הריכמה רתיהל ינויערה עקרה

לאירא בקעי ברה

א"סשת "הנשב הנש" המלש לכיה ןותנש ךותמ


.הנש 100 -מ הלעמל הז תקולחמב יונש הטימשב הריכמה רתיה

חוכיו רתתסמ תויתכלהה תורדגהל רבעמ םלוא .תוקהבומ תויתכלה תורדגהב תאטבתמ תקולחמה
לכ ףותישבו הלואגה ךילהתב ,תווצמה תכרעמב לארשי ץרא בושי תוצמ לש המוקמל סחיב ,ינויער
,ןויצל םתביחב םיעודי ויהש ולא תא םג ,הרותה ילודג תא חוכיוה הצח ורוקמב .המויקב םעה יקלח
רתיהב שומישל תדגנתמה הנקסמל םתוא האיבה לארשי ץראל הרתיה םתבהא אקוודש שיו
הטימש ידמ שדחמ וררועל יוארה ןמ ,הז ןוידב שיש הרפמה תיגולואידיאה הסיסתה ללגב .הריכמה
םיילארשיה םייחה תוכיא לע הבשחמה תקמעהלו תימצע תרוקיבל תובבלה תא איבהל ידכ הטימשב
.הטימשה תנש לש תולודגה היתורטממ ןהש ,לארשי ץראב


-א-

קוספ יפל ."םנחת-אל" רוסיא איהו ,הריכמה רתיהב תורושקה תויתכלהה תולאשה תחאב חתפנ
רתוי רומח השעמ הז רוסיא לע הריבעב האור ב"יצנה .לארשי ץראב יוגל עקרק רוכמל רוסא ,הז
םה רמולכ ."בודה םעגפו יראה ןמ וחרב" םהש רתיהה יעיצמ לע ארוקו ,המצע הטימשה לוליחמ
ותרמוח ."םנחת אל" רוסיא אוהו ,רתוי רומח רוסיאל ומרגו ,ןנברדמ הטימש רוסיאמ ענמיהל וצר
הרז הדובע רוסיאב רושק אוה .אתיירואדמ תועדה לכל אוה םויכ םגש ,ךכב איה הז רוסיא לש
רוסא ן"במרה יפלש ,לארשי ץרא בושי תוצממ םג וב שיש ןכתיו ,לארשי ץרא תא תשרל הבוחבו
.תומואה ןמ ונתלוז דיב הנבזענש

עקרקה תא רוטפל ךרדכ הריכמה תא עיצהש ןושארה םג אוהו ,וז הלאשל סחייתהש ןושארה
"רומה ןמש" ורפסב ,הנש 200 -כ ינפל ,ןורבח לש הבר ,ויבור יכדרמ 'ר היה ,תיעיבשה תוצממ
וגיהנהב ,ןכמ רחאל הנש 100 -כ הנבוקמ ןנחלא קחצי 'ר יניע דגנל התייה וז הבושת .'ד ןמיס
.לארשי ץראב תושדחה תובשומל ןושארה הריכמה רתיה תא

:רומה ןמשב הלאשה ןושל וזו
.הרמושלו הדבועל םרכה תדובעל יוג רכוח ול שיו ,ו"ת ןורבחב םרכ ול הנק רשא לארשי שיא
םה םינלזגו ,הפיקת םדיש םייוג ידי לע אלא הרמושלו הדבועל רשפא יא תאזה ריעב יכ
היתועיטנ ץצקל התוא ובירחיש אטישפ עצמאב יוג די היהת אל םאו ,הליפאו הליל ןושיאב
.םיבנע לוכשאו הרומז הב וחיני אלו ,היתוריפ לכ תא ולזגיו ,םיצע בטוחכ תובוטה
ידכ ,הטימשה תנשב וב גהנתהל ול רחבי ןוקיתו טפשמ המ ,שיאה לאש לואש תאזל יאו
.תיעיבש רוסיאב ותלישכמ ומרכב יוגה תדובע אהת אלש
,יוגל תינמז עקרקה תא רוכמל התייה ותעצהו ,היעבה לש םינוש םידדצב הנדו הכורא הבושתה
:ובש בצמ רצוויהל לולעש ,אוה בתוכ "םנחת אל" רוסיא ששחל רשאבו
םהל השענ אל םא ,השודקה ץראב םרכ תונקלמ ענמייו חרבי ,'ה תא אריה לארשי שיא לכ
לארשי ץראב הינח לארשיל םרוג היהי הזלה ןוקית ידי לעש ןפואב .לושכממ וליצהל ןוקית
.(לארשי ץרא בושי תוצמל ותנווכ) .עדונכ הוצמד אד ןוגכד ,ץראב םימרכ ונקיש ,יפט
תא תינויער הניחבמ תענומה איה יוגל תינמזה הריכמה אקוודש ,תניינעמ העפות אופא הרצונ
הריכממ תוענמיהה וליאו ;ץראב םימרכו תודש ושכרי םידוהי רתויו רתויש ךכב ,"םנחת אל" רוסיא
ויבור יכדרמ 'ר .ץראב רתויו רתוי ונחי םייוגהש ךכל םורגל הלולעש איה ,"םנחת אל" רוסיא ללגב
,םייתדוקנה םייתכלהה וילוקישב ותוא לוקשנו דבלב דדובה השעמה תא הארנ אלש אופא עיצמ
תיללכ הניחבמ .ללוכ ןפואב היעבה לא סחייתנו השעמה לש תוקיחרמה תוכלשהה תא הארנ אלא
איה וז הריבעמ תוענמיההו ,רוסיאה לש ותעינמ אקווד איה ,לוכיבכ םנחת אל רוסיא לע הריבעה
.רבעיתש הל תמרוגה אקווד

