ינש תיב תפוקתב הטימשה

ט"ישת ה"ר ברע ,ו"ל ןויליג ,םיינחמ :ךותמ

רבחמה םש אלל ספדנ רמאמה


םעפב .הרותב תוישרפ המכב התנשנ המדאה תדובעמ תיעיבשה תנש תתיבש לש וז הווצמ
:תומש רפסב תרכזנ איה הנושארה
ולכאו התשטנו הנטמשת תיעיבשהו .התאובת תא תפסאו ךצרא תא ערזת םינש ששו"
.(אי-י גכ תומש) "ךתיזל ךמרכל השעת ןכ הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע יניבא
לש ברה הכרע לעו ןידה רמוח לע דומעל םילוכי ונא "התשטנו הנטמשת" הלופכה ןושלה ןמ
:ל"זח םשב שריפ םוקמב י"שר .תאזה הווצמה
.רועיבה ןמז רחא הליכאמ - התשטנו .הדובעמ - הנטמשת"
לבזלמ - התשטנו .העירזו השירח ןוגכ הרומג הדובעמ - הנטמשת :רחא רבד
."שקשקלמו
לכ הרומח הניאו ,ןליאה תבוטל איהש הדובע ,םיתיזה תחת םירדועש רודיעל הנווכה "שוקשק"ב
.תיאלקח הדובע ומכ ךכ

תבשה תווצמל התוכימס ךותמ םידמוע ונא תיעיבשה תווצמ רמוח לע
:(בי גכ םש) "תבשת יעיבשה םויבו ךישעמ השעת םימי תשש"
.(ג"ל ,ו"ל בויא) וער וילע דיגי תניחבב ,היינשה לע תחאמ דומלל רשפא תוישרפה תוכימסמ

:ארקיו רפסב וז הווצמ הנתנ טוריפ רתיב
התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד"
.התאובת תא תפסאו ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש .'הל תבש ץראה
.רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש .'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו
התיהו .ץראל היהי ןותבש תנש רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא
.ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו ךל הלכאל םכל ץראה תבש
.(ז-ב ,ה"כ ארקיו) "לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו
:הרות הנשמב וז הווצמ התנשנ הלא תוישרפל המלשהכ
השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש הטמשה רבד הזו .הטמש השעת םינש עבש ץקמ"
ךל היהי רשאו שגת ירכנה תא .'הל הטמש ארק יכ ויחא תאו והער תא שגי אל ,והערב
.(ג-א ו"ט םירבד) "ךדי טמשת ךיחא תא

ןושארה תיבה תפוקתב הטימשה תנש


םע תרוכ והיקדצ ךלמהש תירבה .תוריהבב הז אשונ לע ודיעי רשא םייתורפס תורוקמ ונל ןיא
.דבלב תוחפשהו םידבעה רורחשל קר הארנכ המצמטצנ םידבעל רורד ארקל םילשוריב םעה
:רמאנש ומכ
םב דבע יתלבל םישפח הירבעהו ירבעה ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא חלשל"
ודבע תא שיא חלשל תירבב ואב רשא םעה לכו םירשה לכ ועמשיו .שיא והיחא ידוהיב
.(י-ט ד"ל הימרי) "וחלשיו ועמשו דוע םב דבע יתלבל םישפח ותחפש תא שיאו
םעהו םירשה ורזחש רחאל ןכש ,זא הלחש הטימשה תנשל רשקב קפס ילב התייה וז תירב
:'ה םשב והימרי רמוא םיררחושמה םהידבע תא ושבכו
םידבע תיבמ םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה םויב םכיתובא תא תירב יתרכ יכנא"
םינש שש ךדבעו ךל רכמי רשא ירבעה ויחא תא שיא וחלשת םינש עבש ץקמ .רמאל
םויה םתא ובשתו .םנזא תא וטה אלו ילא םכיתובא ועמש אלו ךמעמ ישפח ותחלשו
ארקנ רשא תיבב ינפל תירב ותרכתו והערל שיא רורד ארקל יניעב רשיה תא ושעתו
רשא ותחפש תא שיאו ודבע תא שיא ובישתו ימש תא וללחתו ובשתו .וילע ימש
,ד"ל םש) "תוחפשלו םידבעל םכל תויהל םתא ושבכתו םשפנל םישפח םתחלש
.(ז"ט-ב"י
רשקב הזש קפס ןיא .(ז"י ד"ל םש) בערהו רבדה ,ברחה ,תולגה תא שנועכ םהל אבנמ הימריו
הטימשה תנש לוליח לע שנוע וז האובנב האור םימיה ירבד רפוס ףאו .הטימשה תנש לוליחל
:בתוכ אוהש ומכ
תא ץראה התצר דע והימרי יפב 'ה רבד תואלמל ...לבב לא ברחה ןמ תיראשה לגיו"
.(א"כ-'כ ו"ל ב"יהד) "הנש םיעבש תואלמל ,התבש המשה ימי לכ היתותבש
המשהב היתתבש תא ץרתו םהמ בזעת ץראהו" הרותה ירבד תא ונל םיריכזמ הלא םירבד
...םלועל אב תולג" ל"זח לצא העד הרבע ןאכמו .(ג"מ ,ו"כ ארקיו) "םנוע תא וצרי םהו םהמ
םיערוזו םישרוחש ,ץראה תא םיטימשמ ןיאש רמולכ .(ט ,ה תובא) "ץראה תטמשה לעו
ןיטימש תטמשהו ...ןועב" :אתיירבב שרופמ רמאנש ומכ .(ארונטרבמ הידבוע 'ר) תיעיבשב
.(א ג"ל תבש) "ןמוקמב ןיבשויו םירחא ןיאבו ,ןתוא ןילגמו ,םלועל אב תולג תולבויו

