש לבויו הטימשה
.קיודמב ןובשחה

תולגה תביס תא הפי ועדי ,הימחנו ארזע ידי לע ינשה תיבה ימי תישארב ,וצראל לארשי בושב
רומשלו םיקלאה תרותב תכלל העובשבו הלאב" תובייחתהה תרגסמב םהילע ולביק ןכ לעו
"די לכ אשמו הנשה תא שטנו" תיעיבשה תוצמ תא םג "וניקלא 'ה תוצמ לכ תא תושעלו
לארשי ודמע םנמאו .םיפסכ תטימשו עקרק תטימשל הנווכה י"שר שוריפלו (בל-ל 'י הימחנ)
תווצמ לע ורמש םיאנומשחה תומחלמ ימי דע ינשה תיבה ימי ךשמבו ,וז םתובייחתהב
.התכלהכ תיעיבש

לע רומשל לילגב דוחייב לארשי ץראב ורתונש םידוהיה וכישמה ינש תיב ןברוח רחאל ףא
,תיאמורה הירפמיאה תוצרא תא דקפש ינידמה רבשמה ימיב ,ןכמ רחאל קרו תיעיבשה תוצמ
ינידב ,העש תארוהכ ,תצקמב לקהל רודה ילודג ורוה ,לארשי ץראב םג ויתותוא תא ןתנש
שבכמ תא דיבכה םהמ דחא לכו תופוכת םיתעל ופלחתה םיאמורה םיטילשה .תיעיבש
לע םהיתופוק תא אלמל וגהנ םיטילשה .ויתואבצ תקזחהל ויתוסנכה תא לידגהל ידכ םיסמה
.הייסולכואה לע םישדח םיסמ תלטהו היפכ תדובעל םיסויג ידי
וז הנונרא .םילייחל תומהבו תואובת תקפסה הללכש "הנונרא"ה תבוח הלטוה הפוקת התואב
הסינש ימ לכו הז סמ םולשתמ קמחתהל ולכי אל ןכש םירכיאה לע הרקיעב הדיבכה
.רבדב היולת התייה תושפנ תנכסו תוכלמב דרומכ הארנ קמחתהל

ואצ) "הנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ" :םידוהיה םיאלקחל יאני 'ר הרוה וז הפוקתב
,אוה שפנ חוקיפד" - "תיעיבשב וערזו וקופ" :םישרפמ תופסותה ילעבו (םכיתודש תא וערזו
."ךלמה תסיפתב םיתמו וערפי המ םהל ןיאו סמ ךלמה םהל לאושש

המחלמל ואצי ימור יכלמשכ ,השק הפוקת התואב תיעיבשב םימכח ולקה םירקוחה תעדל
תאירבל יעיברה ףלאה לש ופוסב ךרעב הז היהו ,םהילייחל תונוזמ קפסל םידוהיה תא ובייחו
.ו"עקתת םיפלא 'ג תנשב ,םלועה

ינש ראשב םהילע ןיעירתמש םשכ ונישש םיחמצה לע עירתהל" וניקתה ףא ללכה תנקת םושמ
תיעיבש תוריפ לוכאל םידושחה) "םידושח תסנרפ ינפמ" שרופמב תרמוא ארמגהו "עובש
רחאל וינפל אבוהש םדא ותוא לע תוכז דמיל יבר ףאו (תיעיבשב עקרק תדובע תושעלו
בולעה השעי המו) "דבע אוה וייח ןיגבו אד אבולע דיבעי המו" :תיעיבשה תוריפ לע דשחוהש
.(א"ה ,ג"פ תינעת ימלשורי) (תאז השע ותסנרפלו וייח ללגב ,הזה

