?הטימשה תיעבמ םיאצוי ךיא

רוצילא לאוי

87 רבוטקוא ,ח"משת ירשת ,114 הדוקנ

תא רוביצה ינפב התלעהש ךכב איה ,הז ץיקב ונילע השגרתהש "הטיחה תשרפ" לש התוכז
םויה רדסל הקיז ול שיש גשומכ ,ןיינעל דובכ הפיסוה אלש תתוועמ הרוצב םא םג ,הטימשה
תא (ןורכיזה ןמ) ןאכ טטצל הצור ינא השרפ התוא ביבס השענו רמאנש המ לכמ .ימואלה
:ךכ ךרעב רמא אוה .וידרב ןויארב אריפש הקסוי רשה זא ןתנש רבסהה
,םייוג לש האובתו תוריפ תיינק ידי לע תחא ,הטימשה תא רומשל םיכרד יתש ןנשי"
".םייוגל ץראה תועקרק תריכמ ידי לע תחאו
איהש ךכב איה התלעמ .הטימשה ןיינעב םייקה בצמה תא בטיה הגיצמ וז תיתיצמת הרימא
המ ןיבל הז ןיב רשקה תא אוצמל הסנ .עומשל םיינזואו תוארל םייניע ול שיש ימ לכ הציפקמ
לש יתכלהה דקומה ,תילארשיה הבשחמה לש ךוות דומעכ ,ץראה תבש לע הרותב בותכש
?רבה תא ןבתל המ !הלואגו תולג לש חתפמ ,לארשי ץרא תשודק

,םידקת אלל בר לודיג ללכל רבדה עיגה הרבעש הנשבו ,הטימשה תנש ברקתהב ,םינש עבש לכב
ימיו םירועיש םימייקתמו ,םיכיראת - תוחול ,תורבוח ,םירפס ,םימוסרפ תורשע קושל םיאצוי
.הייפיצ תשגרומ ללככ רוביצבו אשונל תובכרומ םידומיל תוינכת םישידקמ רפסה יתבב ,ןויע
יתש" ךותל זקנתמ לכה .תובזכאמ תואצות ןתונו הז לכ ססומתמ הטימשה תנש העיגמשכ
.ונרכזהש "םיכרדה

םויכ םילבוקמה םייוניכב שמתשהלמ ענמנ יניא) ימואל-יתדהו ינוליחה ,יללכה רוביצה
םהייח חרואב ידמל םירדגומ םירוביצל םיסחייתמה 'וכו 'םידרח' 'םיימואל-םייתד' 'םיינוליח'
תעבונ םימעפלש תונוש םייניב תוצובקמ תומלעתההו תמיוסמה הללכהה תורמל ,םהיתופקשהו
.הנשו הנש לכבש םילגרהה ןמ רבד הנשמ אל - רבדה שוריפ ,"הריכמה רתיה לע ךמוס" (ךכמ
םושב םישיגרמ םניא ,ןבומכ ,םינכרצהו ומויב םוי רבדכ םהילודיג תא םילדגמ םיאלקחה
.יוניש

לצאש רחאמ .היגולואידיאל תבאוכ הרשפמ ךפה הריכמה-רתיה ,םהיפגאו ברה זכרמ יגוחב
תויתכלממה תאו תישארה תונברה תא וב חגנל קשנ הז ןיינע שמשמ ידרחה הנחמב םיבר
.הווצמ - םדידל איה וקוזיח לע הדיקשה ירה ,ללכב תילארשיה

"הטימש"ב תוריפ הנוק ידרחה רוביצה

ןמ לארשי לש תוקרי םג םדצבו ,ץראב םיברע לש תוקריו תוריפ רקיעב םה "הטימש" תוריפ
ולא םירוזאש הסיפתה יפ לע תאזו ,המורדו ןולקשאמו הירהנו וכע ףוחמ םג םימעפלו הברעה
אובי םיאיבמ תוקריה ןמ קלחב .תיעיבשהו תורשעמה ןמ םירוטפו "םימעה ץרא" םיבשחנ
.םיל רבעמו הפוריאמ

תוריפו תישישב וערזנש תוקרי קושל םיקפסמה תיעיבש ירמוש םיאלקח לש םינטק םייא םנשי
דעו םיקהש "ןיד תיב רצוא" לש תכרעמ ,םלוא .תיעיבש תשודקבו ,"ןיד תיב רצוא" יפ לע ץעה
קר ,הנש לכב ליגרכ השעמל ירפה תא הקווש רבד לש ופוסב ,תישארה תונברה די לעש הטימשה
תיב רצוא"ש המדנ תאז תמועל ."תואצוה רזחה" אלא ירפה לע וניא ריחמהש ומתחו ובתכש
.נ ברה תושארב רחשה בכוכו י"אפ ייבושיי ולעפ ותרגסמבש "תואלקחה רקחל ןוכמה" לש "ןיד
.(תיעיבש אתפסות יפ לע) תאזה הטישה תונורקעל רתוי המיאתמ הרוצב לעפ קרב ינבמ ץילרק

