ץראה יגורתא ןעמל קבאמה

יודנל לאלצב :תאמ

א"כשת 'נ ןויליג ,םיינחמ :ךותמ

םכל םתחקלו" ל"זח ושרדו (ט"ל ,ג"כ ארקיו) הרות הרמא - "רדה ץע ירפ - - - םכל םתחקלו"
םקבאמל ןיכומס םינורחאה תורודב הרותה ילודג ואצמ הז רמאמבו ,(ב אמ הכוס) "םכלשמ -
לע םהיתודוסי תא וביצה תיתכלה הניחבמ יכ םא ,לארשי ץרא יגורתא לש הרוכבה תוכז לע
.םינוש םיקומינ

יבגל (ב ,ד"ל הכוס) ארמגב רבכ רכזנ ,לארשי ץרא ילודיג םיגורתאה לש דחוימה םדמעמ
י"שר) םינושארה וכיראה רבכו ,לבבב ונידמ לארשי ץראב הנוש ונידש "ישוכה גורתא"
,לארשי ץרא ילודיגב דחוימה םדמעמו םיגורתאה ןיב רשקה םלוא ,םירבדה רואיבב (ף"ירהו
:(גמ קרפ ג"ח) "םיכובנ הרומ" ורפסב ם"במרה ידי לע רכזנ
אל' היה רשא ,רבדמה ןמ םתאצב החמש םהש 'בלולבש םינימ העברא'ב יל הארנהו"
חירה ינתונ תונליאה םוקמ לא ,'תותשל ןיא םימו ןומירו ןפגו הנאתו ערז םוקמ
לוכי םדא לכ היהו ,איהה תעב לארשי ץראב םה םינימ תעברא הלאו ,תורהנהו
."םאצמל
,ץראב תויולתה תוכלהה ןיבו םינימה תעברא ןיב תמיוסמ הניחבמ רשקה תא טילבמ ם"במרה
ןיבו ץראב ןיב תגהונו ,ףוגה תבוח איה םינימה תעברא תליטנ תוצמ ירה ,ןידה דצמ יכ םא
.ץראל ץוחב

וירבדב רתוי טלבומ ,לארשי ץרא תוריפב הרושק םינימ העברא תוצמש ם"במרה לש וקומינ
ירחא םיבורקה תורודב םימכחה ילודגמ ,"םידימלתה דמלמ" לעב ילוטנא בקעי יבר לש
:וירבד לע ךמתסמה ,ם"במרה
ת"ישה םאיבהש רוכזל ידכ ,וז הווצמל םעט דבכנה ורפסב הליג הרומה ברהו"
ןכ לעו ,שבדו בלח תבז ,םימ ילחנ ץרא לא ,בשת אל החלמ ץרא ,ירפ םש ןיאש םוקממ
ונסנרפמו וננזו ,ונמע השועש תואלפנהו םיסנה לכ לע רודו רוד לכב תודוהל ונל הווצ
."םימעה ןיב םילוג ונתויהב ץראה בוטמ
,הל הצוחמ םתויהב םג ,םצראל לארשי ןיב רשקה תא ןייצל אופא ודעונ םינימה תעברא
לע תשרופמ הבוח ןיא יכ םא ,םינימה תעבראל לארשי ץרא תוריפב שמתשהל יוצרש ןאכמו
.ךכ

יכ הארנ "איהה תעב לארשי ץראב" ויהש םינימה תעברא לע ם"במרה ירבדב השגדהה ךותמ
םנמאו ,לארשי ץראב ידוהי יאלקח בושי ןיידע היה אל ,ישימחה ףלאל הנורחאה האמה ,וימיב
,ישישה ףלאל תיעיברה האמהמ תומדקומ ןניא תידוהי תובשייתה לע ונידיב רשא תועידיה
יבר .לילגב םייאלקח םיבושיב וטלקנ םהמ קלחו לארשי ץראל ולע דרפס ילוגמ םיברש רחאל
תונקל וגהנ אלש" המרגות תוכלמב םידוהיה לע ויתובושתב בתוכ ,(ז"בדרה) ארמז ןב דוד
םהבש םישפטה ןמ שיש דע ,ם"וכעה ןיב הז םסרפתנו ...הלאב תכלל וסנ אלו ,םימרכו תודש
לש םינושאר םינצינ רבכ וארנ איהה הפוקתב םלוא ,"חמצי אל וערזי םא םידוהיהש םירמוא
לארשי ימכח לש תובושתה ירפסב עיפוהל ולחה הימושירו ,לארשי ץראב תידוהי תובשייתה
.אוהה רודב

רבכ םיקסוע ןולהצ ט"ירהמו ינארטמ י"רהמ ,ט"יבמה ,"ףסוי תיב" לעב וראק י"רה ןרמ
ידיב ולדגש םיגורתא לע תושרופמ תועידי ונל ןיא םלוא ,ץראב תויולתה תוכלהה רוריבב
תנשב לארשי ץראל הלעש ,(ט"יבמה) ינארטמ ףסוי יברב השמ יבר לש ויתובושתב .םידוהיה
תויהב" ,לארשי ץרא ילודיגמ גורתאה הנושארל עיפומ ,ה"לש תנשב הב רטפנו ךרעב ח"ער
םיסדרפבו תונגב רבודמה םא תעדל ןיא םלוא ."םיגורתא יוביר םהב שיש םיסדרפו תונג ריעב
.םירכונ לש וא םידוהי לש

ץראב רטפנש ,"תצבוקמ הטיש" לעב יזנכשא לאלצב יבר תובושתב שרופמב רכזנ תאז תמועל
רערעמ אוהש םיגהנמה תא ותונמבו ,םירכנה ידיב ויה םיגורתאה יסדרפש ,ב"נש תנשב לארשי
:גהנמה תא ריכזמ אוה ,תיתכלה הניחבמ םהילע
עובק חקמ םהל שי ,םידוהי השולש וא םיינשש וגהנ ,םינשו םימי המכ הז תפצ הפש"
םידרוי םידוהיה םתואו ,הנשו הנש לכב עלסב ךכו ךכ ,םיגורתאה ילעב ם"וכעה םע
."םהיתבל םתוא םיאיבמו םהידיב םתוא םיכתוחו ,םיבוטה תא םהל םיררובו סדרפב

הנש 300 יפל לארשי ץרא יגורתא
לע לבוק ט"יבמהו ,םיגורתאה ירחוס םג םירכזנ "תצבוקמ הטיש" לעבו ט"יבמה לש םהירבדב
םירקיימו םיבוטה םיאיבחמה" רחסמה קושב םילבוקמה םיעצמאב םיטקונה םירחוסה
:םירדוהמה םיגורתאה רקויל םרוג הז רבד ."םתוא
ול אציש דחא תיבל תונפל וצלאנ ,תוטוידה םבור םדאה ינב המכו ,ריעב םיטעומ ויהש"
םילזלזמו ,גורתא ותוא לוטיל ,רדוהמ אוהשו םיחרפ ינשב גורתא הנקש ,ריעב םש
תאצל םיצור םניאו ,םירשכ םגו םנוממב םייונק םהש ,םהלש םירשכה םיגורתאב
."םירחא לשב םילטונו םהלש גורתאו בלול תליטנ תוצמ תובוחב
הברה םיגורתא ואצמי" ,וירבד יפלו ,"תיזזח"ה ןיינעב לקהל ט"יבמה הטונ וירבד ךשמהב
הברה ואצמי ןכש ,- - - םירחא לש גורתאב םתבוח ידי תאצל וכרטצי אלש ,הליחתכל םירשכ
.ותונקל לכוי םדא לכש ךכ "ויהש הממ הברה לוזבו ,םירשכ םיגורתא

