הריכמ רתיה אלל הטימש תרימש

סקז השמ

הרותה יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה

א"סשת "הנשב הנש" המלש לכיה ןותנש ךותמירוטסיה עקר

:הרותה ירבדב זמרנ רבכ רבדהו ,יוארכ הטימשה הרמשנ אל ןושארה שדקמה תיב ימימ קלחב
םכתבשב התבש אל רשא תא ...ץראה תובשת זא ...ץראה תא יתומישהו ...יל ועמשת אל םאו"
המשה ימי לכ היתותבש תא ץראה התצר דע" :םיאיבנב שנועה דעותמו .(דל-זכ זכ ארקיו) "הילע
תונשכ הנש םיעבש הכשמנ לבב תולגש ,(אכ ול 'ב םימיה ירבד) "הנש םיעבש תואלמל התבש
שוטינו ...'ה תרותב תכלל ...הנמא םיתרוכ ונחנא" :רמאנ ינש תיב ןיינב ימיב .ורמשנ אלש הטימשה
ימיב הטימשה תרימש לע תויודע תומייק ןכאו .(גל-א י הימחנ) "די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא
.ופטקו ולדיג אלש ןוויכמ ,בערו ,לכאמל םיבשע טוקיל ידכ דע ,ינש תיב

"ךורע ןחלוש"ה לעב ימימ רקיעב ,הטימשב תוגהנהה לע םיטעמ םינויד ונידיב שי ,תולגה תונש יבגל
,םירחאו הנליומ ןואגה ידימלת לש ץראל היילעה םע ,הנש םייתאמכ ינפל .םייניבה ימי םות רחאל
,דלישטור ןורבה תפוקתב ,ןכמ רחאל .קרפה לע הטימשה תייעב בוש התלע ,תונושאר תובשומ דוסייו
אצמנ םיאלקחה םויק ,םילוביה תא ואצייו ופסאי אל םא יכ ררבתהו ,אוצייל םידקש יעטמו םימרכ ועטינ
יניד לש תמיוסמ העקפה ידי לע תובשייתהה תא ליצהל העצהה התלע ,ל"וח ינבר םע ןוידב .הנכסב
.ירכנל הריכמ תועצמאב הטימשה

הריכמה רתיה
הפוקתל ירכנל םינפגו ירפ יצע תריכמ "תובשומהו ופי" ינבר ידי לע העצוב הנש םישולשו האמכ ינפל
,ל"וחל םאוציי ורשפאו ,תיעיבש תשודק ללכמ תוריפה תא ואיצוה תאז ךרדב .הטימשה תא תללוכה
רחא היהש) קוק ה"יארה עציב ,ינש בלשב .ץראב תיאלקחה תובשייתהה םויקל ינויחכ רדגוהש רבד
שומישו םירכנ ידי לע העירז רשפאל ידכ ,ירכנל עקרקה םצע תריכמ ,(ידוהיה בושייל ישאר בר ךכ
תורוסאה תוכאלמ עוציב םג םירקמ המכב תישארה תונברה ידי לע רתוה ףסונ בלשב .לוביב ליגר
.םידוהי ידי לע הרותהמ

הריכמה רתיהמ םיענמנה
בקע ,םהיניבש םיזנכשאה טרפבו ,םלועב הרותה ילודג תיברמ תעדל דוגינב ונמזב עצוב רתיהה
תשודק תא העיקפמ הניא הריכמה יכ םתעד בקעו ,ירכנל לארשי ץרא עקרק רוכמל רוסיאה
,ודודיעב ,הריכמה רתיהב שומישמ וענמנש םידדוב םיאלקח ויה קוק ברה ימיב רבכ .תיעיבשה
ודסונ םהמש ,םיצולח תוצובק המכ ונגראתה ח"צרת תטימש תארקל .םימצמוצמ םינכרצ יגוח ןכו
אלל הטימש ורמשש ,לארשי תדוגא ילעופ תגלפמ תרגסמב רקיעב ,םיבשומו םיצוביק ןמז רחאל
ךות םיקשמה תא םייקל ןתינ יכ ןעטש ,"שיא ןוזח"ה לעב לש תודחוימ תוארוה יפל ,רתיהב שומיש
רקחל ןוכמה" םיבושייה ידי לע םקוה ט"ישת תטימש תארקל .תורתומ םיכרדל הדובעה תנווכה
זאמ .תואלקחב הטימשה תרימש ןונכת אוה ותדובעמ בושח קלחש ,"הרותה יפ לע תואלקחה
ירמוש רוביצ ףקיה לש הלודג הילע ללוכ ,הטימשה אשונל רתוי הבר תועדומ החתפתה וישכע דעו
תוכאלמ עוציב ליבגהל תארוק תונברה םגו ,יאלקחהו ינוריעה בושייב הריכמה רתיה אלל הטימש
.העיטנמ ענמיהלו הטימשב םידוהי ידי לע