.תמאב הל קוקז וניא רוביצהש אוה ונלש תואיצמב ןידה תיב רצוא לש ידוסיה ןורסחה ,םלואו
.קריו ירפ לכ "הטימש"ה תונחב םינוק ולאו הנשו הנש לכבכ םיליגר תוריפ אליממ םינוק ולא
םילקתנ םניאו תיעיבש תשודקל םיששוח םניא הלא םגו הלא םג ,לבוקמה גהונה יפל
תואירקה ידי לע שחמומ הז רבד .וללה תוריפל הקוקז הניא תיב תרקע םוש .םיכוביסב
תיעיבש ירמוש ולא ורבד ישוע חכ ירוביג ידי תא קזחל" םיעודי םינבר תמיתחב תומסרפתמה
דסח-תולימג לש לעפמ ןאכ שי רוביצל הנקת םוקמב ,רמולכ ,"...ןיד תיב רצואמ תורפ תונקלו
.םיאלקחל

רתוי אמגוד לע בושחל השקש ינמוד .הרותה תווצמלו הזה בצמה לכל המ איה הלאשה
עדוי וניא ינוליחה בורה .םעב קלח לכ לש תיתרבחהו תינחורה הסיפתה תשחמהל הזמ תיסופיט
יתש ,רהצומב הרותה ירמוש ןיב .הזה גשומב לקתנ וניאש טעמכו הטימש איה המ ללכ
הטימשה תא תומייקמ ןניא - ןאכמ םיימואל-םייתדהו ,ןאכמ םידרחה - תוירקיעה תוצובקה
.הרותב תראותמ איהש יפכ

תוקלחתה ,תודמעמ תאוושהו תודשה לע תולעבה לוטיב ןאכ ןיא ,הנשל ימואל ןותבש ןאכ ןיא
תינימשה תאובת אוב דעו תישישה ןמ האובת תריגא ,המהבהו היחה םע ץראה תבונתב תיעבט
לש תיסופיט הדמעב ןאכ םיאצמנ םיימואלה-םייתדה .םימשמ הכרב תפסותל הייפצב
הניחבמ "רדסב" תויהל ךרדה האצמנ ,רמולכ .יאדוגאה הנחמב זובב ונוכש יפכ "קינחרזמ"
תא ותא םישועו לארשי ללכל ,ינויצה לעפמל ,הנידמל םיכייש ונחנא .הרתי החרט ילב תיתכלה
.תיתכלהה "היעב"ל ןורתפ אצמנו "ךירצש ומכ" תוימואלה תובוחה תאו תונויצה

תיסחי בחר רוביצ םייק ,רמוא יווה .םידרח לש תיסופיט הדמעב םידמוע ,ינש דצמ ,םידרחה
םרגיהל םילולעה םימיוסמ םיישקל תונכומ וברקב שיו ,תווצמ םויקל יניצר סחי הארמש
לש רכומה יפואה תא תלבקמ הווצמהו ,ןוזמה תורשכ רושימב דקמתמ לכה ,םלואו .דיפקמל
הזבו רתוי הרובעב םלשל ןכומו התוא שפחל ךירצ ןכרצהש תרדוהמל תבשחנה תורשכה תמתוח
תשודק תוכלהמ תידרחה תכרעמב םיבחר םיגוחב העיתר שי ,הרקמב אל .ותבוח ידי אצי
לכב לבקתהל ,ןיד ןיב רצואב תוריפ רוביצל ריבעהל םיצורה םילדגמל לק אל ךכיפל ,תיעיבש
תיברעה הזיחאל םוצע סנסנר השוע איהש ךכמ תדרטומ הניא תכרעמה .תוידרחה תוכרעמה
הטימש תרימש תוברהל המגמב ילארשיה יאלקחב רתויב תניינעתמ הניאו ,לארשי ץרא עקרקב
.ול ץוחנה תא לבקמ אוהו "ןירדהמל תורשכ" לע דיפקמה ןכרצב אוה ירקיעה ןיינעה .ולצא
םיבוטו רתוי םיבוט םידוהי ,תוציחמ תידרחה הדפקהה ןאכ תרצוי ,םימוחת ראשב ומכ ,דועו
.רשפא יאש םידוהיו םלצא לוכאל רשפאש םידוהי ,תוחפ