ףיעס רכזנ ,םעה ישארו הימחנ ותרכש הנמאב .הבוטל הז בצמ הנתשנ ינשה תיבה תפוקתב
:דחאכ הטימשה תנשו תבשה תרימשל עגונה דחא
תבשב םהמ חקנ אל רוכמל תבשה םויב רבש לכו תוחקמה תא םיאיבמה ץראה ימעו"
.(ב"ל 'כ הימחנ) "די לכ אשמו תיעיבשה הנשה תא שטנו שדק םויבו
ךכו .תיעיבש תכסמב תופרוצמה ,תיעיבשה תנשל רשקב תוכלהה בור ונשנ זאש חינהל שי
:ל"זח ורמא
ימיב ןתאיב ףא ,'וכו תולבויו ןיטימש ונמ עשוהי ימיב (י"אל לארשי לש) םתאיב המ"
.('ב ב"ל ןיכרע) "המוח ירע ושדקו תולבויו ןיטימש ונמ ארזע
ןיעמ איה תיעיבשה תנש ןוכנ רתוי ,תיעיבשל הלא תורוקמב הליבקמ תבשש ,הזב ןיינעמהו
'ג קלח םידוהיה תוינומדק) םתוא הושמו דחאכ תווצמה יתש ליבקמ סופיסוי םג .םינשל תבש
לע גולגלל הייטנ ךותמ יכ םא ,ןהיניב וושה םידוהי אלה םירפוסה ףאו .('ג ףיעס ,ב"י קרפ
הירוטסיה ,סוטוקט) ןיינעב העיפשמה הלטבה תבהא ןאכש העטומ ןובשח ךותמו ,הלא תווצמ
.(ישילש ףיעס ,יעיבר קרפ ,ישימח רפס

תליגמב ,תבשב ומחלנ אלש ומכ ,הב ומחלנ אלו הטימשה תנשב המחלמב םג ורימחהש שי
תדובעל הטימשה תונש תושדקומ 266 'מע ,ןידי .י ר"ד תרודהמ ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ
אול םיטמשה ינשבו" :(9-8 הרוש 268 'מע םש) בתוכ אוה ןכו .המחלמל םינשה רתיו ,שדקמה
."לארשיל (איה=) האיה חונמ תבש (יכ=) איכ ,אבצל תאצל וצילמי

רגתסהו ויבא ןועמש תא גרהש ,ותוחא לעב ימלת לע יבכמה ןועמש ןב סונקרוה רצ רשאכ
הב םיחנ םידוהיה רשא הטימשה תנש הברק רשאכ רוצמה ןמ לדח ,וחיריל הכומסה ןוגד ריעב
תמחלמ ,'א ףיעס ,'ח קרפ ,ג"י רפס םידוהיה תוינומדק) ךכ י"ע לצינ ימלתו ,תבשה םויב ומכ
.('ד ףיעס ,'ב קרפ ,'א רפס םידוהיה

