הטימשה תוצמ םויק תודלותל

הירנ יבצ השמ ברה :תאמ

"הטימשה רבד" :ךותמ
מ"שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תורעהה אלל םסרפתמ רמאמה
תיעיבשה הנשה תשודק
ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ" :רמאנש ,לארשי-ץראב אלא הניא תיעיבשה הנשה תשודק
ץראה שוביכ ירחא אלא לארשי הב ובייחתנ אלו ,(ב ,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו םכל
םע דימ הב ובייחתנש הלחמ דבל) הב תויולתה תוצמה לכל ץראה השדקתנ זאש ,התקולחו
ןוויכ .הב תויולתה תוצמה לכמ הרטפנו ץראה תשודק הלטב ,םצראמ לארשי ולגשמ .(םתסינכ
הרותה ןמ םא ,וז השודקב םימכח וקלחנו .ץראה תא שדקו רזח ,לבב תולג ירחא ,ארזע הלעש
:ם"במרה ןושל הזו .ןנברדמ קר וא איה
ףא ,םויה שדוקמ אוה ,הינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע וב וקיזחהש םוקמ לכ"
תוכלהב ונראבש ךרדה לע תורשעמבו תיעיבשב בייחו ,ונממ ץראה החקלנש יפ לע
(זט הכלה ,ו קרפ ,הריחבה תיב תוכלה) "המורת
:רמוא אוה םשו
ןמ הניא ,ארזע ימיב וליפאו ,לבב ילוע וקיזחהש םוקמב וליפאו ,הזה ןמזב המורתה"
לארשי לכש ןמזבו לארשי ץראב אלא הרות לש המורת ךל ןיאש ,םהירבדמ אלא הרותה
רוזחל ןידיתע ןהש ומכו הנושאר השוריב ויהשכ ,םכלוכ תאיב - 'ואובת יכ' :רמאנש ,םש
א קרפ) "ןתצקמ תאיב התייהש ,ארזע ימיב ,הינש השוריב ויהשכ אל ,תישילש השוריב
(וכ הכלה
- ותעדלש - ינפמ ןנברדמ אלא וניאו ,רשעמהו המורתה ןידל הווש תיעיבשה ןידש ונדמל ירה -
.ןנברדמ אלא הניא הרקיע ירה ,וישכע םג תדמועו תמייק וז השודקש יפ לע ףא

תוכלה) ארזע תשודק הלטב ינש תיב ירחאש רמואו תכל קיחרמ "המורתה רפס" לעב
תומורתה ןיד אליממו ,הלטב וישכע ירה ,הרותה ןמ התייהש ולא תעדל וליפאו ,(לארשי-ץרא
ןמזב תיעיבש" :בתכש י"שר ירבדמ תוארל שי ןכו .ןנברדמ אלא וניא תיעיבשהו תורשעמהו
.(וקופ ה"ד ,א"ע וכ ןירדהנס) "ץראה תשודק הלטבד ,ןנברד הזה

ןנברדמ הזה ןמזב הטימש
ןמ התייה ארזע תשודקש רמאנ םא וליפא הנה ,ליעל םירומאה םימעטה ינשל ץוחמ לבא
םעט ,(המורתה רפס תעדכ אלש) הזה ןמזב םג תמייק וז השודקו (ם"במרה תעדכ אלש) הרותה
-ו לבויב היולת הטימשהש ינפמ ,ןנברדמ איהש ,הזה ןמזב הטימשל ונל שי רחא
הזו ינתד ,םהירבדמ איהש הטימשב הדומ ,הרות ירבדמ תורשעמ רמאד ןאמכ וליפא"
,גהונ לבויהש העשב ,לבויו הטימש ,וללה ןיטימש ינש :רמוא יבר ,טומש הטימשה רבד
,תיעיבש ימלשורי) "םהירבדמ תגהונ הטימש ,תולבוי וקספ ,הרות רבד תגהונ הטימש
,(ב הכלה ,י קרפ
היבשוי לכ" ויה אלו השנמ טבש יצחו דג טבש ןבואר טבש הלגשמ ,ןושארה תיבה ימיב וליפאו
ידכ ןנברדמ "תולבוי ונמ"ש אלא ,תולבויה ולטבש ינפמ תוטימשה ולטביש ןידב היה ,"הילע
ףוסבו ,ארזע לש ותיילע ןמזמ תוטימש םינומ ויהש ,ינש תיבב םג וגהנ ךכו ,"ןיטימש שדקל"
התייהו לבוי תשודקב השדקתנ אלש יפ לע ףא ,םישימחה תנש םינומ ויה תוטימש עבש לכ
תיבה ןברוח ירחא לבא ."הילע היבשוי לכ" ויה אלש ינפמ ,אתיירואדמ לבוי יניד לכ הרסח
קספ ינשה
"דבלב עבש עבש לא םישימחה תנש ונמ אל ,הנורחאב תיבה ברחשמ" - תולבויה ןיינמ םג
בור תעדל התעמ .(םינואגה יפמ תרוסמ םושב ה הכלה י קרפ לבויו הטימש תוכלה ,ם"במר)
תגהונ הניא ןנברדמ וליפאש רבוסש ימ שיו ןנברדמ אלא הזה ןמזב תיעיבשה ןיא םינושארה
.דיחי תעד איהו ,םידיסח תדימ אלא הניאו

:םימעט ינשמ ,ןנרבדמ הזה ןמזב תיעיבשהש םידמל ונאצמנ
ירה ,התשודק הלטב אל םא וליפאו ,הב תויולתה תווצמה יבגל ץראה תשודק הלטבש ינפמ
;ןנברדמ אלא התייה אל התליחתמ
.תוטימשה ולטב ,לבויה לטבש ןוויכמו ,לבויב היולת הטימשהש ינפמ
לארשימ הטימש תוצמ לטבל רתיה תורוהל הזל הנימ-אקפנ םוש ןיא ,אנידל תאז לכב"
םירפוס-ירבד םירומח' ירה ,ןנברד רוסיא ןאכ שיש רמאנ םא יעבימ אל .לארשי-ץראב
תיעיבשה ןיאש םירבוסה תעדל וליפא אלא ,םימעפל ,הרות-ירבדמ רתויו 'הרות ירבדכ
וניתובא ולבק רבכ הנה ,תודיסח תדמ אלא הניאו ,ןנברדמ וליפא ,הזה ןמזב תגהונ
ןיד תיב היה אל רבכש רחאל םג) תיעיבש גיהנהלו שוחל ,םמצע לע לארשי ץרא יבשוי
ץראל לארשי לכ ובושישכ תגהונ היהתש ,הרות לש תיעיבש םויקל רכז (םינש שדקמ
("ץראה תבש"ל אובמ ,קוק ברה) ."הילע היבשוי לכ ויהיו לארשי
םתביחמו ץראה תא ובהאש םתבהאמש ,לבב-ילוע םהיתובאמ וניתובא והודמל הזמ לודג רבד
אבש ןושארהש "הנמאה בתכ"בו ,הב תויולתה תוצמה תא "םהילע ולבק םהילאמ" ,הובביחש
שוטנלו תורשעמו תומורת שירפהל ובייחתה - הילכח ןב התשרתה הימחנ היה םותחה לע וב
.(א הכלה ,ו קרפ תיעיבש ימלשורי ;בל ,י הימחנ) תיעיבשה הנשה תא

ןברוחה ירחא תיעיבש תרימש
.תיעיבשה תרימש לע םשפנ תא לארשי ורסמ ינשה תיבה ןברוח ירחא הכורא הפוקת ךשמב
:ורמאו תאזה הרובגה לע ודמע ל"ז ונימכח
םדא ,םלועבש גהונב .תיעיבש ירמושב ?רבדמ בותכה המב - ורבד ישוע חוכ ירוביג"
ביהי ,רוב ומרכ ,רוב והדש האור הזו ?הנשל אמש - תחא תבשל ,דחא םויל הווצמ השוע
.(כ ,גק םיליהת שרדמ ;א הבר ארקיו) "קתושו (םיסמ םלשמ) אנונרא
ונא .לארשי ץראב יאלקחה בושייה לע דואמ קיעה ,םיסמה דבוכ ,אנונרא לש הז ןיינע םלוא
לע רתי .(א"ע וכ ןירדהנס) תיעיבשב תודשה תא עורזל יאני 'ר ריתה הז קומינ ךותמש םיאצומ
"םידושח תסנרפ ינפמ" םימשג תריצע לע תינעת םירזוג תיעיבשב וליפאש ,ימלשוריב ורמא ןכ
םשל אלו םמויק םשל תאז םישוע הלאה םיבולעה ןכש ,(א הכלה ,ג קרפ תינעת ,ימלשורי)
'ר ול םיכסה אלו ,קוחדה בצמה ינפמ "תיעיבש ריתהל" הצר יבר ףאש םש וריכזהו ,החוורה
.רוסיאב רבדה ראשנו ריאי ןב סחנפ