רפסמל םיגורתאה ירחוס ודרי תוכוסה גח תארקלו ,םידוהיה תושרב םיסדרפה ויה אל רומאכ
בושיה שודיח ימימ המודק תורשכ תרוסמ התייה םהבש םיגורתאה ינליאלש םייברע םירפכ
תואובמב אינולוקו אבוצ ,אפוקנ תיב ,אתפיל :םירפכה םללכבו ,לארשי ץראב ידוהיה
ירפכב ,ויה תאז תמועל .ןינ'גל ךומסה "םחפ לא םוא" שלושמה זכרמב לודגה רפכהו םילשורי
םידוהיה ידיב ןיידע ועטינ תרוסמה יפלש ,םיגורתא יסדרפ רפסמ ,תפצל םיכומסה לילגה
,הלדוטמ ןימינב יבר ידי לע רכזנ ידוהיה ובושיש ,אמלע ןוגכ ,םהה םירפכב וררוגתהש
תלאשש הביסה םג יהוזש ןכתיי) היריבו םיתיז-ןיע ,בלח שוג :תפצל םיכומסה םירפכהו
,וירוגו י"ראה לש םרודב ,תפצ ינברמ דחא לש ורפסב הנושארל העיפומ "םיבכרומ םיגורתא"
תורשכה תרוסמ לש הכרע .(רוסיאל ותעד תא הנושארל עיבהש אוהו ,ךישלא השמ וניבר אוה
תודדומתהה הלחהש העשב ,םינורחאה תורודב הכוראב ןודינ הלא םייברע םירפכל הרומשה
.ץראל ץוחו לארשי ץרא יגורתא ןיב תיתוכלהה

,תוכוסה גח אוה ,ונתחמש גחב םשאר לע םילשורי לש הרכז תא ולעה הפוריא חרזמ תורייעב
ןתינ אל רבדה םלוא ,לארשי ץרא ילודגב גורתא תוצמ תא םייקל םתלאשמ תא ועיבהש ויהו
ץראל ץוחל לארשי ץראמ העיסנה .הלוגהו ץראה ןיב םיפפורה הרובחתה ירשק ללגב ,םדיב
ץרא יגורתא תקפסה לש תורשפא הענמנ ךכו ,הנש דע םימעפלו םיבר םישדח הכשמנ הרזחו
ויתולעמ ןיב אוהש "רדה" ללכמ םיגורתאה ואצי ץראל ץוחל ועיגה םא ףאו הלוגל לארשי
ילארשי גורתא ותא איבהל חילצהו שדוקה תוצראמ עיגהש ר"דש .גורתאה לש תוירקיעה
ץראל ץוח תוליהק .לארשי ץרא יינע תבוטל השדקוה הסנכההו ,"ותרומת בהז ולקש"
ןוכיתה םיה ףוחל תונכושה תוצראה ילודיגמ םיגורתאב םינשב תואמ ךשמב אופא ושמתשה
םילקאל המודה ,ןהבש ינוכית םיה םילקאה יאנתש ,וקורמו ןווי ,הילטיא ןוגכ
.גורתאה לודיגל םימיאתמ ,ילארשי-יצראה

ינרותה םלועב תרסנמ "םיבכרומ" תלאש
ןיא םיקסופה בור תעדלש ,םיבכרומה םיגורתאה תלאש רסנל הלחה ינרותה םלועבש העשב
ץראל ץוחב .םיגורתאה יסדרפ לש תורשכה תרוסמב שמתשהל וצלאנ ,הבוח ידי םהב םיאצוי
.םירכנה לש םתונמאנ יבגל תויעב ויהו ,םידוהיה ידיב םיסדרפה ויה אל ,לארשי ץראב ומכ
םיננג ץראל ועיגהש רחאל ,םייברעה םיחלפה ברקב הבכרהה תרות הרדח לארשי ץראל
,בולקשמ לארשי יבר לש ויניע דגנל דמע הז ששחו ,וז המכח םיברעל ודמילש ,םיינמרג
םיצעה יליתש .הירבטל ךומס םיגורתא לש סדרפ ועטנב ,לארשי ץראל ולעש א"רגה ידימלתמ
ץראב ידוהיה בושיה שדחמ ,ן"במרה ימימ המודק תרוסמ םהל התייהש םיסדרפמ ולטינ
וילע ארקנ ומשו ,לילגה ירע יבשותל םיגורתא הז סדרפ קפיס תוכורא םינש ךשמו ,לארשי
."דוהי לא ןאתסוב"

עוציב םע ינמותועה ןוטלשב המרופר רחאל ,לארשי ץראב םג יניצר השענ הבכרהה ששח
:תולעבה תרדגהו תועקרקה לש ("היצלצרפ") תקיודמ הקולח
,תונליא עוטנל תושר ול היה אל םדא םושו ,ןאטלוסל המדאה לכ ךייש היה הליחתמש"
?היהי ול אל ערזהש עדונש רחא ,ןליא עטי רשא ימו ,ךלמל ךייש היה - ןליא ימ עטנ םאו
,ךלמהל סמ ןתילו תונליא עוטנל הנותנ תושרה רשא תוריח ןתינ א"ירת תנשמ ךא ,- - -
.("היח שפנ") "םיביכרמהו םיפייזמה וברה זאמו
תלשלש הרסמנ רודל רודמ םלוא ,םיברעה יסדרפמ םיגורתאב םנמא ושמתשה םילשורי ישנא
.םימדוקה תורודה תרוסמ ךמס לע ,תונליאה לש ןיסחויה

ופרוק יגורתא לע רוערע אצי ,ט"סקת תנשב - קויד רתילו ,ישישה ףלאל תישישה האמה ףוסב
םהל שיש םיסדרפמ אלא םתס םיגורתא לע ךרבל אל דיפקהל ולחה םיברו ,םיבכרומ םהש
לע ךמתסהל שיש הנעטב ופרוק יגורתא לע םיניגמ ואצי םתמועל .תדחוימ תורשכ תרוסמ
םירכינ וימושירש ,הז סומלופ לש ותישארב .םוקמה ינבר לש רשכהה תדועת לעו םתקזח
ךשמנש ,הז סומלופ לש וכשמהב םלוא ,לארשי ץרא יגורתא ןיידע ורכזוה אל ,הכלהה תורפסב
ועיפוה לארשי ץרא יגורתא .הלוגהו ץראה ןיב הרובחתה יעצמא ורפתשה רבכ ,םינשב תורשע
יגורתא לע ,םיאתמ ףילחת לע עיבצהל רבכ ולכי ופרוק יגורתאל ודגנתהש הלאו ,קושב רבכ
תקזחהל רבדה תובישח תא םג ומיעטה ןאכו ,המודק תורשכ תרוסמ םהל שיש לארשי ץרא
.לארשי ץרא בושי