תורמל התכלהכ תיעיבש תוצמ לע ורמשש "ורבד ישוע חכ ירובג" ואצמנ םהה םימיב ףאו
:םיאמורה לש םגעל
יתבב םיבושי ויהש םלועה תומוא ולא - רכש יתוש תניגנו רעש יבשוי יב וחישי"
ןיחישמ ןה ןירכתשמו ןיתושו ןילכואו ןיבשוי ןהש רחאמו - תואסקרק יתבבו תוארטיט
המ לע ולאל ולא םירמוא ןהו - םהלש תוארטיטל למגה תא םיסינכמו - יל םיגיעלמו יב
ולכאו ,קרי םהל ןיאו םה תיעיבש ירמוש וללה םידוהיה :םירמוא ןהו לבאתמ הז
.(זי יתבר הכיאל אתחיתפ) "ןהילע לבאתמ אוהו הז לש םיחוחה
:םיאצומ ונא ח"יפ תולהא אתפסותבו תיעיבש תוצמ לע הפי ועדי םייוגה
תוריפ אלמ קש םש וחינהו םהלש תואסקרקל םייוג וכלהו התייה תיעיבש הנש התוא"
אמש (םהילע לובקל) םימכח ינפל ליבקנו ואוב :ורמא םתריזחב .םוזזבו לארשי אבו
."םיריזח םהל וריתה
םהילע רבעש עשר ותואו ריזח רוסיאמ לק וניא תיעיבש תוריפ רוסיאש ועדי םייוגה ףא ירה
?םכבר השמ תרותמ םתרס םאה :לאשו םהל געל ,רדגה תא ןימירמ ןתוא הארו הרזגה תעשב
ביבס רדגה תא ומירה יכ םהילע ןישלהל הלה םייא דחא שוריפ יפל ?רדג םיקהל םכל רתוהה
ךלמה תנמ עורפל ידכ ,תיעיבשב שורחל םיצורה הלא םש סנכיהל ולכוי אלש ידכ הדשל
.(ב"ה ד"פ תיעיבש ימלשורי)

יאלקח בושי לע תועידי ונל ןיא ימלסומה שוביכה תישארו ץנציב ימור ןוטלש לש וימי ףוסמ
הבצמב .םינוש םיכמסמב ותוא ונייצו תיעיבש ןורכיז לע ורמש םידוהיה םלוא לארשי ץראב
שולש ךרעב ,ב"צק 'ד תנשב ןדמואה יפל אוה הנמזו חלמה םיל ךומס ,הדוהי ירהב התלגתנש
הרכזו "הטימשל הנושאר הנש" ךיראתה דיל ןיוצ ,ןברוחה רחאל הנש עבראו םישיש תואמ
.ישימחה ףלאה ףוס דע תובותכו תורטשב הלעוה ,הטימשה לש

:יכ הטימשה תנש תעיבק לע וירבדב ןייצמה ם"במרה ירבד ךותמ
הז ןובשחה יפכו ,לארשי ץרא ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו העודי הטימשה תנש"
םילודג םידומע השעמהו הלבקהש ,םיפסכ תטמשהו תיעיבשו תורשעמ ןיינעל ןינומ ונא
(ו"ה י"פ לבויו הטימש תוכלה) "תולתיהל יואר ןהבו הארוהב
ףאו הטימש תנש תייעב תילאוטקא רבכ התייה וימיב ויהש לארשי ץרא ישנא לצא יכ הארנ
וישודיחב שיגדמ ,וירחא הנש האמכ ,ישישה ףלאה תישארב לארשי ץראל הלעש ן"במרה
גהנמו ,םויה לארשי ץראב תמסרופמ הטימשה תנש" םיפסכ תטימש יבגל (ו"ל ףד) ןיטיג 'סמל
ורודב יכ ןידמל ונא ןאכמו "תיעיבש תשודק לכ הב ןיגהונש רמולכ עקרק טימשהל םהיתובא
תא טימשהל לארשי ץראב תואלקחב וקסעש םידוהיה וגהנ וינפלש רודב ןכו ן"במרה לש
.תיעיבשב עקרקה