רודל רודמ רסמנו רמשנ תיעיבשה ןורכיז
רסמנו רמשנ תיעיבשה הנשה לש הנורכיז לבא ,ךלהו לדלדנ לארשי-ץראב יאלקחה בושייה
הטימשה תנש תא בשחל םדא לכ לוכי םהיפל רשא םיללכ ועבק דומלתה ימכח .רודל רודמ
ריכזהל שדוקה ץרא יבשוי וגהנ קיודמה ןיינמה לע הרימש תפסות םשלו .(ב"ע ט הרז הדובע)
.תובצמ יבג לע וליפאו םיבתכמב ,תורטשב הטימשה ךיראת תא
שיא לש ותומ ךיראת תא תנייצמ רעוצ ריעה ידירשב חלמה םי םורדב האצמנש תימרא תבותכ
ןיתשו [ה]אמ תלת תנש התטימשד התימדק התשמ ןושחרמ חרי שירב" :תליש רב לואש םשב
הנש ד"סש ,הטימשל הנושארה הנשה לש ןושחרמ ח"רב) "םלש השדקמ תיב ןברחל ןינש עברו
.(םילשוריב שדקמה תיב ןברוחל
ד"סו תואמ 'הו םיפלא 'ד תנש :ךיראתה תא םת ונבר אצמ יארובס ןנבר לש "םלוע רדס" ףוסב
עטקב הטימשה ךיראת רכזנ תרחואמ רתוי הפוקתב .הטימש היהת זא טרפל םלוע תאירבל
."ו"כשת א"ד תנש הטימשל 'ה ,ןוושח ד"כ" :די-בתכב אצמנש
העבשב ,ישש םויב" :ךיראתה םשרנ ,בקעי ןואג תבישי שאר ,יברב והישאי 'ר בתכש תרגאב
,שמחו םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תעברא תנש איהד ,עובשל הנושאר הנש רייא שדחב םימי
,ט"פשת א"ד תנשב הבוצ ימכח לא רוצ ימכח וחלשש בתכמב ."דולל הכומסה הלמר תנידמב
א"כתת א"ד תנשב ןולקשאב הבתכנש תחא המישרב ."עובשל הנושארה" :הדצב םיפיסומ םה
."עובשל תישימח" :התייהש ,הנש התוא לע רמאנ

ל"וחב הטימשה תנש לע תקולחמ
תוקולחמ ולפנ םינשה תוברב .הלוגה יקחרמב ןכ אל .היתוביבסו לארשי-ץראב היה הז לכ
.הטימשה תנש תעיבקבו םינשה ןיינמב תונוש
עבש אלא םינומ ונא ןיאו ,לטב וניינמ ףא ,לבויה לטבש וישכע ?הניד המ לבויה תנש - תישאר
וניינמ לבא ,לטב לבוי אמש וא ,האבה הטימשל איה הנושאר םישימחה תנשו ,ט"מ דע עבש
?א"נמ הליחתמ הירחאלש הטימשו תדמוע המוקמב םישימחה תנש וישכע םג ירהו ,לטב וניא

,תדמוע המוקמב לבויה תנש ,ם"במרה תעדל .םינואגהו ם"במרה תקולחמב היונש וז הכלה
ירבדכ תורוהל ם"במרה רזחש אלא ."דבלב םיטימש אלא" םינומ ונא ןיא םינואגה תעדלו
ןהבו הארוהב םה םילודג םידומע השעמהו הלבקהש" ינפמ ,םתומכ הכלה עבוק אוהו םינואגה
"לארשי ץרא ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו איה העודי הטימשה תנש"ו "תולתהל יואר
.(ו"ה ,י"פ לבוי הטימש תוכלה)
,ינשה תיבה לש ונברוח תנש לע םיכמתסמ דומלתה ימכח ידי לע ונל ורסמנש םיללכה - תינש
.ןברוחה ךיראתב תפרצ ימכח וקלחנו ,(ב"ע אי ןיכרע) "התייה תיעיבש יאצומו" :רמאנ הילעש
תא רחאמו וילע קלוח ודכנ םת ונברו ,(ב"ע ט ז"ע) וניינבל ך"ת תנשב תיבה ברח י"שר תעדל
תועדה ןאכמו ,(בצת 'יס רשיה רפס ;יאה ה"ד 'סות ,םש) א"כת - תחא הנשב ןברוחה תנש
.הטימשה תנש תעיבק ןיינעל תוקלחתמ
ימכחמ דחא לש וירבד תא םיעמוש ונא הפוקת התואל ךומס .תרוסמה העירכה ןאכ םגש אלא
:רמואה ,שירדנולמ םחנמ והילא ונבר ,אילגנא
'וכו הריציל רשע דחאו םיפלא תשמח תנש 'וכו איהש וז הנש איה הטימשה תנשו"
ברה םגו לאומש ר"ב קחצי 'יברו לאומש 'יברו לאננח 'יבר םימיכסמ וז הטימש תנשלו
ךכ הטימשה תנשש שיא יפמ שיא םדיב איה תרוסמש ורמא םינואגה לכש בתכ ידרפסה
.(53 'מע ,'א ךרכ ,תודהיה יעדמ ,ןיטשפא נ"י ,די-בתכ) 'וכו "איה

הטימשה ןובשח לע יחרפה ירותשא יבר
ירקוחל ןושארה - יחרפה ירותשא 'ר םכחה .םינש לבוימ רתוי רובעכ םיעמוש ונא הזה רבדכ
תועדה לכ תא בוש הלעמ ,הצרא הלעו ו"ס םיפלא 'ה תנשב תפרצמ אצי רשא - לארשי-ץרא
ירחאו ,(אנ קרפ חרפו רותפכ) "השענ המ עדנ אל בורקמ ץראה יאב ונחנאו" ורמאב ,הז ןיינעב
,ג"ע תנשב הב רבעש) םירצמ ץרא לכב" ןכש ,לבוקמה לע ךמתסמ אוה ףא םיכורא םירוריב
.(םש) ל"ז [ם"ב]מ"רה תעדכ הטימשה ןובשחב ןיגהונ ןענכ ףאו (לארשי ץראל וכרדב

הטימשה ןובשח לע ביבח ןב יול 'ר ברה
וררועתנ םעפב םעפ ידמו ,ץראה ינב לש לבוקמה גהנמבו תרוסמב וקפקפש הלאכ ויה תאז לכב
הז ןיינעב םיארוק ונא הנש םייתאממ רתוי ירחא .הטימשה תנש תעיבק רבדב תוקולחמ
אוה וירבד תישארב .ביבח ןב יול 'ר ברה ,רודה ילודגמ דחא תאמ הפיקמו הכורא הבושת
:רפסמ
המוצע הבס איה ןכ 'וכו תולגב הנישעת אל רשא 'ה תוצמה לכמ תחא הטימשה תויהל"
,'וכו הטימש יטרפב ,הטושפ ,הרורב ,הרומג העידי םימכחה דעו תיב ישנאל תויה יתלבל
לדתשהל ונחרכוה ,יבצה ץרא לא תכלל ונרוד ימכחמ תצק חור תא 'ה ריעה רשא רחאו
תנשב תקולחמ םהיניב לפנ ונעמשש יפכו .הווצמה תאז שוריפ גישהל דיה תקזחב
ימכח ו"צי םימלשה םימכחה יפמ דומלת לאשש ימ םהמ שי םג ,איה וזיא הטימשה
ךופהנ ,"תילעו תמקו 'וגו אלפי יכ" 'ה רמא רשא םוקמבו א"עי יקינולאס תאזה ריעה
.(גמק 'יס ח"בלרה ת"וש) "הבר הטטקו תקולחמ ,הכובמהו קפסה םש יכ ,אוה
ינפמ קר אלו ,םינואגה םשב ם"במרה ןובשח יפל הערכהב רמוג אוה ךורא רוריב ירחא
ינפמ אלא ,תולבוי ילב תוטימש ןיינמ רמולכ ,ויניעב הארנה איה הזה ןובשחה דוסי תרוסמש
הטימשה תנש לע ןכ םג התייה (םינואגה לש) הלבקהש (ם"במרה לש) וירבדב ןוכנה טשפה"ש
.(םש) "איה וזיא
רזעלא 'ר .ח"בלרה ינפל םינש תורשע ררועתנ הז קפס יכ ,םיעמוש ונא ח"בלרה לש ורוד ןב יפמ
יכ ,רפסמ (לארשי ץראב תויולתה תוצמל המדקה ,םידרח רפס) ירקזא
דחא םכח םקש ,הנש םיעשתל בורק ,םינפל רשא םינושארה םינבר יקספב אצמנ"
'וכו ב"בות םילשורי ינבר םימלשה םימכחה ודמעו ,הטימשה תנש ןובשח לע רערעל
,'וכו םהינומדק םיגהונ ויה רשא גהנמה תעדל 'וכו תפצ ינברל חילש דחא םכח וחלשו
םישולש ומכ ,ןכ ירחאו 'וכו ם"במרה תרבס יפ לע 'וכו םלוכ תמכסה התלע ןויעה רחאו
זא ,םימדוקה םינברה לע ,םודקה גהנמה לע קולחל הצרש ימ םק ,ח"בלרה ימיב ,הנש
'וכו יקינולאסל ,לארשי תוצופת לכל וחלש םגו םילשוריב רשא םימכחה לכ וצבקתנ
ןכו ,םימדוקה םינברה תעדל ומיכסה םלוכו ,םש ישנא םילודג םישנא םש ויה רשא
י"ררהומ לודגה ברה בתכ ןובשח ותוא יפ לעו 'וכו לארשי תוצופת לכב גהנמה טשפ
וז הנש ,ןובשח ותוא פ"עו ,ע"בל ג"יש 'ה התייה הטימשה תנש יכ ע"וש רפסב וראק
תעדכ יכ בתכ "חרפו רותפכ" לעב ברה םג .הטימשה תנש איה ע"בל ח"משה תנש איהש
."גהנמה ןכו םיקסופה בור תעד ןכ םינואגהו ם"במרה
םתא חכוותמ ח"בלרהו ,םירימחמו םיקפקפמ ואצמנ תומכסההו םירואיבה לכ ירחאש אלא
:רמואו
הב םיבייח ונא ןיאש ןודל רשפא היה 'א הנש לע וליפאו ,'א הנש רומשל ונל ןכ םאו"
תאצויה הנשה איה ,'א הנש ןירמוש ונא ירהו ,'וכו אניד ןיינעל לוקש קפס היה םא
תיזח יאמ רמימל אכיל ,ראבתנש המ יפכ הרשי ךרד וכרדש ןוויכו ,ל"ז ם"במרה תעדל
.(םש) "רורב הזו התוא רומשנ םא ונל ידו ,הנשה תאזבמ רתוי םינש ראשב לקהל
יחרפה ירותשא 'ר .לארשי-ץראב יאלקח ידוהי בושיי טעמכ היה אל םיבורמ תורוד ךשמב
ןמז הברהו ,(זמ קרפ חרפו רותפכ) "םה םייוג לשמ וניתוריפ בור לארשי ץראב וישכע" :רפסמ
.תואלקחב םיקסוע םידוהי ןיאש תאז לע םיעמוש ונא ןיידע ,ךרעב הנש םייתאמכ ,ךכ ירחא
תונקל" יכ ,בגא ךרד ונעידומ ,םילשוריו תפצ ,םירצמב תונברב שמישש ,ארמז ןב דוד 'ר ברה
ןיב הז םסרפתנו 'וכו הלאב תכלל וסנ אלו ,הזה תוכלמב םידוהיה וגהנ אל םימרכ וא תודש
,ז"בדר ת"וש) "חמצי אל וערזי םא םידוהיה יכ םירמוא םהבש םישפיטה ןמ שיש דע ,ם"וכעה
הנוש בצמה היה אל לארשי ץראב םג לבא ,םירצמ לע הארנכ ורמאנ ולא םירבד .(חר ףלא
.הברהב

