טפש ןמיס ם"במרה ת"וש

תוטימשל ןינומ יתמיאמ ןיינע לע

יפל .ץראל וסנכנש רחא הרשע שמח תנשמ תולבויו םיטימש תונמל לארשי וליחתה .1
הז רבד רקיעו .וקלח ריכמ דחאו דחא לכ ןיאש ינפמ ,ונמ אל וקלחש עבשו ושבכש עבשש
ויהו ,(ב:בי ןיכרע) דומלתב תומוקמ המכב וז הכלה הררגנו ,(רהב תשרפ שיר) ארפסב
.הנושארב תיבה ברחש דע ןיכלוהו ןינומ

יאצומ התיה איה - ברח באב יכ - ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש ,הב ברחש הנשו .2
ץראב ונמש ,איצומ ןובשחהש יפל .רשע העבש לש לבויב םישלשו שש תנש איהו .תיעיבש
עבש ונמש ןיינמה לע ףיסות םאו .ברח רשע העבש לש לבויבו ,תומלש תולבוי רשע השש
תואמ עברא :םירומג םילבוי רשע העבש ושעש אצמנ ,וקלחש עבשו ושבכש םינש
ןויכו .ןושאר תיב דמעש רשעו תואמ עבראו ,תיבה ןינב דע ץראל ןתסינכ תעשמ םיעבראו
הלעש הנשמ תונמל וליחתה ,היינשב ה"ע ארזע הלעשכו .ןיינמה לטב ולגו תיבה ברחש
הנממו .ינש תיב ןיינבמ תיעיבשה הנשה התיה איהו ,היינש השודק ץראה תא הב שדיקו
היה אלש יפ לע ףאו .ץראה הלטבשמ לטב ןושאר ןיינמש ,תולבויו ןיטימש תונמל וליחתה
ינש ןיינמל הלוע לבויה תנש ןיאש ,ןיטימש שדקל ידכ תולבוי ונמ ,ה"ע ארזע ימיב לבוי
.הכלה ןכו ,םימכחד אבילא עובש

.ינש קרפ ןיכרע ארמגב םה םירבדה ולא לכו ,דומלתה ןמ םיראבתמה םירבדה םה ולא .3

הנשה איהו ,תיעיבש יאצומב ברח היינשבו הנושארב תיבה אצמנ הז ןובשח יפלו .4
.ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש

םישלש תורטש ןיינמ לע ףיסותש אוה הטימשה תנש עדיל הז ןיינמ לע ןובשחה ךרדו .5
תליחתב ררבתנש ומכ ,תורטשל תונמל וליחתה ןברחל םיעבראו דחא תנשבש יפל ,עבראו
העבש והכילשה םישמחמ תוחפ ראשנהו ,םישמח םישמח לוכה ךילשתו ,(א:י ףד) ז"ע
.דמוע התא עובשה ןמ םינש המכב עדתו ,העבש

תישיש ,תורטשל תואמ עבראו םינומשו שש תנש איהש ,וז הנש היהת הז ןובשח יפלו .6
.לבויב םירשע תנש איהו ,עובשב

'הב ם"במר האיבה .ה"מ 'יס יבכרה ג"הת) ל"צז ייאה ונבר ןואגל הבושת ונאצמ לבא .7
תולבוי ונמ אל לבא ,םיכמוס ונא וילעשו ,לטב אל ןושאר ןיינמש הניינע ,(ה:י הטימש
השורי ןובשחהש הבושתה התואב רמאו .דבלב םיטימש אלא הנושארב תיבה ברחשמ
ןואג ייאה 'יבר םדוקש תובושתב בותכ אצמנ ךכו .לוכה יפב הרודס איהשו ,םהידיב אוה
.ןואגה ירבדכ םינש המכמ ל"צז