ןייצמ ,"הניב ירמא" לעב ,שילאקמ ךוברעיוא ריאמ יבר ןואגה ,איהה תעב םילשורי לש הבר
:יכ ז"לרת תנשמ ותרגאב
םה יכ םהילע שיש ששחה לכל יולגו עדונו ,ופרוק יגורתא לע אציש רוערעה רחאל"
םיברו ,םהילע ךרבל םתוא ורסא ונינפלש רודה ינואג בור טעמכ הליחתכלו ,םיבכרומ
,"םהילע ךרבל אלש ,דואמל ורימחה רודה ינואגו םיקידצה ילודגמ םידבכנו
:ש קסופו לארשי ץרא יגורתא תא עיצמ אוה ןאכו
םינברה ילודג תארוהל עומשל ,ץראל ץוח יבשוי לארשי ינב וניחא לע אימר אבויח"
,ךלהי שודק רוקממ רשא גורתא גישי םאב ,ופרוק גורתא לע ךרבל אלש ,ויחיש
."אמלע ילוכד אבילא רשכ הזש ,א"בבות השודקה ץראב םילדגה םיגורתאמ
תא ךיובריוא מ"רגה טריפ ,לארשי ץרא יגורתא לש תורשכה תקזח תא לידגהל ויצמאמב
:רוד רחא רודמ תרוסמב המהש ןייצמו ,םיגורתאה םילדג םשש םירפכה תומש
לודג בר הנש םישולשמ רתוי הז דיעה ןכו ,אל ללכו ללכ םיבכרומ םהב אצמנ אלש"
'ר ןואגה ברהו ,רשכה ןורתיב רוד רודמ המה םיקזחומ תונגה ולאש ,דבכנ ןקז ,קידצו
תורשכב םיקזחומה תומוקממ המהש םיגורתאה לע דיעה ,תפצ לש הבר רילעה לאומש
."הכרבל םיגורתא םינושארה םישודקה וחקל םהמו םינש תואממ
םירפכה ילודיגמ םיגורתא קר ץראל ץוחל וחלשנ הנושארב םאו ,ךלהו לדג םיגורתאה אוציי
תוביבסב םיגורתא יסדרפ ,םידרפסה וניחא ידי לע דוחיב ,ועטינ ןמזה ךשמב ירה ,םייברעה
יסדרפ ועטינ ןכו ,תורוד ירודמ תורשכב םיקזחומה םיגורתאה יצעמ ולטינ םיליתשה .ופי
ןיעמ וירחא ררג רבגומה אוצייה .שדוקה תמדא לע ודסונש תונושארה תובשומב םיגורתא
ירחוס ןיבל ,םייברעה ירפכמ םיגורתא חולשמב וקסעש ,םיימלשוריה םירחוסה ןיב תורחתה
.ופי יסדרפ ילודיגמ ץראל ץוחל ואיצוהש ופי

םיזנכשאה לש ןידה יתב םג קלח ולטנ וב ,םיגורתאה תורשכ לע ידדה סומלופ רחאל
ופי יסדרפב ןה ,םיגורתאה יצע תקידבל תדחוימ םיחמומ תדעו החלשנ ,םילשוריב םידרפסהו
בושיה ידבכנמ השולש ופתתשה הב ,הדעווה ירבח .םייברעה םירפכב םיאצמנה ולא ןהו
(ס'מוחנ 'א ןמלז יבר) ו"רהב ןמז המלש יבר ,ןמרבליז ינומ לאומש יבר :םהה םימיב ימלשוריה
תקזח תא ועבקו ,םהידיב ויהש םינמיסל םאתהב ,ץעו ץע לכ וקדב ,ןומולס השמ לאוי יברו
ירחוס םנמא ויה םיחמומה םיחילשה תשולש יכ ףיסוהל שי .הבכרהה תלאש יבגל ותורשכ
'ר לש "וקוסיע" וליאו ,וסנרפתה וילעש םעוצקמ הז היה אל םהמ םיינש יבגל םלוא ,םיגורתא
ךכב האר ןכש ,םילשורי ינקז יפב םירופיסל אשונ ןיידע שמשמ ,םיגורתאב ס'מוחנ 'א ןמלז
.דובכב הז ודיקפת תא אלימ אוהו ,וילע תלטומה םימש תכאלמ

םילבוקמ ויהש ץראל ץוח יגורתא םע תורחתב לארשי ץרא יגורתא לש םכרד התייה הלק אל
םיגורתאה יצעב םיאתמה לופיטה תא עודי אל םיילארשי ץראה םיחלפה .תורוד ירודמ קושב
םש ורבע עוצקמה תוכלהו ,םינשב תואמ הז םתמדא לע םישרשומה ,ןוויו הילטיא ירכיאכ
יגורתאמ םרודיהב ולפנ לארשי ץרא יגורתאש אלפ לכ אופא ןיא .תורודה ךשמב םינבל תובאמ
םג התייה םימעפלו ,תושק ועגפנ הנוקה ידיל דע לארשי ץראמ הכוראה ךרדבו ,ץראל ץוח
.'ודכו לוספ לע הלאש

םהיכמותו ופרוק יגורתאל םידגנתמה
לש םתעפוה ינפל דוע ובתכנש "רפוס םתח"ה לש וירבדב ושמתשה ופרוק יגורתא לע םיניגמה
:(ז"ר ןמיס ח"וא) קושב לארשי ץרא יגורתא
םיאבה םתוא ןכ לע ,תרוסמב אלא לכאנ וניאש רוהט ףוע ןידכ גורתא לש וניד"
רשא םיתפרצה ימכח וניתוברו ,וניתובא תובאמ ונידיב תרוסמש (האוניג) אוואנאימ
הנה ןה ,אוואנאימ םיאבה םיגורתאב םתבוח ידי םיאצוי זנכשא תונידמ יבשוי ,םלועמ
."ןמיס םוש ךירצ ןיאו ,םירשכה
,ידאלמ ז"שרגה ןקזה ר"ומדאהמ םדיב רשא תרוסמה לע ורמש םהיתוברו ד"בח ידיסח ףא
רפוסמ ומשבו ,"ול עודיה םעטמ" עוואנאניו ירבאלאק יגורתא רחא רדהל ,"אינת"ה לעב
םוחלשו ןנע לע םיחולש ובישוה - - - רדה ץע ירפ םכל םתחקלו השמל ה"בקה רמא רשאכ"ש
רצוא תאצוה ,תוכוסה גחו ירשת ג"יל םירמאמ סרטנוק) "אירבאלאקמ םיגורתא איבהל
.(ב"ישת ןילקורב ,םידיסחה

חבשב ל"זח ירמאמ תא םהירבדב ונייצ ,לארשי ץרא יגורתא ןעמל ולעפש םינברה ילודג
םתוא רכבל ,אפוג גורתא תוצמ תניחבמ דחוימ דמעמ ןיא יכ םאו ,לארשי ץרא לש םהיתוריפ
דימ הנק וא" ,"םינהוכ תרות"ב הקוספ הכלהל םהירבד וכימסה ,ץראל ץוח יגורתא ינפ לע
ונעט ן"ח יעדויו תומושר ישרוד ."ךתימע ידימ אלא הנוק היהת אל הנוק התאשכ - "ךתימע
ץוח יגורתאמ לפונ םרודיה םא ףא ,לארשי ץראב לדגה ירפו ירפ לכב קוקח ה"בקה לש ומשש
.ץראל

,הלרעה תלאש תא ולעהש ויהו לארשי ץרא יגורתא לע רגת וארקו םירערעמ ומק הז קבאמב
ץראב ירה ,לקהל ץראל ץוחב הלרע קפס םעטמ ריתהל רשפא ץראל ץוח יגורתא יבגל םאו
:ןעטו ךיוברוא מ"רגה אצי ןאכ םלוא ,רוסא הלרע קפס לארשי
זוחמב םילדגה תוריפהש ,לכל יולגו עדונ יכ ,רבד תא ליכשמ לכל אוה קוחצ שממ רשא"
הזב ןיאו ,שממ גורתא ויתוריפ אשי רשא ,םינש השיש וא השימח דע עיגי השודקה ץרא
."אל ללכו ללכ ששח םוש
:אוהה רודה ינואג ונמנ לארשי ץרא יגורתאב םתכימת ועיבהש ופרוק יגורתא ירסוא ןיב
י"יר ,לוואשמ ןרטש הירכז הדוהי 'ר ,הנבוקמ ןנחלא קחצי יבר ,רטנלס לארשי יבר ,ם"יבלמה
רסמ דוחיב םלוא ,אנטוקמ עשוהי יברו גרובצריומ רגרבמב ד"יר ,"רנל ךורע" לעב רגנילטע
,"היח שפנ" לעב ,בוקרטעיפו שילאק לש הבר ,סקאוו רזעלא םייח יבר הז לעפמ לע ושפנ
.ק"הראב השראוו ןילופ ללוכ אישנכ שמישש