א"סשת תארקל - תיתכלממ הניחבמ הטימשה

רתויש ךכל תפאוש תישארה תונברה םגש ףא ,הריכמה רתיהב םישמתשמ ץראב םילדגמה תיברמ
,םינכרצו םיאלקח לש ךלוהו לדג רוביצ םג םייק .רתיהב שומיש אלל תלעופה תרגסמל וסנכיי םיאלקח
לודגל בשחנה בישילא ש"ירגה תעד הפסונ הילעש ,שיא ןוזחה תטיש יפל הטימשה לע םירמושה
,תופסונ תולבגה תומייק תועדה לכל .יחכונה בצמב רתיהה לע ךמתסהל הקדצה ןיאש ,ונרוד יקסופ
.רתיהב םישמתשמל םג ,יונב תונוש תולועפ לעו העיטנ לע ומכ

וניא ורועיש - רתיהה לע תוכמתסה אלל הטימשה ירמוש לש ינרציה יאלקחה קשמה לש ופקיה
יחמצה רוצייה לש וכרעש ןוויכמ ךא .הנידמב םיחטשהו םילדגמה ללכמ םידדוב םיזוחא לע הלוע
הלא םילדגמל .םיחינז םניא םידדוב םיזוחא םג ,הנשל רלוד דראילימ ינשמ הלעמל אוה הנידמב
תולבגממ ןכו ,אוציי תעינמ ,תוכאלמב תולבגהמ האצותכ תיתועמשמ תוסנכה תדירי תמרגנ
.(ןידה יתב) הטימשה תודעו תלועפב תורושקה

ולפוט אלש םילוביב שמתשהלמ םיענמנה לש הכירצה ףקיה - הטימשה ירמוש לש הכירצה
תנגראתמ תאז הכירצ .ץראב הכירצה ללכמ 14% -ל (תוכרעה יפל) עיגמ ,הטימשה ינידל םאתהב
לש "הקולח תונחת" ךרד רקיעב ,תויונברו תורשכ יפוג - םינוש םימרוג לש הטימש תודעו ידי לע
.םינוש םיקוושמו הבונת ףותישב תונברה םעטמ תרגסמ ללוכ ,תונחתל תויונח תכיפה וא ירפה


קשמה לע הטימשה תרימש תעפשה


תויתכלהה תויעבה
ולדגש םיחמצ .הטימשה תנשב עורזל םיאלקחה ןמ ענומ הטימשב הדשה תא עורזל רוסיאה
וטבנש תוקרי לע לח ןיחיפס רוסיא .לוביב שומישה תא ענומה ,ןיחיפס רוסיא םהילע לח ,הטימשב
,הטימשה תנשב םלודיג שילשל ועיגהש תוינטקו האובת ומכ םיריגרג ילודיג לע ןכו ,הטימשה תנשב
ןכ לעו ,םלדגל יוארה םוקמב ולדגש םיחמצ לע קר לח ןיחיפס רוסיא .הטימש ינפל וטבנ םא םג
.ןיחיפס רוסיא ןיא ,םהב םתוא לדגל ךרד ןיאש תודשב םיחמצ םילדגמ םאש ,שיא ןוזחה הרוה
אל ,תוליגר םינשב םתוא םילדגמ ויה אלש םילודיג םילדגמו ,העירזה רדס תא םינשמ םא :לשמל
.ןיחיפס רוסיא םהילע לוחי אלש ךרדב ,הלא םילודיגל תועצה עיצנ ןלהל .ןיחיפס רוסיא םהב היהי


א"סשתל םיננכותמה הדש ילודיג
םילודיגהמ קלח קר הריכמה לע םיכמתסמ םניאש הלא ולדגי ,הטימשב עורזל רוסיאה ללגב
:הדשה ילודיגל רצק טוריפ ןלהל ,םידחוימ םיאנתבו

לדגל ןתינ אל .הטימשב עורזל ילבמ לדגל ןתינש םילודיג ןיאש טעמכ - (היקשהב םילודיג) ןיחלש
,יתנש וד הנתוכ לודיג - עצוהש ןורתפה .הטימשב העירז אלל םינוש ץיק ילודיג אלו ,ץיקו ביבא תוקרי
.לודג הלאש ןמיסב אצמנ ,הטימשב הבנהל תמדוק הנשמ הנתוכה יחיש תראשה ותועמשמש
יבגל ,וללכב הנתוכה לודיג יבגל הלאש ןמיס ףאו ,ףרוחה רבעמל םינזה תמאתה לש היעב תמייק
,ןיד תיב רצוא תרגסמל םייח ילעבל חמקו תחשל תספסא - יתנש בר לודיג לדגל ןתינ .ס"שת תנש
היעב תמייק ,ץראב םימב יללכה רוסחמה תורמל ,ןיחלשה אשונב .ךכל םינכרצ ואצמייו הדימב
םיבשומו םיריפש םימ לש םירגאמ רובע תועובק תואצוהו םימולשת תויובייחתה לש הרומח
.םימב םישמתשמ ןיאשכ יוסיכ םהל ןיאש ,םיקשמ המכב (םירהוטמ)