םיסומלוק ורבשנ רבכ ובש תותוערהו ופקות ,"הריכמה רתיה" לע .שיבמ אוה ותוללכב בצמה
רתויב םירעמה רתיהה הארנכ והזש קר רמאנ .הנש האמ הנשנו רמאנ רבכש המ לע רוזחנ לאו
הלועפ איה ירכנל הריכבמ המהב וא ץמח תריכמ .תיתכלהה תכרעמב םייקש רתויב בילעמהו
הרטמל התוא םיביחרמ ךרוצה יפל ."ירכנל רוכמ וא" - הרותב הדוסיש תיתימאו תינקת
תואיצמב תנגועמה תיתכלה תילמרופ ךרד אוה אקסיע רתיה .תיתכלה אלא תירחסמ הניאש
ןגהל הרותה תמגמ םע רבד םהל ןיאש תוירחסמ תואקסע םישוע תמאב םיקנבה הבש תיתימא
יאה" לאומש רמא לובזורפה לע ."ךשנב ול ןתת אל ךפסכ תא ..ךיחא ךומי יכ" קקזנה לע
קוידב בותכ לובזורפב תאז לכבו ,"הינילטבא יליח רשייא יא ,אוה יניידד אנבלוע אלובזורפ
אלו קיזת תובוחה תטמשהש ,תוביסנה רואל ,לארשי ימכח וטילחהשמ ,דעונ אוה ומשלש רבדה
- םתיווהכ םירבד אלא רמוא רטשה ןיא ,בוח תייבג ריתהל תילמרופה ךרדה תא ונקיתו ,ליעות
"...ונבגאש יל שיש בוח לכש םיניידה ינולפו ינולפ םכינפל ינרסומ"

םה ובש רטש לע םימתוח לארשיל םיישארה םינברה ."הריכמה רתיה" אוה דחוימו דיחי
םיעוטנה תונליאה לכ תא (...ירצונל אלו אקווד יברעל) לארשי ץרא תמדא לכב יברעל םירכומ
םוצ דע ץוצקל קיפסי אל "הרקמב" םא קרו .הקסה יצע ךרוצל םתוא ץוצקי אוהש תנמ לע
יברע ותוא הנממ םייתניב .םהילעבל תונליאהו תודשה ורזחי זא ,תינימשה הנשה לש הילדג
רכשה תא חקינ םא ונתיא דיפקמ וניאו עקרקה תוכאלמ לכ תא ורובע תושעל ךתאו יתוא
...ונמצעל

לש תירקיעה הרטמה .הריתפ יתלב תימינפ הריתסל הריכמה-רתיה תכרעמ הסנכנ הזל רבעמ
ירה .רוביצל םתקפסאו ,תוקריה רקיעבו םייתנש-דחה םילודיגה יאדווב איה הריכמה לכ
בור ךשמב תוקרי ןיא - "םימעה ץרא" ןיאו םיברע ןיאו הרמאמכ תיעיבש םירמושש םוקמב
ףיטקה ףאו תיעיבשב תורתומ ןליאה לש ומויקל תוצוחנה תוכאלמ הברה ןליאה תדובעב .הנשה
םכסומכו אתפסותה יפל) רתומ תואצוההו הדובעה רובע םולשתבו רוביצה תוחילשב קוושהו
איה ןאכ תירקיעה היעבה (םירחאו שיא-ןוזחה ידי לע אשונה חותיפ תובקעב ,ללכ ךרדב םויכ
רתיה יריתמ בור םלואו "רומזת אל ךמרכ" - הרותה ןמ הרוסאה הכאלמ איהש ןפגב הרימזה
,אתיירואד תוכאלמ ורתוי אל הריכמה רחאל םגש ונתה קוק ברה טרפבו אנד תמדקמ הריכמה
קוק ברה) ?םתנקתב םימכח וליעוה ,ןכ םא ,המ .הרימזו ,תועדה בורל העיטנו העירז רקיעב
הצוחנ הריכמה ותטישלו ירפה לע הנגהל תושענש ןליאה תוכאלמ ןיינעב הברה רימחה ומצע
ןמ "ירפ ימקוא"ב ולקהו ותטיש תא ולביק אל ונרודו ורוד ימכח לככ בור ,םלוא .הז ךרוצל
תוכאלמה לכ תא הריתמ הריכמהש תמאד אבילא םירבוס "םירכומ"הש אלא תאז ןיא (.ןידה
יאלקח ותואש ידכ וקוושיו ורצקיו וערזיו םהל ועמשי אל םיאלקחה בורש ךכ לע םיכמוס םהו
.ותיב יכרוצל ינוליחה ונכשמ םתוא הנקי ,תוקריה לודיגמ ומצעב ענמנש יתד

שי תישארה תונברל ירה "(ץראה)-תבש-יוג" לע תכמוס תידרחה תכרעמה דועבש ,בצמ רצונ ךכ
"...תבש לש ידוהי"

,לארשי ץראב תיברעה הזיחאל בר דודיעו קוזיח ,רקיעו תישאר ?תידרחה הביטנרטלאה יהמו
ידוהיש בצמ רצונ .ינורקעה רושימב הפרח אוה ,ומצעלשכ זיגרמ אוהשמ תוחפ אל הזה רבדה
לע ,דבעלו לדגל וכישמי םהש ,ץראב םיברעה רפסמ ןטקי אל םולשו סחש הווקמו ללפתמ בוט
תא םג אלא (!המצעל הייכב וזש) הדובעה קוש תא ,הינבה תא ,ותלכלכ תא קר אל הנוב אוה הז
תרהוט לע אלא ,תווצמ םויק לע אל תחקפמ ,םיחיגשמ לש המלש תשר .ולש םימש-תאריה
!יברעה לודיגהו תרצותה