לארשי ץרא בושיל הרזעכ םיגורתאה רחסמ
יגורתא תצפהב האר םילשוריב "אשראוו - ןילופ ללוכ" ידסייממ ,שילאקמ ךיובריוא מ"רגה
יסדרפ תעיטנב ללוכה יפסכמ עיקשה ףאו ,ללוכה תוסנכה תלדגהל דבכנ יעצמא לארשי ץרא
."הקולח"ה תנטקה ינפמ וששחש םימיוסמ םיגוח דצמ תודגנתה ררועש רבד ,םיגורתא
לארשי ץראמ םיגורתאה תצפה לע דקש ,ץראל ץוחב ללוכה אישנכ שמישש ,סקאוו א"חרגה
:ללוכה תוסנכה תרבגהל בושח רוקמכ לעפמה תא ןגראו
תניתנ ידי לע אוה םילשורי תריכז רקיע" - ןעט - "ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא"
תע לכבש ,שממ לעופב ונתחמש שאר לע התולעהל שיו ,םילשורי ןעמל ןימיה םע הקדצ
רכזינ ,ונתחמש ימי תוכוסב ןכו ,הבוטל םילשוריב רוכזל םיכירצ לארשיב החמש שיש
."םילשוריל הלודג תלעותל היהיש גורתאה םע םילשוריב
היונשה הכלהה תא ךימסה ץראל ץוח יגורתא לע לארשי ץרא יגורתא לש םנורתי לע ודמעב
:יבגל
המה הנידמב םש םירדה םישנאל ךא ,וילע ךרבל ןיאש רוחש אוהש ישוכה גורתא"
ןויצ ינב ונארקנ ןיידע ונחנא םגו ,םתנידממ גורתא אוהש ינפמ ,וילע ךרבל םילוכי
אל דועו ,ונצראל בושל וניתוקת הלא לכב ,הנש םיפלא ינש הז ונילגנ יכ םא ,םילשוריו
."ונצראמ ונשאייתנ
ואר השעמל םלוא ."ןויצ יבבוח"כ לוכיבכ ורמייתהש םישפוחה ןיב ויה יכ ןייצל םוקמ ןאכו
ילודג וליאו ,לארשי תיבב הריפכהו הלכשהה חור תצפהל םהיצמאמ תא ושידקהו םדועיי תא
יאנוש"כ םיליכשמה ידי לע וצמשוה ךכ לעו ,םלגד לע ןויצ לש המש תא ותרח אלש ,לארשי
הכימת ידי לע םא ,לארשי ץרא בושי תקזחהל שממ לש םיצמאמ ועיקשה םה םה ,"ןויצ
לעו הרותה לע ובשיש םימכחה ידימלתל "הקולח"ל ושדקוהש ,סנה לעב ריאמ יבר תופוקב
,םינושארה םיבשייתמה רשאכ תונושארה תובשומה דוסי םעו ,שדוקה תוצראב הדובעה
תרדחה לע לארשי ילודג ודקש ,שדוקה תרהט לע םיגורתא יסדרפ ועטנ ,םינומא ירמוש םבורב
.רקיע לכ לק דיקפת הז היה אל רומאכ יכ םא ,קושל לארשי ץרא יגורתא

לארשי ץראב םיגורתא סדרפ עטונ "היח שפנ" לעב
והילא יבר םע םיבתכמ יפוליחב סקאוו א"חרגה דמע לארשי ץראב ורוקיב ינפל הנש ג"י
ספדנש "היח שפנ" ורפסב .לארשי ץרא בושי ןעמל ובל לכב אוה ףא דקשש ,ץיזיירגמ רכאמטוג
תודפל ךרוצה לע וילא רכאמטוג א"רגה לש ובתכמ תא איבמ אוה ,ז"לרת תנשב הנושארל
:וילע ףיסומ אוהו ,המדאה
שולש יתינק ה"זעב רבעה הנשב הנהו - - בל לכב ץופחא ל"קוצז קידצ ןוצר תושעל"
הנשבו ,םיגורתא יצע תואמ השש המש יתעטנו ,- - - אירבטל ךומסה ןיטיח רפכב תונג
תווקל לכונ הזמו ,הלוחה םי לצא םיגורתא יצע םיפלא המכ עוטנל ה"יא הווקא וז
םגו ,הרמשלו המדאה תא דובעל תוחפשמ בישוהל ,ל-א תיב הלועה הליסמה לא תולעל
."ללכ ששח םוש ילב רוריבב םירשכ תוצמל םיגורתא לארשיל היהי
הנפו ,לארשי ץרא יגורתא ןעמל הלומעתה תא ריבגה ,לארשי ץראמ רזחש רחאל ,ו"מרת תנשב
:יכ םהל עידומו ,"הלוגבש וניחא ישאר לאו הלוגס םע לארשי תובבר לא" בתכמב
יתאבהו ,"איטח רפכ" שרדמב ארקנה ןיטח רפכב ,שדוקה ץראב םיגורתא יצע יתעטנ"
רשא ,המה ץראב רשא םישודקה םינואגהמ ,רוד רודמ הרוסמב םירשכה ולאמ תועיטנ
תוכר תועיטנה ויה התע דע ךא םירז ידי ןהב טלש אלו רבדמה התע דע היה םש
המ יכ ,ןידה יפ לע םירשכ ולא ףא ,םתוביבס רשא םיצוקהמ וכויו םויה חורל ועעונתהו
יתיכז רשאכ וז הנשב ךא ,ךכ לכ םירדוהמ ויה אל לבא ,רשכ םיצוק ידי לע השענש
תאש רתיב תונגה לא יניע יתמש ,םיחרוא ןולמב אל רבדמב יתנכשו ,שדוקה לא תולעל
םהיארמב וחילצהו ולדג ה"זעבו ,הבוטל ןקתל ירשפאב היהש המ לכב יתנקתו ,זע רתיו
רשא תונגה םגו ,ופראק יגורתאמ רתוי דוע ,ראותב םידמחנו הארמב םיפי ,םתינכתו
יאדובו ,םירדהנו םיפי המהו ,דואמ הלועמ הרימש םהילע ומש ,םיברעהמ םה םירוכש
."השודקה ץראמ גורתא תחקל בהלתי שיא לכ
תומוקממ םאיבהלו ,שדוקה ץראב םיגורתא יצע עוטנל ולמע תא טרפמ אוה ינש בתכמב
ומכ ,םיכאלמכ אלו שממ םיכאלמ ויה רשא םינושארה םישודקה ימימ" תורשכב םיקזחומה
:ותעיסנ תא ראתמ אוהו ,"שודקה י"בהו שודקה י"ראהו שודקה ן"במרה
תחא הלילבו ,תויח יצירפ םידדושו םיחצור ןיב ,שממ תושפנ תונכסב םשל יתעסנ רשא"
אקושד אמוי לע ןומה לוקכ ,הימוה לוק הלילב יתעמשו ,םיחרוא ןולמב אל רבדמב יתנל
םויב תודרפ לע יתבכר .םיבאז תקעז לוק היה תאז יכ יל עדונ ךכ רחאו ,םירבע לכמ
דע ידועמ הזכ יתנכסה אל רשא ,תועש רשע השיש וא רשע השימח ךרעל ,תחא הלילו
םוקמ לא תבשה םדוק עיגהל יתלוכיב היה אל יכ ,רבדמב יתראשנ תבשו ,אוהה םויה
."השודקה ץרא ילודג ילע וכיח םש רשא ,תונגה
תא וטישוהו ותאירקל ונענ םיבוטו םילודג .םיבחרנ םידה הררוע סקאוו א"חרגה לש ותאירק
הלק אל הכאלמ וז התייהו ,קושל לארשי ץרא יגורתא תא רידחהל ויצמאמב ותרזעל םדי
םשפנב וקבאנ ,םתובא תיב תרוסמ ךשמהל ודרחש םיבר .ופרוק גורתא לש "הקזח"ה חכונל
.רבדב עירכהל ולכי אלש םהמ םלוא ,םב הרעבש היתוריפו לארשי ץרא תביח םע המינפ