.ןהיניבש יתוהמה ינושה ףא לע ,ונתפוקת תויעב תא ויבור יכדרמ 'ר לש וז היעבל תוושהל היה יאדכ
ינפ לע םייברע תוקרי םיפידעמ ,םנחת אל רוסיא ללגב ,הריכמה רתיה לע ךמתסהלמ םיענמנה ולא
וערזנש תוקריב וא ,תוממחב םיקתונמ םיעצמב ןוגכ ,רתיהב תישענש וז וליפא ,תידוהי תרצות
.ןיד תיב רצוא ידי לע תיעיבשב וטקלנו תיעיבש ברעב

תיטילופ תוסחייתהל הנווכה ןיאו) לארשי ץרא ילבחמ הגיסנה תייעבל תוסחייתהה תניינעמ ןכ ומכ
.תיעיבשב הריכמה רתיה תלאשל תוסחייתהה תמועל (תינויער-תיכרע תוסחייתהל אלא ,תישעמ
ולו ,תויללכה תולאשב םג תוריהזו הרמוח לש סחי בייחמ םנחת-אל רוסיאב עבומה ןויערהש תורמל
היינבגע תליכא לש תיטרקנוקה הלאשל רשאמ תוחפ אל ,תוירוטסיההו תוירוביצה ןהיתוכלשה ללגב
.תיעיבשב

הרידגהש יפכ וז הווצמ לש תיתכלהה הרדגהה םע דחא הנקב הלוע ויבור יכדרמ 'ר לש הבושתה
השענ רבדהשכ ךא .יוגה תבוטל השענ רבדהשכ אלא יוגל עקרק תריכמב רוסיאה ןיאש ,ןיטגב ן"רה
,תופסונ תוכלה יתש םידמול ונא הז קוספמ .וער וילע דמלי ןכש .רבדב רוסיא ןיא לארשי תבוטל
רוסיאב תטלובה המגמה .וראפלו וחבשל רמולכ ,יוגל ןח תניתנ רוסיאו יוגל םניח תנתמ רוסיא
לש ומויקו ודוחייל הנכס ךכב שי יכ ,יוגה םע םיקודה םייתרבח םיסחימ ענמיהל איה הז שלושמ
.רוסיא רבדב ןיא ,לארשי םע לש ודמעמ קוזיח :הכופה איה המגמה רשאכ ךא .לארשי םע


-ב-

תויולתה תווצמבש תובושחה ןמ ,הווצמ תעקפהל תיגולואידיאה הקדצהה יהמ ,תלאשנה הלאשה
"םהמ המשהב היתותבש תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו" :קוספב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ) ץראב
תובר תווצמ עיקפהל תילמרופ תורשפא הנשיש אוה דוס אל ?יוגל הריכמה ידי לע (ג"מ ,ו"כ ,ארקיו)
בטיה וראבתנ םירבדהו .ךכל תדגנתמ יאדוב הרותה .תונוש תוידירוי תויצניבמוק ידי לע הרותהמ
תושרב לבנ"המ הרותה תדילס תא עיבה ובש "ויהת םישודק" קוספל ושוריפב ן"במרה ידי לע
הלודג קחד תעשב אלא העקפה יעצמאב שמתשהל רתיה ןיאש םיקסופה ידי לע םכסומ ."הרותה
רסאש ב"כ םיחספ רוש-רוכב ןיע) אתיירואד ירוסיאב אלו ןנברד ירוסיאב קר םהמ קלחלו ,דואמ
לודגה חוכיוהו וילע קלחש ח"מת ןמיס םייח רוקמבו חספב ץמחב םתלכאה םשל יוגל םירווש רוכמל
אלא ,הלוכ הווצמה חכתשת אלש יאנת הנתוה ןכו ,(הצמו ץמח תכרעמב דמח ידשב הז אשונב
.(ע"וש ןיע - ףקומ אל קלח םיריאשמ אלא ריעה לכ תא ןיפיקמ ןיא בוריעב ןוגכ) רכז הל ראשייש