דרפס שוריג ירחא ץראב בושייה שודיח
הילע הליחתה (ז"ער 'ה) םיקרוטה ידי-לע לארשי-ץרא שוביכו (ב"נר 'ה) דרפס שוריג ירחא
"תורחא תויוכלמו (איקרוט) המרגות תוכלממ" םידוהי ולע "הנשב הנש ידמ" .ץראל הלודג
לע .(חמ 'יס ג"ח ט"יבמ ת"וש) "ןושלו ןושל לכ ראשמ םיבר םה דרפס שוריגמ םידרפסה"ו
םא ,ונבר ונדמלי" :הזעמ הלאש וילא החלשנש ,ז"בדרה יפמ דוע םיעמוש ונא תיאלקח הלחתה
םא - תועקרק םהל שיש םישנא תצק שיש ינפמ ,תורשעמו תומורת שירפהל םיבייח הזע ינב
.(הק ףלא ,ת"וש) "אל וא הז ןיינעל לארשי ץראמ איה

תפצב תיעיבש לע םינויד
תדובע ןיינעל ונינפל רבכ תדמוע תיעיבשה תלאשו ,יאלקחה בושייה חתפתנ רצק ןמז רובעכ
ץרא תשודקבש רבד לכל םינושארה ןמ" היהש (ט"יבמה) ינארטמ השמ 'ר ברה ,תודשה
ינב םידוהיה לע" :לאשנ רבכ (חמ 'יס ,ג"ח ,ת"וש) "ב"בות תפצב ,א"פר 'ה תנשמ" "לארשי
,םירבד ראשו ןפג-רמצו םינוערזו םירועשו םיטח הנש לכב םיערוזש ,לארשי ץראב םירפכה
,תיעיבשה הנשב דמוע אוהש ןוויכמו ."תיעיבשהו תורשעמהו תומורתה ןיינעב וגהנתי ךאיה
ןמזב תיעיבש ןיינע ררבמ אוה ירהו - "הב בישנ וניתנש איהש תיעיבשו" - הילע רקיעב ןד אוה
:רמוגו "אנונרא םושמ" יאני 'ר לש ורתיהב ךכ רחא ןודל רבוע ,ןנברדמ איהש קיסמו הזה
תא םיבוג ויהש רורב היהו ,"אנונראה ליבשב הטימש לש הנשה תאזב ערזש ימ שי םא ןכ םאו"
הז לע יכ ,(ורקיעש ל"צ ילוא) ורקעש סנק וא סנוא םהילע ןיא" ,םיערוז ויה אל םא םג סמה
,םיראשנה תוריפב גוהנל שי ותעדלש אלא ,"אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ יאני 'ר זירכה
.(טמ 'יס ,ג"ח ,ט"יבמ ת"וש) תיעיבש תשודקב םלכואלו תיעיבש ןיד ,סמה םולשת ירחא
.תיעיבשב הדשה תדובע ריתהל רחא ךרד ט"יבמה אצמ אנונרא םעטמ רתיהה דבלמ םג לבא
יוגמ הדש רכחש לארשי לע (ז"כש 'ה תנשב) יאחוי רב רזעלא 'ר םכחה לש ותלאשל הבושתב
,אנונרא םעטמ ריתמ ט"יבמהש ירחא - תיעיבשה הנשב הדשה תא דבעל חרכה שיו 'וכו
הז ידי-לע העיקפהלו יוגל הדשה תא ריכשהלו בושל :תרחא רתיה תעצה עיצמ אוה ,ליעלדכ
יכ ,הדבל תיעיבשה תנשל קר הדשה תא ריכשהל רוסאש קסופ אוהש אלא ,ןנברד תיעיבשמ
תונש רתי ןיב תעלבומ אהת הטימשה תנשש ןפואב ,הטימשה תנש ינפל רתוי וא הנשל םא
תנש םדוק יוגל וריכשהו הדש יוגמ רכש וא ,ולש הדש יוגל ריכשמש לארשיו" - תוריכשה
.ינארטמ ףסוי 'ר ברה ונב םג קספ ךכו .(דס 'יס ,ב"ח ,ת"וש) "רתומ - םינש המכל תיעיבשה
,ם"וכעל והדש ריכשהל רתומ םא ךל יעבת יכ" :רמוג אוה אנונרא םושמ רתיהב ןויד ירחא
.(בנ 'יס ,ב"ח ,ט"ירהמ-ת"וש) "ירש העלבהבד הארנו ,אנונראד אמעט אלב

,לארשי תועקרקב תיעיבש לע ,תפצב ןיידו בר ,יטנלג השמ 'ר ברה לאשנ ב"סש 'ה תנשב
תועקרק לש םניד היה המ ,הלאשה רוריבב סנכיהל ילבמ .ןודיצ דצל האלהו הימסק רהנמש
תועקרקה םתוא"ש רמואו בישמ אוה ,ארזע תשודקב שדקתנש ,לבב ילוע לובגב ויה ולא ,הלא
םתוא ושבכ אלש ,ינש תיבב וליפאו ןנברדמ אלא םהב תגהונ תיעיבש ןיאש ,ןושאר שוביכמ םה
תיעיבשה ירחאו ,יוגל הריכמ ידי-לע תיעיבשמ םעיקפהל ריתמ אוה ךכיפלו ,"ינש שוביכב
"ונידי תחת השובכ שממ לארשי ץרא הניאש ןוויכ" רוסיא ששח םוש ןאכ ןיאו ,םונקיו ורזחי
.(זנ 'יס ,ת"וש)

שיא"מ ,ןורבחב הבישי שארו בר ,וייבור יכדרמ 'ר ברה לאשנ ךרעב הנש םישימחו האמ רובעכ
ןכ גהנתהל ול רחבי ןוקיתו טפשמ המ 'וכו ודבעמה יוג ול שיו ןורבחב םרכ ול היהש לארשי
,יטנלג ם"רהמ לש הריכמ ידי-לע רתיהה תא ל"נה ברה ריכזמ ותבושתב "?הטימשה תנשב
,לבב ילוע ידי לע השבכנש ,שממ לארשי-ץראב ףאש ,םירבוס םיקסופה בורש ןוויכמ יכ רמואו
ותוא ידי-לע םרכב הדובעה תא ריתהל רשפא ירה ,ןנברדמ אלא הניא הזה ןמזב תיעיבש
ונממ וננקיו רוזחי תיעיבשה תנש ירחאו ,הרומג הריכמב יוגל םרכה תא רוכמל אוהו ,ןוקיתה
ירכנל רוכמל עיצמ אוה ףא ,תוריכשב ט"יבמה קספש ךרדכו ,(ד 'יס ד"וי ,רומה ןמש ת"וש)
.הריכמה תונשב תעלבומ אהת תיעיבשה הנשהש ידכ ,הטימשה תנש ינפל הנש