םהרבא ר"גה לש ודכנ ,אדנאל םייח לדנמ םחנמ ר"גה תא ריכזהל שי ותאירקל םינענה ןיב
גורתא וילע ביבח וניאב םגש" הכלה יפ לע חיכוה אוה ףא .םימיל ריעצ זא היהש ,בונעכעשטמ
גורתא רחא רדהל ךירצ םוקמ לכמ ,רתוי וילע ביבח ץראל ץוח גורתאש ףא וא ,לארשי ץרא
."לארשי ץרא

לש היתואצות לע סניפ לכימ לאיחי 'ר רבכ רפסמ ,ג"מרת תנשמ "ץילמה"ב המסרופש הבתכב
600-כ אלא לארשי ץרא האיצוה אל ,הלומעתב ולחה הב ה"לרת תנשב יכ ושיגדהב ,הלומעתה
.םירדוהמ םיגורתא ףלא םיעברא אצייל לארשי ץרא הדמע ג"מרת תנשב וליאו ,םיגורתא

תא רגשמ היהש ,רחוסכ ךפהיל ססיה אלו ,ותרמשמ לע סקאוו א"חרגה דמע תובר םינש
סקאוו א"חרגה .דבלב תואצוהה םולשת תא םהמ שקבמו ,תורייעה ינברל לארשי ץרא יגורתא
ולטנ רודה ילודגמ םיינש .הקספנ אל הכרעמה םלוא ,ט"מרת זומת ח"רב ומלוע תיבל רטפנ
לש הברכ ומוקמב אבש ,ןייטשנרוא ש"רגה ,לארשי ץרא יגורתא תצפהב לופיטה תא םדיל
יכ םשיגדהבו ,םינברה לכ לא ארוק לוקב ונפ םה .בוקרטיפמ ץיברוה שיא צ"מרגהו ,שילאק
הלומעתה ךשמה לע םיעידומ םה ,"רוהטה ושפנ תא הזה ןויערה לע רסמ" סקאוו א"חרגה
.לארשי ץרא יגורתא תצפהל

לשמל ךכו ,הלומעתל לארשי ץרא יגורתאל תיעבטה היטנה תא ןבומכ ולצינ ןויצ יבבוח
ןג תעיטנב ,רבילהומ לאומש יברל םיעבשה לבוי תא ןייצל ,היסורב "ןויצ יבבוח" וטילחה
עוציבל הרבחה לש הדוסיב החנוהש ,תיביטרפואוקה תינכותה) ."לאומש ןג" ומש לע םיגורתא
- םכל" ןניעב םינימה תעברא רתיב ומכ גורתאבש ןוויכמ יתוכלה סומלופ הררוע ,וז תינכות
תא ונתנ וז העונתמ םיקוחר ויהש הלא םג םלוא ,(הזב ןודל םוקמה ןאכ ןיא םלוא ,"םכלשמ
לא ואב ,(הינמור) יסאיב "ןויצל שרוד" הרבחה ישאר רשאכ .לארשי ץרא יגורתא תצפהל םדי
לכל תורוהל ותונוכנ לע דימ םהל עידוה ,ותכימת תא ושקיבו ,שוהאבמ קחצי יבר ר"ומדאה
.לארשי ץרא יגורתאב קר שמתשהל ומולש ישנא

"סלפה" ךרוע ,הבטלופמ ץיבוניבר אביקע והילא יבר ,רודבש םיאנקה ילודגמ דחאו
לע ךריב אלש ,תוצמב קדקדמל םסרופמ היהש ויבא לע רפסמ ,לארשי תדוגא לש הידסייממו
אלו ,לארשי-ץרא לש ולש גורתאה לספנ תחא םעפש אנריהנו" לארשי-ץראמ יתלוז רחא גורתא
לוטיל הצר אל ףא ןכש ,"ותכרבב ואיצוהלו ,עקאראמ גורתא לע ךרבל ותוא הווצו ,רחא גישה
.ץראל ץוח לש גורתא וידיל

'ר ,חכשנש ןואג אוה ,לארשי ץרא יגורתא תצפהל וחוכמ אוה ףא שידקהש םילודגה דחא
אוה (ד"נרת תנשב רואל אצי) "המלש ירוכב" ורפסב .בוקראזוא ד"בא ,עטכזר םהרבא המלש
,םירחא םיגורתא ינפ לע ,לארשי ץרא יגורתא רכבל "רדה ץע ירפ" דחוימ סרטנוק שידקמ
היהי לארשי ץרא יגורתא לע קר ךרבנש ידי לע" יכ ,"רפוס ם"תח"ה לש וירבד לע וכמתסהב
תדובע דובעל םילוכיש ,תוחפשמ תואמ המכל הסנרפ המש היהיד ,לארשי ץרא בושי הברתנ
."םישודקה היתוריפ איצוהלו ,הרמשלו שדוקה

:א"שרהמ ירבד לע ךמתסמ אוה
םירוכיבה םהש ץראה תוריפ תווצמב םש רומשל ,איה םילגרב הילע לש תווצמ רקיעד"
,ץראה תוריפ תווצמ אוה ,לארשי ץראל לגר תיילע תווצמ רקיעד אצמנ ,ינש רשעמו
םיגורתאה תיינק תווצמ ידי לע ןאכ ףאו ,"ןתליכאב יולהו רגהו ינעה תא םהב חמשל
."לארשי ץראל לגרה תיילע תווצמ תילכת הזב םימייקמ- - - תוכוסה גחל לארשי ץראמ
וז השרפב םיקסועה תובושת ב"כ דוע השרפל םישדקומ (ה"כ 'יס) אוה וסרטנוק לע ףסונ
רכז" לעב ,לוואשמ ןרעטש ז"ירגה ,סקאוו א"חרגהמ םהיניבו ,וירבד לע םהידי תא םיכמוסהו
חתפ די לע "דוהי" בשומב ומצעב בשייתהש ,יאניזור ד"בא הפי לפמיג יכדרמ ר"גה ,"ףסוהי
.דועו ,םילשוריב ןויצל ןושארו ישאב םכח ןכמ רחאל ,רשילא לואש בקעי ר"גה ,הוקת

הווצמ"ש ול םימיכסמו וז השרפ םישיגדמ ,ורפסל םהיתומכסה תא ונתנש הרותה ילודג
ינואגמ ריכזהל שי ול םימיכסמה ןיב ."ץראל ץוח יגורתאל השודקה ץרא יגורתא םידקהל
ר"גה :ץראל ץוח ילודגמו ,לזינאפ ריאמ לאפר ןויצל ןושארה ,ןיקסיד ל"ירגה תא :םילשורי
בכוכ" לעב בולמירהמ ילקעי ר"גה ,אנטוקמ עשוהי ר"גה ,"רזנ ינבא" לעב בשוטכוסמ םהרבא
ת"רדאה ,קסירבמ קיצייבולוס ד"ירגה ןיזולוומ ב"יצנה ,הנבוקמ ןנחלא קחצי ר"גה ,"בקעימ
.דועו ,זדולמ לזיימ ח"ארגה ,ןילרב ח"רגה ,'זבינופמ