לארשי ץרא ידוהי יכ ישישה ףלאל היינשה האמב םידיעמ ש"בשרה ונבו (ןארוד) ץ"בשרה
לחה ,הנש האמ רחאל אלא ןודינב םיפסונ תורוקמ ונידיב ןיא םלוא הטימשה תא םימייקמ
טלקו בחרתה לארשי ץראב םצמוצמה ידוהיה בושיהשכ ,תישילשה האמה לש התיצחממ
תויולתה תולאשהו םייאלקח םירפכב ובשייתה ףא םהמ ןטק קלחו דרפס ישרוגממ םיבר
אל) הזה ןמזב תוגהונה תווצמכ ובשחיש וזכ הדימב אל יכ םא ,רתוי תוילאוטקא ושענ ץראב
.ודי לע רדוסש ,ךורע ןחלושב "ףסוי ןיב"ה ןרמ םללכ אל ןכלו (יתכלהה ןבומב

ביבח ןב יול יבר :וירחאלו אוהה רודה ימכח לש םהירפסב םיאצומ ונא וז הפוקתמ לחה
ןב השמ ברה "לכור תקבא" ת"וש רפסב וראק ףסוי יבר ןרמ ,םילשורי ינבר לודג (ח"בלרה)
תובושתו תולאש 'וכו יטנלג ם"רהמ ,(ט"ירהמ) ינארטמ י"רהמ ונב ,(ט"יבמה) ינארטמ ףסוי
תורשע ךשמב להנתה וז הפוקתב .תיעיבש יניינע ןללכבו ץראב תויולתה תווצמ םויק רבדב
םיגהונ ונא היפל הערכהה הלפנש דע ,הטימשה תנש לש התועיבק לע יתכלה ןתמו אשמ םינש
.םויכ

תנש איה ,ב"נר תנשב דרפס שוריג רחאל היינשה הטימשה תנשב הררועתה תועיבקה תלאש
ץראב קר אלו ,לארשי ימכח ןיב וקלחתנ הז ןיינעב תועדהו הברתנ םימכחה רפסמ .ד"סר
יקינולשב ,חרזמב לארשי יזכרמב הרותה ילודג םג אלא ,תפצו םילשוריב המצע לארשי
.קלח הב ולטנ םירצמבו

רפסמהו הנש םיעשתכ רחאל יחש ,ירכזא רזעילא 'ר לש ורפסב רמתשנ וז תקולחמ לש הרכז
:ץראב תויולתה תוכלה לע קרפב "םידרח רפס" ורפסב ונל
לע רערעל דחא םכח םקש ,הנש םיעשתל בורק רשא םינושאר םינבר יקספב ואצמנו"
םילשורי ינבר םימלשה םימכחה ודמעו ,ם"במרה ןושל תנבה יפכ הטימשה תנש ןובשח
תויה ,םלוכ תמכסה התלע ןויע ירחאו - תפצ ינברל דחא םכח וחלשו - ונתנו ואשנו
יכ קספה ותואב בותכ םג ,ם"במרה תרבס יפ לע תמאה ינדא לע דסוימ טושפה גהנמה
."ןכ גהנמה תויה ,הירוס לכו קשמד ינקז ודיעה זא
םישולשכ רחאל םילשורי ינבר לודג ,(ח"בלרה) ביבח ןב יול ברה ידי לע הבתכנש הבושתב ףא
:ריכזמ אוה ב"צר תנשב ,הנש
לדתשהל וחרכוה יבצה ץראל תכלל ונרוד ימכחמ תצק חור תא 'ה ריעה רשא רחאו"
תנשב תקולחמ םהיניב לפנ ונעמשש המ יפכו ,הווצמה תאז שוריפ גישהל דיה תקזחב
ריעה ימכח םימלשה םימכחה יפמ דומלת לאשש ימ םהמ שי םג ,איה וזיא הטימשה
םש יכ אוה ךופהנ "תילעו תמקו אלפי יכ" 'ה רמא רשא םוקמבו יקינולאש תאזה
."הבר הטטקו תקולחמ ,הכובמהו קפסה
תפצ ימכח לש םתרגא םוסרפ םע תוטעומ םינש ינפל אלא ונל ועדונ אל וז תקולחמ לש היטרפ
תרגיאב .(125 25 - 109 'ע) ףסא רפסב והינב .מ ידי לע המסרופש ד"סר תנשמ םילשורי ימכחל
רחאל לארשי ץראב ובשייתהש דרפס ימכחמ ונידיל העיגהש רתויב המודקה תרגיאה ,וז
תודוגא תודוגא םתא יכ תמא ידיגמ יפמ ונעמש" םילשוריל תפצ ימכח םיבתוכ ,ב"נר שוריג
."וניקלא ריעב הטטק לופנב ,ונבבל סמיו ונידי ופרו הטימשה תנש תעידיב