הריכמה רתיה
ירכנ לבא ,לארשי לש עקרקב קר אוה הזה ןמזב תיעיבשה ןידש הכלהב ודוסי הריכמה רתיה
ןיא"ש םיקסופ ונאש יפ לע ףאו .תיעיבש תשודקמ עקרקה העקפנ לארשי ץראב עקרק הנקש
םא"ו (א"ע זמ ןיטיג) "ץראה תשודק יל - ץראה יל יכ :רמאנש רשעמ דימ עיקפהל יוגל ןיינק
,(םש ,י"שר) "רשעמב בייחתת אלש התשודקמ עיקפהל ןיינק ונינק ןיא ,ץראב עקרק ירכנ הנק
תעקפומ םהירבדמ השודק לבא ,הרות לש השודקב קר רמאנ הז לכש ארמגב םש ראבתנ ירה
.(םש ,י"שר) "עיקפהל ירכנ דיב חכ שי םש ,ןנברד הדיד רשעמד" הירוסבו ,ירכנ ןיינק ידי-לע
יוג דיב חוכ שי ירה ,ןנברדמ הזה ןמזב איהש ןוויכמ ,תיעיבש ןיינעל ןאכמ םידמל ונאצמנ
ץראב עקרק הנקש ירכנ" :ם"במרה בתכ ךכו ,תיעיבש תשודק ידימ עקרקה תא עיקפהל
תוכלה) "תיעיבשה לע ןיווצמ םניא םירכנהו 'וכו םירתומ היתוריפ ,תיעיבשב הערזו לארשי
(ירכנל) ול שיש רמול םעט שי"ש רמואו ףיסומ וראק ףסוי ונברו .(טכ הכלה ,ד"פ ,לבויו הטימש
'יס לכור תקבא) "םייוגל אלו - םכל ץראה תבש התייהו :ביתכ ארקד ,תיעיבשמ עיקפהל ןיינק
.(דכ

םנוחת אל
ירכנל עקרק רוכמל רוסא ירהש ,ירמגל רחא דצמ קפס ררועתנ יוגל הריכמה תצע לע ,םרב
ףאו .(א"ע כ הרז הדובע) "עקרקב הינח םהל ןתית אל - םנחת אל :ארק רמאד" לארשי-ץראב
ראש ןיב (הז ןיינעב) קלחל םעט םוש ןיא" הנה ,רמאנ "םיממע העבש" לע הז קוספש יפ לע
.(רמאד ה"ד 'סות םש) "םיממע העבשל תומוא
בתכ המ איבמ אוה ךורא ןויד ירחאו ,"רומה ןמש" לעב ברה היה הז לע דמעש ןושארה
םתבישי םהל םרוגש ינפמ" אוה םייוגל עקרק תריכמ רוסיא םעטש ,"רפס-תירק"ב ט"יבמה
רוסיא ןיא ,םייוג הבור לארשי-ץראש הזה ןמזב" - "רומה ןמש" לעב קיסמ - הז יפלו ,"ץראב
ונקיש ,יפט עקרקב הינח לארשיל תויהל םרוג היהי הזלה ןוקית ידי לעש" דועו ."הריכמב
םליצהל ,ןוקית םהל השענ אל םא" ןכ ןיאש המ ,"עדונכ ,איה הווצמ אד ןוגכד ,ץראב םימרכ
.השודקה ונצראב םרכ תונקלמ ענמיו חרבי (הטימשה םויקמ) אריה שיא לכ" ירה ,"לושכממ
ידכבו ,"הריכמה ןוקית תושעל ונחוכ תא תופיל" "רומה ןמש" ברה הצור תאז לכבש אלאו
הריכמב אלא םתס הריכמב ירכנל רוכמל אל עיצמ אוה רוסיאה ידדצ לכ תבוח ידי תאצל
תא רמוג אוהו ,(טלש הווצמ ,ךוניחה רפסב אבוה) ן"במרה תעדל רוסיא םוש ןיא הזבו ,ןמזל
עקרקה םגו ירכנל ומרכ תא רוכמל ,םרכה לעב ,ילארשיה שיאל" רתיה תארוהב ותבושת
תנשו תיעיבש םדוק המימת הנש ונייהד ,תופוצר םינש יתשל ,רטש ידי לע הרומג הריכמב
.(םש) "ומרכ ול ריזחי םייתנש ירחאו ,תיעיבשה

:םינוש םירודיהב הריכמה ןוקית תא תופיל ופיסוה וירחא םיאבהו
הרז הדובע-ידבועל אוה הריכמה רוסיא רקיעש ינפמ ,(ימלסומ) לאעמשיל אקווד רוכמל
םהילע לח הז רוסיא ןיא ,הרז הדובע ידבוע םניאש םימלסומה לבא ,(חמ הווצמ ,ק"מס)
.תועקרק םהל רוכמל רתומו
םעטמ אוה הריכמה רוסיא ם"במרה תעדלש ינפמ ,תועקרק לעב לאעמשיל אקווד רוכמל
.(ד הכלה י קרפ ,ז"ע תוכלה) "איה יארע תבישי (ץראב) ןתבישי ,עקרק םהל היהי אל םאש"
עבק-תבישי ץראב ותבישי ,הריכמה אלוליא ףאש ןויכ ,עקרק ול שיש יוגל רוכמל רתומ הז יפלו
.איה

לארשי-ץראב השדחה תובשייתהה תישאר
תנש .קרפה לע הטימשה תלאש התלע בוש לארשי-ץראב השדחה תובשייתהה תישאר םע
,תובשומה םא לש הדוסיל תיעיברה הנשה ,ב"מרת התייה שדחה בושייל הנושארה הטימשה
םלוא .הוקת-חתפ
תבסמ - תאזה הנשבו ליאוה ,הילאמ הרתפנ ב"מרת תנשב הוקת חתפב הטימשה תלאש"
וצלאנ - תומ ירקמל םג ומרגשו םינושארה םיצולחה תא ופקתש תושקה תולחמה
ידי-לע איהה הנשב אליממ הדבענ אל התמדאש ןפואב ,הבשומה תא בוזעל םיראשנה
םעפה .םתמדא לע םירכיאה תא האצמש ,ט"מרת - הינשה תבשב ןכ אל .םידוהיה
,(וכת 'מע הוקת-חתפ לש לבויה רפס) "םירבד תמחלמו םיחוכיו ןומה הלאשה הררוע
םויה הז :ורמא הזמ הלא .רודה ילודג ןיב תקולחמ עלסו תיללכ הלאשל הטימשה יהתו
הנש תתיבשו ךרו ריעצ ונדוע יאלקחה בושיה :ורמא הזמ הלאו ;וז הווצמ םויקל ול וניווקש
.ירמגל ובצמ תא ףפורל הלולע תחא

יבצ לתפנ 'ר ,"ןויצ יבבוח" ישאר ,םינואגה תשולש אנליווב ודעונשכ ,ז"מרת לולא שדוחב דוע
רבילהומ לאומש 'רו קסיובמ גרבסילע יכדרמ 'ר ,ןי'זולוומ (ב"יצנה) ןילרב הדוהי
-ש התייה ב"יצנה לש ותעד .ןויצל-ןושארמ רכיא ידי-לע הלאשה םהינפל הגצוה ,קוטסילאיבמ
יכו' :רמאנש ומכ ,הבשחמו רוהרה םוש ילב ךרבתי םשה תווצמ ירחא אלמל ונילע"
תא םייקל ונילע ןכ לע ,'וגו 'יתכרב תא יתיוצו 'וגו תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת
." 'התשטנו הנטמשת תיעיבשהו' :ונרהזנש ומכ ,םיקופקפ ילב ה"בקה תווצמ
םינשב תואמ ירחא ןכש ,ץראה תשודקב העיגפ םושמ הטימשה רתיהב האר הז ןויצ-בבוח ןואג
רתיה יכרד שפחל אלו ,תאזה הווצמה לש המויק תורשפאל וניכזש לע חומשל ונילע ןברוח לש
,ל"ז הפי לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה יפמ םג ונא םיעמוש הלאה םירבדכ .הנממ רטפיהלו העיקפהל
:הוקת-חתפ ינושארמ ,יוני'זור לש הבר
םייואר ,ןנברד וא אתיירואד ,הזה ןמזב הטימש ןיינעב העובק הכלה היהתש ךיא"
םינפ לכ לע ,הרות ירבדמ םירפוס-ירבד םירומח םג יכ דבלמ .הזב המייקל ונא םיביוחמו
תאצל ונילע ,ושדק םוקמב דתי ונל תתלו ,תובשומל וניכז רשא הנושארה הטימשב
הלאבו ,ורטפנש ףא תורשעמ םהילע ולביקש ,הלוגה ילוע וניתוברו וניתובא יבקעב
."תוטימשהו תורשעמה תא םהילע ולבקו ומייק העובשבו
אוהש אלא ,תיעיבשב דובעל רתיה אוצמל רשפא ותעד יפל יכ בישה ל"ז רבילהומ לאומש 'ר ךא
תוצמ תא םייקל תורשפאה ונל הנתינש ןוויכ" רתיהב שמתשהל םא הטלחה ידיל ןיידע אב אל
ל"ז גרבסילע יכדרמ 'ר םלוא ."המייקל תלוכיה ונל התייה אלש םיפלא תונש ירחא הטימש
המכ דע ואולמב וב שמתשהל ונילע ירה - יתעדכו לאומש 'ר תעדכ - רתיה אצמנ םא" :רמא
,רימחהל תושר ונל ןיא ,הלילח ,ןברוחל וא םויקל ,וב יולת בושיהש הזכ לודג רבדב .רשפאש
שיא םינברה ובש ,ףוחד היה אל ןיידע ןיינעהש ןוויכמ ."לקהל הרות-ירבד יפ לע הארנ םא
וז הכלה לש הרוריבל וסנכנ םיריתמה םגו רסואה םגו .תחא המכסה ידיל ואבש ילבמ ,ותיבל
.םידחוימ םיסרטנוקב םהירבד ולעהו