היצילגב לארשי ץרא יגורתא תצפה
איצוה ח"נרת תנשב .לארשי ץרא יגורתא תצפהל םדי תא ונתנש םילודג ואצמנ היצילאגב םג
ילודג לש םהיתויודע תא איבמ אוה וב "רדה ץע ירפ טוקלי" סרטנוק בונרבמ חנ אדוהי ברה
ןכו ,"שדוקה ץרא יגורתא םיאצמנש םוקמב ,ופרוק יגורתא לוספ זועמב וקיזחהש" רודה
,אקארקמ סוקרמ ןורהא 'ר דיסחהו רקוחה לש ונב סוקרמ המלש יבר ג"סרת תנשב איצוה
לארשי ץרא יגורתא ןעמל םדי תא ונתנ היצילגב הרותה ילודג ןיב .ופרוק יגורתא דגנ סרטנוק
תוצמו" :"ארפס"ה ירבד לע ךמתסמה "קחצי תיב" לעב סיקלעמש קחצי ר"גה תא ריכזהל שי
תא ןייצמה ןא'זרבמ מ"שגרה ,"ךתימע דימ הנק וא" תווצמ תררוג היהת ,"םכל םתחקלו"
םיקהבומ םירשכה םהילע שיש ,שודקה ץרא יגורתא לע ךרבל זוע לכב לדתשהל" הווצמה בויח
ופרוק יגורתא םא ףא ,לארשי ץרא יגורתא רכבל עבת אנרטמ קארא ריאמ ר"גה ."םיעודיו
תא חמשל ידכ ,איה לגרל הילע תוצמ רקיע" יכ םהלשמ ופיסוה שורדה ילעבו ,םהמ םירדוהמ
וז הווצמ םייקנ ,לגרל הילע אלו שדקמ ונל ןיאש התעו - - - ינש רשעמבו םירוכיבב רגהו יולה
."לארשי ץרא יגורתא לע תוסנרפתמה תוחפשמ תואמ המכ חמשל

תודיסחהו הרותה ילודגמ םיבר .ירפ הנתנ לארשי ץרא יגורתא ןעמל תרבגומה הלומעתה
לע רומשל ופיסוהש ויה יכ םאו ,לארשי ץרא יגורתא רחא רדהל םהילע ולביקו ומייק רודבש
םדיל לוטיל ודיפקה תאז לכב םירדוהמה ופרוק יגורתא לע ךרבל וגהנש ,םהיתובא תרוסמ
תא ריכזהל שי לארשי ץרא יגורתאב םיכמותה ןיב .לארשי ץרא יגורתא לע םג ךרבלו
וניאש םגה לארשי ץראמ גורתא רחא רדהל הווצמ" קספש "תמא תפש" לעב רוגמ ר"ומדאה
,רדנסכלאמ י"ר ,ןיניטסאגמ מ"ירה םיר"ומדאה תא ,"רשכ ןיד יפ לע אוה םא ,יפויב רדוהמ
וב שיש ימ לכ"ש הכלהל קספש "דסח תרות" לעב רעידאל ז"שרגה תא ןכו קסיזדורגמ א"ר
םהש ןעי - - השודקה ץרא יגורתא רחא אקווד ךרבל רדהל הארי ,ובלב םימש תאריו הרות חור
."םירשכ תקזחב םיקזחומ

יבר ר"ומדאה םהיניבו הינמורו ןילופ ,היסור ינואג ופרטצה ופרוק יגורתא לע םדוקה רוסיאל
ץרא יגורתא" יכ לארשי ץרא יגורתא ןעמל תרבגומ הלומעתל וארקו ,אקבירטסימחרמ ןנחוי
םישנא םנשי רשא ,תואור ךכש םייניעל יוא" תאז לכבו "ןווי יגורתא דגנ לודג לוזב לארשי
,(םינוויה) הלא ינבמ אקווד ,ונייחהש םהילע ךרבל רדה ץע ירפ םינוקו ,תווצמב םירדהמה
."לארשי יקלאב קלח םכל ןיאש רושה ןרק לע םכל ובתכ ,וניתובאל ורמא םהיתובאש

- דגנ הרמ לבוק ,"ןחלשה ךורע" לעב ,ןיטשפע לכימ לאיחי יבר ןואגה
םשפנ תולפש ראתל יטע רצק ,הבוהאה ןב יגורתא לע האונשה ןב ירפ םירכבמה"
ימ תאזכ האר ימ - - - םהינפ לעמ השובה הווסמ תרסהו םבבל עורו םכרע תותיחפו
"- - - "השודקה הרותה דובכו ךרבתי ודובכ היא ?הלאכ עמש
- םישנאה תא ףקות אוהו
ץראה לש הבוטו הירפ םיכילשמו היתוריפ םיקשנמו תרחא ץראד ארפעב םירדגנתמה"
."השודקה
םחבשב הברמו םיבייחמה לש םהיתועד תא איבמ "דמח הדש" לעב ינידמ והיקזח םייח יבר
לש וירבדב שמתשמ אוהו ,ךכ לכ םירדוהמ ויהי אל םיגורתאה יכ םא לארשי ץרא יגורתא לש
ןכש .הלעמל םירדוהמ ויהי ,הטמל םירדוהמ םניא םא" רחא רשקהב ורמאנש "רפוס םתח"ה
."םימשבש וניבא ירבד םייקל ונתמגמ לכ

,ןוזלכימ לאקזחי יבצ יבר ,לארשי ימי ירבד ירקוח ברקב םג םש ול אציש ,רודה ילודגמ דחא
תיינק דגנ ריהזמ אוהו "רהציו שורית" ורפסב הלולכה ,תשגרנ האירקב אצי ,קסנולפ לש הבר
םירחבומה תא םירחוב ,הנשב הנש ידמ רעשה תא םירקימש םילמע"המ ופרוק יגורתא
םינורחאה ונימד יפיט תא הקולעכ םיצצומ - - - אלמ ףסכ םריחמ םילבקמו םירחבומבש
המהש םיקלמע"ה דגנ הרמ ןעוט אוהו "הנשו הנש לכב ןאילימ המכ ונישוכר תא םיעלובו
תפסותב אוה לאוש "קלמע תייחמ םימייקמ ונא הזבה" רוד רודמ "םירומג לארשי יאנוש
.תורמרמתה

"רדה ץע ירפ" תדוגא תרזעל קוק ברה
אוה .לארשי ץראל קוק י"ארגה לש ותיילע םע האב לארשי ץרא יגורתא תצפהל הקזח הפונת
ץראב שדחה בושיה תובשומ רתי לע םג השורפ התייה ותדוצמ םלוא ,ופיב ד"באכ לבקתנ
.לבת ינפ לע לארשי ץרא יגורתא תצפהל עייסל ומצעל הבוח האר הז ודיקפתבו ,לארשי

ידי לע הדסונש ,"רדה ץע ירפ תדוגא" תמקהל ודי תא ןתנ הצרא ותיילעל הנושארה העשב
דחאב .םיבכרומ ויהי אלש םיגורתאה לע דיפקהל םתא הנתה םלוא ,םיגורתאה יעטמ ילעב
:וצרמ אולמב וז הכרעמל סנכיהל ותוא ועינהש םימרוגה תא ןייצמ אוה ויבתכממ

ואב רשא ,הז תא הז םיבכעמה ,וינימו גורתא תווצמ לוטיבמ 'ה םע ללכ תא ליצהל
,םיבכרומ םיגורתאב םלועה תא ואלמ רשא ידי לע ,שדוקה תא וללחיו ,רכנ ינב םיצירפ
.רוסיא תבכרהב
תואשונ תועיטנ תפסוה ידי לע השודקה ונצרא בושי לובג תא הז עוצקמב ביחרהל
רכנ ינב ידיל אבו ,םירקיה וניחאמ אצויה ףסכה ףטשו ,ןהילעבל הכרב תואיבמה ירפ
תא םלידגהב ,ונמע חוכ תא םירידאמה וניחא ידיל אבי ,ונשפנ יאנושו ונירצ םהמ רשא
.ונייח תיב םוקמ ,הדמח ץאב וניבושיי
הלוגה ירוזפ ,םירקיה וניחא לש םהיתומשנ תא שדוק תביחו הבהא תפסותב רשקל
ןויצ תשירד רכז ידי לע ,דע ידע הבוהאהו הביבחה השודקה ונתדמח ץרא תבהא לש
ילודיג ,רדה ץע ירפ ,ונתחמש גחב גורתאה תא לטונ ותויהב שיא לכ בל לע הלעי רשא
םייחמה וניחא יעטממ אוה םגשב ,תראפתו חבש תפסותב ,השודקה ונצרא לש שדוק
.ונתייחת יללט רוקמ ונשדק תמדא תא ,לעופב