םנוד 17,000 -כ םימייק ,םהילע עדימ ונידיב שיש י"אפ יקשמ תצובקב - (היקשה אלל) לעב ילודיג
אוה םירגרגל הטיח לודיג .ןיחלש יחטש תרתי םנוד 4000 דע 2000 ופסוותי םהילאש ,לעב יחטש
רדס יונישבו הנשה שאר ינפל העירזב ,שיא ןוזחה לעב ידי לע ולדגל רתוהו ,תוליגר םינשב ירקיעה
תרגסמב) התוא וכרציש םיינכרצ םיפוג אצמנב ןיאש ןוויכ ,הטיח ולדגי אל יכ יופצ ,תאז םע .םילודיגה
.(ןיד תיב רצוא
רתומ אוהש רבד - הלודיג שילשל עיגתש ינפל התוא ורצקיו ,הנשה שאר ינפל הטיח וערזי םיקשמה
היאס ומכ ,ץימחתלו תחשל םיפסונ םילודיג ולדגי ןכ ומכ .הנקמה רובע ץימחתל ולדגיש וא ,גייס אלל
6000 דע איה תומהבל םיקשמה לש תימצעה הכירצהש ןוויכ ,לבגומ םילודיגה ףקיה ךא .היקבו
אלל ,המהב לכאמל םילודיג תעירז יכ ריענ .רתוי בחר לודיג ורשפאיש תונורתפ ושפחיו ,דבלב םנוד
.דבלב קחדה תעשל רתיהכ הרתוה ,םילודיגה רדס יוניש

תנש ללגב אלא הז רוזאב התוא םילדגמ ןיא םגו ,המהב לכאמ איהש - םירגרגל הרועש לודיג
המכ רורב אל ךא ,הטימש תארקל םנוד 2000 -כ עורזל םיקשמל ונעצה .רתומ אוה םג ,הטימשה
.ועצבי

,םירחא םיקשמ רובע םהב שומישל ךרד אצמית םא ,ץימחתו תחש םנוד 5000 -כ דוע לדגל ןתינ
.תיתכלה היעב תמייק הזבש אלא ,םירחוס ידי לע וקווישש ויה ןכו ,תווצמ ירמוש לש ןוזמ יזכרמ ךרד

עונמל ידכ .םירבומ םנוד 7000 -כ תוחפל וראשיי ,רומאה יפל - (לודיג אלל עקרק תראשה) הרבוה
,הטימשה ךלהמב םיקוסיד השולשכב דבועי רבומה חטשהש ךרוצ שי ,תואבה םינשב םילודיגל קזנ
תולעב ,(לודג רתוי תצק ןוכיסב) םיסוסיר ינש ונתעצה יפל וא ,(ףרוחה יאנת) ךרוצה יפל סוסיר םע
לש וטנ הרומת היופצ ,קושה יריחמ יפל ,לעבה ילודיגמ הסנכהה תכרעהב .םנודל ח"ש 40 -כ לש
םדא חוכו (הריכח ,ןוכימ תקזחה ןומימו תחפ) תועובק תואצוה תוסכל ידכ ,םנודל ח"ש 50-100
ופסוותי דיתעבש יופצ ,יוארכ לפוטי םא .ח"ש 40 -כ הלעי רבומה חטשב לופיטה .תילמינימ הרוצב
לשב - םנודל ח"ש 70 האצוהה היהת ,לפוטי אל חטשה םא .ח"ש -20כ לש הסנכה םילוביל
.םיאבה םילודיגל קזנו דיתעב תופסונ תואצוה

ןוילימל בורק לש קזנ ןכתי ,הרבעש הטימשב וראשנש יפכ ,םירבומ םנוד 12,500 וראשיי םא :םוכיס
אהי םא .םילודיגהמ חוור ידי לע וסכתי אלש םדא חוכל תואצוהו תועובקה תואצוהה דבלמ ,ח"ש
רבומה חטשה םצמטצי ,הרועש ולדגי םא ןכו ,'ד 5000 -כ ,םיקשמל ץוחמ הכירצל תחש לדגל רתומ
.וילע תואצוההו

ינפל העוציבו העירזה תמדקהב םיכורכה םינוכיסה תא ריכזנ ,לעבה ילודיג לע עדימה תמלשהל
תנמתסמ הנורחאלו ,הז ןוכיס תעינמ לש אשונב בר רקחמ ךרענ .הטימשה לש הנשה שאר
,החילפ-יאו יופיח ללוכ ,תוינשדח העירזו דוביע תוטיש ידי לע ,תמדקומה העירזה תויעבב תומדקתה
.תיחכונה הטימשה תארקל םמשייל םיווקמ ונאש

םיפסאנו הנשה שאר ינפל וערזנש תוקרי יכ עירכה א"וזחה - הנשה שאר ינפל תוקרי תליתש
היה הזכ לודיג .(ם"במרה תעדל דוגינב ,ן"במרהו ש"רה תעדכ) ןיחיפס רוסיא םהב ןיא הטימשב
םיאלקחל שיא ןוזחה תוארוה יפל גהנוהש רחאל ,דועו י"אפ יבושיי לש ןיד תיב תרגסמב רבעב ץופנ
תרצות תולבקמ תורשכה יפוג תיברמ לש הטימשה תודעו ןיא םויכ .קרב ינב יבשותל הכירצל םגו
.תאז

