הטימשה תנש ןובשח
ם"במרה יפ לע

הבתכנ הבושתה .לבויו הטימש תוכלהב וירבדו ,ם"במרה לש הבושת :תורוקמ ינש הז קרפב
ןיינמל 1487 ,תיבה ןברוחל 1106 ,תירצונה הריפסל 1175 ,םלועה תאירבל 4936 תנשב
תוטיש יתש ןיב טבלתמו ,הטימשה תנש תא בשחל דציכ ם"במר ריבסמ הבושתב .תורטש
.הנשה תעיבק רבדב
תעדכ עירכה םשו ,לבויו הטימש תוכלה תא ם"במרה בתוכ הבושתה תביתכ רחאל הנש
םידומע השעמהו הלבקהש" :תרוסמב תלבוקמ התייהש העדה יפל הכלה קספו ,םינואגה
."תולתיהל יואר ןהבו ,הארוהב םילודג

טפש ןמיס ם"במרה ת"וש

תוטימשל ןינומ יתמיאמ ןיינע לע
תולבויו םיטימש תונמל לארשי וליחתה הנש הרשע עברא רחאמ ,תונמל וליחתה יתמיאמו
לכ ןיאש ינפמ ,ונמ אל וקלחש עבשו ושבכש עבשש יפל .ץראל וסנכנש רחא הרשע שמח תנשמ
תומוקמ המכב וז הכלה הררגנו ,(רהב 'פ שיר) ארפסב הז רבד רקיעו .וקלח ריכמ דחאו דחא
.הנושארב תיבה ברחש דע ןיכלוהו ןינומ ויהו ,דומלתב

:האירבה יפל םינמזה רדס
2488 ץראל הסינכ
2502 ףוס דע - םינש 14 הקולחו שוביכ
2503 :הטימש ןיינמל הנושאר הנש
2509 :הנושאר הטימש

,תיעיבש יאצומ התייה איה - ברח באב יכ - ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש ,הב ברחש הנשו
רשע השש ץראב ונמש איצומ ןובשחהש יפל ,רשע העבש לש לבויב םישולשו שש תנש איהו
.ברח רשע העבש לש לבויבו ,תומלש תולבוי
םילבוי רשע העבש ושעש אצמנ ,וקלחש עבשו ושבכש םינש עבש ונמש ןיינמה לע ףיסות םאו
דמעש רשעו תואמ עבראו ,תיבה ןינב דע ץראל ןתסינכ תעשמ םיעבראו תואמ עברא :םירומג
.ןושאר תיב

2503 - תוטימשה ןיינמ תליחת
+800 (16X50) תולבוי 16
+36 17 -ה לבויב םינש 36
3338 תנשב ןושאר תיב ןברוח

:תרחא בושיח ךרד
2488 ץראל הסינכ
+850 - תולבוי 17
3338 - ןושאר תיב ןברוח

הלעש הנשמ תונמל וליחתה ,היינשב ה"ע ארזע הלעשכו .ןיינמה לטב ולגו תיבה ברחש ןויכו
הנממו ,ינש תיב ןיינבמ תיעיבשה הנשה התייה איהו ,היינש השודק ץראה תא הב שדיקו
לבוי היה אלש יפ לע ףאו .ץראה הלטבשמ לטב ןושאר ןיינמש .תולבויו ןיטימש תונמל וליחתה
אבילא עובש ינש ןיינמל הלוע לבויה תנש ןיאש ,ןיטימש שדקל ידכ תולבוי ונמ ,ה"ע ארזע ימיב
ארמגב םה םירבדה ולא לכו דומלתה ןמ םיראבתמה םירבדה םה ולא .הכלה ןכו ,םימכחד
.ישש קרפ םיכרע

3338 - ןושאר תיב ןברוח
+70 - תולגה תונש
+7 - ארזע תוטימש תליחת דע
3415 - ארזע תוטימשל הנושאר הנש

התליחתש הנשה איהו ,תיעיבש יאצומב ברח היינשבו הנושארב תיבה אצמנ הז ןובשח יפלו
.ןברוחה רחאש ירשתמ