ןיב .לובזורפה - המוד רתיה םיפסכ תטימש איהו תועקרק תטימשל המודה הווצמב וניצמ רבכו
(:ו"ל ןיטג) תורודל םג וא לליה תפוקתל קר ןקתוה לובזורפה רתיה םא חוכיו ררועתה וניתובר
תפצוח הז לובזורפ) הינילטבא יליח רשיא יא אוה יניידד אנבלוע אלובזורפ יאה :וילע רמא לאומשו
.(ולטבמ יתייה לליהמ לודג יתייה םא אוה םיניידה

"הריכמ רתיה" ןיעמ ןאכ שי ,טמשמ וניא ד"יבל ויתורטש רסומהש ןידה לע ססובמ לובזורפה רתיה
לליה היה אל הרותהמ תיעיבש התייה וליאו .ויתובוח תא תובגל הוולמה הנוממ ד"היב םוקמבש
הרותה רוסיא תעקפה םושמ ךכב התייהש םושמ ,ד"יבל םהיתורטש תא רוסמל םיוולמל עיצמ
וענמנ םעהש לליה הארש םושמ התייה לובזורפה ןוקיתל הקדצהה .(ימ ה"ד ,ו"ל ןיטגב תופסות)
תנש הברק רמאל לעילב ךבבל םע רבדה היהי ןפ ךל רמשה" לע ורבעו הז תא הז תוולהלמ
."אטח ךב היהו 'ה לא אטח ךילע ארקו ול ןתית אלו ןויבאה ךיחאב ךניע הערו עבשה

ךא ,ןנברדמ אלא הניא תובוח טומשל הווצמהש אצמנ הרכש דגנכ הווצמ דספה לוקשנ םא
,הקדצ ,"ימע תא הולת ףסכ םא" :ןוגכ אתיירואדמ םירוסיא המכ לע רבוע תוולהלמ ענמנה
הווצמה ינפ-לע אתיירואד תווצמה תא ףידעהל ךרוצ לליה האר ןכל .דועו "ךומכ ךערל תבהאו"
.לובזורפה תמיתח ידי לע תיעיבשה תוצמ תא םיוולמל ריכזיש השעמ ידי לע קר תאז םג ;ןנברדמ

,וירבחו ןנחלא קחצי 'ר ינפב ט"מרת הטימשה תנשב הבצינש היעבה תא ןיבנ הז עקר לע
תובשייתהה .הנטוקמ עשוהי 'רו ,השרוומ שיפפלק ליוונז 'ר ,קוטסיליבמ רבילהומ לאומש 'ר
-ןורכיז , ןויצל-ןושאר ,הווקת-חתפ :תובשומ לש ןטק רפסמב הלחה התע הז ץראב תיאלקחה
ירסח םבור .לדלודמ םבצמו לד םיבשייתמה רפסמ .דועו ןורקע ,הרדג ,הניפ-שאר ,בקעי
-לכ ןתיא היה אל אוה ףא ינחורה םבצמ .לכה תולכל ודמע עבט יעגפ ,תואלקחב עדיו ןויסינ
ןולשיכל .רתויב השק ןאכ היה ,המייקמ תא המויק םצעמ הטימשה הדימעמ וב ןויסינה .ךכ
.ררועתהל זא הלחהש הצרא היילעה תעונת לכ לע תוכלשה תויהל תולולע ויה ץראב תובשייתהה
,הרומח תינחור הנכס ברעמבו ,השק תיזיפ הנכס חרזמב ,רומח היה הפוריאב תודהיה בצמ
הניחבמ םלועב הלודגה ןכמ רחאל התשענש ,תידוהיה הליהקה רצוויהל הלחה הקירמאב
תקירפב בורל הוולמ התייה הקירמאל הריגהה .תיתוכיא הניחבמ ךכמ הקוחר םלוא ,תיתומכ
.השק לוע