תוטימשב התייה אלש הנפמ תדוקנ תנייצמ ז"משת ,תיברעה הזיחאה קוזיח תניחבמש יל המדנ
הרזחה תעונת לע ךרבמ ,ותייווה דוסיב תדמוע ותרותו ה"בקב הנומאהש ידוהי לכ .תומדוקה
רוביצה יובירו לודיג םלוא .אוהש יפכמ רחא הארמ הל היהיש הצור היה םא םג הבושתב
לש ףסונ חופינ ,הטימשה תניחבמ ושוריפ ,יעבט יוביר ידי לעו הבושתב הרזחה ידי לע ידרחה
.םינשה ראש לע םג רבדה לש הכלשהה המ עדוי ינניאו .הב תולתה לודיגו תיברעה תואלקחה
תנוכתמל ךכ רחא ורזח הטימשב םישדח םיחטש וערזש םיברע המכ הלאשה הקדבנ אל ןיידע
.תאש רתיב האלה םיכישממו בוט יכ ואר המכו .תמדוקה

תיחכונה תרגסמהו תיללכ םלוע תפקשהב היולתה הקומע תיתכלה הלאש איה היינשה הדוקנה
:םירבד ישאר קר רמוא .התוא חתפל המיאתמ אל יאדווב
תויתכלהה תויחנהה םג הבר הדימבו ,םויכ הטימשה תכרעמ תססובמ ,םיברעה תוריפ דבלמ
םירוזאמ םידוהי לש תוריפ תחיקל - אוהו ,ףסונ דומע לע "םיינויצ" םייתד םיבושי םילבקמש
.הכלהה יפל "לארשי-ץרא" םניאש ץראב

,דוסי תלאש לש הטושפ הנבהב ןיינעה דוסי ,ןאכ םג ,םיפעוסמו םיקומע םיאשונ הברה ומכ
השיגפה תא הפי רכוז ינא .הילע תוסכל ולכוי אל תופופצ י"שר תויתואב םיסומעה םיבר םיפדש
יל רמאש הברעב ץוביק שיא םיאולימה ןמ רבח םע תמדוקה הטימשב התייהש הכיבמה
לדגל אלו ץראל תולעל ונל ודיגת זא ,ץראל-ץוח ונחנא םא ,םכילע סעוכ ינא ,עמשת" :רוציקב
"!תוקרי םכל

ןויד הכירצה ,הנושאר הגרדממ תינורקע תיתפקשהו תיתכלה הלאש ןאכ שי יתעד תוינעל
ברעב "הדוקנ"ב ,תיראלופופה המרב ןכ םג לבא ,תוכיראב רתוי תצק ךכ לע יתבתכ .קמועל
לארשי-ץרא תשודקש ךכב אוה ןיינעה תיצמת .(ןונבלב המחלמה תובקעב) ג"משת הנשה-שאר
.לארשי ללכ ךרוצל (דיחי שוביכ םג תמיוסמ הדימבו) םיבר שוביכ וא :םיינשמ דחאב תינתומ
ץראה תולובגב שיש תימצעה השודקה דבלמ תאז) .רז ןוטלש תחת וליפאו תילארשי הקזחה וא
ןודל לוכי יניא הקזחהו שוביכה ןיבל הניב סחיה לעו יתכלהה הביט לעש .הרותב ושרפתנש
.(ןאכ

ברעמלו ביזכל וכעמ ךרדה ןוגכ "לבב ילוע וקיזחהש םוחת"ל ץוחמ ויה םיאנתה ימיבש םירוזא
ומכ רבדמב רפסב טרפתנש לובגל ץוחמ םהש םירוזא ףאו (ימלשוריהו אתפסותה יפ לע) ךרדה
לארשיל ףתושמ אבצ ידי לע לארשי-ץרא יבשוי תעדמ ושבכנ םהו וניכז הנה ,תליאו הברעה
יפל ולא תומוקמ לש םניד המ .לארשי ידי לע לעופב םיקזחומו ובשונ םג םה .לארשי םע ךרוצלו
ויהיש ידכ הלאה תומוקמל תורקל ךירצ דוע המ :ךכ םעפ אטבתה ירבחמ דחא ?הכלהה
."הילע היבשוי לכ" ?חישמה תאיב ?שדקמה-תיב ןינב ?הבושתב הרזח ?לארשי-ץרא תשודקב
תושירדל דמציהל רשפא .וללה תומוקמב תילארשיה הזיחאל תורישי םירושק אל הלא לכ
יפכ) ם"במרהו םידומלתה ירבד טשפ יפל ךא .'וכו ןירדהנסה ,"הפב שודיק" - תוילמרופ
ורטפיי עודמ ןכ םא .תעבוקה איה תמייקה תואיצמהו הלאכ םיבוכיע ןיא (שיא-ןוזחה םניבהש
?תיעיבשה ןמ וללה םירוזאה