רשא ןורתיה לע ,הכלה לש ןתמו אשמ" אוהו "רדה ץע" ורפס תא סופדל איבה ז"סרת תנשב
לש םלוסיפ לע" דוחייבו תובשומה ינב וניחא ידי לע םירמושמה םירשכה םיגורתאל
,םיבכרומ ששחמ םירוהט ויהי םיילארשי-יצראה םיגורתאה יכ חיטבהל ידכ ."םיבכרומה
ץרא יגורתאל שורדה רשכהה תא תתל ןוכנ היהי םתלבק םע קרש ,םיאנת השולש הנתה
:לארשי
- - -,םיגורתאה יצע ולדגתנ םהמש ,םיניערגה דוסי תא רומג רוריבב ינפל ררבל
.הבכרה ששח םהילע ןיאש ,ארפ םילדגה םיגורתאה ירפמ וחקלנש
הקידב יפ לע םהישרשב תונגה תא וקדביש ,רבדל םיחמומו 'ה יארי םיחיגשמ דימעאש
.רחא ןימב ובכרוה אלש ,תררובמ
םיגורתא וברעתי אלש דיעהל ,השיבחהו הטיקלה תעב דמוע ןמאנ חיגשמ היהיש
החגשהה ףורצב ,םתורשכב םירורבהו םייקנה םיגורתאה ךותב םידשחנ וא םיבכרומ
."הלרעמ תוריהזהו הרות לש תדכ תורשעמו תומורת שירפהל
:הרהזאב ,הוקת-חתפ לש הבר ,יקסנאלרוא ןהכה ןרהא 'ר ברהל הנפ ןכ
םיברה תא ולישכי אלו רוסיאב עוטנל וניהי אלש ,אבהל לע םיעטונה לכל יולג עידוהל"
םמוקמב ועטיו תורוסאה תובכרהה ורקעיש ועטנ רבכש ימ ןכו ,עצמאב לארשי דיב
םיחרכומ היהנ ,ונלוקל ועמשי אל םאו ,םיגורתאב םה םיצפח םא ,םירשכ םיגורתא
."הריבע ירבוע תונגה ילעב לש םהיתומש תא םיברב עידוהל
ינואגל םיבתכמב הנפ ,לארשי ץרא יסדרפמ םיבכרומ םיגורתא תקחרהל ותלועפ םע דבב דב
ר"גהל ובתכמב .לארשי ץרא יגורתא תצפהל םהיתולועפ תא ריבגהל םהמ עבתו ,ץראל ץוח
ששחו קפס קר םיגורתא יבגל היה םינפל יכ שיגדמ אוה ,ידורב לש הבר ,רגולק ןימינב םהרבא
ידי לע םא יכ הנכ לע הווצמה תא דימעהל רשפא יאו" ,םיבכרומל לכה ךפהנ התעו ,םיבכרומ
."שדוקה תמדא ידבוע וניחא ידי לע שדוקה ץראב םיגורתא עטמ

וילא הנפש ,בובלסינטס לש הבר ,ראהלמאק הירא לאיתוקי יבר ,היצילג ינברמ דחאל הבושתב
,ופרוק יגורתאב םתבוח ידי ואציו וכרבש ,ול ומדקש םילודגה דגנ זעל איצומ אוהש לע הנולתב
ונל רורב אוה הבכרהה םצע" ירה םלוא ,םהב עוגפל הצור אוה ןיאש קוק י"ארגה ול ריבסה
הב ןיאש הרורב העידי יפ לעו היאר ידי לע תוננגה גהנמ ביטב םיעדוי ונחנא יכ ,קפס םוש אלב
ותלועפו ,"הבכרהל םילולעה תוריפב הרוחס םישועש תוצראה לכבו לארשי ץראב ,קפס ץמש
.םיברה תא תוכזל םיבכרומ יתלב םיגורתא חיטבהל הדעונ לארשי ץרא יגורתא תצפהל

ץרא יגורתא ןעמל ץראל ץוחב הלועפה תרבגהל הפיחד הנתנ "רדה ץע ירפ" הרבחה תמקה
תליהק ד"בא שטייד רזעילא ר"גה ,רודה ינואגמ דחא המזיה תא ודיל לטנ הירגנוהבו ,לארשי
םה .ץטראווש ןהכה ףסוי בר ונתח ודי לע רזעו ,"הדשה תואובת" רפס לעבו דאהינאבב םיארי
םהמ ועבתו "םידבכנה םיתב ילעבהו םילודגה םינואגה םינברה" לא דחוימ ארוק לוקב ואצי
רחא רדהל בל ירשי לכ ררועלו שקבל ,םירוביג תסק םתשק וכרדיו קשנ תארקל תאצל"
יגורתא ןעמל תרכינ העונת ררועו םיספט ףלא האמב ץפוה ארוקה לוק ."לארשי ץרא יגורתא
.לארשי ץרא

תונוברדכ םהירבדו הז לעפמל םדי תא ונתנו ותאירקל ונענ הנידמב הרותה ילודגמ םיבר
טקליו" ינרותה ןותיעל תפסותכ סופדל אבוהש ,"רדה ץע ירפ" דחוימ סרטנוקב סופדב ואבוה
ד"בא קילג קחצי םהרבא ר"גה , האירקל ופרטצה רתיה ןיב .(ז"סרת) תיעישת הנש ,"ףסוי
,טשעפדוב ד"בא - ךייר לפאק ר"גה ,ףרודסנוא ד"בא - גרבנזור לאומש ר"גה ,אוושטלאט
היעשי ר"גה לש םתכימת לע רסמנ ןכו סאסגערעב ד"בא - רנזאלג לאומש השמ ר"גה
ד"בא - דלונירג אדוהי ר"גה ,איולרע ד"בא - רפוס ןועמש ר"גה ,ןאצטייוו ד"בא - ןייטשרבליז
תושארב גרובשרפ צ"דבה םתכימת ועיבה ןכו שעד ד"בא - אטענאפ לאקזחי ר"גהו טסוח
.גרובשרפ ד"באכ הנש התוא הנמתנש ,רפוס ע"רגה

תוידרחה תוליהקה זכרמ אוה ,"םיאריה תדוגאל יזכרמה דעו" אישנ לקנרפ םהרבא 'ר
:תשגרנ האירקב הנפ ,הירגנוהב
םירה רפושכ רשא ,שדוקה ץרא יגורתא ןיינעב ,ארקל דועו אדוהיב אובל ינברת יתונע"
ץראמ ,הרופ שרוש ינפ לע םילוליה שדוק ירפ רכבלו ,וניתובא ץראל הלואג תתל ,ולוק
."םיידוהיה היבשוי תלכוא
:ףיסומ אוהו
ל-אל הדות ימצעב יתמייק םינשב תובר הז רבכ ,ןטקהו ריעצה ינאש ריכזהל קר יתאב"
תוריפ לע ךרבלו ,תוכוסה גחב המת החיקלב זרדזהל ,הלאה תמאהו םירבדה ,ךרבתי
,ןושארה לכשומב וילאמ ןבומה הזכ רבדש יניעב אלפל טעמכו ,יבצ ץרא םהב החבתשנש
."םינוש םיזורכו תולוק ילוק ידי לע זוריזו קוזיח שרוד
אוהו ,ותאירקל ונענ אלש הלאכ םילודגה ןיב ויה יכ הלגמ ,הלועפה םזוי ,שטייד רזעילא ר"גה
,ופרוקמ םיאבה ולאב קר ןיגהונ ויה םדוקה רודב וניתובא ןעי" :םהיקומינמ דחא םג טרפמ
תא החוד אוהש ןבומכו ,"הרותה ןמ רוסא שדחו ,םהיתובקעב ךליל ונא םיכירצ ןכ לעו
.םיילילשה םהיקומינ