תא חיטבהל ףוחדה ךרוצה רכוה דחא דצמ .המוצע תוירחא השרד התרמוח לכב הבצינש הלאשה
תירקיעה ןחובה ןבא איה הטימשה ,ךדיאמ ,ץראב השדחה תובשייתהה לש התוחתפתה ךשמה
תווצמה רתיב .םישדוקמ םיכרע ןממל םיירמוח תונברוק בירקהל הצרא אבה רוביצה תונוכנל
הלרע ירפ ,תונטק תויומכב םישרפומ תורשעמו תומורת ,השק הכ ןחבמה היה אל ץראב תויולתה
ינפב רתויב השקהו לודגה ןויסינהו .זא שמתשהל וחרכוה אל םייאלכב .טעמכ חמצ אל יכה ואלב
סויגב יאליע ץמאמ עקשומ היה ולש ,היה הארנ תיכרע הניחבמ .הטימשה היה יאלקחה קשמה
קוזיחב ,(לודגה הקלחב תיפורתנליפ תע התואב ץראב תואלקחה התייה יכה ואלב) הלוגב םיפסכ
םושמ ךכב היה ,הלודג תינחור הילעל הטימשה תנש לוצינבו ,לודגה ןויסינב דומעל םיבשייתמה ידי
.םדקכ וימי תא שדחל וצראל רזח לארשי םעש ולוכ םלועה לבק הזרכהו ,לודג 'ה שודיק


-ג-

:ךופהה רסמה תא ריבעהל היה לולע ,לעופב הטימשה שגרות אל ויפלש ,הריכמה רתיה
,הלילח ,תינמורהו תיסורה תואלקחהמ היכרעב הנוש הניא לארשי-ץראב השדחה תואלקחהש
תווצקה ינש תא הז לומ הז דימעהל יוארה ןמ הנומתה תא םילשהל ידכ .לארשי תיב םימעה לככו
טעמ אל ןויצ-תבהאל ופדהנש ,היסורב םיליכשמה וירבחו םולבניליל דחא דצמ :םייגולואידיאה
תכלוהה השדחה םייחה תרוצל חתפמ תדמע הטימשה לוטיבב וארשו ,הלוגב לארשי תאנש ללגב
וז הלאשב ואר םה ףאש ,םילשורי ינבר םתמועלו ,תוילארשי-יצראה תובשומב םתעדל תרצונו
.ולא תובשומב רצוויהל היושעה וא הלולעה תינחורה םייחה תוכיאל חתפמ תלאש

:זירפב יקצבול לדוי ברל ותבושתב ןויצ-יבבוח ישארמו הרותה ןואג ,ןיזולאוומ ב"יצנה ןתנ ךכל יוטיב
םיבדנמ המהש היפגאו אטיל ישנא חור לע ליכשמו עדויה ,י"נ כ"עמ לע ינממ אלפנו
ונצרא תומשנ בישהל םא יכ ,םישנא ךס הזיא תויחהל ליבשב וניא ,ץראה בושי לע
אל םאו .לארשי-ץרא תשודק םא יכ "הניתשלפ" זוחמ בישוהל אל הז םגו ,השודקה
הווצמל םימרוג תויהל ופיסוי אלו ,ירמגל םינתונה ידי וקלסי ,יוארכ ץראה תשודק םיוקי
הנשיד ,םלועה תומוא ימכח ברקב וליפא - אוה בר יב ירק - םיעדוי לכה םגו .וז
ודי רצקת אל א"טילש בידנה ןורבה יכ עדונ רבכו ,'הל תבש לארשי ברקב תיעיבש
תליחת המייקתנ יכ עומשל וכזש םיחמש וניחאו ,הב םייולתה םישנאה תויחהל
ישנאל רתוי שוחל יואר ,בושיה ןברוחל ששוח ינא רשאמ רתויו .םדי לע ץראה תשודק
.ו"ח הריבעו םומעש ידיל האיבמה הלטבל ועיגי ול ,הנשה לכ לטב וכלי אלש תובשומה
יכרע תא דימעמה בושיב הכימתה .תילכלכ הלאש םג ,הטימשה לש תיכרעה הלאשב האור ב"יצנה
.יזכרמ םוקמ ולצא םיספות רמוחה יכרוצש בושיב רשאמ רתוי הלודג היהת וינייעמ שארב חורה