.םימחלנה תונחמל הנוזת רסוח לשב ,תירשפא יתלב טעמכ המחלמה התייה הטימשה תנשב
איהש ,תורטשה ןיינמל 150 תנשב םילשוריב םינווייתמה תדוצמ לע יבכמה הדוהי רצ רשאכ
סוכויטנא לש ונב) רוטפבא ישימחה סוכויטנא ףסא ,(ט"י ,'ו ,'א םיבקמ) ס"הפל 163 תנש
ידמולמ םיליפ םינשו םישלשו םישרפ ףלא םירשעו שיא ףלא האמ ןב םוצע אבצ (סנפיפא
:רוצ תיב הלפנ םישאונ תוברק רחאל .םורדה ןמ ףרועה ןמ ואב םה .('ל-ט"כ ,םש) המחלמ
.(ג"נ-ט"מ ,'ו םש) "ץראל התייה תבש יכ ,הב רגסהל לכוא םש םהל היה אל יכ"
:םש רפוסמש ומכ ,ןחבמב דמע אל שדקמה ףאו
םינבא יעלקו שא יעלקו תונוכמו קייד םש דמעיו ,םיבר םימי שדקמה לע ןחייו"
(שדקמה תיבב םירוצנה םידוהיה) םה םג ושעיו .םיעלקו םיצח תוריל םיברקעו
הנשה תויהב ,תורצואב היה אל לכואו .םיבר םימי ומחליו םהיתונוכמ דגנ תונוכמ
שדקמב וראשייו .רצואה תיראש תא ולכא םייוגה ןמ הדוהיל םיטלמנהו ,תיעיבשה
.(ד"נ-א"נ ,'ו ,'א םיבקמ) "ומוקמל שיא ודרפייו ,בערה םהילע קזח יכ ,רפסמ יתמ
.(ז"נ ,'ו םש) םידוהיה םע םילשהל םירוסה ףא וצלאנ ןוזמ רסוח לשב

תא חוכב שובכל וילע היה ,אמורב סודרוה ךלמוהש רחאל םינש שולש ,ס"הפל 37 תנשב
תנש התייה זא ,יאנומשחה סונוגיטנא לש וידידי םיזכורמ ויה הב ,הריבה ריע םילשורי
אמש םיתמה תופוגב שפחל הוויצ ףאו םייטרפ םישנא תורצוא סודרוה דדש ךכיפל .הטימשה
תונקל ול ץוחנ היה ףסכה .('ב-'א ףיעס ,'א קרפ וט רפס םידוהיה תוינומדק) ךרע רבד םתא שי
םידוהיה ולדתשה תאזכ תונמדזה לכבש ןבומ .םידוהי אלה םינכשה לצא ,לכוא יכרצ וב
ןיינעב ולדתשה םילשוריב לודגה רדנסכלא לש ורוקיב ןמזב .םיסמה לועמ לכ םדוק רטפיהל
םינורמושה ףאו .('ה ,'ח ,א"י םידוהיה תוינומדק) םהל תואנ אוהו םינהוכהו םעה ישאר הז
םאצומ פ"ע םה ימ קוידב עדי אלו תויה ,רחא ןמזל םתשקב תא החד לבא ,ךכ לע והושקב
.('ו ,'ח ,א"י ,םש) םידוהי אל וא םידוהי