יכ ,ותעד התייה ,םתעשב ט"ירהמהו ט"יבמכו םתעשב יאני 'רו יברכ .לידגה יל'יכדרמ 'ר ןואגה
םג ,םפכ עיגימ םמצע תא סנרפל םדיב התלע אל" רשא ,םירכיאה לש השקה םבצמ תביסמ
ומייקי םא ,םהיתוחפשמל ףטה יפל םחל ריתוהל םדיב ןיאש ןכש לכמו ,הדובעה תונשב
רתיה-יכרד תפסות ילב הדובעה תא ריתהל שי ,"וז הטימש תנשב ירמגל ץראה תתיבש
רשא הטימשה תנש תדובע ירמגל ריתהל תערכמו הטונ הרותה תעד ,יתעד יפל" :םירחא
הדובע תרתומ ,שפנ-ייח וב שיש םוקמבש ,םיקסופה לכמ םכסומו רורב רבדה ןכש ...ונינפל
רתיהה תעצה .הזב ול ודוה אל ,םכותב לאומש 'רו ,רודה ילודגש אלא ."ירמגל תיעיבשב
.יוגל הריכמ לש וז התייה תחוורה

ח"מרת תטימש
יבבוחו ןורבה - םיבשיימה תודסומה .ימשר ןפואב הלאשה הלאשנ רבכ ח"מרת תנש תישארב
"עודיה בידנה" חוכ-יאב ,רגנלרע לאכימו ןהכה קודצ ברה .רודה ילודג לא רבדב ונפ - ןויצ
לש ןבר" היהש ,הנבוק לש הבר ל"ז ןנחלא קחצי 'ר ןואגה לא וז הלאשב ונפ ,דלישטור ןורבה
ןילרבל חלשו ,הב עגיו למע אוהו ,השעמל הכלה םירומה לודג ,ןבומה אולמב "הלוגה ינב לכ
אוה םג הלעה ויפ לעו - יוגל הריכמ ידי-לע ןושארה ריתמה - "רומה ןמש" רפסה תא איבהל
םילשוריב םינברה ישארל ולסכ ב"כ םויב הנפ תקולחמ ששחו דובכה ינפמ" לבא .רתיהל
ינפמ קר בישה רגנלרע ברהלו ןהכה קודצ ברהלו ,ןכ-םג םתצעו םתעד ול ועידויש ,ב"בות
."הטלחה םוש םהל עידוה אלו דובכה

,ח"מרת ,ולסכ 'ח) ןי'זולוומ ב"יצנה ןואגה לא הסידואמ רקסניפ ר"דה הנפ "ןויצ בבוח" םעטמ
'ר ןואגה ךכ לע לאשנש ול עדונ יכ ,בישהו וז הכלה תורוהלמ ענמנ ב"יצנה .(383 'מע 'ב םיבתכ
.שארב ץופקל הצור וניא ןכלו ,"ונממ בושחו ןקז אוהש" ןנחלא קחצי
.םילשורי ינבר לש םתבושתל הכיח ל"ז אוהו ,א"ירגה לש ותארוהב אופא יולת היה רבדה
םורגל הצר אל ,םולש ףדורו םולש בהואה ,א"ירגהו ,רוסאל - העיגה הלא לש םתבושת
.םילשורי ינבר והורסאש רבדב רתיה תורוהלמ ענמנו תקולחמל

ח"מרת רתיה
יבבוח" .השעמל הכלה ,הריהמ הבושת העבת הלאשהו ,ח"מרת ףרוח לש ובור רבע םייתניב
דעונ טבש שדוח ףוסבו ,רבדבש תופיחדה לע ל"ז רבילהומ לאומש 'ר ןואגה תא וררוע "ןויצ
לאומש 'ר ןואגה ףוריצבו ,אנטוקמ ל"ז קנורט עשוהי לארשי 'ר ןואגה םע השרווב מ"שרגה
:ןמקלד רתיהה תא ומתחו ובתכו הזב ונייעו ונד אשרוומ ל"ז שיפפלק ליוונז

ט"מרת תנש איהו גהנמה יפכו ל"ז ם"במרה ןובשח יפ לע הטימשה תנש הבורק יכ תויהב
,םידוהי לש ,תוינולוק םיארקנה םירפכ המכ וננוכתנש ךרבתי ותרזעב וניכזו ,ל"עבה
םהילע רוסאנ םאו ,םרכ יעטממ ןהו תואובת ידשמ ןה ,המדאה תדובעמ םיסנרפתמה
תוינולוקה ןברוח הזמ קופיתו ץראה םשית םימרכה תא ןקתלו המדאה תא דדשל
,ץראה בושי תלצהו תושפנ תלצהל ןכ לע - הלילח בערב וגומי תושפנ תואמ המכו ,הלילח
תא ל"עבה ץיקב רוכמל ט"מרת תנש וז הנש לע רתיה ונאצמ ,ןוממ תלצהו ףוגה תלצה
ג"ואה תא םהל ריזחנשכש תנמ לע ,םירכנל המדאה תדובעל ךיישה לכו םימרכהו תודשה
המה םיביוחמ ,חוויר .......ךס םהל ןתנו הטימשה רחאל (המידק ימד = בוגפיוא)
.הזל ךיישה לכו םימרכהו תודשה ונל ריזחהל
ורכמי רשאכ זא .םתמכסה יפ-לעו םילשוריבש ןיד תיבה לצא ובתכי ל"נה רטשה חסונ
.םימרכב ןהו תודשב ןה ךרוצה לככ המדאה תא דובעל רתומ היהי ,הזכ רטש יפ-לע ל"נכ
םירכנ םילעופ רוכשל םתלוכישו תלוכי ילעב םהש םיטסינולוקה םתואש ,ןבומ אליממ
רוכשל םתלוכיב ןיא רשא םיינעה לבא .תיעיבשב הרוסאה הדובע םמצעב ושעי אל
ורויש םילשוריבש ןיד תיבה יפ-לע אקווד לבא ,םמצעב הכאלמ ושעי םירכנ םילעופ
קר השענ ל"נה לכ .תורוסאה תוכאלמהו םהל תורתומה תוכאלמה ,םתלאש יפ לע םתוא
.שדחמ רתיהל וכרטצי זא יכ ,ןכ רחאל תואבה תוטימשה לע אל לבא ,ט"מרת תנש לע
,ללכ רתיהל וכרטצי אלש םהל חילצהלו ומע תא עישוהל וימחר בורב 'ה רוזעי ילואו
.הרות ןידכ הטימשה ורמשיו
ראובמה יפכ השודקה ונתרות תדו ןיד יפ לע ול םימיכסמ וננה ל"נה רתיהה ירבד לכ
בר םג ונמע םיכסיש ןפואב השענ הז לכ םנמא .םידחוימ םיסרטנוקב הכוראב ונלצא
.אנווראק ק"דבאה י"נ ןנחלא קחצי ה"ומ ת"שכ ונרוד ראפ ןואגה
.ןקודקדו ןתכלהכ ץראב תויולתה תווצמה לכ לא רומשנו ונתלואג תא שיחיו רהמי 'הו

אשראוו הפ ןויצ ם"חרת טבש ח"כ ק"שע 'ז םויל רוא םותחה לע ונאב

אנטוק ק"פוח עשוהי לארשי םואנ
קוטסילאיב ק"בוחה ל"ירהמ ברהב לאומש םואנו
.אשרוו ק"ק הפד ץ"ומה ליוונז לאומש םואנו