םיאלקחה יכו ,א"וזחה תקיספ לע רערעמ וניא יכ ,הרבעש הטימשה תארקל רמא בישילא ש"ירגה
אל ,ם"במרה תעדל שושחלו רימחהל םוקמ ןיא םא לואשל ןכרצ אובי םאש אלא .וילע ךומסל םילוכי
תינכרצ תרגסמ םייקתת תאז הטימשב םא רורב אל ךכ םושמ .רימחהלו רדהל ןוכנ אלש ול רמאי
ןודייש) קתונמה לודיגה רשאמ הברהב הנטק העקשהב םלדגל ןתינש ,הלא םילובי ןימזתש
םושמ ,ידוהימ תוקרי לע םירכנ תרצות ףידעמ הטימשה תודעוומ דבכנ קלח ,ןכ לע רתי .(ךשמהב
.(א"וזחה תערכהל דוגינבו ,םילשוריב גהנמה יפל) םירכנ תוריפב תיעיבש תשודק ןיא םתעדלש

אלל הטימשב לדגל תועדו תוקיפס ףוריצ ידי לע - ריתה שיא ןוזחה - גג תחת בוקנ וניאש ץיצע
הניא הממח יכ ןכתייש םירבוסה שי םגו ,ךכל םיקסופהמ קלח םידגנתמ םויכ .ללכ תיעיבש ירוסיא
תעצבתמה ךרדה - לוביה תא ולבקי הטימשה תודעוש ידכ - ךכ םושמ .הז ןיינעל תיב תבשחנ
,ירכנל ורכמייש םיציצעב ,המודכו קיטסלפ תועירי ידי לע אלמ קותינב תוממחב לדגל איה השעמל
לודיג ינקתמ םג ויהי תאז הטימשלש ןכתיי .םירכנ ידי לע ועצובי הרותהמ ןרקיעש תוכאלמ רשאכו
לודיגל המגמב וישכע ןחבנה ינשדח ןקתמ ומכ ,רודה יקסופ ידי לע םג ולבקתיש תיב ךותב םילכב
.הסח ומכ רצק םלודיגש תוקרי ילודיג רובע הקיטובור םע תיתוכאלמ הרואתב
םילודיג תעירזמ תוענמיהמ עבונ הדשה ילודיגב הטימשה תובקעב םיאלקחל םרגנה יללכה קזנה
םילודיגה ףקיה יפל הנוש קזנה רועיש .םיחטש תרבוהל תואצוההמ ןכו ,םידחוימ םינוכיסמ ,םיבר
הנשב רשאמ הובג רועישב ךומנ תויהל יושע הז ףנעב יללכה רוצייה ףקיה .יאלקח לכ לצא םהיגוסו
.הליגר

ביט תודירי ,אוציי תעינמ ןכו ,הטימשה ירמוש לצא רוצייה ףקיה תדירי םיעטמה ףנעב - םיעטמ
ךרע תא ןיטקהל םייושע - תוקלח לש הרומג הרקפה ףא וא "קוויש" יאנתו ,תודובעב תולבגמ בקע
הטימשב הלע רתיהה אלל הטימשה ירמוש לש רוצייה ףקיה ,תאז םע .תרכינ הדימב רצותה
םירדה ללוכ ,תוריפ לש יללכ רוציי דראילימ ינשמ הלעמל ךותמ הנשל ח"ש ינוילימ 30 -כל הנורחאה
לכ הניא (םילדגמל םירחא םיקזנ דבלמ ,ח"ש ןוילימ 5 -כ תוחפל) רצותה ךרע תדירי ןכלו .םרכו תיז
,רוצייב םילוביה תדירי יכ אצמנ ,רבעב תילכלכ הקידבב ,םנמא .תיתכלממ הניחבמ תיתועמשמ ךכ
תדיריב הכורכ ,הטימשה ירמוש ידי לע ,עטמב לופיטה תמר תדרוהו ,היישעתלו אוצייל ,ףיטקב
,קלד ,הלבוה ,הרבדה ,םינשד ללוכ - תואלקחה רובע םיתורישהו רוצייה ימוחת לכב תרכינ תוליעפ
תויושע ,תופסונ תוינשמ תועפשה ןכו הלא תועפשה .דועו הנשמ תוישעת ,הקוסעת ,אוציי ,רחסמ
.הנידמה קשמ יבגל ,ימלוגה רצותה ךרע תדירימש ירוקמה קזנה תא ליפכהל

וטנ הסנכהה תדירי רשאכ ,תיתועמשמ העיגפה - הריכמ רתיה אלל הטימשה ירמוש םיעטונה יבגל
תוריפב אוה הובגה רועישה - 50% -ל דעו ,תוחפל 15% לש התייה תאזכ הנשב עטמ תקלחמ
תא םימייסמו ,עטמה תא םיריקפמה םידדוב םג ויה .הטימשב רוסאה ,אוצייל ליגרכ םידעוימה
םירקמב הטימש לכב ונשגפנ ןכ ומכ .תופטושהו תועובקה תואצוהל יוסיכ לכ אלל - ןועריגב הנשה
.תויתכלה ףאו תויעוצקמ תוינוגרא תולקת תובקעב ,האבה הנשה ילוביל וא םיצעל קזנ לש