-ד-

רחאל הנש םירשעכ .דבלב ןנברד תוכאלמל וליבגה םלוא הריכמה רתיה דעב עירכה ןנחלא קחצי 'ר
םבר זא ,ל"צז קוק ברה ןרמ הריכמה רתיהב םיכמותה שארב דמע ע"רת הטימשה תנשב ,ןכמ
חוכיוה .תפצב בשיו קצולסמ הצרא הלעש ,ז"בדירה ץראב םידגנתמה שארבו ,תובשומהו ופי לש
.ואישל םהיניב עיגה יגולואידיאה

ךותמ הארנכ ,וברמ תרחא הנקסמל עיגה ןיזולוומ ב"יצנה לש ודימלת היהש ל"צז ברה ןרמ
,היינשה היילעה תפוקתב הצרא הלע ל"צז ברה .םייתניב התנתשהש תואיצמה לש הנוש הכרעה
יזכרמ םוקמ סופתל ץראה הלחה ,ךדיאמ .תקהבומ תינוליח התייה הלש תינויצה היגולואידיאהש
ואגש היילעה ילגו ,לצרה ידי לע תינויצה תורדתסהה תמקה םע ,ותוליעפו םעה תעדותב רתוי רורבו
רתיהה ידי לעש ,םדוקה רודבכ התייה אל ול התארנש היצאוטיסה .היתוממשמ התודפל הצרא ואבו
;הטימשה םיוקת אקווד רתיה ידי לע ,סכודרפה הברמל אלא .םיוקת איה וידעלבו הטימשה עקפות
?דציכה .עקפות - וידעלבו

םא הריכמה רתיה ילב ללכב תואלקחלו תובשייתהל םויק ןיאש התייה ול התארנש יפכ תואיצמה
תושעיהל עגרכ הלוכי התכלהכ הטימשה תרימש .תויביטקייבוס תוביסמ םאו תויביטקייבוא תוביסמ
,התכלהכ הטימש רומשל וצריש ולאכ םידיחיב תוברהלו דדועל ךיא איה הלאשה .םידיחי ידי לע קר
ידי לע אקווד ,ךפהל אמש וא ,ולוטיבו רתיהה רוערע ידי לע םאה ?הריכמה רתיהל תוקקדזה אלל
תניחב ?רתוי תובוט תואצות גישהל היהי ןתינ הריכמה רתיהל הליחתכל הרורב היצמיטיגל ןתמ
:ותרגאב ונושל וזו .הברה תותבש םייקיש ידכ תחא תבש וילע ללח
העיטנ לש ןיינבב התונבל ,לארשי ץראל הסינכה לש תלדה םתסית רוסיאה םוסרפ ידי לע
רחא תדה יכילשמ קר םיאבה ויהי זאו .לארשי ינומא ימולש לכ ינפל הלוביב רחסמו העירזו
וישכע יכ .הזמ תחמצנ תויהל לכותש ,ללכב לארשי ץראב תודהיה תליפנל רועיש ןיאו םווג
האריו הרות ילעב ןכ םג םיאבו םיאצמנ הבשומ לכב מ"מ ,םישפוחה םג םיאבש יפ לע ףא
םא לבא .םיקזחתמ תדה ידסומ ךכ ךותמו םיבושח םיתב ילעב רותב םיחרזאתמ םהו
.תינחורה הליפנל רועיש ןיא ...'ה יארי דעב ירמגל תלדה רגסית
:(תיעיבשב הדובעמ ענמיהל עגרכ לוכיו לגוסמ וניאש בחרה רוביצל סחיב ןכו)
ףצקהו שואייה ךותמ זא םיניירבעו םיעשר םהו רוסיאב ושעי םישועש המ לכש ובשחי םאשו
הלילח הזמ חמציש דע םיניינע המכב תווצמהו הרותה תערפהו לוע תקיתנל אובל רבדה לכוי
(א"יש תורגא) שדוקה ץראב תודהיה תוללכל לודג ןברוח
:תרחא תרגאבו
לושכמה היהי אלש ידכ ,הריכמ השעית םינפ לכ לעש תוארל ךפהל אלו יתכרצוה ריתהל אלו
...רתיה דצ םוש אלב לודג רתוי
,םלועבש העקפה ךרדב ריתמ םוש אצמיי אלש םיצפח םיעשרהש יתיאר רשאכ ,ךכ רחאו
,ו"ח תווצמה לוע תא ירמגל קורפל הנשה ךירצש ילג שירב דיגהלו יבמופב תאצל ולכויש ידכ
אוה ךכש ,תודהיה ןיינעב קר אל הארונ הצרפה התייה זאו ,רוסא לכה ךכ ןיבו ךכ ןיב ירהש
(ב"כקת תרגא) רתויו רתוי ץרפתמ אוה עשרל ומצע בשוח םדאשכ ךרדה
תבשחנ איה םג הריכמה רתיהל האשרהה לע המיתחהש ,תויונמדזה המכב ולצא רזוח רבדהו
טרפב ,הרודיהב הווצמה תא רומשל םילוכיו םילגוסמ םניאש םתוא לצא הטימש תוצמ םויקל
.העירזו השירח ,הרות ירוסיא לע רובעל אלש תויחנהה יפ לע גוהנל םירהזנ םהשכ