'ר ;םהה םימיב םילשורי ינבר ילודג לש םתערכה תא לבקל וטנ אל םילשורי ימכחמ המכ
תא ועבקש (םילשוריב ובשייתהש םינושארה דרפס ימכחמ) ליירטמ בקעי 'רו םייח ןב קחצי
תונשב םייתנש ךשמב הטימשה תנש תא קפסמ רומשל שי יכ ונעטו הטימשה תנשכ ד"סר תנש
.ה"סרו ד"סר

ורבעש ולא תא ומירחה ףאו םתעד לע ודמע ליירטמ בקעי 'רו םייח ןב קחצי 'ר םילשורי ינבר
ירבד תא ריכזהל שי ךכל רשקב) .הטימשה תנש ןובשחב היסומלרדנא עונמל ידכ םתארוה לע
י"רה ,י"שר) ןודינב תונושה תוטישה רוריבל סנכנ םאש (ב"מק 'יס) ותבושתב ח"בלרה
הטימש ןיאש ינפמ קרו הטימש תונש 4 רומשל ךרטצנ (ם"במרה ירבדב תונושה תוטישהו
היה תחא הנש לע ףאו דבלב תחא הנש רומשל שי ןכ םא - גהונ לבויהש ןמזב אלא תגהונ
.(הב םיבייח ונא ןיאש ןודל ונל רשפא

ןכו ריעה לש םיקיתוה היבשותמ תודע ובגו םה ףא ודעוותנ תקולחמה לע ועמשש תפצ ימכח
.קפס לכ אלל הטימש איה ד"סר תנשש ורשיא םלוכו ,קשמדו הירוס ישנא יפמ

יתב חול לע ויהש תומכסההו תונקתה ןיב יכ ב"פר תנשב ויתועסמ רפסב רפסמ הלוסב מ"ר
יכ ,הטימשה רבד לע תולילגה לכ ינבר וצמאתנ ד"סר תנשב" יכ םושר היה םילשוריב תסנכה
א"ער תנש היהתש ורזגו ומיכסהו ם"במרה וא י"שר ןובשח רחא תכלל םא ,םהיניב שרפה לפנ
תועדה יקוליח לע רסומ ם"במרה לע ושוריפב ז"בדרה ףאו ם"במרה יפ לע דימת ןכו ח"ער ןכו
לכב םיכמוס ונא וילע יכ (ם"במרה-) וניבר תעדל ונבתכ רשא ןובשחה לע םתמכסה התלעו"
.(םירצמ) "הזה תוכלמה

תלאש בוש הררועתנ ,ב"צר תנשב ,תוטעומ םינש רחאלו ךכב המייתסנ אל השרפה םלוא
וז ותבושתב .(ב"מק הבושת) תוכיראב היעבה תא רריב ח"בלרהו ,הטימשה תנש תועיבק
רומשל שיש" הרורב הנקסמ ידיל עיגמו ןודינב תונושה תועדה תא םיאתהל ח"בלרה לדתשמ
אוה (חק 'יס) תרחא הבושתב ןכו "איה אלוקל ןנברד אקיפס ןכש ,ב"צר תנש ,דבלב תחא הנש
."ב"צר תנש אבה הנשה איהש עד - הטימשה תנש איה יתמ רבד לע" הרצקב הנוע