םיעטמל תויחנהו תוכלה יטרפ

לכה לע םכסומ םהיבגלש ,יונ תוניג ילעבל םג סחייתמ אוהש םושמ ,ותובישח בקע הז אשונב ביחרנ
.הריכמה רתיהב שמתשהל ןיא יכ

.לוביל וא ץעל רכינ קזנ עונמל תואב ןהשכ הטימשב ןנברד תוכאלמ ריתהל ןתינ - הטימשל תונכה
.רשפאה לככ ,הטימשה ינפל ןנברד תוכאלמ לש ןעוציב תא םג םידקהלו ןנכתל שי תאז םע

םינומ ובש ןפואב ,התארקל ףא וא תיעיבשב עטינ וא ערזנש ירפ-ץע .תיעיבשב םיעטונ ןיא - העיטנ
ינפל בא ו"טב העיטנה תא םייסל שי ךכ םושמ .ותוא רוקעל הבוח ,הטימשב לחה הלרע תונש ול
.תצקמב רחאל רתיה ןכתיי שוג םע עטינה ליתשב ,םנמא .הטימשה
וז הטישב .הטימשב הפידעה ךרדה איה תאזו ,החילפ-יא םויכ הגוהנ םיבר םיעטמב - דוביע
.םימיוסמ םיבשע תרבדהל וא הטיבנ תעינמל םיסוסיר ןכו ,הייבשעה חוסיכ איה תירקיעה הלועפה

םוחתל דע (תומיאתמ תויומכ ןנכתלו) תויקשהה ןיב םיחוורמ לידגהל שי ,תינדי היקשהב - היקשה
רבדה םירקמה לכב טעמכ .םיידיתע םילובי עבוקה חומיצלו לוביל רכינ קזנל ששח אהי אל ןיידע ובש
תויחטש תועקרקב ,םנמא .םיצעה רחא בקעמ םייקל םג שי ,עטמ לכ יאנת יפל ןנכתל שיו ,ןתינ
ידכ תופיכתב תוקשהל שי ,חתפתמ ירפ םיסומע םיצעה הב הנועב ןכו ,םועז םימה רגאמ םהב
.האבה הנשה לובי תוניימתהבו לוביב עוגפל היושעה שבוי תקע עונמל
ךרדב .יונישב חרכהל דע - תירשפאה הפוקתה לכל שארמ דוקיפה תא תתל ןוכנ ,בשחמב היקשהב
.שרדנכ תופיכת ךות ,ךרעל שדוחב םעפל םצמטצמ ,תוקשהל ידכ םדאה תולועפ רפסמ תאז

רתוול ןתינ ליגרכש ןוויכמ ,ןגלשאו ןחרזב ןושיד אלו ינגרוא לוביז הטימשב עצבל ןיא - ןושידו לוביז
,תומדוק םינשב תואנ ןושיד לע הדפקה ידי-לע הטימשל ןנוכתהל שי .רכינ קזנ אלל הנש ךשמל וילע
שי תויחטש תועקרקב ןכו ,םידחוימ םילודיגב וא םיאנתב .הטימשה ינפל ירשפא רסח לכ תמלשהו
.קזנ תעינמ םשל ץעייתהלו בוקעל

חטשב תזכרתמ םישרושה תכרעמו ,םיזתמב וא ףוטפטב םויכ םיקשומ םיעטמה - ןקנחב ןושיד
תוענמיה בקע רכינ קזנל ששח םייק ,תיחטש עקרק יאנתב טרפבו ,הלא םיאנתב .תיסחי םצמוצמ
.ןלהלדכ תויוגייתסהב רתומ אהי ןקנחב ןושידה ןכלו ,הובג לובי לעב עטמב טרפבו ינקנח ןושידמ
רחאל .תוליעפב ונדוע ץעה רשאכ ,ץיקב תונורחאה תויקשהב ,ויתסה תארקל ןושיד תתל שי (1
.הליגר הנשב גוהנה ןמ תיצחמ ידכ רתויה לכל המצע הטימשב ןשדל שי הז ןושיד
תכרעהל רשקהב ,תיתכלה הניחבמ ץעייתהל שי .רתוי בר ןושידב ךרוצ ןכתי םיריעצ םיעטמב (2
.קזנל ששחה
,קזנ אלל ןושידמ ירמגל ענמיהל ןתינ וב בצמ ןכתיי ,ריבס םחומיצו ,ירפ םיסומע םניאש םיצעב (3
.תוניגב םיצע יבגל טרפבו
רגאמ ץעה תושרל דמוע ,הטימש ינפלש םינשב םג ץעל ביבסמ בחר חטש ןשודמו הקשומ רשאכ (4
.ןושיד תודוסי לש לודג
ידכ תאזו ,דוחל ותיתל אלו היקשהה-ימל ןשדה תא סינכהל יוצר ,הטימשב םינשדמ רשאכ (5
.תפסונ הכאלממ ענמיהל

