מקורות

טקל - תיעיבש תוינשמ
תיעיבש תפסות ןיד :ו ,ב
םהיתודש וא םייוג תדובע :ג,ד
תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא :ז,ד
רסוב םתליכאב תיעיבש תוריפ דיספהל רוסיא :ח,ד
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תלאשה :ו,ה
תיעיבש לע דושחל הדובע ילכ תריכמ :ח,ה
תיעיבש לע דושחל תיב ילכ תלאשה :ט,ה
תיעיבש ןיינעל ץראה תולובג :א,ו
תיעיבש תוריפ אצייל רוסיא :ה,ו
?תיעיבש ןיד שי םיחמצ וליאב :א,ז
?רועיב ןיאו תיעיבש שי םיחמצ וליאב :ב,ז
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה :א,ח
תיעיבש תוריפב רתומה שומישה :ב,ח
תיעיבש תוריפ תריכמ ךרד :ג,ח
תיעיבש תוריפ םיפסוא ךיא :ו,ח
תיעיבש תוריפ רועיב :ב,ט
?תוצרא שולשל לארשי ץרא תקלוחמ ןיינע הזיאל :ג,ט
?תיעיבשב םיטמשנ תובוח וליא :א,י
טמשנ וניא ןיד תיב השעמ :ב,י
טמשמ וניא לובזורפה ,ג,י
לובזורפה חסונ :ד,י
?ולבקל םאה - תיעיבשב בוח ריזחמה :ח,י
תיעיבשב בוח ריזחמהמ החונ םימכח חור :ט,י

לבויו הטימש תוכלה - ם"במר
תיעיבשב תורתומהו תורוסאה תוכאלמה :א קרפו המדקה
רודיגו לוקיס ,לוביז :ב קרפ
תיעיבש צםסטצ :ג קרפ
יוג ,הנשל הנשמ רבעמ ,ןיחיפס רוסיא :ד קרפ
תיעיבש תוריפב רתומהו שומישה :ה קרפ
תיעיבש תוריפב הרוחס רוסיא :ו קרפ
רועיב תווצמ :ז קרפ
תיעיבשה לע דושחה :ח קרפ
םיפסכ תטימש :ט קרפ
הטימשה תנש ןובשח :י קרפ
ם"במרה יפ לע הטימשה תנש ןובשח