אנוואקמ ןנחלא קחצי יבר לש רתיהה
.א"ירגה לש ותמכסה תא לבקל ,הנבוקל ךרכב בקעי 'ר וריכזמ תא ןכ-ירחא חלש מ"שרגה
רבד הזו ,רתיהל אוה םג ףרטצנו א"ירגה דוע ששח אל - רבדב דיחי היה אלש ךותמ - םעפה
:ורתיה
םיסנרפתמה םידוהיה לש תוינולוקה ד"ע תעד תווחל םישדח הזיא הז יתשרדנ רשאכ
תנשב אובל הטימשה תנש הבורק יכ ק"האב תודשהו םימרכהב המדאה תדובעמ
היהו הלילח ץראה םשית יכ תויהל לוכי רתיהו הצע שקבנ אל םאו ,ל"עבה ט"מרת
סומע יננהש ףאו .'וכו עדוי ימו תושפנ תואמ תלצהל עגונ הזו ,ו"ח תוינולוקל ןברוח
יפ לע רתיהל יתילעהו הזה לודגה ןינעהל קקדזהל יתיאר ז"כע ,בר תושילחו תודרטב
.דבלב םינשה יתש ךשמ לע תוריפהו ףוגה םילעמשיל תודשהו םימרכה רוכמל הצעה
אקווד לאעמשיל היהי הריכמהו םהילעבל תודשהו םימרכה ורזחוי ןמזה תולכ ירחאו
הכלהל ךא .ת"העב דחוימ סרטנוק הז לע יתכרעו הריכמה תויהל לוכי ל"עבה ץיקבו
ירבדכ הזה שדחה רבדב דיחי תויהל יתיצר אלש יפל םויה דע יתאצי אל השעמל
.הלאכ םיניינעב
ת"שכ םינואגה םינברה נ"ידי דובכ הזל וקקדזנ רשא בתכמ ונעיגה רשא םויהכ ךא
ק"קד י"נ רעבוליהאמ לאומש ר"הומו אנטוק ק"דבא י"נ עשוהי לארשי ה"ומ
תרקי ד"ע הצעבו רתיהב ואציו אשראו ק"קד צ"ומ ליוונז לאומש ה"ומו קוטסילאיב
רבדהב דיחי ינא ןיא יכ יתוארב ןוצרו תחנל יל הז היהו יב םהינפ ומשו הזה ןיינעה
הדובעהש ,ל"נה יתצע יפ-לע השעמלו הכלהל יתעד תווחל םויה יננה ןכ לע ,הזה לודגה
רוכשל םתלוכיב ןיאש םיינעה רבדב ךא ,םידוהי םניא ידי-לע ויהי םימרכבו תודשב
הכזי 'הו .ויחיש וללה 'גה 'כ םע הצע הזה רבדב בשייתנ םמצעב ושעי םא םירכנ םילעופ
היתוכלה לכב ונילע הווצמכ הטימש תווצמ םייקלו ונצראל החמשב אובל ונל
.היקודקדו
תואבה תוטימש לע אל לבא ,ל"עבה ט"מרת תנש לע קר וז רתיה תצע יכ רמאנ שוריפבו
וכרטצי אלש ונמע רזעב היהי 'הו ,ה"יא ןייעלו שדחמ רתיהל וכרטצי זא יכ ,ןכ-רחאל
ראובמה יפכו ת"דו ןיד יפ לע אוה הזה רתיהה ירבד .ת"דכ הטימש ורמשיו ללכ רתיהל
.ה"עב הזב הכוראב דחוימ סרטנוקב ילצא

ח"מרת רדא 'ג 'ד םוי םותחה לע יתאב היארלו
ל"נה אנוואק ק"קפ הנוחה ןנחלא קחצי םואנ

ומכ םתמכסה יפ-לעו םילשוריבש ןיד-תיבה לצא ובתכי ל"נה הריכמ רטשה חסונ
.ל"נה ןנחלא קחצי - ל"נה םינואגה דובכ ובתכש

רתיהל ודגנתה םילשורי ימכח
ידיקפל םג םתבושת התייה תאז .רוסאל םילשורי ילודג ורוה ,הלעמל רומאכ ,לארשי-ץראבו
ודמע םיזנכשאה לבא ,(ח"מרת ,ןסינ) וריתה םידרפסה ימכח .םהילא ונפ רשא ןורבה
,דלישטור ןורבה לא בתכמב ל"ז ןיקסיד ביל עשוהי 'ר ןואגה הנפ רייאב ד"יב .םרוסיאב
םור תראפתל אל" יכ ,ונזא תא ריעמ אוה הז ובתכמב .ויתובשומב תיעיבשה תרימש לע ושקבל
תוצמ םייקל האנ ול ,שדוקה ץראב תובשומ םיקהל הכזש ירחאו ,"םירתיה שפחל בשחי ודובכ
לכ תא רכמ :םיריתמה תעדכ גהנ אלא ,ותשקבל הנענ אל ןורבה םלוא .התכלהכ תיעיבש
תא ותושרב לבקל לארשי ץראב וחוכ-אבל רשואמ חוכ-יופי חלש הזו ,זירפב ירכנל ויתובשומ
ל"ירגה ידי-לע המותח "היולג העדוה" המסרפתנ ח"מרת ףוסב .ול םירוכמה םיסכנה לכ
הניאו תימתס איה העדוהה .תיעיבשב הדובעה רוסיא לע ל"ז טנלס לאומש 'ר ןואגהו ןיקסיד
הלודג הלומעת תובשומה ינב ןיב הלהנתה הז םע דחי לבא .הריכמה-רתיה תא ללכ הריכזמ
הכימת תשקבב הלוגל ונפ ובש לודג זורכ םסרפתנו "הטימשה דעו" ןגראתנ .תיעיבשב תובשל
וכמס ,םהל רקי ץראה-תשודק רבדו ,םימלשו םיארי ויה םבור רשא תובשומה ינב .םיתבושל
ותדמע דוחייב העיפשה ןורקעו הוקת-חתפ ינב לע .תובשל וטילחהו םהל חטבוהש עויסה לע
םוקמ היה הוקת-חתפב .םיריתמה ירחא הטנ אל רשא ,ל"ז הפי לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה לש
- הלוגב ותונבר םוקמ - יוניזורל ךומסה רפכה ינב םימיה רבכשב ויה" ןורקע ישנאו ,ובשומ
הפרטצנ תי"וליבה הרדג ףאו ."םיקולאה רבדל שיא עמשי רשאכ וירבדל עומשל ולגרוהו
.םשארב דמע רשא - הפי ג"מרה דימלת - ל"ז סניפ לכימ לאיחי 'ר עיפשה הלא לע .םיתבושל

"ןויצ יבבוח"
אלש ,תובשל םרימחה לע דואמ וזגר ,היבשייתמב וכמתו הרדג תא ומיקה רשא "ןויצ יבבוח"
,הנשה עצמאב םתדובעל ובש הרדג ינבש היה רבד לש ופוסו ,םיריתמה היסור ילודג תעדכ
תלילסמ ותסנרפ אצמ םהמ קלח .השק בצמב הטימשה תנש תא ומילשה תובשומה ינב רתיו
הז לכו ,םיתבושל חמק קליח רשא "הטימשה דעו" ידי-לע וכמתנ תצקמב ,םכש-ופי שיבכה
ותואב - "שחכ ונרשב םגו ונתמהבו ונמסא ונלכא הטימשה תנש תחת" - םהל קיפסה אל דחי
.הדובעה תונשב םג םינותנ ויה ובש ףפור ילכלכ בצמ

םיריתמל ףרטצמ ןיקסיד ל"ירגה
יכ םילשורי ילודג םג ואר זאו ,בחרו בושייה לדג - ו"נרת דע ט"מרתמ - םינשה עבש ךשמב
היהש ,ל"ז ןיקסיד ל"ירגה .רתיהל םה םג ופרטצנ ןכלו ,הבורמ דספההו דואמ הקוחד העשה
'ר לבוקמה ןואגה ורדסש יפכ ,ו"נרתב הריכמה רתיה לע ודי ךמס ,ט"מרתב םירסואה ןמ
וז הכלה עבוק וניאש שרופמ עידוה ל"ירגהש אלא .ופי לש ןושארה הבר ,ל"ז יולה ץרה ילתפנ
תוכאלמ םג ,הטימש התואב ,ל"ז רבילהומ לאומש 'ר ןואגה ריתה הז תמועלו .תורודל
:ה"נרת'ה זומתב 'ח םוימ ובתכמב וירבד ולאו .אתיירואד

ידי-לע תוכאלמה לכ תא םירחא םינואג וריתה (ט"מרת תנשב) זא םג הנהו ..."
תורוסא ןהש הלא םג ,תוכאלמה לכ ריתהל זא יתעד התייה יכנא םגו ,םילארשי
תא יתלטיב ךא ,יסרטנוקב הכוראב הז לכ יתראיב רשאכ ,םילארשי ידי-לע ,אתיירואדמ
,הטימשל רכז תושעל פ"כע שיש הטונ ותעדש רמאש ,ל"ז אנטוקמ ןואגה תעד ינפמ יתעד
לע ףיסוה אוה םג ךא .אתיירואד תוכאלמב תוחפה לכלו ,ומצעב ילארשיה דובעי אלש
דרפס ינבר ינפל יתעד לטבמ ינא םנמא" ,בתכו ם"חרת ןוויס 'ימ ובתכמב הלא וירבד
אוה םתיחמ לכ רשא ,ונצראב םילארשיה םילעופה ובר רשאכ התע ןכלו ."לארשי ץראב
לכוא תירכנ ,הדובעה םהילע רסאנ םאו ,םהימרכו םהיחא תודשב ,םתדובע רכשמ
...םתושעל םילוכי םניא םיברעהש הלאכ תוכאלמ ןנשי םג ,הלילח בערב ועווגיו ,םהיפמ
ידי-לע תוכאלמה לכ ריתהל ,יסרטנוקב תראובמה ,יתעד לע דומעל יננה התע ןכל
םילשורימ ישאב-םכחה 'גה ןואגה הרוה רשאכ ,תיעיבש םויקל רכז תושעלו ,םילארשי
,רבד לכ ושעי אל םידרפסה ןיד תיב תלאש ילבו ..."שיאל החמש" ורפסב ,א"טילש
םיטסינולוקה םתוא יכ עידוהל יתיאר הז םג .רימחהל םא לקהל םא ושעי םתארוהכו
םילעופ ורכשיו ,הדובעה םהילע ,רוסאל הטונ יתעד ,םילעופ רוכשל םילוכיה ,םירישעה
ותכרב תא הווצי 'דו (ב 'יעס במקת 'יס ח"ואב 'יע) םיינעה םהיחא תא ,םילארשי
תא רומשל ולכויו םתאוולה ידיל אלו םדו רשב תנתמ ידיל אל וכרטצי אלו םהימסאב
.(וכ ןויליג ,ע"רת "ידוהיה") "ןתכלהו ןטפשמכ ל"עבה תוטימשה