רמאנ םידוהיה תבוטל רסיק סוילוי לש טקיבאב .הז בצמב ובשחתה םיימורה םירסיקה ףאו
תגהונ וז הבוח .ופיל ץוחמ םילשורי ריעל תויתנש תומורת םורתל תבייח םידוהיה ץרא לכש
םיחקול אל ףאו םתמדא תא םיערוז אל םידוהיה זאש ,הטימשה תנש דבלמ םינשה לכב
ןכשו איהה הפוקתב תידוהי ריע התייה ופי םגש אצוי וז הדוקפ ךותמ .םהיצע תוריפ םמצעל
תוינומדק) ןודיצ ריעל םינשה לכ תתל הגהנש םיסמה לועמ תיעיבשה הנשב הררחתשנ איה ףא
ןמ רקיעב האב הסנכהה לכש ןמזב ,הז עקר לעש ןבומ .('ו ףיעס .'י קרפ ,ד"י רפס םידוהיה
:רפוסמ אתפסותב .םינוש םיגהנמ םג וחתפתנ ,ויה אל רזע תודסומו תואלקחה
ירסק לע ןינפיג תיבמ קחצי יברב בקעיו ,ןירבוג תיבמ בקעי ןב הדוהי 'ר דיעה"
התייה תיעיבש הנש התוא ןנח יבר רמא .ןיינמב אלש הוריתהו םלועמ ,הב וקיזחהש
.םוזזבו לארשי ואבו ,תוריפ אלמ קוש וחינהו ןהלש תואיסקרקל םייוג וכלהו
תולהא אתפסות) "םיריזח םהל וריתה אמש םימכח לצא ךלנ ואוב ורמא ןתריזחב
.(ח"י ,ח"י
בקעיו בקעי ןב הדוהי 'ר םימכח ינש .ךרעב ונכת והזו ,וז הפוקתב ימוי םוי יוה לש רואית והז
,הרהט םישרודה םיניינעל איה הרוהט ,םיה די לעש וז הארנכ ,ירסקש םידיעמ קחצי יברב
לכ ילב רמולכ ,ןיינמב אלש םימכח הוריתה ךכיפל ,םלועמ הב וקיזחה םידוהיהו ליאוה
תנשב היה הז .טושפ ךכ לכ וניא הז הרקמש ןנח 'ר ריעמ הז לע .תרתוימ הריקחו השירד
ייוג וכלה הרקמב .םהלשמ תוריפ םהל ןיאו םירצוק אלו םיערוז אל םידוהיה רשאכ ,הטימשה
תא וריאשהו - ןורטאיתה יקחשמ ירחא דואמ םיטוהל זא ויה םדא ינב - ןורטאיתל ריעה
וזזבו רשוכ תעש זא ואצמ הביבסבש םיבערה םידוהיה .םיחותפ םהיתוריפ ינכודו םהיתויונח
ורבעי םידוהיש וללפ אל ןכש ,דואמ ומהדנ ןורטאיתה ןמ תוריפה ילעב ורזחשכ .תוריפה תא
םייוגה לבא ,וספתנ אל םיזזובה םידוהיה .םהיתוריפמ ולכאיו רומחה תיעיבש רוסיא לע
תיעיבש תוריפש הארנכ .ריזח רשב םג םהל וריתה אמש ,לאשנו םהלש םימכחל ךלנ :ורמא
רזעילא יבר היה רמוא" :םיתוכ תפל םעפ סחיה היה ךכ .ריזח רשב ומכ םידוהיל םירומח ויה
.('י ,'ח תיעיבש) "ריזח רשב לכואכ םיתוכ תפ לכואה

תיעיבש תוריפב רחסמה

ןמז עיגהש רחאל םהב רוחסל וא םלכואל ורסאו תיעיבש תוריפב דואמ ורימחהש יפ לע ףא
רפוסמ שרדמב .ושנענ ףאו ,הז רוסיא לע ורבעש םישנא ויה ןכ יפ לע ףא ,תיבה ןמ םרועיב
:הז לשמ
ינאת) תיעיבש יגפ לכא תחאו ,(התנז) הלקלק תחא :ןיד תיבב תוקולש םישנ יתשל
.(רסוב
הקול ינא המ לע תוירבל ועידוה םכמ השקבב :תיעיבש יגפ הלכאש התוא םהל הרמא
.יתלקלק ינא ףא ורמאי אלש
"התקלו תיעיבש יגפ הלכא וזו ,הלקלק וז :ורמאו הילע ולתו תיעיבש יגפ ואיבה
.(ב"י ט"י הבר רבדמב :ז"לק אקספ רבדמב ירפס)
ףאו ('ט ,'ה תיעיבש הנשמ הושה) לכוא ןיכהל תוכירצה םישנה הז ןיינעב ולשכנ דוחייב
אתפסותב .('ג ,'ג ןירדהנס הנשמ) תודעל םתוא ולספ םימכחו הז רחסמב ולשכנ םירבג
:רפוסמ
ליחתה הטימשה תנש עיגהש ןויכ ,עובש ינש ראשב לטבו בשויה הז - תיעיבש ירחוס"
.('ב ,'ה ןירדהנס) "הריבע תוריפב ןתונו אשונו וילגרו וידי לישפמ
תיעיבש ירחוס ולא - (ב"כ ,ח"כ ילשמ) ןיע ער שיא ןוהל להבנ" קוספה לע ושרד ל"זח
,('א רהב אמוחנת) "ןירשעתמ ןהש ןירובסו תיעיבשה תא ןירמשמ ןיאו רישעהל ןילהבתמש
היה אל םפסכל .ורשעתה אל םה לבא .תוכירא רתיב 'א רהב רעבאב תואצוהב םש הושהו
ףוס םירוכב אתפסות) "םלועל הכרב ןמיס ןיאור ןניא ...הטימש ירגת" :ורמא םימכח .םויק
רבד איבמ ,םימכח תפקשה יפל ,הז רחסמש אלא ,דבלב וז אלו ,(סופדבש האצוהב 'ב קרפ
תודסומ ,ובער םהיתוחפשמ ינבו םה ,הדצה וקחדנ םינויבאהו םיינעה .('ח ,'ה תובא) םלועל
םירישעב םג ועגפ ,רבד לש ופוסבש תופגמו תולחמ ואב הזמ האצותכו ,ויה אל םיילאיצוס
.עורז ילעבו