,לשמל .לופיט עוציב ינפל םינוש תודוסיב רוסחמל ששח לכ תונדפקב קודבל שי - תדחוימ הנזה
בולבלב ןובהצה תעפוה רחאל קר ונתניי ,(הזורולכ - ןובהצ תעינמ) לזרבב רסח תעינמל םילופיט
.לפטלו םידקהל שי ךכל םידעומה םיעטמב ךא ,ריעצה

ירבדמ רוסא ,םינוש ירפ-יצע לש םוזיגה ,תאז תמועל .הרותה ןמ הרוסא ןפגב הרימזה - םוזיגה
אוה רומיזד" - (א וכ תיעיבש תוכלה) "שיא ןוזח"ה ירבדכ ,(םיקסופה תיברמ תעדל) םימכח
לבא ...ןליאה לש עבטה דקפמ יפכ םוקמה קודקד ךירצד החימצה תלעות לש ...תועודי תומוקמב
."דוריז אלא אכיל תונליא ראשב רומיז
ןווכל ידכ "תועודי תומוקמב" ףנע תרצקה ונייהד ,ןפגה תרימזל הווש הכאלמה ביט רשאכ ,םנמא
הרקמ לכב הארוה הרומ םע ץעייתהל שי .םירחא םיצעב םג הרימז רוסיא אהיש ןכתיי ,חומיצה תא
.ןפגה יבגל ועצוהש םיכרדב הלאכ תויעב רותפל ךרוצ ןכתיו .הזכ ששחל

הנורחאל .תכלשב ,ףרוחב רקיעב םירישנב עצבתמ םוזיגה - םיבינמ םיצעב :השעמל םוזיגה
.םימב ךוסחלו ףונב הרואת ריבגהל ידכ ,םירישנב םג ,ץיקב ,םייפקיה רקיעב - םילק םימוזיג וגהנוה
,םנמא .דועו םישובח ,םיחופת ,םיפיזש ינזב - הנשה-שאר ינפל - ץיקב םוזגל ןוכנ הטימש תארקל
לוביהמ קלחב העיגפ ךות קר תינכמ םוזגל ןתינ ,הנשה-שאר ירחא קר םילישבמה םיליפא םינזב
.הזכ קזנ אלל םג תינדי תיקלח םוזגל ןתינו ,ץעה לעש

בוט בוציע רשפאל ידכ ,הריהמו הבוט תוחתפתה תשרדנ הז בלשב - םיריעצ םיעטמב לופיטה
הרימזה אשונל טרפ ,םיפיצר ןושידו היקשה ,םוטיק ,םוזיג לש רדוסמ לופיט רתומ אהי ןכל .דלשה לש
ינדי םוטיקב ,בולבל לש תינדי הרסהב הוולמה ,ףוצר לופיט ידי-לע ריבס בוציעל גואדל ןכתי .ןפגב
.הרימזל תומודה ,תורצקהמ ענמיהלו .םיפנע תרישקו ףופיכבו

קוחימ לש ךרדב בצעל המצע הטימשבו ,הנשה שאר ינפל תורצקה עצבל שי הליחתכל ,ךכ םושמ
ףנע וא עזגה תא םימזוג - החסה-םוזיג) החסה ימוזיג לש ךרדב - יחרכה םאו ,הרישקו ףופיכ ,ינדי
ןיאב קרו .(ףנעה וא עזגה ךשמהכ התעמ שמשי הז ףיעסו ,רחבנש ףיעסל לעמ ףעוסמו חתופמ
.הרקמ לכב המיאתמ הקיספ יפל קר ושעייש הרצקהו גוסיפ ידי-לע - הרירב

.הטימשה רחאל דע ולוכ בוציעה תייחד עיצהל ןתינ םיבר םירקמב

:תולבגמה - (רתוי םיבוטו םילודג ויהי םיראשנהש ידכ םהמ קלח תרסה) תוריפו םיחרפ לוליד
לולידב .ויתוריפל וא ץעל רכינ קזנ תעינמל קר - ןנברד תוכאלמה לככ - רתומ החירפה בלשב לולידה
.הרוסא תיעיבש תוריפ תתחשהש ןוויכ ,רתוי רומח רוסיאה ,לכאמל םייואר םניא ןיידעש םיטנח
- רסובה בלש דע ללדל וריתה ןפגב .קחודב לכאמל דמוע וליפא ,ריעצ ירפ ףוטקל רתומ ,םנמא
קחודב םייואר ויהיש רחאל ןכו ,(הנטק תיעועשכ םיבנעה לש םלדוג) םירגרגב ץימ תעפוה תלחתה
.לכאמל
יפל ,רכינ קזנ לש ששח עונמל אב אוה רשאכ קר הטימשב רתומ ,לולידו חוויר םשל טרופמ םוזיג
.ןידה-תיב םע םואיתבו הרקמ לכב הקידב

דימעמ הז אשונ .םימכח תריזגמ רוסא תיעיבש תשודקב םישודקה תוריפ אוציי .אוצייה תייעב
תוכמתסהב - יתכלה ןורתפ אצמנ .אצומ אלל ,םירדה טרפבו ,אוצייל םילודיגה תיברמ תא הרואכל
םיזיכרת רוציי יכ ררבתה עוציבב ךא ,רועיבה דעומ רחאל תוריפ אוצייל - םיקסופב העד לע
- יאלקחה לש תואצוהה ללכ תא אלו ,ףיטקה תואצוה תא ישוקב הסכמ ,רחואמ אוציל םתרימשו
.ןיד תיב חילש