-ה-

לש יזיפה וסוסיבלו ומויקל סחייתהל דציכ .רתוי ינורקע יגולואידיא חוכיו ןאכ שי םירבדה קמועב
.רודה ינבמ םיבר לצא הסיפת הל התנקש תיטסילאירטמה היגולואידיאה עקר לע טרפב ,בושיה
תסיפת תרגסמב תאז לכב הצבשל ןתינ אמש וא ,הב קבאיהלו ,הייטסו השלוחכ הב ריכהל םאה
תוררועתהה לש הרזומה העפותה לכל אלא ,הטימשל קר תעגונ הניא וז היעב ?תיתדה ונמלוע
םיקידצו םידיסח קרש לבוקמ היה זא דעש דועב ,תווצממ םיקוחר םישנא דצמ אקווד האבש ,ןויצל
.הרהטבו השודקב הב תויחל ידכ ,הצרא םילוע םיגלפומ

לעבל לארשי ץראכ שדוקמ הכ אשונ תכיפהש ,איה וז העפות רבסהל ל"צז ברה ןרמ לש ותשיג
לש התובישח תא הארמ ,תווצמו הרותמ םיקוחרה םישנאל וליפא ,תיסיסבו תימויק הכ תועמשמ
תלואג ,הלואגה לש הרדס אוה ךכו .הלואגד אתלחתא יבלש ועיגהש ןמיס אלא תאז ןיא .וז הווצמ
תוחתפתהה תמדוק ,םדאה לש ולודיגבש םשכ ,יחרכה אוה הז רדס .חורה תלואג הירחאלו ףוגה
ומדק הירוטסיהבש םשכו ,תוריפל םיחרפהו םילעה םימדוק םיצעבש םשכו ,תינחורה וזל תינפוגה
רוסאו תירקיעה הרטמה איה חורהש איה תמא .לארשי לש ןתלואג איה ךכ ,םהרבאל חנ ינב
תואיצמה םלוא .חורה תא שארב דימעהל םיבייח ונא תירמוחה תוחתפתהה תעשב םג .החינזהל
םג :הלופכ איה המישמה .חורה אוהו רקיעהמ תעדה תא חרכהב חיסמ רמוחב קוסיעהש איה
דבוכ תתל שממ העש התואבו ,העודי הדימב תיכרע היצמיטיגל ול תתלו יזיפה םויק תא דדועל
.תינחור הילעל רסמתהל םילגוסמה ולא ידי תא קזחלו ,יתובשייתהה לעפמה לש ינחורה לקשמל
,דחי םג ןהיתשל תיחרכהו תינויח איה םהיניב המלשהה אלא - םייתשה ןיב הריתס ןיאש קר אל
.תחא אלא ןניאש


-ו-

רתיה תרטמ לכ םא ,לאש ז"בדירה ,יתכלה חוסינב דקמתה ל"צז ברה ןרמל ז"בדירה ןיב חוכיוה
ץראה תריכמ ידי לע ירה ,הריכמה אופא הליעוה המ ,ץראה בושי תוצמ םויק ךרוצל איה הריכמה
ץראה בושי תוצמ העקפ ןכ םא .היתווצממ התוא םירטופו התשודק תא הנממ םיעיקפמ םירכונל
קר תויכרע תויועמשמ שי ץראה בושיל :תורחא םילימב .(המדקה ,ןחלושה תאפ לע ז"בדיר תיב)
.ץראה בושיל ךרע לכ ןיא ןרדעהב .היתווצמ םויקב
,תובאה ןמזב ,השוביכ ינפל םג .תעקפנ אל ץראה לש תימצעה התשודקש ול הנוע ל"צז ברה ןרמ
.(ו"טפ אובמ ,ץראה תבש) .הב הבישיל תיכרע תובישח התייה ,תווצמב הבייחתה אל ןיידעשכ
.הב תויולתה תווצמה אלב םג ,תיכרע תועמשמ שי ץראב הבישיה םצעל :תורחא םילימב

