תיתכלממ הווצמ - הטימשה

לאירא בקעי ברה

...הטימשה ןיינע המ :ךותמ
106-109 'מע ,ד"נשת ,יתדה ךוניחה להנימ ,ךוניחה דרשמ

היתוללכ .יניסמ היתוטרפ םגו היתוללכ םג .טרפו ללכ :תודוסי ינש לע היונב הטימשה תווצמ
תא ריכמ דחאו דחא לכשכ - היתוטרפו ,"הילע היבשוי לכ" רשאכ קר הרותהמ הלח הווצמה -
ריכמ דחאו דחא לכ ןיאו ,הילע היבשוי לכ אל ןיידע .תומייק ןניא תוביסה יתש ונימיב .והדש
.ןנברדמ איה הווצמה םיקסופה בורלו ,ותומלשב םויכ בויחה ןיא ןכל .ותלחנ תא

,המייקל ןתינ םג הארנכו ,המייקל םיבייח .הווצמה לש התוהמ לע ונא םידמל ןאכמ םלוא
.ללכל ךירצה טרפו טרפל ךירצה ללכ .הז תא הז םימאות ללכהו טרפה רשאכ קר תומלשב
םיאלקחה אלל ותכורצת תא ומצעל קפסל לוכי וניא בחרה רוביצה - טרפל ךירצ ללכה
טרפה ןיא - ללכל ךירצה טרפו .ולוכ רוביצה תא סנרפל לועה תא םבג לע םיאשונה םידדובה
.ללכה תועצמאב אלא ויתואצוה ריזחהל גואדל וא ויכרצ תא ומצעל קפסל לגוסמ

םילודיגהמ תיטרפה תולעבה תעקפה אוה הטימשה תוכלה לש םייסיסבה תונורקעה דחא
תא" :הריצבהו הריצקה רוסיאב רקיעב טלוב רבדה .רוביצל התרבעהו וז הנשב םייאלקחה
.םיצעה לע בקריי ירפהש הנווכה ןיא ."רוצבת אל ךיריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס
אוה רוסיאהש ל"זח ושריפו ."הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" :איה תשרופמ הכלה ירהש
םשל רצוק רוביצה רשאכ ךא .ומצעל לוביה לכ תא לטונ רצוקהשכ ,םירצוקה ךרדכ רוצקל
.(שיא-ןוזחה תעדל) רתומ ריצקה - הייסולכואל תרצותה תקולח

ורמאנש םירוסיאה לכש רחאמ יכ .הטימש תוכלהב תבייח תירוביצ עקרק םא ןויד הכלהב שי
ןכתיי תירוביצ איה תולעבה רשאכו ,תיטרפה תולעבה תעקפהמ אצוי לעופ םה הרותב
.הז הרקמב תיעיבשה ירוסיא תא הליטה אל הרותהש

חתפלו תירטנצוגאה ותסיפתמ םדאה תא איצוהל ,אופא ,אוה וז הווצמ לש יזכרמה ןויערה
.תיתכלממ הייאר ,תירוביצ תוירחא ,תלוזל תושיגר ולצא

תידדה תוירחא
יאלקחהמ העיקפה הרותהש וניאר רבכ .וז הווצמב רתוי תיתועמשמ איה תידדהה תוירחאה
."ועבשו ךמע ינויבא ולכאו" :ללכל התוא הריבעהו ויתודש לובי לע תיטרפה ותולעב תא

םינויבאה רשאמ רתוי בר שוכר ילעב םה ,תודשה ילעב ,םיאלקחה םהבש םיבר םיבצמ ונכתיי
ולא םע םהל שיש ולא םהיניב וקלחתי הטימשה תנשבש ךכל הפאש הרותה .שוכרה ירסח
:טלחומ אוה ןורקיעה .יאלקחה לש ילכלכה ובצמב תבשחתמ הניא הכלהה םנמא .םהל ןיאש
איה הרותה חורש קפס ןיא םלוא .םייטרפה הילעבל אלו 'הל תכייש ץראה ."ץראה יל יכ"
ןכרצה םג ,ןויבאל גואדל בייח יאלקחהש םשכו ,תידדה היהת תוירחאה הטימשה תנשבש
.ונלוכ לע תלטומ הווצמה תרימשל תוירחאה .יאלקחב בשחתהל בייח