:םידרח רפס לעב לש וירבדב רודה ילודג לכ תעד לע הלבקתנ ח"בלרה לש ותערכה
רשא םימכחה לכ וצבקתנ זא - - - קולחל הצרש ימ םק ל"ז ח"בלר ןואגה ימיב"
תעדל ומיכסה םלוכו - - - דחא תעדל םלוכ ומיכסהו תפצ ימכחל וחלש םגו םילשוריב
."םיקוחרהו םיבורקה ,לארשי תוצופת לכב טשפ ןכו םימדוקה םימכחה
וכלה רודה ילודג לכ םלוא הנשה תועיבק רבדב םירוריבה וכשמנ ןאכמ רחאלש תוטימשב םג
('ד 'ס ,"לכור תקבא") ויתובושתב בתוכ וראק י"רהמ .םילשורי ימכחו ח"בלרה תובקעב
תיעיבשה תנש ועבקו הנש םישימח וא םיעברא םויה ל"ז םימכחה לכ תמכסה התלע רבכש"
."העודי הנשכ

תנש איהש הנשה לע וזירכה ט"צר תנשבש דיעמ "רכששי ןוקית" לעב ןאסוס ןב רכששי 'ר
יבר ינפל ףא .היליציס ק"קל קשמדמ חלוש היהש חולב ל"נה הטימשה תנש הניוצ ןכו הטימש
תפצ ימכח ידי לע הערכהל וז הלאש האבוה ,(ם"דשרה) יקינולש ינבר לודג ,הנידומ ןב לאומש
יכ םידמל ונא (ג"צק 'ס ד"וי) ותבושת ךותמ .ח"בלרה לש תועיבקה תובקעב ךלה אוה ףאו
קפסמ תפסונ הנש ורמשיו תודיסח גהנמ וגהני אלש תיעיבש ירמושל ומירחהו ודינ תפצ ימכח
.הטימשה תנש תועיבק לע םירוערעה ולדח זאמו

ידי לע חלשנש סרטנוק" אבוה ,ץראב תויולתה תוכלה רוריבב הברה קסעש ט"יבמה ברה ינפב
ובשייתהש הילטיא ימכח םהינש ."ואנילטיא ןהכה קחצי ברהל םייקנע תחפשמל הדוהי 'ר
,ותעשב ח"בלרהכ ,ט"יבמה .הטימשה תנשב תלבוקמה תועיבקה לע רערע וב ,לארשי ץראב
התייה ב"צר תנשש ח"בלרה תובקעב אוה ףא ךלהו הידדצ לכמ הנשה תועיבק תלאש תא ןביל
.'וכו הטימשה תנש

הלאשב ,בריב י"רה ידימלתמ םהינש ט"יבמהו וראק י"רה וקלחנ ןכמ רחאל רפסמ םינש
ללכל רבכ העיגהש תועיבקה תלאש לע חוכיוה בסנ אל םעפה םלוא ,הטימשב הרושקה
תשודק םהל שי םא םייוג לש עקרקב ולדגש תיעיבש תוריפ תלאשב וקלחנ םיינשה .הערכה
רתיו רשעמ ידימ עיקפהל לארשי ץראב ירכנל ןיינק שי םא הלאשב הבסנ תקולחמהו ,תיעיבש
.ץראב תויולתה תווצמ

תורודב" :וירבדכ הנשויל הרטע ריזחהל לדתשהו תיעיבש תוכלהב הברה קסע ט"יבמה ברה
ץרא תרות החכתשנ טעמכש דע תונונראהו םיסמה ןמ תורזגה ןמ לארשי ולדלדינ ורבעש
ואבוה דרפס שוריג רחאל לארשי ץראב תיאלקחה תובשייתהה תישאר םעו "םהיפמ לארשי
בתוכ - "א"פר תנשב ,ינומדקמ ,יפרח ימימ" ;תיתכלה הערכהל ץראב תויולתה תולאש ינפל
"לארשי ץרא תשודקבש רבד לכל םינושארה ןמ יתייה" - (ה"מ 'יס ג"ח) ויתובושתב ט"יבמה
:ןייצמ אוה (ה"מ 'יס) תרחא הבושתבו
לכב יתבתכ הטימש תונש שש םהש ד"לשה תנש דע הטימשה תנש ב"צר 'ה תנשמ"
תורשעמו תומורתב םיבייח םניאש לארשי ץראב יוגה עקרקב םילדגה תוריפש הטימש
ול שי הטימשה תנשב יוגה עקרקב לדגהש םגו ילארשיה ןחרימ וליפא הטימשה תנשב
הממ תויארב חקל ףיסומ יתייה הטימש תנש לכב הז לכ םע - תיעיבש תוריפ ןיד
."םדוק יתאבה אלש םיקסופו םירפסב יל שדחתנש
לש עקרקב תיעיבש תוריפש ןעטו ט"יבמה לש ותעדל תוצרמנ דגנתה וראקמ י"רה ןרמ םלוא
.תורשעמו תומורתב םיבייח םה ןכ לעו תיעיבש תשודק ןהילע ןיא ירכנ