תונעלמ ללכב רוטפ 'דרח'ה ."תיקינחרזמ"ה הסיפתל תידרחה הסיפתה ןיב תירב ןאכ שי בוש
ונחנאש איה המויסכאה ."הז אל הז" םויה ונל שיש המ לכש רורב ירהש .ונילעהש תולאשה לע
"קינחרזמ"ה .םלעתהל יאדכ ,בוטה הרקמב ,וניתורודב לארשי םע לע רבעש המ לכמו תולגב
אוה תאז םע דחי"ו "הנידמל ויתובוח לכ תא אלממ"ה בוט ינויצו בוט חרזא אוה ירה ינש דצמ
תולאשש ףידעמו "הכרב םע" תואמצעה םוי לש ללהב הנומא תבוח ידי אצוי אוה ."יתד םג
.הקיטילופ ברעל ילב ,לבוקמכ וערכוי תוכובס תויתכלה

ןיינעל שגא וישכעו
יחש ,איהש ומכ הרותה תא ארוקש ,תרמוא תאז .ועמשמכ וטושפ ,ינומא רוביצ םקש ןוכנ םא
ולא לולא ימיב תיחצנה התוננערבו התמצעב התוא םישח ונאש יפכ ,השמ לש היגולונימרטה תא
תונשונ תרימשב עקתיהל ברסמש רוביצ שי םא ,םירבד רפס תוישרפ תא םיארוק ונאשכ
תיבב םילבותמה השעמל םיינוליח םייחל ינש דצמ ןכומ וניאו דחא דצמ תודהיכ תוזחתמה
תוצמ ,שיגדמ ינאו הטימשה תוצמ אוה הזה רוביצל דחא רפסמ רגתאה ,תבש תורימזו תסנכה
.הטימשה תייעב אל ,הטימשה

םיאנתה .וננמזב ןמאת אלש שפנ תוריסמב תיעיבשה תא ורמש ,דומלתהו הנשמה ימיב וניתובא
ביכרהל ידכ תועבצא שולש לדוגב דב תוכיתח םיטקלמ ויה םיינע ,רתויב םישק ויה םיילכלכה
תנשב תוריחשמ םהינפ ויהש ינפמ" תוסוכמ םהינפו םירבקנ ויה ותמש םיינעו ,דגב םהמ
ויה םיטעמ ,תואלקחה לע תססובמה הרבחבו ,ולאכ םימויא רוסחמ יאנתב םלוא "!תרוצב
אל "םיערז רדס הז תנומא" "תיעיבש ירמוש ולא ,רבד ישוע חכ ירוביג" ,תיעיבשב רדגה יצרופ
תא לאוש ןויקומה ובש יאמור ימשיטנא הזחמ לע רפוסמ הבר-הכיאב .אמלעב תוצילמ ויה
םיצוקה לכ תא ולכא םידוהיהו הנשה תיעיבש תנש :בישמ אוהו הכוב אוה המ ינפמ למגה
תחרופה לארשי-ץרא תא ול וניארהו הלא וניתובאמ דחא תא ותמדרתמ ונצקה וליא ...ילש
יאדווב ,ונתאמ דחא לכ יח הבש החוורה יאנת תא ,ורוד יגשומ יפל "ינע" דחא םדא ןיא הבש
- הלודגה הווצמה תא החמשבו החוורהב םייקל םויה רשפאש ךכ לע החמש אלמתמ היה
.הטימשה תווצמ

תלאש תא רותפל" ןוצרה אלו י"כנתה לאידיאה הדוסיבש ,רוקמה ןמ תאצויש תונויצ ,התעמו
היתווצמ ,התשודק דוסי לע ץראה ןינב תא דסייתש דע החונמ הל אצמת אל "םידוהיה
.היתותבשו

.םילודיג ינימ השולש ,הטימשה תוצמ תללוכ ,תיצמתב
יפל ."הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" הליכאב םירתומו םירקפומ הלא ,ןליאה תוריפ (א
םוקמב ירפה תא וציפיו ורגאי ,וטקליש םילעופ רוכשל ןידה תיבל רתומ אתפסותה
.ול שיא טקלל רוביצה תא חירטהל
הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו" תישישה ןמ םינסחמב הריגא .תוינטקו האובת (ב
"תישישה
.םירמשנ םניאש םייתנש דח תוקרי (ג
ירחאו ינש תיב ןמזב !םירצמל םיעוגעגה רשקהב קר ורכזנו םירידנ ויה תוקריה ארקמה ימיב
יחמצב שומישב הבר תונמוימ ידי לע קריב רסוחה םלשוה תיעיבשב .תוקרי תליכאב וברה ,ןכ
.ץראה ךותב םהב וקיזחה אלש םירוזאמו ץראל ץוחמ קרי אובי םע דחי ,רב