סחייתי אל ,ינורקע ןפואב ללכ ךרדב יוצר אוהש ,ןכרצה לש הווצמ רודיהש רבתסמ ןכל
אוה יאלקחה יכ ,יאלקחב םג בשחתהל וילע .דבלב ןכרצה לש תיטרפהו תמצמוצמה ותייארל
ונלוכ אצנ הווצמה תא םייקל ול עייסנש ידי לע קר .וז הלודג הווצמ לש הלועב ירקיעה אשונה
,הטימשב ותמדא תא דבעל ,תילכלכה ותקוצמ ללגב ,ול םורגנ םא ,ךפיהל ןכו ,ונתבוח ידי
ללכה תא ןובשחב אופא איבהל בייח הטימשה תנשב הווצמה רודיה .ונלוכ לש איה הריבעה
ןכיה עדוי ימ יכ ,רבדב ססהל םוקמ שי תינטרפ הניחבמ םג םלוא) .טרפה תא קר אלו ולוכ
םילעבה אוה הטימשה תנשב דובעל ורבחל םרוגה הז אקווד ילוא ?דחאו דחא לכ לש ותלחנ
(?תורוד ירודמ ויתובא תלחנ וז יכ ,הדשה לש םייתימאה

לש ולא ינפ לע םיאבוימ תוריפו תוקרי ףידעהל שי םאה ,לשמל .תובר תוכלשה שי וז הסיפתל
אוביש םתסה ןמ הנעת ,תישיא הייאר תיווזמ ,תינכרצ השיג ?םיקתונמ םיעצמו ןיד ןיב רצוא
ולדגש ולאכו ןיד תיב רצוא ידי לע םיקלוחמה תוריפ וריתה םיקסופה ילודג םנמא .ףידע
תועד יפ לע תויתכלה תויעב לש אוהש לכ קדס אוצמל לכוי טטחיש ימ םלוא ,קתונמ עצמב
אוה תאז תמועל אוביה .ןהל םג ששוח רדהל הצורה םלוא ,ןתומכ הניא הכלהש ,תודיחי
.לוכיבכ ,תולאש אלל ,"קלח"

ומב םרוג אוהשכ ,ותבוח ידי רדהמה ןכרצה אצי םאה ,הניעב תדמוע תולאשה תלאש םלוא
ץלאיי אוהו ?ןיד תיב רצוא אללו קתונמ עצמ אלל ותמדא תא דבעל ץלאיי יאלקחהש ךכל וידי
ןיינועמ וניא םייאלקח םירומיהל סנכיהל ןכומ היה אוה ונעמלש קושה יכ ,ןכ תושעל
.ותרצותב

תלדגה תבייחמה ,תרבגומ תיאלקח תרצות םינימזמ ךכ םשלו תירכונ תרצות םיפידעמה ולאו
םיעדומ םניא םלוא ,הווצמב םירדהמ םהש ילוא םירובס םה ,ירכונה רזגימה לש ויתוסכמ
אלש איה לארשי-ץרא תמדאל ונתוירחא יכ .הנטק אל הריבע איה תוסכמה תלדגהש ךכל
שיש שרפמ (ארקיו) הרותל ישוריפב ןי'זולוומ ביצנהו .םירכונ ידי לע םג הטימשב דבעית
,תוידוהי םיידיל ןריבעהלו ,הטימש ירמוש םניאש םושמ ,םירכונ ידימ תומדא לואגל הווצמ
,הברעהמ תיאלקח תרצות םינימזמה ולא וא .הכלהכ הטימשה תא ןהב ורמשי וללהש ידכ
ונצראל םימרוג םה םג ,לבב ילוע םוחתב התיה אלו ,םירצמ ילוע םוחתב הארנכ התיהש
.הרוסא העירזה ךא ,םירתומ םנמא ןיחיפסה .הטימשב דבעיתש