םישנאל הנווכה םינושארב .תיעיבש ירחוס ןיבו תיעיבש יפסוא ןיב םיניחבמ וניתורוקמ
םישוע םישנאה הלא .םינסחמב םתוא םימשו ךרוצה תעל האובתו תוריפ רוגאל םילוהבה
םהש הלא תוריפ רוגאל רתומ םדא לכ .הריבע םושמ ךכב ןיא לבא ,ילאיצוס יתלב השעמ
םישועה רוחשה קוש ישנאל הנווכה תיעיבש ירחוסב וליאו .תודעל םירשכ הלא םישנא .רקפה
ףסכ עצב ןעמלש םמצע לע םידיעמ ןכש ,תודעל םילוספ םישנאה הלא .םיחוור םשל םהישעמ
םיפיקת םישנא רמולכ ,תיעיבש יפסוא ןיב םיסנאה וברשמ .הרותה קוח לע רובעל םינכומ םה
תיעיבש ירחוס הלאל םג םתורקל ורזח ,םתיחמ ידכ םירחאמ וענמו םמצעל לוכה וחקלש
.('ה ,'ב םש אתפסות :'ק ,'ג ןירדהנס הנשמ) תודעל ולספנו

תיעיבשב םידוהיל םרגנש לבסה

רסיק ,לודגה רדנסכלא ,םיסמה לועמ םידוהיה וררחתשנ תיעיבשה הנשבש וניאר הלעמל
.ויפל וגהנ תוימורה תולשממה לכ אל לבא ,הז ללכ יפל וגהנ םירחאו
:קוספה תא שרוד (שודקה ונבר לש ורוד ןב) קחצי יבר
,םלועבש גהונב .רבדמ בותכה תיעיבש ירמושב (כ ,גק םילהת) "ורבד ישוע חוכ ירובג"
?הנשה תומי ראשל אמש ,דחא שדוחל ,תחא תבשל ,דחא םויל הווצמ השוע םדא
רוביג ךל שי ,קתושו אנונרא ןתונו ,רוב ומרכ ,הרוב ותמדא האור הז (תיעיבש רמושו)
.(תימראמ םוגרתמ ,א ,א הבר ארקיו שרדמ) !? הזמ לודג
שיו בר לש ויבא) ובייא רפסמ בלל עגונ רופס !הרובגבש הרובג !תיאליע הרובג ןאכ שי יאדו
:תירבעל ומגרתמ ינאש (ודכנ םירמוא
רב רזעלא 'ר רחא חסונ תיבה ןמזמ אנת) קודצ 'רב רזעלא יבר ינפל דמוע יתייה"
ינב .םיתיז יל שיו םימרכ יל שי ,םירפכ יל שי ,ול רמא .דחא םדא וינפל אב (קחצי
ול רמא ?ןתא אל וא ןתאה ,םיתיזב םילכואו םימרכב םירדועו םיאב םירפכה
תא רקפה ול רמא ?תושעל המ ול רמאו הז םדא רזח ךכ רחא ...!ןתת אל (לאשנה)
."םימרכב םירדועל רכש תוטורפ ןתו םיינעל םיתיזה
,תוטורפ םלשל והווצ ךכיפל ,תאזה הנשה תוריפמ תונהיל רוסאו הטימשה תנשב היה הז
.רקפה םהש םעטמ םילכוא םיינעהש םיתיזה תליכא לע ףסונ טעומ רבד רמולכ