בור ויה .ונצראמ ונילגש דע .ןכרצה - ול ינשו ,יאלקחה לע לכ םדוק הלח הטימשה תוצמ רקיע
םייקנ םא ,הייסולכואב ןטק זוחא קר םה םיאלקחהש ,םויכ ,דחאכ םינכרצו םיאלקח םדא ינב
תרטמ חפקתת ,ךדיאמו ,ןטק זוחא ותוא לע הווצמה לטנ לופיי ,איהש ומכ הטימשה תא
תמדוקה הטימשב 'הדוקנ'ב ןונ ןב לאוי 'ר ידידי בתכש רמאמב .תיללכ-תיתרבח איהש הווצמה
ראש תא לולכל הטימש הכירצ וננמז תואיצמבש ןעט ,(םש הלעהש תונויערל קקדזא ךשמהבו)
םייחה יאנת תונתשה יפל ךרוצ ואר ונימכחש םשכו (יחרכהה "ימקוא"מ ץוח) קשמה יפנע
וננמזב ךירצ היה ךכ ,קריו תוינטקל םג רהציו שורית ןגדמ תורשעמה תבוח תא ביחרהל
,אל םאו לאוי 'ר קדוצ םא .םישפחה תועוצקמהו היישעתה לא תיעיבשה תתיבש תא ביחרהל
ךכ רחא ילואו ידוסיה םומינימה ןמ ליחתהל ךירצ ,םויכ תיעיבשה לש םוגעה הבצמבש קפס ןיא
.הווצמה תא ביחרהל םיאנת וחתפתי

ןכ ינפל רבכ השעמל הלעוהש ןויער ,רמאמ ותואב ןונ ןב לאוי לש רתויב בושחה ןויערה ,יתעדל
."ןותבש"ה תטיש ץומיא אוה םירחא ידי לע םגו ודי לע הפ לעב תונוש תורוצב

:ךכ ךרעב (ילש םייפקשמה ףוריצב) אוה העצהה ירוחאמש יתבשחמה עצמה
לש ןושאר חוסינ) .רודל רודמ תונתשמ תויונשרפו םינוש םינמז שי הרותב קלח לכלו הווצמ לכל
'ץק' גשומה םצעש בתוכה 'י קרפ תועדהו תונומאה רפסב ג"סר לצא אצומ ינא וז חורב םירבד
םע םעו םדא יסחיבש תוימנידהו הריחבה תלוכי לטבתת אלש ידכ יעמשמ-בר תויהל בייח
אבינשכ וא "הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו" םהרבאל ה"בקה רמאשכ ךכיפלו ,ויקולא
ידי לע שרפתהש דע דמועו יולת ועבט םצעמ רבדה היה .לבבל הנש םיעבש לע והימרי
ותמבי תא תחקל הצור וניאש םביהו הצילחל םדוק םוביי תועדה לכל ובש רוד שי .(הירוטסיהה
תויהל וננמז ןב ןייעמה לוכי ,ךדיאמ .םובייה ןמ החונ םימכח חור ןיא ובש רוד שיו ,לבנ אוה
תא 'ה בשו" ןוזחה תא ןיבה (זמ-אמ ו"ק רומזמ ןייע) םיליהתה ררושמש הלגמ אוהשכ עתפומ
...'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא ...םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש
ורודב ןומע ינב וא םיתשלפה יבשב ולפנש לארשי ינבמ םישנא תבישל סחייתמכ "ךחקי םשמו
קר ונעגה הז קוספ לש םוצעה קמועל .'הנוכנ'ה תונשרפה התייה תאז ורודב ,ןכא .לואש לש
תועורז קבוח ירוטסיה דממ הבישה הלביק אליממו הללקה לכ ונב המייקתנ וניתונוועבש רחאל
.םלוע

תא ןיבהל תינחור הרשכהו םיירמוח םילכ ול שיש רוד ןיא .ןונ ןב לאוי 'ר רמוא ,הטימשה לע
תולודגה תויתרבחה תוכפהמה ירחא םיינש וא דחא רוד םייח ונא .ונרודכ ,הטימשה תוצמ
ודרטוה אלו הועדי אל ןכ ינפלש תורודהש הפיאש םלועל הדרי תאזה האמב .םלועה תא ונישש
הרעב תאזה הפיאשה ,תושונאה לכב םילודג םיימואלו םייתרבח םינוקית ןקתל ,הנורסחמ
תוירזכאו תועשורמ לילא תוכלממ :ונלוכל עודי הנממ אציש המ .םידוהי לש םבבלב דוחייב
הרז הדובעה ךותמ ןהו תינמואלה הרזה הדובעה ךותמ ןה ומק ןתומכ דוע האר אל םלועהש
.לארשי םדב וללס םכרד תאו תיטסילאיצוסה

םע ייח לש תינכת הגיצמה הטימשה תוצמ ."םלועל םוקי וניקולא רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי"
לש תיתפוקת תוירוזחמ םהב שי לבא תיטרפ תולעב םהב שיש תואלקחו הלכלכ ייח לש ,שודק
האמה ןב בל לא תרבדמ ,עובשהו תבשה חול ומכ .השודק ךותמ תינוממ תופתתשהו התיבש
.ינש תיב ימי שיא לא אל ףאו ןושאר תיב ימי שיא לא אל רבדל הלכי אלש יפכ תאזה