לש םתריבעב האב ותווצמ ילואש ךכל בל םישל ילב הווצמב רדהמ אוהש רובס ןכרצה
.םירחא

םויק תוכז דיחיל ןיא .םויקה םצעל םג אלא ,תווצמה םויקל קר אל תעגונ ללכל תוירחאה
ונתאמ דחא לכל .הירבע לכמ רוצמב הנותנ לארשי תנידמ .תיללכ תירוביצ תרגסמ אלל
לש ומויק תא החיטבמה איה תולובגה לכ ךרואל הסורפה תובשייתהה .תימויק הנכס תפקשנ
תתל ידכ ,םלשמ ונתאמ דחא לכש ,םיסמב תשמתשמ הנידמה .ץראה זכרמב דחאו דחא לכ
לשמל ונתי ןופצה לובג יאלקחל .םש םתבישי תא דדועלו רפסה יבשותל תויתועמשמ תוחנה
תובישח אללו תוזיזפב םנמא השענ רבדה) םיציבו תופוע לש רוצייה תוסכמב תויגליווירפ
רפסה יבשות תא ףידעהל ךרוצה םצע לש ותובישחמ דירומ רבדה ןיא םלוא ,חווט תכורא
הבחורלו הכרואל ונתסירפ תא חיטבהל וכישמי םנמא רפסה יבשותש ןיינועמש ימ .(םתסנרפב
ונתאמ דחא לכ ךכב .ךכל םיצוחנה היחמה יעצמא תא םהל קפסל בייח ,ונצרא אולמ לש
."םהב יחו" תווצמ תא םגו לארשי-ץרא בושיי תווצמ תא םג םייקמ

תא ןממל ולוכ רוביצה לע ,הטימשה תנש ךשמל רפסה יבושיי תא ריקפהל רשפא יאש רחאמו
.הנש התוא ךשמב דובכב םתייחמ תואצוה

הטימשה תנש םותבו ,תואלקחל קנבב םפסכ תא ודיקפי םיינוריעה םינכרצהש ,עיצמ יתייה
.םהיתונודקפ תא וטימשיו הרותב תירוקמה התרוצב םיפסכ תטמשה תווצמ תא םייקל ורדהי
ויחאל רסומ ףיטהל ליבקמבו לובזורפ לע םותחל ריעב ןכרצל תירסומ תוכז םוש ןיא
...הריכמה רתיהל האשרה לע םתוח אוהש ךכ לע תובשייתהב

ןהו ןכרצה ידי לע ןה רודיהב הווצמה םויק לש תוידדה רשפאתש ,רתוי תרדוהמ ךרד שי ךא
םתוא קלחיש ןיד תיבל ויתוריפ תא רוסמי ןרציהש ,ונייהד ,ןיד תיב רצוא יהוזו ןרציה ידי לע
תא ןרציל ריזחהלו ולא תוריפ לוכאל הליחתכל רדהי ריעב ןכרצה ליבקמבו ,ריעב םינכרצל
תוחפ אל הריבס םייח תמרב תויחל יאלקחל עיגמו .דובכב ותסנרפ ללוכ ,ויתואצוה אולמ
תוירחא ךותמ ,הכלהכ הטימש תווצמ םייקל הרותה ןוצר םייקתמ ךכ .ינוריעה ויחאמ
.הזב הז תידדה תובשחתהו ,תידדה

תוקרי יגוס שי םלוא .הטימשה תנשב תוקרי עורזל תורשפא ןיא .רתוי השק ךרדה תוקריב
לע לח ם"במרה תעדל .ןיד תיב רצוא ךרד הטימשב םתוא ףוסאלו הטימשה ברעב עורזל ןתינש
לופיטה םג .םירשכ ולא תוקרי ש"רהו ן"במרה תעדל םלוא ,ןיחיפס רוסיא ולא תוקרי
םלוא .ולא תוקריב לפטלו תוקשהל רתיה ןיא קוק ברה תעדל .יתייעב אוה ולא םילודיגב
.רתומ רבדה שיא ןוזחה תעדל