3338 - ןושאר תיב ןברוח
+70 - תולגה תונש
+420 - ינש תיב תונש
3828 - ינש תיב ןברוח

,עבראו םישולש תורטש ןינמ לע ףיסותש ,אוה הטימשה תנש עדיל הז ןיינמ לע ןובשחה ךרדו
'י ףד] ז"ע תליחתב ררבתנש ומכ ,תורטשל תונמל וליחתה ןברוחל םיעבראו דחא תנשבש יפל
עדתו ,העבש העבש והכילשה םישמחמ תוחפ ראשנהו ,םישימח םישימח לכה ךילשתו .['א
.דמוע התא עובשה ןמ םינש המכב

3338 - ןושאר תיב ןברוח
+70 - תולג
+41 ןברוחה רחא 41 - תורטש ןינמ תליחת
3449 תורטש ןיינמל הנושאר הנש
-34 (34 "תינרוחא ךל") 34 ףסוה
3415 - ארזע תוטימשל הנושאר הנש

,עובשב תישש - תורטשל תואמ עבראו םינומשו שש תנש איהש וז הנש היהת ,הז ןובשח יפלו
.לבויב םירשע תנש איהו

(ףלאה תא טימשה ם"במר) תורטשל 1486 איה הנשה
1486 תנש
+34 ארזע תוטימשל א הנש
.1520 לכה ךס
הטימשל תישיש הנש ,לבויב 20 הנש איה וזו

.םיכמוס ונא וילעשו ,לטב אל ןושאר ןינמש הניינע ,ל"צז ייאה ונבר ןואגל הבושת ונאצמ לבא
הבושתה התואב רמאו .דבלב םיטימש אלא ,הנושארב תיבה ברחשמ תולבוי ונמ אל לבא
ונבר םדוקש תובושתב בותכ אצמנ ךכו .לכה יפב הרודס איהשו ,םהידיב אוה השורי ןובשחהש
.ןואגה ירבדכ םינש המכמ ל"צז ןואג ייאה

,[וז] הנש היהתו ,ונרמאש ומכ תיעיבש יאצומב הנורחאב ברח תיבה אצמנ ,הז ןובשח יפלו
ןנירמאד יאהמ היאר איבהו .הטימש תנש - תורטשל ששו םינומשו תואמ עברא איהש
לבוי ןנינמ אלד הנימ תעמשד 'וכו עובשב ינש המכ עדימל יעבד ןאמ יאה ,['ב 'ט] ז"ע תליחתב
ולאכ ,ללכ ןיכרע תרמגב ושרפתנש םירבדה ולא לע חיגשה אלו .הנומ דבלב העבש העבש אלא
רמאד ןאמד אבילא ילזא ,היליד אנבשוחו ןואגד ארמימ יאהד םיארמ םירבדהו .םיבותכ םניא
דיתעל השדקו התעשל השדק הנושאר השודקו ,דבע אמלעב רכז אלא ,שביכ אל ה"ע ארזע
ןאמד אבילא ,ןיכרע תרמגמ אתעמשד אבילא קילסד אוהו .ןנירמאד אמק ארמימ ליזאו ,אובל
הז רבדו .אובל דיתעל השדק אלו התעשל השדק הנושאר השודקו ,שדיק ה"ע ארזע רמאד
תומוקמ המכבו .ינש קרפ ['א ז"ט] תועובש 'מגב ררבתנש ומכ ,םיארומאהו םיאנתה וב וקלחנ
םירובחב ולא םירבדב ונל שי םישוריפ המכו .שדיק אל רמאד ןאמכ אתעמש אלזא דומלתב
.ונרבחש

השורי הז ןובשחש רמאש ל"צז ןואגה ירבדל ונא ןיששוחו ,הטימשב קפס ונלצא רבדה ןיידעו
רזעב םכעידואו חלשאו ,הז קפס קלתסיו ,םירבדה םה ךאיה הפי הפי ונל ררבתיש דע ,םהידיב
.'עתי לאה

.ל"צז ןומימ ר"ב השמ

תעדכ עירכה םשו ,לבויו הטימש תוכלה תא ם"במר בתכ ,הבושתה תביתכ רחאל הנש
:לבויו הטימש תוכלהב וירבד הלאו .םינואגה