שוריפב רכזנ הרוסיאש הכאלמ איה הרימז - (הנורחאה הנשה תורומז רוציקל ךותיח) םרכב הרימז
רקחמ ךרענו ,הבחרהב אשונה לפוט ךכ םושמו ,ןפגה לודיגב תינויחל תבשחנ איה ,ךדיאמ .הרותב
רצוויש ףופצה ףונב לופיטב םיישקל שושחל שי ,הרימזמ םיענמנש הרקמב .םיפילחת לע טרופמ
,םינטק תולוכשא ,ףופצ ףונ לש חומיצ איה תירקיעה היעבה ךא .םיקיזמו תולחמ תרבדהבו ,ביבאב
תועצהה ועצוה ךכ םושמ .םינפגה דיתעו תרוצל יתועמשמ קזנו ,ףונב םיימינפ םיקלח תתומת
:תואבה

תמשוימה איה תאזכ הרימז .הנשה-שאר ינפל התוא םישוע ךא ,הליגר הרימז - תיוותס הרימז
.לכאמ ימרכ המכבו ,הטימש תונשב "יחרזמ למרכ" לש ןיד-תיב-רצואב ןייה-ימרכ יחטשב
תושלחהל ןוכיס ףאו ,ךרעל זוחא הרשעב לובי תדיריל ןוכיס םינזהמ קלחב םייק וז ךרדב :תויעבה
םייתסמ םיבר םינזב ,דועו תאז .ויתסב קיודמ אל עוציבמ האצותכ רקיעבו ,םינשהמ קלחב םינפגה
הריכש הדובע ךירצמ וז הרצק הפוקתב הרימזה עוציבו ,הנשה-שאר ינפל הרצק הפוקת ריצבה
חרכה ןמתסמ ףא תיסחי םיליפא םינז יבגל .השורדה הדימב הנימא הניא ללכ ךרדבש ,הרקי
ריצבה תא םידקהל ידכ ,תישישה הנשב לוביה סמוע תנטקהבו היקשהה לש תמדקומ הקספהב
.הנשה-שאר ינפל רומזל קיפסהלו

הרצק "הרדש" תרימז וא ץוציק .(דיחא חטשמב ףונה לכ ךותיח - "ץוציק)" ןיי ינפג לש יוותס ץוציק
ריזחהל לקו ,תובוט תואצותה .םיאתמ אצמנו םייוסינב קדבנ ,דיחא בחורו הבוגב הנשה שאר ינפל
ץוציק רשפאמה ,הובגה קפסהה אוה לודגה ןורתיה .הטימשה רחאל תלבוקמה הרוצל םרכה תא
ןוכנ םינפגה לש הנבמה רשאכ .תינכימ תרמוז ידי לע ץוציקה תא עצבל ןתינ .הנשה שאר ינפל ריהמ
.םירדוסמו םיחותמ הילדהה יטוחו ,ידמל דיחא תורומזה וא תועורזה הבוגו


הטימשה לובי לש םינכרצה לע

ןה םירקמהמ קלחבו ,(ןיד תיב) הטימש תודעו ךרד תרבוע קושב תרצותה ןמ זוחא 15 -ל בורק
העיגפ ללוכ אוהו ,קשמב יללכה קווישה םג עגפנ השעמל .אוביי ףאו םידוהי אל לש תרצות תופידעמ
,םינוש םינמזב הינקה תדירימ האצותכ איה העיגפה .םיאנועמקו םיאנוטיס קוויש ימרוגבו םינרציב
םילוביב שמתשמ וניא בחר רוביצש ןוויכמ ,ןכ לע רתי .הטימשה תודעול תרצותה תיינפה ללגב ןכו
,תונכש תוצראל קשמה ללכב הטימשב הלדגה הטיחה תא קוושל הנידמה תצלאנ ,הטימשב ולדגש
.םימיוסמ םידספהב

,םילעב ךרדכ לוביה ףוסיאו ריצק לש הרותה ירוסיאש אוה הטימש ינידב בושח ןורקיע .ד"יב רצוא
תיבל רתומ ןכ ומכ .םייטרפ םילעב אלו ,ולוכ רוביצה יחילש םהש ,ןיד תיב יחולש יבגל םיפקת םניא
תוריפ קלחל ןידה תיב יאשר ןכ ומכ .רוביצה ךרוצל תוריפ לש הלודג תומכ םוסיאל סינכהל ןידה
רוסיאל דוגינב ,רוביצה יפסכמ םרכש םלשלו ,הז ךרוצל םיחילשכ םילעופ תקסעה ךות ,םינכרצל
.תיעיבש תוריפב רחסמ לע יללכה