לארשי ץראו לארשי םע לע םירבועה תוערואמה לכל סחיה לע הזה יטרפה חוכיוה תא םשיינ םא
לכמ לוספל שי םאה .ךרוצ קר וא ,ךרע איה לארשי ץרא :איה הלאשהש אצמנ ,םינורחאה תורודב
הב תוארל שי אמש וא ,דבלב ךרוצ הרואכל הב האורה לארשי ץראל תינוליחה השיגה תא לכו
ינויצש ,איה ל"צז ברה ןרמ תבושת .םירומג םיטסילאירטמ םה היאשונש יפ לע ףא ,יתד ךרע
אלו הקירמאל עסיי יתימא טסילאירטמ .הזה רבדכ ןכתי אל .לוגע עבורמ ומכ אוה טסילאירטמ
.לוכיבכ םתמח לעו םפא לע ךרע איה .הל םישחכתמל םג ךרע איה לארשי ץרא .לארשי ץראל
תוצמ תבוטל תויהל הכירצ הערכהה ,לארשי ץרא בושי תוצמ לומ תיעיבשה תוצמ תא םילקוששכו
ובצמשכ טרפבו הלואגה תפוקתב .ללכב תיעיבשו הלוכ הרותה לכל סיסבה איהש ץראה בושי
ידירשל שממ תימויק הנכס השורפ ונממ הז ךרע תלילש השק הכ אוה לארשי םע לש ינחורה
.דחי םג ינחורהו יזיפה םלוסיחו ,תוכוראה תולגה תונש ירחא ןידע ורתונש םעה


-ז-

ללח" תניחב ,המויק התייה הטימשה לש תינמזה התעקפהש רמול ןתינ וז תינללוכ היאר ךותמ
:ל"צז ברה ןרמ לש ונושל וזו ."הברה תותבש םייקיש ידכ תחא תבש וילע
לארשי ץוביק תא ברקל םרוג ודצמ היהיש ידכ ,לארשי לובג תא ביחרהל הלועפ השועש ימ לכ
.חישמה תאיבל םדוק אוהש ןל אמייק תויולג ץוביק יכ ,הלואגב תוריהמ םרוג הזו לארשי ץראל
לש ןוילעה דוחייה תשודק תא תמאב ןקתמ אוה .אעמק אעמק רואו ךלוה אוה לארשי לש ןרואו
לארשי לש םצוביק תא טעמלו לארשי ילגר תא קוחדל ו"ח םרוגש ימ ,ךפהלו ...תיעיבשה דוסי
.הלואגה תא ודצמ רחאמ אוה לארשי ץראב
תיעיבשה תשודק יטרפ לכ תא לעופב תויחהל לדתשמש ימ והז .םהינש ידי אצי םיקלא אריו
העושי ןרק תחימצש ותעפשהבו וישעמב ברקל ןכ םג לדתשמו ,רשפאד המכ הזה ןמזב םג
.(ה"נקת תרגא) .בורק ןמזב היהי ונקדצ חישמ לש ורוא תולגתהו


-ח-

םג הכותבו ,הססבתה תובשייתהה .ל"צז ברה ןרמ לש וכרד תקדצ תא החיכומ תואיצמה ןכאו
רשא שדח רוד םק .וז תובשייתהב תינרותה המרה םג התלע ליבקמב .תיתדה תובשייתהה
תורשפאה .הריכמה רתיהל קקדזהל ילבמ התכלהכ הטימשה תרימשל תוישעמ םיכרד שפחמ
לע קר .תובשייתהב רצונש ןתיאה ילכלכה סיסבה לע ורצונ ולא תושדח םיכרד שפחל ןוצרהו
לש התובישח תא םג שיגדהל שי ,ליבקמב) רתוי תוהובג תומרונל םויכ אירמהל ןתינ ביצי סיסב
רתוי תורפושמ םיכרד שפחל םיקסופהו תואלקחה תא הפחדש הריכמה רתיה לע תרוקיבה
.(התכלהכ הווצמה תרימשל
םומינימל הריכמה רתיהב שומישה תא םצמצל תיאלקחה תובשייתהב הבר תונוכנ םויכ תמייק
המישי וז ךרד .ד"יב רצוא לש ךרדב רתוי שמתשהלו ,רשפאה תדימב וילע רתוול ףאו ,יחרכה
תוקרי תעירזל וז ךרדב שמתשהל תורשפא ןיאו ,תישישב וערזנש תוקריבו םיעטמב רקיעב
לכ אל ךא .םיקתונמה םיעצמה איהו תרחא הביטנרטלא שי םימיוסמ םילודיגב .המצע תיעיבשב
ץיקב תוקרי תליכאמ ענמיהל אוה יוצרה לדומה .הרקי וז ךרדש םג המ ,וז ךרדב לדגל ןתינ לודיג
ד"יב רצוא לש וז ךרד םלוא .עפשב םייוצמה תוריפב תוקריה תא רימהל ןתינ .הטימשה תנש לש
הלדגש תילארשי תרצות תשיכר ףידעיש ידי לע ,יאלקחל ברעו ףתוש תויהל ןכרצה תא תבייחמ
.םירכונ תרצות וא ץוח תרצות ינפ לע ,הכלהכ