והילא 'רו טנלס לאומש 'ר ,םילשורי ינואג תוארוה יפל הריכמה הרדוס ג"סרת לש הטימשב
.ל"ז םימואת-ץיבוניבר דוד

התשודקב תיעיבש ירמוש םירכיא
רתיהב שמתשהל אלו םמצע לע רימחהל םימש-יארי םירכיא וגהנ הטימשו הטימש לכבש אלא
ףאו ,רתיהה תלאשב ןודל ובשו הטימש לכב וררועתנ םינברה יגוחבו .וז השודק תוצמ תעקפה
.תיעיבש ירמושב ךומתל תולובחת ושפח םג
'ר ןואגה לש ותושארב םילשורי ינבר ופסאתנ (ע"רת - תיעיבש ברע) ט"סרת ץיק תליחתב
ו"ח תללחתמ האבה תיעיבשה תנש היהת אלש" הטימשה לע ןודל ל"ז טנלס לאומש
דוד בקעי 'ר ןואגהו תובשומהו ופיב בר זא 'יהש ל"קוצז ברה ןרמ ודעונ ןכ ומכ ."תונושארהכ
הלוגה לכל ארוק לוק" םוסרפ רבדב ונדו םילשורימ ל"ז ןילרב םייח 'ר ןואגהו תפצמ ל"ז
הלוגל האירק "!'דל תבש" ארוק לוק עיפוה םנמאו ."הכלהכ תיעיבש ירמוש ידיב וקיזחיש
,תואלתו תורצמ ףקומה ,הזה רודב ףא יכ" םיעמוש ונא ארוקה לוקה ךותמ .םיתבושב ךומתל
תיעיבשה תנש תא רומשל םהילע ולביק רשא תומלש סעינאלאק ןנשיו לארשי ןמלא אל דוע
."העקפה םוש ילב הרות לש תדכ תאזה

רתיהה לע רוערע
םירערעמה ישארמ .רתיהה םצע לע ורערע אלא ,העפשהו הלומעתב וקפתסה אלש ויה לבא
ל"צז ברה לא הנפ ט"סרת ףרוחב דוע .תפצ לש הבר ,(ז"בדיר) ל"ז דוד בקעי 'ר ןואגה היה
תובשל ויתובשומ ירכיאל רשפאי יכ ,דלישטור ןורבה לע עיפשהלו זירפל עוסנל העצהב
,קפס-דצ ,תוחפה לכל ,הז לע שי םא" םדוקמ ררבל יאדכש ול בישה ל"צז ברה .תיעיבשב
ידכ ,תלוכיה יפל ,הריכמה ןיינע תא ןקתל שי העיסנה ינפל" :דועו ."ונתרטמ לא עולקל לכונש
:רמואו ףיסומ אוהו ."רתיה תואריה םוש אלב לודג לושכמה היהי אלש
רקפוי ,האשרה ידי לע הריכמה תא ןקתא אל םאש ,'יחיש ג"רדה ישפנ דידי יל ןימאי"
,ותדובעמ בקיה תא קיספהל היהי רשפא יא תולדתשהה לכ ירחא םג יכ ,ירמגל ןיינעה
רבד היהיש ,בהזה יחופת לש םיסדרפה יניינע ןכו ,הב םייולתה םימרכה ןוקית אליממו
רבדב ,לארשי לע תוכז דמללו הקוחד הצרפב סנכיהל םיכירצ ונא ןכ לע ,ללכ עמשי אלש
הלוע היה םא תמאב ,האובת לש תודשה ילעבל עגונש המ םנמא... .הזכ רשפא יאש
תובשל ,םלוככ םבורל פ"כע המודמכ קיפסמ היה ,קנארפ ףלא האמ ךרע לש םוכס ונידיב
,שדוקה תמדא ידבועמ ןוגה קלחב תוחפה לכל ,הווצמה םויק ונל היהו ,רומג הרות ןידכ
.(דכק 'מע ,ןהכ טפשמ) "העקפהב ךרוצ ןיאב
תאזכ הלועפ השעת יכ ,הווקתה הקוחר יכ ,עדיו םירבדה בצמ תא הפי ריכה ל"צז ברה ןרמ
תא שדיח ךכיפל .םיחותמ םיסחיה ויה בושיהו תודיקפה ןיבש העשב דוחייב ,ןורבה ידי-לע
שיגדה לבא ,ןורבה תועקרקב ןכו תובשומה לכב הריכמה רדסל םעפה םג ץמאתהו רתיהה
ימ יכ ,ןורבה תועקרקב ןכו תובשומה לכב הריכמה רודיס ןיינעב ,תובשומה לכל חלשש רזוחב
'א) ל"ז ז"בדיר ןואגהל ובתכמב .חבושמ הז ירה ,םרכבו הדשב הדובע לכמ ירמגל תבושש
:רמוא אוה (ט"סרת רייאב
ונתוא רטופו ענומ הז ןיא תאז לכב לבא ,ללכ קפקפל ,יתעדל ,ןיא רתיהה םצע לע"
,שדוקה ץראב םיבשויה לארשי ינב וניחא ולכויש ,ונל 'ד ןימזי רשא תוצעה לכ שקבלמ
םינטקבש ןטק קלח לכו .רתיה תשירדו העקפה םוש ילב התכלהכ הווצמה תא םייקל
וילע חומשל םיכירצ ונא ,הנידכ תיעיבש תוצמ וב םיוקתש ,לארשי דיבש שדוקה ץראמ
ךומתל ,וידי-לע הדסונ תדחוימ "תיעיבש ןרק"ו .(וכק 'מע ,ןהכ טפשמ) "בר ללש אצומכ
,רשפא-יאד אכיה תוכז דומל יפלכ םידדצמ ונאש המ לכ םע" יכ ,םיתבושה ידיב רוזעלו
םייח 'ר ןואגהל - י"תכ - בתכמ ךותמ) "רשפאד המכ ליצהל זוע לכב לדתשהל ונילע ךכ
.(היבוט-ראבב תיעיבש יתבוש םירכיאל הרזע רבדב ל"ז ןילרב

קוק ברל 'ץראה תבש'
םילשורי - הינש הרודהמ ;ע"רת םילשורי) "ץראה-תבש" ורפס תא ל"צז ברה רבח הנש התואב
הירחא ,לבויהו הטימשה תשודק לע םיקומע הבשחמ-ירבד לש המדקה רפסה שארב .(ז"צרת
תא ונל רסומ אוה אובמל וסנכיה ינפל .וידדצ לכמ הריכמה רתיה רורבל יתכלה אובמ אב
:ןמקלד העדוהה

םיכמוסה ונשדק תמדא יבשוי וניחא לע ץילמהל "אובמ"ב יתיצרה רשא םירבדה לכ
ןוכנה רבדה תא ואצמש םימכחה תארוה יפ לע ורבעש תוטימשמ גוהנה רתיהה לע
תא תוושהל אלש עידוהל םא יכ ואב אל העש תארוהל השעמל הכלה וב תורוהל
ק"הת קוח ירבועל - תרדוסמ הארוה יפ לע םהישעמ תא םישועה - וללה םידבועה
ץראב זחאיהלו אובל םיהמכה ,הלוגה ירוזפ וניחאמ םיבר תא קזח ןעמל ןכו .הלילח
קספה ינפמ םה םידחופו .םהיפכ למעמ סנרפתהל ךיא ךרד םהל הארי קר םא הדמח
.ב"ב התולגיה תע אב דע הנדוע היובח 'ד תכרב רשא ,הזה ןמזב תיעיבשב הדובעה
,םימרכ ,םיסדרפ ןנוכל םילודג ףסכ ימוכס עיקשהל םיצפחה םתוא דוחייבו
ורוביח קספהו רחסמה תתיבש ינפמ דאמ םיגאוד םהש ,דמח-ינג ,האובת-ידש
.םלוכ םינשה תומי לכב םג הנוגה הדימב ןנוכתהל לכוי אל הז ידי לעש ,תיעיבשב
ץראב םמצע םיעיקשמו שדוקה ץראמ םהידי תא םיכשומ הלאו הלא ךכ ךותמ
ישפנל יתאצמ ךכיפל .םהמ תבזענ הנינבו שדוקה ץרא תבישי תדמח תשודקו ,םימעה
םאש ,תעד ןעמל ,חרכהה תעב העקפהה יפ לע גוהנה רתיהה ןכת תא ראבל ,הבוח
תודוסי יפ לע ןוכנו ךורע רבדה ירה ,וב גהנתהל שדוקה ץרא תבישי חרכה שורדי
,תונוילעה שדקב תולעמו יבצ ץרא תדמח תא הז םושמ בוזעל הלילחו .םינמאנ
יריסא 'ד םע ידי לע הנינבו התבישיב םישענו םירכזנ ,ללכה לאו טרפה לא םירומאה
.הווקתה
הביבחהו השודקה הווצמה םויקמ תולשרתה וזיא הזמ ןודל הלילחו הלילח לבא
תא םייקלו תושעל ושפנב ןוחטיבו ץמוא ידו ובבלב הרהט-חור 'ד ןתנ רשא לכל ,תאזה
ץראב ץפחה ,ןויצב ןכוש 'דל היהי ךורב - הרמאמכו התכלהכ ,הטימשה רבד תשרפ לכ
תלואג שרשו זונג ןויבח רצוא םהב רשא ,הב תויולתה היתווצמ תשודקבו הדמח
.שדוקה תמדא לע שודק יוגל םימלוע