העירזהש ךכל ונעגה ךכו ,הטימש תארקל תורתומ תונכה םג ללוכ ןידה תיב דיקפת א"וזחה תעדל
,דועו יאלקח דויצ לש הרכשה וא תחפ רובע םולשתה ןכו ,ןידה תיב תוחילשב איה הטימש תארקל
תא תובגל יאשר ןידה תיבש שיא ןוזחה ריהבה ןכ ומכ .ןידה תיב יחולש םיאלקחה ויה ליגרכ רשאכ
.ללכ םירכמנ אלו םיקלחתמ תוריפה הרקמ לכב ךא ,תרצותה תא םילבקמה םינכרצהמ ויתואצוה
רצוא תרגסמב איה תרצותהש העדוה ךות הבונתל תרצות חולשל םיקשמל ריתה ףא שיא ןוזחה)
גיצנל "הבונת" תא בשח אוהש ןכתיי יכ הנעטב ,םויכ תויוגייתסה ואב תאז הארוה לע .ןיד תיב
.(הכלהה תניחבמ רחסמב קסועה ףוגל אלו םיאלקחה

.תוינוגרא תויעב בקע תכבוסמו תבכרומ איה ,תויונברב םירושקה הלא ללוכ ,הטימשה תודעו תדובע
תויעב ,םיקיתו עוצקמ ילעב ליגרכ הב םיקסועש רבד ,התקולחו תרצות עוניש עוציב :המגודל
חרואב םג הנתשמ םינכרצהמ היבגה רשאכ ,םיאלקחה תא םיללוכה ןיד תיב יחילשל םולשתה
.דועו תרצות יפדוע לש הרקמב ומכ ,יופצ יתלב

.םינשה לכ לש תורשכה תודעו לש בצמל המודב ,הלשמ תוינידמ הטימש תדעו לכל


הטימש תרימשב הכירצו רוציי ןיב רשקה

אנהכ ןמלק ברה תמגוד םישנא ידי לע הגהנוה ,א"וזחה יקספ יפל י"אפ יקשמב הטימשה תרימש
תרגסמ תמקה ללוכ ,םיאלקחה לש וז םע םינכרצה לש הטימשה תרימש בולישל ךרד ושפיחש ,ל"ז
תוריסמו ,ןוזחה ,ןויערה תובקעבש אוה הטימשה תניחבמ ונימיב שחרתהש טלובה ךילהתה .תינכרצ
רקחל ןוכמה תרזעב) םביבסמש רוביצהו םה ,התשודקב הטימש ורמשש םיקשמה לש שפנה
המכ ךשמב ולוכ רוביצב הז אשונל תועדומה התלע ,(הז םוחתב וירקחמו הרותה יפ לע תואלקחה
הרוצב תווצמ תרימש תובחרתה לש ךילהת תווצמה תרמוש תודהיב לח ,ליבקמב .םינש תורשע
רוביצב ןוזיא םייק אל תאז העפות תורמל .ינכרצה דצב קזח יוטיב ידיל האבש ,"ןירדהמל" הנוכמה
:ינכרצל ינרציה דצה ןיב תווצמה רמוש
בושייב םינכרצה םע ,םינרציל א"וזחה תוארוהמ עמתשמה תא בלשתש תינבר הגהנה םויכ ןיא
לש תרצות ינפ לע םיברע לש תרצות םיפידעמ ,"ןירדהמ" תרצות םיצורה םיברש ןוויכמ .ינוריעה
,ךכמ םיקוזינ שפנ תוריסמב הטימש םירמושה םיאלקחה .שיא ןוזחה יקספ יפ לע םיגהונה םיקשמ
תוחפל םיתעל הכוז "ךמע ךיחא יחו" לש השע תוצמב רודיהש ,ךכ לע ל"צז אנהכ ברה עירתה רבכו
םקומ הנורחאל ,םנמא .חספב הסח הניאש תרזח תליכא ומכ גהנמב רודיה רשאמ בל תמושת
הז ףוג .רקיעב תוריפ תקולחב לופיטל ,הבונת לש ברהו תישארה תונברה םעטמ ןיד תיב רצוא םג
םע ,(םהלש קשמהמ קלחב ולו) רפכב הטימשה ירמוש לש רשקה לש איהש לכ הרבגהל םרות
םוקמב ןיידע ותוא תודימעמ ןניא הז ןיד תיב לש הלועפה ימוחתו ףקיהה ךא .ריעב הטימשה ירמוש
.תוקיתווה הטימשה תודעוול האוושהב עבוק

שיא ןוזחה לש רתיהה יפל םיאלקחה םילדגמ ויהש הטיחה תא תונקל ןכומ היהש רוביצ היה וליא
םיכסחנ ויה ,הנשה שאר ינפל הליתשב םילדגמ ויהש תוקריה תא וא ,ןיד תיב רצוא תרגסמב
.הטימשה תוצמב םירדהמה םיאלקחל ח"ש ינוילימ לש םידספה

ינכרצ יוביג תווהל יושעה ,תווצמב םירדהמה םידוהי לש קזח ירוביצ ףרוע םויכ םייק אל השעמל
.וניתובא ןוזח יפל הרות תנידמ תמקהל תפאושה תללוכ הסיפתמ קלחכ ,הטימש תרמוש תואלקחל