י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר

א הכלה
תותבש עבש ךל תרפסו" רמאנש ,םישימחה תנש שדקלו םינש עבש עבש רופסל השע תווצמ
.דבלב לודגה ןיד תיבל ןירוסמ ולא תוצמ יתשו ,"םישימחה תנש תא םתשדקו 'וגו םינש

ב הכלה
ערזת םינש שש" רמאנש ,ץראל וסנכנשמ הנש הרשע עברא רחאמ ,תונמל וליחתה יתמיאמו
שובכב [ושע םינש עבשו .וצרא תא ריכמ דחא לכ היהיש דע "ךמרכ רומזת םינש] ששו ךדש
ה"רמ הריציל םיפלאו תואמ שמחו שלש תנשב רמוא תאצמנ ,קוליחב םינש עבשו ,ץראה
שמחו רשע תנש ושעו .תונמל וליחתה הריציל הינש הנש איהש ,ןושארה םדא דלומ רחאמ
תנש ושדקו תוטמש עבש ונמו .הטמש ,ץראל וסנכנשמ םירשעו תחא תנש איהש ,הריציל תואמ
.ץראל וסנכנשמ םיששו עברא תנש איהש םישימחה

ג הכלה
תיבה ברחש ,הב ואציש הנשו ,ואציש דעו ץראל וסנכנשמ לארשי ונמ םילבוי רשע העבש
רשעו הנש תואמ עבראש .התייה לבויב םישלשו שש תנשו ,התייה תיעיבש יאצומ ,הנושארב
.ןושאר תיב דמע םינש
,ינש תיב הנבנו ,הנש םיעבש הברח ץראה הראשנ הלטבשמ .הז ןינמ לטב תיבה ברחש ןויכ
.היינשה האיבה איהו ,ארזע הלע וניינבמ תיעיבשה הנשבו ,דמע הנש םירשעו תואמ עבראו
תוטמש עבש ונמו ,הטמש ינש תיב ןינבל ג"י תנש ושעו ,רחא ןינמ תונמל וליחתה וז הנשמו
שדקל ידכ ותוא ויה ןינומ ,ינש תיבב לבוי םש התייה אלש י"פעא ,םישימחה תנש ושדקו
.תוטימש

ד הכלה
םישדח ינשכ ןברוחה רחאש ירשתמ התליחתש ,הנורחאב תיבה הב ברחש הנשהש דמל תאצמנ
תנשו ,התייה תיעיבש יאצומ הנשה התוא - תולבוילו םיטימשל ןיינמה אוה ירשתמ ירהש -
,ןברחל עבשו האמו ףלא תנש איהש וז הנש ,הז ןובשח יפלו .התייה יעישתה לבויה ןמ ו"ט
עשתו םישלשו שש תנש איהש ,תורטש ןיינמל תואמ עבראו ףלאו העבשו םינמש תנש איהש
.לבויה ןמ םירשעו תחא תנש איהו ,הטימש תנש איה ,הריציל םיפלא תעבראו תואמ

ה הכלה
הנש םיעבשה ןתואב ונמ אלש ,שיא יפמ שיא םהידיב איה תרוסמש ורמא םינואגה לכ לבא
אל ,הנורחאב ברחשמ ןכו .לבוי אלב דבלב תוטמש אלא ינש תיב ןינבו ןושאר תיב ןברח ןיבש
ןובשח ז"ע ארמגב הלוע ןכו .ןברוחה תנש תליחתמ ,דבלב עבש עבש אלא ,םישימחה תנש ונמ
.הלבק אוהש הז

ו הכלה
:ןברוח ינשל אלא ונמ אל ןלוכו .י"א ישנאו םינואגה לצא תמסרופמו איה העודי הטמשה תנשו
- ןברחל ףלאו האמו עבש תנש איהש ,וז הנש יהת ,הז ןובשח יפלו .עבש עבש ןתוא ןיכילשמ
תיעיבשו תורשעמ ןיינעל ןירומ ונא הז ןובשחה יפכו ,ןיכמוס ונא הז לעו .תיעיבש יאצומ
.תולתיהל יואר ןהבו ,הארוהב םילודג םידומע השעמהו הלבקהש .םיפסכ תטמשהו