וקופ :זירכמ היה (םסרופמה ןנחוי 'ר לש ובר) יאני יבר .םויקל רבדה ןתינ דימת אל םלוא
הבשחתה אל םהימיב תימורה הלשממה.(א וכ ןירדהנס) "אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו (ואצ)
רוקמה פ"ע ימוי םויה יוהה ןמ הנומת ונמצעל ראתל םילוכי ונא .הלש תא השרדו וז הווצמב
:אבה
:ירא וב עגפש ימכ המוד (תועקרק לע הנוממ) רטנס וב עגפו הדשל אצוי םדאש ןמזב"
ןילטומ ויתונבו וינב אצמו ותיבל סנכנ ,בוד ועגפש ימכ המוד ,יאבג וב עגפ ריעל סנכנ
.(ב גצ ןירדהנס) "שחנ וכשנש ימכ המוד בערב
:הז רוסיאמ ענמיהל ידכ תונוש תויורשפא ואצמ ונימכח
לפטנ ךרדב .איסעל הנשה תא רבעל וכלה קדצוהי ןב ןועמש 'רו יקונרז רב אייח יבר
!שרוחו ןהכ :שיקל שיר רמא ...הדשב שרוח םדא ואצמ םתכילהב .שיקל שיר םהל
ריכשל] .הדשה לעב יניאו וכותב ינא (ריכש) ןוטסיגא רמול אוה לוכי :וירבח ול ורמא
.[הדובע תרתומ התייה
ול ורמא !רמוזו ןהכ :שיקל שיר רמא .ומרכ תא רמוז דחא םדא ואר םתכילהב בוש
ןמ לבח ןימ) דבה תיב לקע םהמ תושעל םיפנע רמוז ינא רמול אוה לוכי .וירבח
ןמזב היתחתמ וזוזי לבל הרוקה תחת םיאצמנה םיתיזה ילס רושקל שמשמה תורומז
הנע הז לע .תיעיבשב תרתומו עקרקה תדובע וניא וז הכאלמ] .(םהילע הדיבכמ איהש
.(א ו"כ ןירדהנס פ"ע) תולקלקעל וא לקעל םא עדוי בלה [:שיקל שיר

הידמוקל רמוחכ הטימשה

...היתותבש לע - (ז א הכיא) היתבשמ לע וקחש םירצ הואר" קוספה תא םימכח ושרד שרדמב
התייה תבשה תחונמש הלעמל ונמדקה רבכ .(ד"ל א הבר הכיא) "היתוטימש לע רחא רבד
דחאכ ןהיתשל וגעל ימור - ינויה םלועהו ,תיעיבשה הנשה תחונמל תוניחב המכמ המוד
:הז ןובשח לע םיקחשמה דחא רכזנ שרדמב .(4 5 הירוטסיה סוטיקט)
תואסקרק יתבבו (תוארטאית) תואיטרת יתבב םיבשוי םהש םלועה תומוא ולא"
:םירמוא ןהו ,וילע ולש ןיקולחהו ןהלש תואיטרטל למגה תא ןיסינכמו ... (םיסקרק)
לבאתמ אוהו הז לש םיחוחה ולכא קרי םהל ןיאו ןה תיעיבש ירמוש וללה םידוהיה
ןהו ,חולג ושארו םהלש ןורטאיתל (ןורטאיתב ןקחש) סומומה תא םיסינכמו .םהילע
וללה םידוהיה :רמוא (סומומה) אוהו ?חלוגמ הז לש ושאר המ לע ולאל ולא םירמוא
םיצע םהל ןיאו .תבשב םילכוא תבשה תומי לכ םיעגי םהש המ לכו ןה תותבש ירמוש
םירפעתמו ץראב םינשי םהו ,םהב םילשבמו םהיתוטימ םירבוש םהו םהב לשבל
.(זי םש אתחיתפ ,ה ג הבר הכיא) "רקויב ןמשה ךכיפל ,ןמשב ןיכסו רפעב
רפסמל טרפ ,תונדפקב וז הווצמ ומייק םה .םייוגה לש םגעלמ ולעפתה אל םידוהיה םרב
ףוצחו ,תומואב קזחל ידוהיה םעה תא השעש קזחה ידוהיה יפואה רצונ ךכ י"ע .ללכה םיאצוי
םעל רשפאמ וניא הז יפוא .ךליאו םיבכמה ןמזמ תורחל ולש תומחלמה וארהש יפכ ,רתויב
ותוואגו וסוחי לע םעה רמש תוברה תופידרה תורמל .םימעה רתי ןיב ללובתהל ידוהיה
הלאכ םיינחור םייוליג הז יפוא ונל איבי ,םיילאמרונ םיאנתב ,דיתעבש תווקל שיו .תימואלה
.םתחלצהלו םתלצהל ,םהל הקוקז תוישונאהש