תנש תטיש תא ונרוד ריכמ ,תויתרבחה תומכסומה םע דחי ,תילכלכהו תישעמה הניחבה ןמ
ןותבש תונשבו ,אקווד םיאמדקאו םירומ לע הלח איה ,םיל רבעמ תאבוימ הטישכ ןותבשה
תנש תתל ןויערה ,ינרדומה וננדיעב םגו ןהבש תורואנה םג ,םלועה תומוא לצא ,תופלחתמ
התשי קר ןותבש תעבש סגו רוב ינומה שיאל למס אוה רכיאה ירה .ךחוגמ הארנ יאלקחל ןותבש
תואלקחה תא דימעהל הסינ ,תאז תמועל ,ינויצה ןוזחה .התירחא דעו הנשה תישארמ הרכשל
ילעבו םיליכשמ םישנא םה םייתימא םיאלקח ,ירחאש יניצה רודב םג .המשגה לש הגספכ
.םתוא תונבל לוכי ןותבשהש םישרש

הנבית םא ,דובכב םויכ סנרפתהל לוכי ץורח יאלקח ,תואלקחה הרבעש םירבשמה לכ תורמל
ךותב דימ ליחתתש ,ךכל םירשכומ םישנא לוהינבו יתלשממו ירוביצ עויסב ,תירוביצ ןוכסח ןרק
תנשב ולש ןותבשה תא םינש שש ךשמב ןיכמ יאלקחה הבש תרדוסמ ןוכסח תינכתב ,הטימשה
תא דיספהל ,םינש שש וננוכתהש םיאלקחה וצרי אל ,האבה הטימשה לא עיגנשכ ירה ,הטימשה
תא הנשה ךשמב ושעיש םמוקמב םירחא רוכשל וא םתוא ףוחדל ךרוצ היהיו .םהלש ןותבשה
תוינרות ,תונווגמ תומלתשה תוינכת הנייהת תינכתב םיפתתשמל .יחרכהה "ימקוא"ה
תטיקלו .קוושו ףיטקב ןותבש ימי דיספהל וששחי םיאלקחה (...!ץראל ץוחב אלו) תויעוצקמו
םילעופ ורכשי (?ןרקה תלהנה) וחוכ יאבש ,רוביצה לע תמאב ךכיפל םילטומ ויהי ותצפהו ירפה
ןמ יאלקחה רורחשב אוה תאזה הטישה לש החוכ .יתימא "ןיד תיב רצוא"ב קוושה תא ונגראיו
.תובשל תמאב תוצרל ול רשפאמש המ ,הטימשה תנש ךשמל והדשב תילכלכה תולתה

,חתיפ רבכ השעמלו ,חתפל לוכי היגולונכטהו עדמה רוד ,ונרוד ,ןכרצה תמרב ,ינשה דצה ןמ
תולקה םיכרדה ינשמ תחא לע יונב וניאש הטימשה תנשל רישע תונוזמ לס םייקל תובר םיכרד
.םיברעמ הינק וא םיברעל "הריכמ" לש תוילילשה ךא

תחתו עקרקה ןמ קתונמב יביסנטניא לודיג ,תוללכתשמו תושדחתמהו האפקההו רומישה יכרד
םא הלא לכ (!הירהנ ףוחב "םימעה ץרא"מ אלו) ץראל-ץוחמ אובי םג - םיריבס םיזוחאבו ,גג
יכרצ לע בטיה תונעל ולכוי הטימשה ינפלש םינשה שש ךשמב זכורמ ירוביצ ץמאמ םהב עקשוי
.הטימשה תנשב תונכרצה

אובי דצב) תיששו תישימח הנשמ הריגא לע ,ןבומכ ,ונביי ,תוינטקבו האובתב קשמה יכרצ
.הרותה ךרד יפל תיעיבש תשודקב ץראה ירפ תצפה לע - ירפהו (ול קוקז קשמה אליממש

ונא .לדוג רדס לכבו ,םויה התוא ליחתהל רשפאש ךכב איה ונטריפש הטימשה לש הלעמה
ןושאר ןיערג ,עיברלו שילשל הצחמל לש ךרדב הצור וניאש לכ םדוק טילחיש רוביצל םיקוקז
תרימשל םיכרדה" יתשמ תחא ףאל קקזיהל אלו ףתתשהל אל םמצע לע ולבקיש םישנא לש
עדמ ישנא ,םייאלקח םיבושי לולכל תבייח תאזה הצובקה .ירמאמ תא ןהב יתחתפש "הטימשה
,תוניחבה לכמ האבה הטימשה ןונכתל דיימ ושגייש ,השעמ ישנאו םינלכלכ ,םימונורגאו
רתוי ול שיש רוביצה ךותב הנושארבו שארב ,דה תושעל םיכירצ תאזה תינרותה - תונויצל
יתייה .בושח לגדל ללכב הזה רבדה תיישעלו םיריעצ ךוניחל ןאכמו התארקל תישפנ תונכומ
םהלש דוסיה תליגמבש םייאלקח יצח םייתליהק וא םייאלקח .םיריעצ םיבושי תוארל הצור
תוקקזיה אללו הריכמ-רתיה אלל תיעיבש רומשל תנמ לע בושיה תא םימיקמ םהש ועבקי
.יברעה קשמל