ראשו ןפג רמצו םינוערזו םירועשו םיטח הנש לכב םיערוזה םירפכה ינב" לע ט"יבמה לאשנ ןכ
תוריפ יבגל קסופ אוהו "ונתנש איהש תיעיבשו תורשעמו תומורת ןיינעב וגהנתי ךאיה םירבד
םתיבל םהמ וחקיו לכל רקפה םה אלא םירחאמ רתוי תוכז םוש ןהילעבל ןיא תונליאה
םיתות לש תונליאה ילע" תא םג ריכזמ אוה םש .תיעיבש תוריפ תשודקב וצריש המכ ולכאיו
."ישמה םילדגמה םיעלותל ליכאהל םיטקולש
רחאלש םינשה תורשעב םג לארשי ץראב לבוקמ היה ישמה תיישעת יכרוצל םיתות לודיג
יתלאשנ" ןוילעה לילגב רשא (ןיעיקפ) עייקוב רפכמ ב"סש תנשב לאשנ ט"ירהמהו ,ןכמ
."תיעיבשב ןכ תושעל רתומ םא ישמה יעלותל םהלש םילעה ןיליכאמש וללה םיתותב

ריכזמ אוה הנש הנש םיערוזה םירפכה ינב יבגלו תיעיבשה רמשמ לע דמע ט"יבמה ברה
םלוא "רוקעל ןידה היהו - וערזו ורבע" םאו "תיעיבשב וערזי אלש הארתה םהל ונישעש"
םהילע רסאנ אל וערזי אלש וליפא ךלמל עגונה קלחה םהמ םיחקול ויהש ררבתי םא"
ויהש םיעדוי ונייה םא (םיריתמה) ונא םג יכ ,תיעיבש תשודקב םלכאלמ תוריפה
.(ו"מ י'ס ג"ח) ."םהב םירתמ ונייה אל העירז ילב וליפא םהמ םיחקול
לע הלאש (ז"בדרה) ארמז ןב דוד יבר ינפל האבוה תישילש האמה תישארב דוע יכ ןייצל שי
םג םינש תורשע המכ רחאל לאשנ הלאש התואו ,ץראב תויולתה תוכלה יבגל הזע לש הדמעמ
רשא לארשי לכ ירהש ,רבד אמע המ יזח קופ" שממ לארשי ץראכ התוא האורה ,ט"ירהמה
."תיעיבשו תורשעמו תומורת ןיינעל הוקיזחה םלועמ ,תוינומדק םינשמו םלועמ הב ובשי

הב וקיזחה םלועל" ןודיצ לש הדמעמ לע טילחהל שרדנ ,ט"יבמה לש ונב ,ינארטמ י"רהמ
האבוה וינפלש יטנלג ם"רהמ ורוד ןב וליאו "תיעיבשב הב עורזל והמ - ץראל ץוח איהש
דצל ןלהלו הימוסאק רהנמ םהש תועקרק" םידבעמה לארשי ץראב םידוהי םיסירא תלאש
םייוגה ליבשב ,הב וגהנתי ךיא ,הטימש תנש איהש האבה העשב תיעיבשב ושעי המ ןודיצ
."םירבד ראשו השרחמה ילכ לכו םירווש םהמ וחקייש םתוא םימייאמש