:קסופ אוה םירבדה םוכיסב
לכ ביוחמש ,תוילכש תווצמ יפ לע ןהו הרות ןיד יפ לע ןה יכ ,ןניתחנ אהבו ןניקלס אהב"
תא שיאו ובורק תא שיא ררועל ,הזל הז םיברע לארשי לכו ,ויחא תא שיא רוזעל דחא
."וניתחמש ןמזב םילשורי ןורכיז תולעהלו ,שדוקה ץראמ גורתא חקיל והער
- קוק י"ארגה תמזיב ופיב הדסונש "רדה ץע ירפ" תדוגא יכ :החמשב עידומ אוה ןכ
םירחוסה ויהי אל התעמו ,טספדוב ריעב (עגאל רעדינ) לודג רחסמ םהל החתפ"
לארשי ןוממ זבזבלו םחוכ תונעלו ,םיקחרמל עוסנל תופעות ףסכ איצוהל םיחרכומ
םישנאמ םתנמזהו םתשירד לקנב ולבקי ,ונצראב ןנאש םתבשב םגש העשב ,הלטבל
."רבד םושל שוחלו קפקפל םוקמ ןיאש םינמאנ

ופרוקו לארשי ץרא יגורתא ןיב קבאמה
דגנ תורחתהב דומעל הלא ולכי אל ,לארשי ץרא יגורתאל הנתינש הכימתה תורמל םלוא
דגנ םינוש םיעצמאב ושמתשה םיגורתאה ירחוסו ,םתוינוציחב םירדוהמ ויהש ופרוק יגורתא
,"ץראל ץוחל תיעיבש תוריפ ןיאיצומ ןיא"ש הנעטב ואצי לשמל ךכ .לארשי ץרא יגורתא
תשרופמה ותארוה לע רסמנ רשא דע ,וז השרפב תונוש תועד ומסרפתנ םהה םימיה תונותיעבו
.רתיהל ,התעשב םילשורי לש הברו "הניב ירמא" לעב ךוברעיוא מ"רגה לש

ץרא יגורתאמ תינוציח הניחבמ םירדוהמ ופרוק יגורתא יכ הדבועב ופרוק ירחוס ושמתשה ןכ
:יכ ןעט קוק י"ארגה םלוא לארשי
תא ךשומה ,ינוציח יונ הזיא םהל שי םיבכרומהש ,םיבכרומ םתויה ללגב אוה יונה"
דסח לש טוחש יתימאה יונו ,םידי יתשב ,ותוחדל יוארש לוספ יונ תמאב והזש ,ןיעה
."שדקה תמדא ידבוע לארשי ינב וניחא יעטמ ,םירשכה םיגורתאב קר יוצמ ,וילע ךושמ
לעב ךינה ןושרג יבר םהיניבו הרות ילודג םג ונמנ ,לארשי ץרא יגורתא תפדעהל םידגנתמה ןיב
הווצמה תבוח ידי תאצל הצורהש הרות לש "התימא"ל ותעד תא םסרפש ,"הרהט ירדס"
ופרוק יגורתא יכ ,ופרוק יגורתא רחא רדהל וילע בויחה ,הלטבל הכרב ששחמ תאצלו תומלשב
- לארשי ץרא יגורתא יבגל וליאו ,"םיבכרומ םניאש תורשכ תקזחב םלועמ םיקזחומ
ויהו ,םהילע וכרב אל םלועמ לבא םהילע ךרבל וליחתהש ,ואב בורקמ םישדח"
לארשי ןיאמ הממש ץראה התייה רשא םינשב תובר יכ ,םיבכרומ תקזחב םיקזחומ
."הילע בושי
תונגה תא רריבו ,ופרוק יאב ומצעב רקיבש רחאל וז ותנקסמל עיגה יכ שיגדמ אוה רתיה ןיב
העיגפה דגנ ולבק ופרוק יגורתא תנגהל םה ףא ואציש הילטיא ינבר .םיגורתאה תונליא םע
לע רשכה הלביקש םיגורתא תבית לכמ סמ תלבקמ התייהש ופרוק תליהק לש היתוסנכהב
.םדי

םייח" ורפסב םינימה תעבראל רשקב םיגהנמהו םינידה לכ תא ףסאש קינרשט אנכש םולש 'ר
מ"שרגה ,קסניוודמ ש"מרגה ,קיציוואולאס ח"רגה לש םהיתומכסהב ב"סרת ספדנ) "הכרבו
אוה .לארשי ץרא יגורתא חבשב "היח שפנ" לעב ירבד תא איבמ (סיקלעמש י"רגהו ןאזרבמ
:ןייצמ אוה םלוא ,ופרוק יגורתא לע רוסיאה תא םג ריכזמ
לע ךרבל רוסאל ונינמז ילודג הברהמ רוסא אצי ,א"נרת תנשב ריבכ אל הז בורקמו"
יכ ,םדיב התלע אל לבא ,לארשי ינב וניחא לע םש היהש הלילעה תמחמ ,ופרוק יגורתא
ףאו ,רתויב םירדוהמ םהש ופרוק יגורתא לע םיכרבמו הז לע ומיכסה אל םלועה בור
דיפק גורתאב יכ ןעי ,ללכ ןיששוח ןיא ,לארשי ץראמ גורתא תונקל ריעב אצמנב שיש
."רדהה לע שרופמב ארק
ץרא יגורתא תפדעהל ונעט הרותה ילודג לש לודגה םבורו ,םידדוב תולוק קר הלא ויה םלוא
.ץראל ץוח יגורתא לע לארשי

לארשי ץרא יגורתאל הרוכבה תוכז
םהיצמאמב םיבר םיגשיה םתוכזל ןייצל םיאשר ,לארשי ץרא יגורתא ןעמל קבאמה ישאר
םנמא גהנ אוואנישמ אגרש לאקזחי יבר .לארשי תיבל ילארשי ץראה גורתאה תרדחה ןעמל
ץוחב םירכומו םיעודי םיסדרפמ ,םיגורתא לע ךריבו זנאצמ "םייח ירבד" לעב ויבא יכרדב
םג קלחמ היה ותיב ינבלו ,תועדה לכ ידי תאצל לארשי ץראמ גורתא םג לטנ אוה םלוא ,ץראל
םהיניבו םיר"ומדאהו םינברה תיברמ ודיפקה ןכ .םהילע ךרבל לארשי ץרא יגורתאמ
ועיגה איהה הפוקתב יכ םא ,לארשי ץראמ גורתא אצמי םתיבב יכ ןיזור תיבל םיר"ומדאה
ףרצל אזלעב רצחב םג וגהנ ךכ .םהיבגל תויתכלה תוקפס ויהו ,םוגפ בצמב לארשי ץרא יגורתא
.לארשי ץרא יגורתא תא הכרבל

ארמ םוקמה בר ןעט ,לשמל שטאשטוב תליהקב .רוביצה ברקמ המזיה האב תובר תוליהקב
םלוא ,לארשי ץרא יגורתאב שמתשהל הליהקה ינב תא בייחל ודיב ןיא הכלהה דצמש ארתאד
.לארשי ץרא יגורתא לע ךרבל םמצע לע ולביקו ומייק םמצע הליהקה ינב

ןיב ינחור רשק יעצמא הלוגל לארשי ץראמ םיגורתאה יחולשמ ושמיש םינשב תורשע ךשמב
םהיאבגלו ץראל ץוחב םהיאישנל םיחלוש ויה "םיללוכ"הו .הלוגה ידוהיו לארשי ץרא
.םירדוהמ םיילארשי-יצרא םיגורתא םיישארה