יתכלה עינמ ךותמ הנושארב ומקוהש ,(לשמל תונכוממה תוממחה תשרפ) תורחא תומזוי ומכ
ופרטצי ,חילצת תאזכ המזוי םאש ענמנה ןמ אל ,ינוליחה רזגמב םג םישקובמ םואתפ ושענ זאו
לש תונשדחל ילוא םוקמ שי ,תוטימש המכ ירחא ,רחואמ בלשב .המשל אלש םג םישנא הילא
.יאלקחה רזגמל רבעמ לא םג לגעמה תא ביחרהל - ןונ ןב לאוי

לוקיש .הריכמה-רתיהב גוהנל ךישמהל ,ןבומכ ,תישארה תונברה ךרטצת ילארשי-ללכה טביהב
ריקפהל ןיאש אוה ויתורגיאבו "ץראה תבש"ב תובר םימעפ וילע רזוח קוק ברהש הלעמב ןושאר
חוכה אוה תוינוליחהש ןמז לכ הלא וניתורודבו ,תובשל םיצור םניאש םיאלקחה םתוא לכ תא
םיברה לע זירכי אלש רתיהה תא דימעהלו ךישמהל םיישארה םינברה לע הווצמ לארשיב קזחה
.םיניירבעכ

תא קיספיש יללכ ןותבשב קשמלו הנידמל הנכס ןיא םאה .הלאשה לע תונעלמ םירוטפ ונא ןיא
תרוצב היהת ו"ח םא השענ המו .ימלועה קושב ונמוקמ תא םירחא וספתי ויטעבש .אוציה
.(ןבומכ עבט קוח אל לבא החטבהו דועיי אוה "יתכרב תא יתיוצו") תכשמנ

ילבמ .ונלש ןוידה תרגסמב םניא ולא לכ ,ישעמ ןוויכ לע ןודל םיצור ונא םא ,התע תעל ךא
.ךרדה תא הוותיש ןושארה ןיערגה תריציב ליחתהל ונילע ,"לארשי ללכ" ירוחאמ רתתסהל
י"אפ יבושיי טרפב ןויצל םייוארו ,תומדוקה תוטימשב רבכ ונל ויה הטימש ירמוש םיבושי
ןימינב דיב תואלקחה רקחל ןוכמה .ןיינעה םודיקל םינווגמו םינוש תונויסינב תובר ולמעש
יחש ימ .םדקתי אל ןיינעהש המרגש איה תויקלחהש המדנ םלוא ,דועו הזע לבחב שדחה ןוכמהו
יאלקח .הביטנרטלאה תא חתפל הקיפסמ הפיחד ול ןיא םייברעה םילודיגה לע ןכרצכ ומצעב
תילכלכ יולתש ימ .תופר וידי - ריעבש םעה ןמ ולוקל דה עמוש וניאו הטימש רומשל הצורש
העונתל םיקוקז ונא ."םירתיה"ל התרימש יכרד תא ךופהי וחרוכ לעב .הטימשה תאובתב
:רשא תירוביצ
תולתמ םיאלקחה תא ררחשתו םינושה תומדקתהה ינווכב ליבקמ ץמאמ לע הנבית .א
.הטימשה תוריפב
.ןיינעב הירחא בקועו ןיינעה תומדקתהל קוקזש םינכרצ רוביצ לולכת ,רקיעה הזו .ב
דחמ יברעה קשמל תוקקדזה לש תוקיזמה םיכרדב ךישמהל אלש הטלחה תמחמ
.ךדיאמ ,העודיה 'העשה-תארוה'לו
ןעמל העונתה ."הטמלמ הפיחד" לע היונב התייה ,התוא ןיבמ ינאש ומכ ,'םינומא שוג' תטיש
,םימיה תשש ירחא ירוטסיה המוק רועישב חור ישנא ידי לע המקש "המלשה לארשי-ץרא"
תא תונשל החילצה אל ךא ,עיפשהל התסינ ,תומוצע לע המיתחה ,םיברב העיפוה ,ןותיע המסרפ
לע םיזגרתמו םיבשוי ונינב ינבו ונינבו ונא ירה םימי םתוא לש תוטישב ונראשנ וליא .בצמה
לא תולעל הטלחהה .הלשממה תרזג ינפמ םתוא תלבקמ הניאו הינבל הכחמה הבחרו הבוט ץרא
וניכזש ,הלודגה היישעה תא התשעש איה ,ותוא תשרל ונדיקפתש םינימאמ ונא םא ,רהה
הכירצ הפיחדהש יל רורב םיינחורה םימוחתב םג .לארשי םע תא הב םיכזמה ןיב תויהל
חיננ ךכ .החטבב הב דעוצו וינפלש ךרדה תא עדוי ,תואיצמה תא באוכה רוביצה ןמ ליחתהל
."הטימשה תווצמ" לש הרואל הכזנו "הטימשה תייעב" תא ונירוחאמ