ץראב םיאלקח תובשייתה לע תופסונ תועידי לכ ונידיב ןיא תובורקה םינשה םייתאמ ךשמב
ץרא ינבר ילודגמ ,ןיבור לאומש יכדרמ 'רה לאשנ תישישה האמה לש התיצחמב קרו לארשי
ןוקיתו טפשמ המ - ןורבחב םרכ ול היהש לארשי שיא" לע "רומה ןמש" ת"וש לעב לארשי
תא ירכנל רוכמל" ריתמ אוה הכלהב אירטו אלקש רחאו "הטימשה תנשב וב גהנתהל ול רחבי
רתיה"ל דוסי השמישש איה וז הארוהו "םינש יתש לש ןמזל הילע רשא תועיטנה לכו עקרקה
."הריכמה

הטימשה תייעב בוש השדחתנ "וליב" תיילע רחאל לארשי ץראב יאלקחה בושיה תישאר םע
ויה רבכ איהה הנשב ,םינוידה ןחלוש לע היעבה התלעוה ט"מרת הטימשה תנש תארקלו
דוסיו הניפ שאר ןכו ,ןורשבו הלפשב ,הרדגו הנויצ סנ ,ןורקע ,ןויצל ןושאר :תובשומה תומייק
הלולע התייה עקרקה לע םתיילעל תונושארה םינשב תודשה תטמשהו ןוילעה לילגב הלעמה
דלישטור ןורבה תודיקפ :םהה םימיב םיבשיימה תודסומה יצמאמ תא ןיטולחל רערעל
."ןויצ יבבוח"ו

ליונז לאומש 'רו אנטוקמ עשוהי לארשי 'ר ,קוטסילאיבמ רבילהומ לאומש 'ר םינואגה
תיב"ה תעד לע םכמתסהבו רבדב ןוידל דעונ ,אוהה רודה ילודג - םתשולש אשרוומ שיפפלק
יבר ןואגה ףאו "הריכמה רתיה" תא ואיצמהו - תווצמה ןמ עיקפהל ירכנל ןיינק שיש "ףסוי
.םהילא ףרטצה ןנחלא קחצי

םהילעב תושרמ םידוהיל תוכיישה תועקרקה תועקפומ ויפל ,הריכמה רתיה דוסי לע
דוביעב ךישמהל תובשומה ירכיא ושרוה הטימשה תנש ךשמל ירכנ לש ותושרל תורבעומו
.םימיוסמ םיאנתבו תומיוסמ תולבגהב תועקרקה

םימיוסמ םינוקית ףיסוה תובשומהו ופי לש הברכ םהה םינשב ןהיכש ץריה ילתפנ 'ר ברה
,קוק ןהכה קחצי םהרבא 'ר ברה ןרמ רתיהה תא ססיבו ביחרה וירחאו הריכמה רטש חסונב
דע לארשיל תישארה תונברה ידי לע גהנוה ולש חסונהו שדחה בושיה לש וברכ וירחא ןהיכש
.תונתשמה תוביסמה יפל םישרדנה םייונישב ,הזה םויה

לע רובידה תא קוק ברה ביחרמ ,תיעיבש תוכלה לע "ץראה תב" דחוימה ורפסל אובמב
:איה ותרטמו רתיהה תודוסי
,ורבעש תוטימשמ גוהנה רתיהה לע םיכמוסה ונשדוק תמדא יבשוי וניחא לע ץילמהל"
"העש תארוהל השעמל הכלה וב תורוהל ןוכנ רבדה תא ואצמש םימכח תוארוה יפ לע
:ףיסומ אוהו
הביבחהו השודקה הווצמה םויקמ תולשרתה וזיא הזמ ןודל הלילחו הלילח לבא"
לכ תא םייקלו תושעל ושפנב ןוחטבו ץמוא ידו ובלב הרהט חור 'ה ןתנ רשא לכל תאזה
."הרמאמכו התכלהכ הטימשה תשרפ