הנש היהתו .ונרמאש ומכ תיעיבש יאצומב הנורחאב ברח תיבה אצמנ הז ןובשח יפלו .8
יאהמ היאר איבהו .הטימש תנש ,תורטשל ששו םינומשו תואמ עברא איהש ,[וז]
הנימ תעמשד ,'וכו עובשב ינש המכ עדימל יעבד ןאמ יאה :(ב:ט) ז"ע תליחתב ןנירמאד
ושרפתנש םירבדה ולא לע חיגשה אלו .הנומ דבלב העבש העבש אלא ,לבוי ןנינמ אלד
אנבשוחו ןואגד ארמימ יאהד םיארמ םירבדהו .םיבותכ םניא ולאכ ללכ ןיכרע תרמגב
השודקו ,דבע אמלעב רכז אלא ,שדיק אל ה"ע ארזע רמאד ןאמד אבילא ילזא היליד
קילסד אוהו ,ןנירמאד אמק ארמימ ליזאו .אובל דיתעל השדקו התעשל השדק הנושאר
הנושאר השודקו ,שדיק ה"ע ארזע 'מאד ןאמד אבילא ,ןיכרע תרמגמ 'תעמשד אבילא
ומכ םיארומאהו םיאנתה וב וקלחנ הז רבדו .אובל דיתעל השדק אלו התעשל השדק
ןאמכ אתעמש אלזא דומלתב תומוקמ המכבו ,(א:זט) ינש קרפ תועובש 'מגב ררבתנש
.ונרבחש םירוביחב ולא םירבדב ונל שי םישוריפ המכו .שדיק אל רמאד

הז ןובשחש רמאש ל"צז ןואגה ירבדל ונא ןיששוחו ,הטימשב קפס ונלצא רבדה ןיידעו .9
חלשאו ,הז קפס קלתסיו ,םירבדה םה ךאיה הפי הפי ונל ררבתיש דע .םהידיב השורי
.'עתי לאה רזעב םכעידואו
ל"צז ןומימ ר"ב השמ

1487 ,תיבה ןברוחל 1106 ,הריפסל 1175 תנשב הבתכנ ם"במר לש וז הבושת
.םלועה תאירבל 4936 -ו תורטשל


האירבל 2488 תנשב ץראל הסינכה
14 הקולחו שוביכ
2503 תוטימשה תליחת
2503 תוטימשה ןיינמ תליחת
800 (16X50) תולבוי 16
36 17 לבוימ םינש 36
3338 ןושאר תיב ןברוח
:תרחא בושיח ךרד
2488ץראל הסינכ
850 תולבוי 17
3338 ןושאר תיב ןברוח
70 תולג תונש 70
7 ארזע תוטימש תליחת דע
3415 ארזע תוטימשל הנושאר הנש
3338 ןושאר תיב ןברוח]
70 תולג
420 ינש תיב תונש
[ 3828 ינש תיב ןברוח
תולגהו ןברוחה ירחא 41 תורטש ןינמ תליחת
האירבל 3449 תורטש ןיינמ תליחת
הריפסה ינפל 311

.(ףלאה טימשה ם"במר) תורטשל 1486 איה הנשה


תורטשל 1486 תנש
.תולגה ירחא הנש 41 אוה תורטשה ןיינמו ,תולגה ירחא םינש 7 איה ארזע תטימשל א הנש
:ןכל
+ 34 ארזע תוטימשל 'א הנש
1520 הנושאר הטימש זאמ ה"ס
.הטימשל תישיש ,לבויב 20 הנש וזש
(הטימש יאצומ) 3338 (ליעל בושיחה יפל) ןושאר תיב ןברוח
האירבל 4935 = תורטשל 1486 תנש

4935האירבל הנשה
-3337ןושאר תיב ןברוח ינפלש הטימשה תנש
=1596ןושאר תיב ןברוח תטימשמ ורבעש םינשה רפסמ
.הטימש תנש איה 4935 תנשו ,תוטימש 228 קוידב םה םינש 1596

תא עירכה ו הכלה י קרפב ,םשו ,לבויו הטימש תוכלה תא ם"במר בתכ ןכמ רחאל הנש
.םינואגה תטישכ הכלהה