הטימשה רתיה לע םיכמוס ונאש" תוביסה רוריבל שדקומה דחא קרפ שי אובמה יקרפ ןיב
תיב ימיב .ל"ז םינומדקה םימכחה הז לע וכמסש הארנ אלו םלועמ אצמנ אלו הריכמ ידי-לע
."םינושארה םימיב ,ךכ-רחא לארשי-ץראב ךשמנש בושיהו ימלשוריה דומלתה ימי לכו ינש
דועו .א"כק 'מע ןורחא סרטנוקב 'יעו ,די קרפ) תוכיראב ןראבמו רבדב תוביס שולש הנומ אוה
.(בכק 'מע ,ןהכ טפשמ 'יע - תיעיבר הביס
םיריתמ ונא ךיא :ל"ז ז"בדיר ןואגה לש ותרעה לע הבושתל שדקומ אובמב ןורחאה קרפה
ץראה תא ןיעיקפמשכ ירה ,לארשי ץרא בושיי םושמ הריכמ ידי-לע תיעיבש תוצמ עיקפהל
ירותשיא 'ר לש וירבד תא איבמ ל"צז ברה - ?לארשי-ץרא בושי תוצמ ןאכ ןיא בוש ,התשודקמ
תשודקמ ץוח ,ומצע ינפב הלעמ איה לארשי-ץרא תשודקש (י קרפ ,חרפבו רותפכ) יחרפה
תויולתה תווצמה תבוח תא העשל םיעיקפמשכ יכ ,ראבל ךיראמ אוהו ,ץראב תויולתה תוצמה
לכו ,תולעמה לכו" ,התשודקמ ךכ ליבשב לארשי ץרא הדרי אל ,רתיה לש הריכמ ידי-לע ,ץראב
דע ידעל לארשי ץראב תורושקה תונוילעה תושודקה לכו טרפלו ללכל תורומאה ,תוכרבה
העשל איה העקפההש" דועו ."םירכנל הרוכמ איהשכ ןיבו לארשי ידיב איהשכ ןיב ,הב תומייק
.(טכק 'מע ,ןהכ טפשמ 'יעו ,הס 'מע ,םש) "תורודל אוה לארשי ץרא בושי םויקו

לכ תא איבמ אוה ם"במרה די-לע .ם"במרה לש לבויו הטימש תוכלה יפל רדוס ומצע רפסה
.השעמל הכלה ,אוה ותעד תא םג ףא ,תזכורמו הרצק הרוצב םינורחאהו םינושארה תוטיש
ימלשורי ,ילבב ס"שמ וישודיח תודוסי תא ררבמ אוה רפסה ףוסב הוולנש ןורחא סרטנוקב
.םינושארה ירבדו

,"ןהכ טפשמ" ורפס לע תובותכ ןה אלה ויתובושתו ,םיחכוותמהו םילאושה ובר הנש התואב
.(ז"צרת םילשורי) לבויו הטימש תוכלה

יכרד ןהב שי"ש אצמ ןהמ תודחאב קרו ,אתיירואד תוכאלמ םיריתמה ירחא הטנ אל ל"צז אוה
ךיראמו תומוקמ המכב עגונ אוה וז הלאשב .(ב"לק 'מע ,ןהכ טפשמ) "לודג קחד םוקמב רתיה
יכ ,עידוה תושדח תועיטנל סחיב .(דועו זמק 'מעב 'יעו םש) הרואיבב
ןכ לע ,העש תארוה תרותבו םוצעה קחדה ינפמ קר תמאב אוה רתיהה רבד לכש ינפמ"
רבכש בושיה לע ןגהל איה ונתמגמ לכש ינפמ ,ללכ תושדח תועיטנ עוטנל אלש ונגהנה
ארונהו דוריה בצמה יפל ,תיעיבשב רחסמו הדובעה תקספה ידי-לע סרהיי אלש ,ללכתשנ
.(ז"מק 'מע ,םש) "םיקולא עשיב הננחל תע אוב דע ,תעכ וילע דמוע בושיהש

שדחה בושיב הטימש לע חוכיווה
העש התואב .לאמשו ןימי וירבדמ ורס אל ,ויתוארוה לכ תא וילע לביקו םייק שדחה בושיה
םסרפלו זירכהל וצר רתיהה לע םירערעמה .רוחאמו םינפמ וילע השוטנ המחלמה התייה
'ה) בתכמב הנפ הז םע רשקב .תיעיבש תשודק םושמ ,תובשומה תוריפ לע הרוחס-רוסיא
יכ וריבסהב ,םילשוריב ארתאד ארמ ,ל"ז ןילרב םייח 'ר ןואגה לא (ע"רת ןוויסב
לכוי היהיש ךיאו ,ו"ח וללכב בושיה תא בירחהל לוכי ,לארשיב לבקתי םא ,הז רבד"
,םהיתוריפמ תויחל תואשונ םהיניעש ,לארשי ינב וניחאמ תוחפשמ המכ לש םתויח חפקל
ףצק בורמ ,תודהיהו תדה יניינע לכב הלודג הסירהו םיחא ןיב הבר המטשמ ןכ םג ררועיו
עגונ הז לכמ ץוח ,הזמ תאצל םילוכי םילוקלק המכ רעשל ןיא שממו .םחרי 'ד ,האנשו
ידימלת ויה ,םתומכ גהנמו הכלה הטשפ רבכ רשא םיריתמהש ,םינושארה זעלל רבדה
.(ומק 'מע ,ןהכ טפשמ) "םדובכב לזלזל ונל הלילחו לארשיב םילודג םימכח
:בישמ אוה הלאל .ויתוארוהב ידמ רימחמ אוה יכ ,תונעטב "ןויצ יבבוח" ישנא ואב ינש דצמ
ןיינעה ךיא - םירתיהה ירדס תא יתמסרפש םדוק - בטיה יתעדיו ,יתמשנ ייח אוה בושיה"
ןכ םג שיש ינממ םלענ אלו .םילעופה ןוקית דצמ ןיב ,םירכיאה ןוקית דצמ ןיב גהנתהל ךירצ
ונאו ,תדל םיכירצ ונא ץראל םיכירצ ונאש םשכ יכ .הזל הטונ ינניא לבא ,םינוציק םיריתמ
םייח התביח הנורכיזש םשכ ,לארשימ תיעיבש תרות חכתשת אלש שירשהל םיכירצ
,תיחצנה ותמשנל םג םא יכ ופוגל קר אל הילע לארשי ץראב שיש ידוהי לכ עדיו .וניתומשנב
תודלות ,הרכזא) "תורודל הייח תא ךישמנו לעופב ןויצ תבח לש תבהלשה תא הלענ הזב קרו
.(גכק 'מע ,ברה

:"ץראה תבש"ל ואובמב ,םישודקה וירבד הלאו
לכב המייקל לכונש ,רשכומה ןמזה אובי רשא דע ,הווצמה רכז תא ונידיב םימייקמ ונא
ידי-לע קחד םוקמב םיליקמ ונאש המבו ,המעטו הדוסי לכ הב גהונ היהיו ,היקודקד
,התומלשב הווצמה תרוצ תעכ ונידיב דוע ןיאש םיריכזמ וננה ,המרעה לש רתיה הזיא
םיאנתה םתוא ומלשוישכ ,המויק תומלש תא ונילע בבחיש קר אוה - ונידיב הלועהו
םויק ןיב ןיחבנ הכזנשכו .םאולמב םנידכ ץראב תויולתה תוצמה לכ תומייקתמ םהבש
- העיגיב ונל התלעו תיתימאה התרוצו המעט רואל וניכז אלש ,אמלעב רכזל הווצמה
,"םיבוט אל םיקח" :והיילע י"ר ירק הוהד ,תולח יתשו תויולג לש ינש בוט םוי אמגודכ
,הרמאמכ הווצמה םויק ןיבל - הרודסו הבויח תומימתב הרותה טפשמ םעונ םב ןיאש
המ לכב דאמ חמשנו ץראב תויולתה תוצמה תרדה ונלוכ הארנש ,ומע תובש 'ד בושב
.(טנ 'מע ,א"הבשל אובמ) "הווצמה ןורכיז זא דע ונל רמתשנו ונמייקש
הריכמ ידי-לע תיעיבשה תעקפה רתיהב םישמתשמ םניאש םירכיא םנשי הזה םויה דעו זאמ
-תוריפ המיילשורי םיאבומ הטימש תנש לכבו ,הרותב הרומאה התווצמ לככ הב םיגהונ םהו
םימכח-ידימלתל דוחייב ,ךירצד לכל םיקלחתמ םהו ,םהילעב ידי-לע ורקפוהש תיעיבש
.תיעיבש תשודקב םלכואלו םרמושל םיעדויה

תווצמה לש ןמויקל םיפאושה ,הרותה ישנא תא קיסעהלמ הקספ אל הטימשה םויק תלאש
.וז הכלה לש הקמועב םינל הרותה ילודגו ,םיתבוש הברה םנשי תאז הנשב ףא .ץראב תויולתה
תא 'ה הוצ םש רשא ,הלוגסה ץרא לש המלשה התלואגו לארשי לש ןתעושיל הייפצה הבר
.ויתווצמבו ותריחבב התוא ושדקב ,הכרבה