-ט-

ונתשה םיאנתהו ,תונורחאה םינשה ךשמב תואלקחבו ץראב בושיב ולח םיינכפהמו םיריבכ םייוניש
ששח שי ךדיאמ ךא .היתועקרק תשיכרו ץראל היילעה דודיע לש היעב דוע תמייק אל .יוניש תילכת
הטימש םייקל םויכ לגוסמ אל רוביצה בור ןכ-ומכ .תוילארשי תועקרק לע תירכונ תוטלתשהל
םתרצות תא קוושל םילוכי םידדוב םיקשמ .אוציה תייעב ללגב ןהו ינחורה ובצמ ללגב ןה ,התכלהכ
לש הקספה .ל"וח םע םיירחסמה הירשק לכ תא קתנל הלוכי הניא תואלקחה ללכ םלוא .ץראב
לע תואלקחה היונב ןכ ומכ .הנידמב תואלקחה םוצמצו ףנעה תתירכ השוריפ אוציב תחא הנש
יאנתב .םינש ךשמב תוהובג תואושת תובייחמ תומוצעה תועקשהה .ההובג תיבירב לודג יארשא
. דספה לש הנש איה חוויר אלל הנש ,ונימי לש הלכלכה

,הריכמה רתיה ידי לע אלא יאלקחה קשמב םימיוסמ םיפנע לש םמויק ךשמהל תרחא ךרד עגרכ ןיא
תיעיבשה לש הכרע תרכה ירודח ויהי תואלקחה ןונכתב םיקסועה לכו םורממ חור 'ה הרעי רשא דע
.תיעיבשה הנשב םג וחותיפו קשמה םויקל תורחא םיכרד ואצמיו םהילוקישב יתועמשמ םרוגכ הוללכיו


-י-

.תילולסמ-וד אופא איה תעצומה ךרדה

.וב ךרוצ רבכ ןיאש םילודיג םתואב הריכמה רתיהב שומישה לע רתוול וליפא וא םצמצל דחא דצמ
ןורתפ םהל אצמנ אל ןיידעש םילודיג םתואב הריכמה רתיהב ןיידע שמתשהל חרכה שי ינש דצמ
ןהבש תושדח תויורשפא תוחתפנ הטימשל הטימשמו .המצע תא החיכוה וז תילולסמ-וד ךרד .רחא
.רודיה רתיב הטימשה תא םייקל רשפא

ץראש ,ךכל םיברעו םיארחא >ונלוכ< .בחר ירוביצ יוביג תבייחמ וז תילולסמ-וד ךרדב הכילה םלוא
תונורתפ אוצמל תואלקחל עייסל ,ונבש םיינוריעה םג ,ונתלוכיב .הטימשה תנשב תובשת לארשי
.םיקתונמ םיעצמבו ד"יב רצואב רתויו רתוי שמתשהל תואלקחל עייסנש יאנתב תאזו .רתוי םימלוה
עייסל לכוי אוה הטימשה תנשב רתיהב ולדגש םילארשי תוריפ ףידעי ינוריעה רוביצה םא קר
.הכלהכ הטימש רומשל תואלקחל

םגו היתוללכ םג יכ .ולוכ ללכה אלא הב הווצמ טרפה קר אל .טרפה לעו ללכה לע הלח הווצמה
.יניסמ היתוטרפ
םיקסופ תעדל תחוור וז ךרד ןיא הריכמה רתיה ילב םג ל"וחל קוושל תיתכלה ךרד שיש יפ לע ףאו
איהש תיעיבשב העירזה םג אלא ,תיעיבשב ףסאנש המ לש קווישה קר הניא היעבהו ,םיבר
.המודכו םיחרפ ןוגכ םייתנש-דח םילודיגב ,קווש לע הרימש םשל תיחרכה