תיתכלממ הסיפתל תינטרפ הסיפת ןיב
קוק ברהו ם"במרה לש םתעדל שושחל ?תושעל וילע המ ,תווצמב רדהל תמאב ןיינועמש ימ
לע ךומסל אמש וא ,אובי וא תירכונ תרצות םמוקמב ףידעהלו ,ולא תוקרי ךורצלמ ענמיהלו
תיתכלממ הניחבמ .תיתכלממ הסיפת ןיבל תינטרפ הסיפת ןיב לדבהה היהי ןאכ ?םיליקמה
הז לעו .הטימשה ירמוש םיאלקחל עייסלו םיליקמכ אקווד "רימחהל" אוה הווצמה רודיה
תונושה תושיגה תא ריכהל ,ןדמל תויהל ךירצ דיסח תויהל ידכ ."דיסח ץראה םע אל" רמאנ
דיסח ."הריבע דגנכ הווצמ רכש בשחמ יווה" :וישעמ תוכלשה תא בטיה בשחלו ,הכלהב
לע ולוכ ססובמ הריכמה רתיה .ותלוז תא םג תונובשחב ללוכ אוהשכ ,תווצמב רדהמ יתימא
עגרכ םלוא .הטימשה תנשל ישיא ןורתפ אצמייש ןכתיי דדוב יאלקחל .תיתכלממה הסיפתה
אוה תומדאה לע קבאמה .הללכב תיאלקחה תובשייתהה תקוצמל ישעמ ןורתפ ןיידע ןיא
המדא תריכמ .ירכונ ידי לע ספתיהל לולע ידוהי ידי לע שטננש המדא םנוד לכ .רתויב ףירח
ןיא אוציל .םינשה רתי ךשמל תומדאה לע םירכונה תוטלתשה תא תענומ הטימשה תנשל
.ףילחת עגרכ

עיגהל היהי ןתינ ,םיאלקחל ןותבש תנשל ןרק ללכית וכותבש ,חווט ךורא ןונכת ידי לע קר
םירומל תומלתשהה ןרקש םשכ .רוביצה ידי לע אשניהל בייח רבדה םלוא .תמלשומ הטימשל
תא סופתל ךירצ זא םגו .הטימשה ןרק תויהל הכירצ ךכ ,רוביצה ידי לע הרקיעב תנמוממ
.המצע הטימשב לק שירח ידי לע םאו הטימש ברעב העירז ידי לע םא ,הטימש תנשב עקרקה
.תיתכלממ הניחבמ "םירודיהו תורמוח" אלא "תולוק" ןניא ולא לכ

ויטרפ לכ לע לולכמה לא תוסחייתה
לולכמה לא תסחייתמה םיימש-תארי לש ההובג המר בייחמ אוהו ,בכרומ אוה הטימשה אשונ
.וכותב תומיוסמ תוריתס ליכמכ הרואכל הארנ אוה יכ רתוי בכרומ אשונה .ויטרפ לכ לע
לע ךומסל חרכה שי רחא לודיגבו הריכמה רתיהב שומישמ ענמיהלו רדהל ןתינ םיוסמ לודיגב
.הריכמה רתיה

ןכרצה םגו רפכב יאלקחה םג .ינכרצה רזגימה תא ןהו ינרציה רזגימה תא ןה הפיקמ היעבה
םילדתשמ ןתינש המ לכב .וז הנש תנייפאמה תדחוימה תובכרומה םע דדומתהל םיבייח ריעב
.רתיהה יפ לע הטימשה תא םימייקמ - ןתינ אלש המבו .רתיה אלל הטימש לע רומשל

ידכ ךות ,הרודיהבו התומלשב הטימש תארקל תואל אלל םירתוח ונא הבש וז תבולשת
ךרדב ונתוא הדיעצמה איה ,ןיידע תאז םירשפאמ םניאש םימייקה םיצוליאב תובשחתה
.ןהיתוכלהכ ורמשיי התבש םגו ץראה םג הבש ,הלעמ הלועה החוטב